Month: november 2014

1000 Most Common Welsh Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Welsh words.

Number Welsh in English
1 fel as
2 Yr wyf yn I
3 ei his
4 bod that
5 ef he
6 oedd was
7 gyfer for
8 ar on
9 yn are
10 gyda with
11 maent they
12 fod yn be
13 yn at
14 un one
15 wedi have
16 hwn this
17 o from
18 gan by
19 poeth hot
20 gair word
21 ond but
22 beth what
23 rhai some
24 yw is
25 mae’n it
26 chi you
27 neu or
28 Roedd gan had
29 â’r the
30 yr of
31 i’r to
32 a’r and
33 mae a
34 yn in
35 rydym we
36 gall can
37 allan out
38 arall other
39 Roedd were
40 sy’n which
41 wneud do
42 eu their
43 amser time
44 os if
45 bydd will
46 sut how
47 Dywedodd said
48 mae an
49 pob un each
50 dweud tell
51 gwneud does
52 set set
53 tri three
54 eisiau want
55 aer air
56 yn dda well
57 hefyd also
58 chwarae play
59 bach small
60 pen end
61 rhoi put
62 cartref home
63 darllen read
64 llaw hand
65 porthladd port
66 mawr large
67 sillafu spell
68 ychwanegu add
69 hyd yn oed even
70 tir land
71 yma here
72 rhaid must
73 mawr big
74 uchel high
75 fath such
76 dilyn follow
77 gweithredu act
78 pam why
79 gofyn ask
80 dynion men
81 newid change
82 aeth went
83 golau light
84 fath kind
85 off off
86 angen need
87 house
88 llun picture
89 ceisiwch try
90 ni us
91 eto again
92 anifail animal
93 pwynt point
94 mam mother
95 byd world
96 ger near
97 adeiladu build
98 hunan self
99 ddaear earth
100 tad father
101 unrhyw any
102 newydd new
103 gwaith work
104 rhan part
105 cymryd take
106 cael get
107 lle place
108 wnaed made
109 byw live
110 lle where
111 ar ôl after
112 yn ôl back
113 bach little
114 yn unig only
115 rownd round
116 dyn man
117 flwyddyn year
118 Daeth came
119 sioe show
120 bob every
121 dda good
122 mi me
123 rhoi give
124 ein our
125 o dan under
126 enw name
127 iawn very
128 trwy through
129 yn unig just
130 ffurflen form
131 dedfryd sentence
132 mawr great
133 meddwl think
134 dweud say
135 helpu help
136 isel low
137 llinell line
138 yn wahanol differ
139 dro turn
140 achos cause
141 llawer much
142 golygu mean
143 cyn before
144 symud move
145 hawl right
146 bachgen boy
147 oed old
148 rhy too
149 un fath same
150 hi she
151 gyd all
152 yno there
153 pan when
154 i fyny up
155 defnydd use
156 eich your
157 ffordd way
158 tua about
159 llawer many
160 yna, then
161 nhw them
162 ysgrifennu write
163 byddai would
164 hoffi like
165 felly so
166 rhain these
167 hi her
168 hir long
169 gwneud make
170 beth thing
171 gweld see
172 iddo him
173 dau two
174 Mae gan has
175 edrych look
176 mwy more
177 diwrnod day
178 gallai could
179 fynd go
180 dod come
181 wnaeth did
182 rhif number
183 sain sound
184 dim no
185 y rhan fwyaf most
186 pobl people
187 fy my
188 dros over
189 gwybod know
190 dŵr water
191 nag than
192 alwad call
193 yn gyntaf first
194 pwy who
195 gall may
196 i lawr down
197 ochr side
198 bod been
199 awr now
200 dod o hyd i find
201 pen head
202 sefyll stand
203 eu hunain own
204 dudalen page
205 Dylai should
206 gwlad country
207 dod o hyd i found
208 ateb answer
209 ysgol school
210 tyfu grow
211 astudiaeth study
212 dal still
213 dysgu learn
214 planhigion plant
215 clawr cover
216 bwyd food
217 haul sun
218 pedwar four
219 rhwng between
220 cyflwr state
221 cadw keep
222 llygad eye
223 byth never
224 diwethaf last
225 gadewch let
226 meddwl thought
227 ddinas city
228 goeden tree
229 croesi cross
230 fferm farm
231 caled hard
232 cychwyn start
233 allai might
234 stori story
235 welodd saw
236 yn hyn far
237 môr sea
238 tynnu draw
239 Gadawodd left
240 hwyr late
241 rhedeg run
242 peidiwch â don’t
243 tra while
244 wasg press
245 agos close
246 nos night
247 go iawn real
248 bywyd life
249 ychydig few
250 gogledd north
251 llyfr book
252 cario carry
253 cymerodd took
254 gwyddoniaeth science
255 bwyta eat
256 ystafell room
257 ffrind friend
258 dechreuodd began
259 syniad idea
260 pysgod fish
261 mynydd mountain
262 rhoi’r gorau i stop
263 unwaith once
264 sylfaen base
265 clywed hear
266 ceffyl horse
267 torri cut
268 siwr sure
269 gwylio watch
270 lliw color
271 wyneb face
272 pren wood
273 prif main
274 agored open
275 ymddangos seem
276 gyda’i gilydd together
277 nesaf next
278 gwyn white
279 plant children
280 dechrau begin
281 got got
282 cerdded walk
283 enghraifft example
284 leddfu ease
285 papur paper
286 grŵp group
287 bob amser always
288 cerddoriaeth music
289 y rhai those
290 ddau both
291 marc mark
292 yn aml often
293 llythyr letter
294 nes until
295 milltir mile
296 afon river
297 car car
298 traed feet
299 gofal care
300 yn ail second
301 ddigon enough
302 plaen plain
303 merch girl
304 arferol usual
305 ifanc young
306 barod ready
307 uchod above
308 erioed ever
309 coch red
310 rhestr list
311 er bod though
312 teimlo feel
313 sgwrs talk
314 adar bird
315 yn fuan soon
316 corff body
317 ci dog
318 teulu family
319 uniongyrchol direct
320 peri pose
321 gadael leave
322 cân song
323 mesur measure
324 drws door
325 cynnyrch product
326 du black
327 byr short
328 rhifolyn numeral
329 dosbarth class
330 gwynt wind
331 cwestiwn question
332 yn digwydd happen
333 cwblhau complete
334 llong ship
335 ardal area
336 hanner half
337 graig rock
338 gorchymyn order
339 tân fire
340 de south
341 problem problem
342 darn piece
343 gwybod told
344 gwybod knew
345 pasio pass
346 ers since
347 top top
348 cyfan whole
349 brenin king
350 stryd street
351 modfedd inch
352 lluosi multiply
353 dim byd nothing
354 cwrs course
355 aros stay
356 olwyn wheel
357 llawn full
358 grym force
359 glas blue
360 gwrthrych object
361 penderfynu decide
362 wyneb surface
363 dwfn deep
364 lleuad moon
365 ynys island
366 droed foot
367 system system
368 brysur busy
369 prawf test
370 cofnod record
371 cwch boat
372 gyffredin common
373 aur gold
374 bosibl possible
375 awyren plane
376 le ef stead
377 sych dry
378 Tybed wonder
379 chwerthin laugh
380 mil thousand
381 yn ôl ago
382 rhedodd ran
383 gwirio check
384 gêm game
385 siâp shape
386 cyfateb equate
387 poeth hot
388 miss miss
389 dwyn brought
390 gwres heat
391 eira snow
392 teiars tire
393 dod â bring
394 ie yes
395 bell distant
396 llenwi fill
397 ddwyrain east
398 paent paint
399 iaith language
400 ymhlith among
401 uned unit
402 pŵer power
403 dref town
404 dirwy fine
405 penodol certain
406 hedfan fly
407 disgyn fall
408 arwain lead
409 crio cry
410 tywyll dark
411 peiriant machine
412 nodyn note
413 aros wait
414 cynllun plan
415 ffigur figure
416 seren star
417 blwch box
418 enw noun
419 maes field
420 gorffwys rest
421 gywir correct
422 gallu able
423 punt pound
424 Da done
425 harddwch beauty
426 gyriant drive
427 sefyll stood
428 cynnwys contain
429 blaen front
430 dysgu teach
431 wythnos week
432 terfynol final
433 Rhoddodd gave
434 gwyrdd green
435 oh oh
436 cyflym quick
437 datblygu develop
438 cefnfor ocean
439 gynnes warm
440 rhad ac am ddim free
441 munud minute
442 gryf strong
443 arbennig special
444 meddwl mind
445 y tu ôl i behind
446 glir clear
447 gynffon tail
448 cynhyrchu produce
449 ffaith fact
450 gofod space
451 clywed heard
452 gorau best
453 awr hour
454 gwell better
455 yn wir true
456 yn ystod during
457 cant hundred
458 pump five
459 cofio remember
460 cam step
461 gynnar early
462 dal hold
463 orllewin west
464 ddaear ground
465 llog interest
466 cyrraedd reach
467 cyflym fast
468 berf verb
469 canu sing
470 gwrando listen
471 chwech six
472 tabl table
473 teithio travel
474 llai less
475 bore morning
476 deg ten
477 syml simple
478 nifer several
479 llafariad vowel
480 tuag toward
481 rhyfel war
482 lleyg lay
483 erbyn against
484 patrwm pattern
485 araf slow
486 canolfan center
487 wrth eu bodd love
488 person person
489 arian money
490 gwasanaethu serve
491 ymddangos appear
492 ffordd road
493 fap map
494 glaw rain
495 rheol rule
496 llywodraethu govern
497 tynnu pull
498 oer cold
499 rhybudd notice
500 llais voice
501 ynni energy
502 helfa hunt
503 tebygol probable
504 gwely bed
505 brawd brother
506 wy egg
507 taith ride
508 cell cell
509 yn credu believe
510 efallai perhaps
511 ddewis pick
512 sydyn sudden
513 cyfrif count
514 sgwâr square
515 rheswm reason
516 hyd length
517 cynrychioli represent
518 celf art
519 pwnc subject
520 rhanbarth region
521 maint y size
522 amrywio vary
523 setlo settle
524 siarad speak
525 pwysau weight
526 gyffredinol general
527 ice
528 mater matter
529 cylch circle
530 pâr pair
531 cynnwys include
532 rhaniad divide
533 sillaf syllable
534 Teimlwyd felt
535 mawreddog grand
536 pêl ball
537 eto yet
538 don wave
539 gollwng drop
540 galon heart
541 wyf am
542 bresennol present
543 trwm heavy
544 dawns dance
545 peiriant engine
546 sefyllfa position
547 braich arm
548 eang wide
549 hwylio sail
550 deunydd material
551 ffracsiwn fraction
552 goedwig forest
553 eistedd sit
554 hil race
555 ffenestr window
556 siop store
557 haf summer
558 trên train
559 cysgu sleep
560 profi prove
561 eich pen eich hun lone
562 goes leg
563 ymarfer corff exercise
564 wal wall
565 dal catch
566 mynydd mount
567 dymuno wish
568 awyr sky
569 bwrdd board
570 llawenydd joy
571 gaeaf winter
572 sat sat
573 ysgrifenedig written
574 gwyllt wild
575 offeryn instrument
576 cadw kept
577 gwydr glass
578 glaswellt grass
579 buwch cow
580 swydd job
581 ymyl edge
582 arwydd sign
583 ymweliad visit
584 gorffennol past
585 meddal soft
586 hwyl fun
587 llachar bright
588 nwy gas
589 tywydd weather
590 mis month
591 miliwn million
592 arth bear
593 gorffen finish
594 hapus happy
595 gobeithio hope
596 blodyn flower
597 dilladu clothe
598 rhyfedd strange
599 wedi mynd gone
600 masnach trade
601 alaw melody
602 daith trip
603 swyddfa office
604 derbyn receive
605 rhes row
606 geg mouth
607 union exact
608 arwydd symbol
609 marw die
610 lleiaf least
611 trafferth trouble
612 gweiddi shout
613 ac eithrio except
614 ysgrifennodd wrote
615 hadau seed
616 tôn tone
617 ymuno join
618 awgrymu suggest
619 lân clean
620 egwyl break
621 wraig lady
622 iard yard
623 codi rise
624 drwg bad
625 ergyd blow
626 olew oil
627 gwaed blood
628 cyffwrdd touch
629 Tyfodd grew
630 cant cent
631 cymysgu mix
632 tîm team
633 gwifren wire
634 chost cost
635 gollwyd lost
636 brown brown
637 gwisgo wear
638 gardd garden
639 gyfartal equal
640 anfon sent
641 dewis choose
642 syrthiodd fell
643 ffitio fit
644 llif flow
645 deg fair
646 banc bank
647 casglu collect
648 arbed save
649 rheoli control
650 degol decimal
651 clust ear
652 arall else
653 eithaf quite
654 torrodd broke
655 achos case
656 canol middle
657 lladd kill
658 mab son
659 llyn lake
660 hyn o bryd moment
661 graddfa scale
662 uchel loud
663 gwanwyn spring
664 arsylwi observe
665 plentyn child
666 syth straight
667 cytseiniaid consonant
668 cenedl nation
669 geiriadur dictionary
670 llaeth milk
671 cyflymder speed
672 dull method
673 organ organ
674 talu pay
675 oedran age
676 adran section
677 gwisg dress
678 cwmwl cloud
679 syndod surprise
680 dawel quiet
681 cerrig stone
682 bach tiny
683 dringo climb
684 oer cool
685 dylunio design
686 gwael poor
687 llawer lot
688 arbrawf experiment
689 gwaelod bottom
690 allweddol key
691 haearn iron
692 sengl single
693 ffon stick
694 fflat flat
695 ugain twenty
696 croen skin
697 gwenu smile
698 cris crease
699 twll hole
700 neidio jump
701 babi baby
702 wyth eight
703 pentref village
704 cwrdd meet
705 gwraidd root
706 prynu buy
707 codi raise
708 datrys solve
709 metel metal
710 p’un a whether
711 gwthio push
712 saith seven
713 paragraff paragraph
714 trydydd third
715 rhaid shall
716 a gedwir yn held
717 gwallt hair
718 disgrifio describe
719 cogydd cook
720 llawr floor
721 naill ai either
722 canlyniad result
723 llosgi burn
724 bryn hill
725 yn ddiogel safe
726 cath cat
727 ganrif century
728 ystyried consider
729 math type
730 gyfraith law
731 bit bit
732 arfordir coast
733 copi copy
734 ymadrodd phrase
735 dawel silent
736 tal tall
737 tywod sand
738 pridd soil
739 gofrestr roll
740 tymheredd temperature
741 bys finger
742 diwydiant industry
743 gwerth value
744 frwydr fight
745 gorwedd lie
746 guro beat
747 cyffroi excite
748 naturiol natural
749 barn view
750 synnwyr sense
751 cyfalaf capital
752 Ni fydd won’t
753 gadeirydd chair
754 perygl danger
755 ffrwythau fruit
756 gyfoethog rich
757 trwchus thick
758 milwr soldier
759 broses process
760 gweithredu operate
761 ymarfer practice
762 ar wahân separate
763 anodd difficult
764 meddyg doctor
765 os gwelwch yn dda please
766 amddiffyn protect
767 canol dydd noon
768 cnwd crop
769 modern modern
770 elfen element
771 taro hit
772 myfyriwr student
773 cornel corner
774 parti party
775 cyflenwad supply
776 y mae ei whose
777 o hyd locate
778 ffoniwch ring
779 cymeriad character
780 pryfed insect
781 dal caught
782 cyfnod period
783 dangos indicate
784 Cymru radio
785 Siaradodd spoke
786 atom atom
787 dynol human
788 hanes history
789 effaith effect
790 trydan electric
791 disgwyl expect
792 esgyrn bone
793 rheilffyrdd rail
794 dychmygu imagine
795 darparu provide
796 cytuno agree
797 felly thus
798 ysgafn gentle
799 fenyw woman
800 capten captain
801 dyfalu guess
802 angenrheidiol necessary
803 miniog sharp
804 adain wing
805 creu create
806 cymydog neighbor
807 golchi wash
808 ystlumod bat
809 yn hytrach rather
810 dorf crowd
811 corn corn
812 cymharu compare
813 cerdd poem
814 llinyn string
815 cloch bell
816 dibynnu depend
817 cig meat
818 rhwbio rub
819 tiwb tube
820 enwog famous
921 doler dollar
822 nant stream
823 ofn fear
284 golwg sight
825 tenau thin
826 triongl triangle
827 blaned planet
828 frys hurry
829 prif chief
830 nythfa colony
831 cloc clock
832 mwynglawdd mine
833 tei tie
834 fynd i mewn enter
835 mawr major
836 ffres fresh
837 chwilio search
838 anfon send
839 melyn yellow
840 gwn gun
841 caniatáu allow
842 print print
843 marw dead
844 fan a’r lle spot
845 anialwch desert
846 siwt suit
847 ar hyn o bryd current
848 lifft lift
840 rhosyn rose
850 cyrraedd arrive
851 meistr master
852 trac track
853 rhiant parent
854 lan shore
855 is-adran division
856 taflen sheet
857 sylweddau substance
858 ffafrio favor
859 cysylltu connect
860 swydd post
861 gwario spend
862 tant chord
863 braster fat
864 falch glad
865 gwreiddiol original
866 rhannu share
867 orsaf station
868 dad dad
869 bara bread
870 codi tâl charge
871 briodol proper
872 bar bar
873 cynnig offer
874 gylchran segment
875 gaethweision slave
876 hwyaden duck
877 amrantiad instant
878 farchnad market
879 gradd degree
880 boblogi populate
881 cyw chick
882 annwyl dear
883 gelyn enemy
884 ateb reply
885 diod drink
886 yn digwydd occur
887 cymorth support
888 lleferydd speech
889 natur nature
890 amrediad range
891 stêm steam
892 cynnig motion
893 llwybr path
894 hylif liquid
895 log log
896 golygu meant
897 cyniferydd quotient
898 dannedd teeth
899 cragen shell
900 gwddf neck
901 ocsigen oxygen
902 siwgr sugar
903 marwolaeth death
904 ‘n bert pretty
905 sgiliau skill
906 menywod women
907 tymor season
908 ateb solution
909 magnet magnet
910 arian silver
911 diolch thank
912 gangen branch
913 gêm match
914 ôl-ddodiad suffix
915 yn enwedig especially
916 ffig fig
917 ofn afraid
918 enfawr huge
919 chwaer sister
920 dur steel
921 trafod discuss
922 ymlaen forward
923 tebyg similar
924 arwain guide
925 profiad experience
926 sgôr score
927 afal apple
928 brynwyd bought
929 arweinir led
930 traw pitch
931 côt coat
932 màs mass
933 cerdyn card
934 mand band
935 rhaff rope
936 slip slip
937 ennill win
938 freuddwyd dream
939 gyda’r nos evening
940 cyflwr condition
941 porthiant feed
942 offeryn tool
943 cyfanswm total
944 sylfaenol basic
945 arogl smell
946 dyffryn valley
947 nac nor
948 dwbl double
949 sedd seat
950 parhau continue
951 bloc block
952 siart chart
953 het hat
954 gwerthu sell
955 llwyddiant success
956 cwmni company
957 tynnu subtract
958 digwyddiad event
959 penodol particular
960 delio deal
961 nofio swim
962 dymor term
963 gyferbyn opposite
964 gwraig wife
965 esgid shoe
966 ysgwydd shoulder
967 lledaenu spread
968 trefnu arrange
969 gwersyll camp
970 dyfeisio invent
971 cotwm cotton
972 anwyd born
973 penderfynu determine
974 chwart quart
975 naw nine
976 lori truck
977 sŵn noise
978 lefel level
979 cyfle chance
980 casglu gather
981 siop shop
982 ymestyn stretch
983 taflu throw
984 disgleirio shine
985 eiddo property
986 colofn column
987 moleciwl molecule
988 dewis select
989 anghywir wrong
990 llwyd gray
991 ailadrodd repeat
992 ei gwneud yn ofynnol require
993 eang broad
994 paratoi prepare
995 halen salt
996 trwyn nose
997 lluosog plural
998 dicter anger
999 hawliad claim
1000 cyfandir continent

1000 Most Common Urdu Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Urdu words.

Number Urdu in English
1 کے طور پر as
2 میں I
3 ان his
4 کہ that
5 وہ he
6 تھا was
7 کے لئے for
8 پر on
9 ہیں are
10 کے ساتھ with
11 وہ they
12 ہو be
13 میں at
14 ایک one
15 ہے have
16 اس this
17 سے from
18 کی طرف سے by
19 گرم، شہوت انگیز hot
20 لفظ word
21 لیکن but
22 کیا what
23 کچھ some
24 ہے is
25 یہ it
26 آپ you
27 یا or
28 تھا had
29 فہرست the
30 کے of
31 کرنے کے لئے to
32 اور and
33 ایک a
34 میں in
35 ہم we
36 کر سکتے ہیں can
37 باہر out
38 دیگر other
39 تھے were
40 جس which
41 کر do
42 ان their
43 وقت time
44 اگر if
45 گا will
46 کس طرح how
47 انہوں نے کہا کہ said
48 ایک an
49 ہر ایک each
50 بتانا tell
51 کرتا ہے does
52 سیٹ set
53 تین three
54 چاہتے ہیں want
55 ہوا air
56 اچھی طرح سے well
57 بھی also
58 ادا play
59 چھوٹے small
60 آخر end
61 ڈال put
62 گھر home
63 پڑھیں read
64 ہاتھ hand
65 پورٹ port
66 بڑے large
67 جادو spell
68 شامل add
69 بھی even
70 ملک land
71 یہاں here
72 ضروری must
73 بڑا big
74 اعلی high
75 اس طرح such
76 فالو کریں follow
77 ایکٹ act
78 کیوں why
79 پوچھنا ask
80 مردوں کے men
81 تبدیلی change
82 گیا went
83 روشنی light
84 قسم kind
85 بند off
86 ضرورت need
87 گھر house
88 تصویر picture
89 کوشش try
90 ہم us
91 پھر again
92 جانور animal
93 نقطہ point
94 ماں mother
95 دنیا world
96 قریب near
97 تعمیر build
98 خود self
99 زمین earth
100 والد father
101 کوئی بھی any
102 نئے new
103 کام work
104 حصہ part
105 لے take
106 حاصل get
107 جگہ place
108 بنا made
109 رہتے live
110 جہاں where
111 کے بعد after
112 واپس back
113 تھوڑا little
114 صرف only
115 گول round
116 آدمی man
117 سال year
118 آیا came
119 شو show
120 ہر every
121 اچھا good
122 مجھے me
123 دے give
124 ہمارے our
125 کے تحت under
126 نام name
127 بہت very
128 کے ذریعے through
129 صرف just
130 فارم form
131 سزا sentence
132 عظیم great
133 لگتا ہے think
134 کا کہنا ہے کہ say
135 مدد help
136 کم low
137 لائن line
138 اختلاف differ
139 باری turn
140 وجہ cause
141 زیادہ سے زیادہ much
142 مطلب mean
143 پہلے before
144 اقدام move
145 حق right
146 لڑکے boy
147 پرانے old
148 بھی too
149 ہی same
150 وہ she
151 تمام all
152 وہاں there
153 جب when
154 اپ up
155 استعمال use
156 آپ your
157 راستہ way
158 کے بارے میں about
159 بہت سے many
160 پھر then
161 ان them
162 لکھنا write
163 گا would
164 کی طرح like
165 تو so
166 ان these
167 اس her
168 طویل long
169 بنانے make
170 بات thing
171 دیکھیں see
172 اس him
173 دو two
174 ہے has
175 نظر look
176 مزید more
177 دن day
178 کر سکتے ہیں could
179 جاؤ go
180 آئے come
181 کیا did
182 تعداد number
183 آواز sound
184 کوئی no
185 سب سے زیادہ most
186 لوگ people
187 میرا my
188 پر over
189 جانتے ہیں know
190 پانی water
191 سے than
192 کال call
193 پہلے first
194 جو who
195 ہو سکتا ہے may
196 نیچے down
197 کی طرف side
198 رہا been
199 اب now
200 تلاش find
201 سر head
202 کھڑے stand
203 اپنے own
204 صفحہ page
205 چاہئے should
206 ملک country
207 پایا found
208 جواب answer
209 اسکول school
210 اضافہ grow
211 مطالعہ study
212 اب بھی still
213 جاننے کے learn
214 پلانٹ plant
215 کور cover
216 کھانا food
217 سورج sun
218 چار four
219 کے درمیان between
220 ریاست state
221 رکھنے کے keep
222 آنکھ eye
223 کبھی نہیں never
224 آخری last
225 دو let
226 سوچا thought
227 شہر city
228 درخت tree
229 پار cross
230 فارم farm
231 مشکل hard
232 آغاز start
233 ہو سکتا ہے might
234 کہانی story
235 ص saw
236 اب تک far
237 سمندر sea
238 اپنی طرف متوجہ draw
239 بائیں left
240 دیر سے late
241 رن run
242 نہیں don’t
243 جبکہ while
244 پریس press
245 بند کریں close
246 رات night
247 اصلی real
248 زندگی life
249 چند few
250 شمالی north
251 کتاب book
252 لے جانے کے carry
253 لیا took
254 سائنس science
255 کھانے eat
256 کمرے room
257 دوست friend
258 شروع began
259 خیال idea
260 مچھلی fish
261 پہاڑ mountain
262 کو روکنے کے stop
263 ایک بار once
264 بنیاد base
265 سن hear
266 گھوڑا horse
267 کٹ cut
268 اس بات کا یقین sure
269 گھڑی watch
270 رنگین color
271 چہرے face
272 لکڑی wood
273 اہم main
274 کھولیں open
275 لگتا ہے seem
276 ایک ساتھ مل کر together
277 اگلا next
278 سفید white
279 بچوں children
280 شروع begin
281 ملا got
282 چلنا walk
283 مثال کے طور پر example
284 کم ease
285 کاغذ paper
286 گروپ group
287 ہمیشہ always
288 موسیقی music
289 ان those
290 دونوں both
291 مارک mark
292 اکثر often
293 خط letter
294 جب تک until
295 میل mile
296 دریا river
297 کار car
298 پاؤں feet
299 دیکھ بھال care
300 دوسری second
301 کافی enough
302 سادہ plain
303 لڑکی girl
304 معمول usual
305 نوجوان young
306 تیار ready
307 اوپر above
308 کبھی ever
309 ریڈ red
310 فہرست list
311 اگرچہ though
312 محسوس feel
313 بات talk
314 برڈ bird
315 جلد ہی soon
316 جسم body
317 کتا dog
318 خاندان family
319 براہ راست direct
320 لاحق pose
321 چھوڑ leave
322 نغمہ song
323 پیمائش measure
324 دروازہ door
325 مصنوعات product
326 سیاہ black
327 مختصر short
328 ہندسی numeral
329 کلاس class
330 ہوا wind
331 سوال question
332 ہو happen
333 مکمل complete
334 جہاز ship
335 علاقے area
336 نصف half
337 راک rock
338 حکم order
339 آگ fire
340 جنوبی south
341 مسئلہ problem
342 ٹکڑا piece
343 بتایا told
344 جانتا تھا knew
345 پاس pass
346 سے since
347 سب سے اوپر top
348 پورے whole
349 بادشاہ king
350 سڑک street
351 انچ inch
352 ضرب multiply
353 کچھ بھی نہیں nothing
354 کورس course
355 رہنا stay
356 وہیل wheel
357 مکمل full
358 طاقت force
359 بلیو blue
360 اعتراض object
361 فیصلہ decide
362 سطح surface
363 گہری deep
364 چاند moon
365 جزائر island
366 پاؤں foot
367 نظام system
368 مصروف busy
369 ٹیسٹ test
370 ریکارڈ record
371 کشتی boat
372 عام common
373 سونا gold
374 ممکن possible
375 ہوائی جہاز plane
376 جگہ stead
377 خشک dry
378 حیرت ہے wonder
379 ہنسی laugh
380 ہزار thousand
381 پہلے ago
382 بھاگ گیا ran
383 چیک check
384 کھیل ہی کھیل میں game
385 شکل shape
386 برابر equate
387 گرم، شہوت انگیز hot
388 مس miss
389 لایا brought
390 گرمی heat
391 برف snow
392 ٹائر tire
393 لانے کے bring
394 جی ہاں yes
395 دور distant
396 بھرنے fill
397 وسطی east
398 پینٹ paint
399 زبان language
400 میں among
401 یونٹ unit
402 بجلی power
403 شہر town
404 ٹھیک fine
405 کچھ certain
406 پرواز fly
407 گر fall
408 قیادت lead
409 رونا cry
410 سیاہ dark
411 مشین machine
412 نوٹ note
413 انتظار wait
414 منصوبہ بندی plan
415 کے اعداد و شمار figure
416 ستارہ star
417 باکس box
418 سنجشتھا noun
419 میدان field
420 باقی rest
421 صحیح correct
422 قابل able
423 پونڈ pound
424 ہو گیا done
425 خوبصورتی beauty
426 ڈرائیو drive
427 کھڑا stood
428 پر مشتمل ہے contain
429 سامنے front
430 سکھانا teach
431 ہفتے week
432 آخری final
433 دی gave
434 سبز green
435 اوہ oh
436 فوری quick
437 ترقی develop
438 سمندر ocean
439 گرم warm
440 مفت free
441 منٹ minute
442 مضبوط strong
443 خصوصی special
444 ذہن mind
445 پیچھے behind
446 واضح clear
447 دم tail
448 پیداوار produce
449 حقیقت یہ ہے fact
450 خلائی space
451 سنا heard
452 بہترین best
453 گھنٹے hour
454 بہتر better
455 سچ true
456 کے دوران during
457 سو hundred
458 پانچ five
459 یاد remember
460 قدم step
461 ابتدائی early
462 پکڑ hold
463 مغرب west
464 زمین ground
465 دلچسپی interest
466 تک پہنچنے reach
467 تیزی سے fast
468 فعل verb
469 گانا sing
470 سننا listen
471 چھ six
472 ٹیبل table
473 سفر travel
474 کم less
475 صبح morning
476 دس ten
477 سادہ simple
478 کئی several
479 سر vowel
480 کی طرف toward
481 جنگ war
482 پوشیدہ lay
483 کے خلاف against
484 پیٹرن pattern
485 سست slow
486 مرکز center
487 محبت love
488 شخص person
489 پیسہ money
490 خدمت serve
491 ظاہر appear
492 سڑک road
493 نقشہ map
494 بارش rain
495 اصول rule
496 حکومت govern
497 ھیںچو pull
498 سرد cold
499 نوٹس notice
500 آواز voice
501 توانائی energy
502 ہنٹ hunt
503 ممکنہ probable
504 بستر bed
505 بھائی brother
506 انڈے egg
507 سواری ride
508 سیل cell
509 یقین believe
510 شاید perhaps
511 منتخب pick
512 اچانک sudden
513 شمار count
514 چوک square
515 وجہ reason
516 لمبائی length
517 کی نمائندگی represent
518 فن art
519 موضوع subject
520 خطے region
521 سائز size
522 مختلف vary
523 حل settle
524 بات speak
525 وزن weight
526 جنرل general
527 برف ice
528 معاملہ matter
529 دائرے circle
530 جوڑی pair
531 شامل include
532 تقسیم divide
533 شبدانش syllable
534 محسوس felt
535 گرینڈ grand
536 گیند ball
537 ابھی yet
538 لہر wave
539 ڈراپ drop
540 دل heart
541 صبح am
542 موجودہ present
543 بھاری heavy
544 رقص dance
545 انجن engine
546 پوزیشن position
547 بازو arm
548 وسیع wide
549 سیل sail
550 مواد material
551 حصہ fraction
552 جنگل forest
553 بیٹھ sit
554 ریس race
555 ونڈو window
556 سٹور store
557 موسم گرما summer
558 ٹرین train
559 نیند sleep
560 ثابت prove
561 واحد lone
562 ٹانگ leg
563 ورزش exercise
564 دیوار wall
565 کیچ catch
566 پہاڑ mount
567 خواہش wish
568 آسمان sky
569 بورڈ board
570 خوشی joy
571 موسم سرما winter
572 ہفتہ sat
573 لکھا written
574 جنگلی wild
575 آلہ instrument
576 رکھا kept
577 گلاس glass
578 گھاس grass
579 گائے cow
580 کام job
581 کنارے edge
582 سائن ان کریں sign
583 دورہ visit
584 ماضی past
585 نرم soft
586 مزہ fun
587 روشن bright
588 گیس gas
589 موسم weather
590 ماہ month
591 ملین million
592 برداشت bear
593 ختم finish
594 خوش happy
595 امید hope
596 پھول flower
597 کپڑے clothe
598 عجیب strange
599 چلا گیا gone
600 تجارت trade
601 میلوڈی melody
602 سفر trip
603 دفتر office
604 حاصل receive
605 قطار row
606 منہ mouth
607 عین مطابق exact
608 علامت symbol
609 مر die
610 کم از کم least
611 مصیبت trouble
612 چللاو shout
613 سوائے except
614 لکھا wrote
615 بیج seed
616 سر tone
617 میں شامل join
618 مشورہ suggest
619 صاف clean
620 وقفے break
621 لیڈی lady
622 یارڈ yard
623 اضافہ rise
624 برا bad
625 دھچکا blow
626 تیل oil
627 خون blood
628 چھو touch
629 اضافہ ہوا grew
630 فیصد cent
631 ملا mix
632 ٹیم team
633 تار wire
634 قیمت cost
635 کھو lost
636 براؤن brown
637 پہننا wear
638 باغ garden
639 برابر equal
640 بھیجا sent
641 منتخب کریں choose
642 گر fell
643 فٹ fit
644 بہاؤ flow
645 منصفانہ fair
646 بینک bank
647 جمع collect
648 کو بچانے کے save
649 کنٹرول control
650 دشملو decimal
651 کان ear
652 اور else
653 بہت quite
654 توڑ دیا broke
655 کیس case
656 مشرق middle
657 قتل kill
658 بیٹا son
659 جھیل lake
660 لمحے moment
661 پیمانے scale
662 بلند آواز loud
663 موسم بہار spring
664 کا مشاہدہ observe
665 بچے child
666 براہ راست straight
667 آواز consonant
668 قوم nation
669 ڈکشنری dictionary
670 دودھ milk
671 رفتار speed
672 طریقہ method
673 عضو organ
674 ادائیگی pay
675 عمر age
676 سیکشن section
677 کپڑے dress
678 بادل cloud
679 تعجب کی بات surprise
680 پرسکون quiet
681 پتھر stone
682 چھوٹے tiny
683 چڑھنے climb
684 ڈاؤن لوڈ، اتارنا cool
685 ڈیزائن design
686 غریب poor
687 بہت lot
688 تجربہ experiment
689 نیچے bottom
690 اہم key
691 لوہے iron
692 ایک single
693 چسپاں stick
694 فلیٹ flat
695 بیس twenty
696 جلد skin
697 مسکراہٹ smile
698 کریج crease
699 سوراخ hole
700 کود jump
701 بچے baby
702 آٹھ eight
703 گاؤں village
704 ملو meet
705 جڑ root
706 خریدنے کے buy
707 بلند raise
708 حل solve
709 دھات metal
710 چاہے whether
711 دھکا push
712 سات seven
713 پیراگراف paragraph
714 تیسری third
715 گے shall
716 منعقد held
717 بال hair
718 وضاحت describe
719 کک cook
720 منزل floor
721 یا تو either
722 نتیجہ result
723 جلا burn
724 پہاڑی hill
725 محفوظ safe
726 بلی cat
727 صدی century
728 غور consider
729 قسم type
730 قانون law
731 سا bit
732 کوسٹ coast
733 کاپی copy
734 جملہ phrase
735 خاموش silent
736 قد tall
737 ریت sand
738 مٹی soil
739 رول roll
740 درجہ حرارت temperature
741 انگلی finger
742 صنعت industry
743 قیمت value
744 جنگ fight
745 جھوٹ lie
746 شکست دی beat
747 اتیجیت excite
748 قدرتی natural
749 دیکھیں view
750 احساس sense
751 دارالحکومت capital
752 نہیں won’t
753 کرسی chair
754 خطرہ danger
755 پھل fruit
756 امیر rich
757 موٹی thick
758 فوجی soldier
759 عمل process
760 کام operate
761 پریکٹس practice
762 علیحدہ separate
763 مشکل difficult
764 ڈاکٹر doctor
765 براہ مہربانی please
766 حفاظت protect
767 دوپہر noon
768 فصل crop
769 جدید modern
770 عنصر element
771 مارا hit
772 طالب علم student
773 کونے corner
774 پارٹی party
775 فراہمی supply
776 جن whose
777 تلاش locate
778 انگوٹی ring
779 کردار character
780 کیڑے insect
781 پکڑے caught
782 مدت period
783 اس بات کی نشاندہی indicate
784 ریڈیو radio
785 بات چیت spoke
786 ایٹم atom
787 انسانی human
788 تاریخ history
789 اثر effect
790 بجلی electric
791 توقع expect
792 ہڈی bone
793 ریل rail
794 تصور imagine
795 فراہم کرتے ہیں provide
796 اتفاق agree
797 اس طرح thus
798 نرم gentle
799 عورت woman
800 کیپٹن captain
801 لگتا ہے guess
802 ضروری necessary
803 تیز sharp
804 ونگ wing
805 تخلیق create
806 پڑوسی neighbor
807 واش wash
808 بیٹ bat
809 بلکہ rather
810 بھیڑ crowd
811 مکئی corn
812 موازنہ compare
813 نظم poem
814 تار string
815 گھنٹی bell
816 انحصار depend
817 گوشت meat
818 مسح rub
819 ٹیوب tube
820 مشہور famous
921 ڈالر dollar
822 ندی stream
823 خوف fear
284 نظر sight
825 پتلی thin
826 مثلث triangle
827 سیارے planet
828 جلدی hurry
829 چیف chief
830 کالونی colony
831 گھڑی clock
832 میرا mine
833 ٹائی tie
834 داخل enter
835 اہم major
836 تازہ fresh
837 تلاش search
838 بھیجیں send
839 پیلے رنگ yellow
840 بندوق gun
841 کی اجازت allow
842 پرنٹ print
843 مردہ dead
844 اسپاٹ spot
845 صحرا desert
846 سوٹ suit
847 موجودہ current
848 لفٹ lift
840 گلاب rose
850 پہنچ arrive
851 ماسٹر master
852 ٹریک track
853 والدین parent
854 کنارے shore
855 ڈویژن division
856 شیٹ sheet
857 مادہ substance
858 کی حمایت favor
859 مربوط connect
860 پوسٹ post
861 خرچ spend
862 راگ chord
863 چربی fat
864 خوشی glad
865 اصل original
866 حصہ share
867 اسٹیشن station
868 والد dad
869 روٹی bread
870 چارج charge
871 مناسب proper
872 بار bar
873 پیشکش offer
874 طبقہ segment
875 غلام slave
876 بتھ duck
877 فوری طور پر instant
878 مارکیٹ market
879 ڈگری degree
880 آباد populate
881 لڑکی chick
882 عزیز dear
883 دشمن enemy
884 جواب reply
885 ڈرنک drink
886 پائے جاتے ہیں occur
887 کی حمایت support
888 تقریر speech
889 نوعیت nature
890 رینج range
891 بھاپ steam
892 تحریک motion
893 راستہ path
894 مائع liquid
895 لاگ ان log
896 مطلب meant
897 قسیم quotient
898 دانت teeth
899 شیل shell
900 گردن neck
901 آکسیجن oxygen
902 چینی sugar
903 موت death
904 خوبصورت pretty
905 مہارت skill
906 خواتین women
907 موسم season
908 حل solution
909 مقناطیس magnet
910 چاندی silver
911 شکریہ thank
912 شاخ branch
913 میچ match
914 لاحقہ suffix
915 خاص طور پر especially
916 انجیر fig
917 ڈر afraid
918 بہت بڑا huge
919 بہن sister
920 سٹیل steel
921 بات چیت discuss
922 آگے forward
923 اسی طرح similar
924 رہنمائی guide
925 تجربہ experience
926 اسکور score
927 ایپل apple
928 خریدا bought
929 قیادت led
930 پچ pitch
931 کوٹ coat
932 بڑے پیمانے پر mass
933 کارڈ card
934 بینڈ band
935 رسی rope
936 پرچی slip
937 جیت win
938 خواب dream
939 شام evening
940 حالت condition
941 فیڈ feed
942 آلے tool
943 کل total
944 بنیادی basic
945 بو smell
946 وادی valley
947 اور نہ ہی nor
948 ڈبل double
949 نشست seat
950 جاری continue
951 بلاک block
952 چارٹ chart
953 ٹوپی hat
954 فروخت sell
955 کامیابی success
956 کمپنی company
957 منہا subtract
958 واقعہ event
959 خاص طور پر particular
960 معاہدے deal
961 تیر swim
962 اصطلاح term
963 اس کے برعکس opposite
964 بیوی wife
965 جوتا shoe
966 کندھے shoulder
967 پھیلاؤ spread
968 بندوبست arrange
969 کیمپ camp
970 ایجاد invent
971 کپاس cotton
972 پیدا ہوا born
973 کا تعین determine
974 کرسٹل quart
975 نو nine
976 ٹرک truck
977 شور noise
978 سطح level
979 موقع chance
980 جمع gather
981 دکان shop
982 مسلسل stretch
983 پھینک throw
984 چمک shine
985 جائیداد property
986 کالم column
987 انو molecule
988 منتخب کریں select
989 غلط wrong
990 بھوری رنگ gray
991 دوبارہ repeat
992 کی ضرورت ہوتی ہے require
993 وسیع broad
994 تیار prepare
995 نمک salt
996 ناک nose
997 جمع plural
998 غصہ anger
999 دعوی claim
1000 براعظم continent