Month: december 2014

1000 Most Common Chichewa Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Chichewa words.

Number Chichewa in English
1 monga as
2 ine I
3 wake his
4 kuti that
5 iye he
6 anali was
7 chifukwa for
8 pa on
9 ali are
10 ndi with
11 iwo they
12 kukhala be
13 pa at
14 mmodzi one
15 ndi have
16 izi this
17 kuchokera from
18 ndi by
19 wotentha hot
20 mawu word
21 koma but
22 chani what
23 ena some
24 ndi is
25 izo it
26 inu you
27 kapena or
28 anali had
29 ndi the
30 a of
31 kuti to
32 ndipo and
33 ndi a
34 mu in
35 ife we
36 ndingathere can
37 kuchokera out
38 ena other
39 anali were
40 umene which
41 kuchita do
42 awo their
43 nthawi time
44 ngati if
45 adzatero will
46 bwanji how
47 anati said
48 ndi an
49 aliyense each
50 ndikuuzeni tell
51 amachita does
52 anasiyira set
53 zitatu three
54 tikufuna want
55 mpweya air
56 bwino well
57 komanso also
58 kusewera play
59 waung’ono small
60 tsiriza end
61 kuika put
62 kunyumba home
63 kuwerenga read
64 dzanja hand
65 doko port
66 yaikulu large
67 kuziwerenga spell
68 wonjezerani add
69 ngakhale even
70 dziko land
71 pano here
72 ayenela must
73 yaikulu big
74 mkulu high
75 oterowo such
76 kutsatira follow
77 mchitidwe act
78 chifukwa why
79 kufunsa ask
80 anthu men
81 kusintha change
82 anapita went
83 kuunika light
84 mtundu kind
85 kuchokera off
86 amafunika need
87 m’nyumba house
88 chithunzi picture
89 kuyesa try
90 ife us
91 kachiwiri again
92 nyama animal
93 mfundo point
94 mayi mother
95 dziko world
96 pafupi near
97 kumanga build
98 kudziona self
99 lapansi earth
100 bambo father
101 aliyense any
102 watsopano new
103 ntchito work
104 gawo part
105 kutenga take
106 kupeza get
107 malo place
108 anapanga made
109 moyo live
110 pamene where
111 pambuyo after
112 mmbuyo back
113 wamng’ono little
114 yokha only
115 wozungulira round
116 munthu man
117 chaka year
118 anabwera came
119 bwanji show
120 lirilonse every
121 uthenga good
122 ine me
123 kupereka give
124 yathu our
125 pansi under
126 dzina name
127 kwambiri very
128 kudzera through
129 basi just
130 mawonekedwe form
131 chiganizo sentence
132 kwakukulu great
133 ndikuganiza think
134 mukuti say
135 thandizeni help
136 otsika low
137 mzere line
138 amasiyana differ
139 Ndiyeno turn
140 chifukwa cause
141 mochuluka much
142 ndikutanthauza mean
143 pamaso before
144 kusuntha move
145 pomwe right
146 mnyamata boy
147 wakale old
148 Ifenso too
149 yemweyo same
150 iye she
151 onse all
152 apo there
153 liti when
154 pamwamba up
155 ntchito use
156 anu your
157 njira way
158 za about
159 ambiri many
160 Ndiyeno then
161 iwo them
162 kulemba write
163 akanatero would
164 monga like
165 kotero so
166 awa these
167 iye her
168 yaitali long
169 kupanga make
170 chinthu thing
171 onani see
172 iye him
173 awiri two
174 ali has
175 kuyang’ana look
176 zambiri more
177 tsiku day
178 akanatha could
179 kupita go
180 anabwera come
181 anachitira did
182 chiwerengero number
183 kumveka sound
184 palibe no
185 kwambiri most
186 anthu people
187 wanga my
188 zoposa over
189 ndikudziwa know
190 madzi water
191 kuposa than
192 kuitana call
193 yoyamba first
194 amene who
195 mulole may
196 pansi down
197 mbali side
198 akhala been
199 tsopano now
200 kupeza find
201 mutu head
202 kuyima stand
203 mwini own
204 tsamba page
205 tiyenera should
206 dziko country
207 anapeza found
208 yankho answer
209 sukulu school
210 kukula grow
211 kuphunzira study
212 adakali still
213 kuphunzira learn
214 chomera plant
215 chivundikiro cover
216 chakudya food
217 dzuwa sun
218 zinayi four
219 pakati between
220 mkhalidwe state
221 kusunga keep
222 diso eye
223 konse never
224 otsiriza last
225 tiyeni let
226 ndinaganiza thought
227 mzinda city
228 mtengo tree
229 kuwoloka cross
230 famu farm
231 zolimba hard
232 chiyambi start
233 akhoza might
234 nkhani story
235 macheka saw
236 mpaka far
237 panyanja sea
238 kudzatunga draw
239 anasiya left
240 mochedwa late
241 amathamanga run
242 osa don’t
243 pamene while
244 osindikizira press
245 pafupi close
246 usiku night
247 kwenikweni real
248 moyo life
249 zochepa few
250 kumpoto north
251 buku book
252 kunyamula carry
253 anatenga took
254 sayansi science
255 kudya eat
256 chipinda room
257 bwenzi friend
258 anayamba began
259 lingaliro idea
260 nsomba fish
261 phiri mountain
262 imani stop
263 kamodzi once
264 m’munsi base
265 akumva hear
266 kavalo horse
267 wosemedwa cut
268 wotsimikiza sure
269 penyani watch
270 mtundu color
271 nkhope face
272 mitengo wood
273 chachikulu main
274 lotseguka open
275 amaoneka seem
276 pamodzi together
277 ena next
278 yoyera white
279 ana children
280 yamba begin
281 tiri got
282 kuyenda walk
283 Mwachitsanzo example
284 kuchepetsa ease
285 pepala paper
286 gulu group
287 nthawizonse always
288 nyimbo music
289 anthu those
290 onse both
291 chilemba mark
292 Nthawi zambiri often
293 kalata letter
294 kufikira until
295 mtunda mile
296 mtsinjewo river
297 galimoto car
298 mapazi feet
299 kusamalira care
300 yachiwiri second
301 zokwanira enough
302 momveka plain
303 mtsikana girl
304 mwachizolowezi usual
305 mnyamata young
306 wokonzeka ready
307 pamwamba above
308 munayamba ever
309 wofiira red
310 mndandanda list
311 Komabe though
312 ndikumverera feel
313 nkhani talk
314 mbalame bird
315 posachedwapa soon
316 thupi body
317 galu dog
318 banja family
319 mwachindunji direct
320 angabweretse pose
321 kusiya leave
322 nyimbo song
323 kuyeza measure
324 chitseko door
325 chotuluka product
326 chakuda black
327 yochepa short
328 numeral numeral
329 m’kalasi class
330 mphepo wind
331 funso question
332 kuchitika happen
333 amphumphu complete
334 sitima ship
335 dera area
336 hafu half
337 thanthwe rock
338 pofuna order
339 moto fire
340 kum’mwera south
341 vuto problem
342 chidutswa piece
343 anauza told
344 ankadziwa knew
345 pochitika pass
346 popeza since
347 pamwamba top
348 lonse whole
349 mfumu king
350 msewu street
351 inchi inch
352 kuchulukitsa multiply
353 kanthu nothing
354 Inde course
355 khalani stay
356 gudumu wheel
357 zonse full
358 mphamvu force
359 buluu blue
360 chinthu object
361 wosankha decide
362 pamwamba surface
363 zozama deep
364 mwezi moon
365 chilumba island
366 phazi foot
367 dongosolo system
368 tanganidwa busy
369 chiyeso test
370 mbiri record
371 ngalawa boat
372 wamba common
373 golide gold
374 n’kotheka possible
375 ndege plane
376 mmalo stead
377 youma dry
378 ndikudabwa wonder
379 kuseka laugh
380 zikwi thousand
381 zapitazo ago
382 anathamangira ran
383 fufuzani check
384 masewera game
385 mawonekedwe shape
386 amaganiza kuti kukhala equate
387 wotentha hot
388 Abiti miss
389 anabweretsa brought
390 kutentha heat
391 chisanu snow
392 tayala tire
393 kubweretsa bring
394 inde yes
395 lakutali distant
396 mudzaze fill
397 kum’mawa east
398 kujambula paint
399 chinenero language
400 pakati among
401 unit unit
402 mphamvu power
403 m’tauni town
404 zabwino fine
405 ena certain
406 kuuluka fly
407 kugwera fall
408 atsogolere lead
409 kulira cry
410 mdima dark
411 makina machine
412 zindikirani note
413 dikirani wait
414 ndondomeko plan
415 chithunzi figure
416 nyenyezi star
417 bokosi box
418 omwe noun
419 kumunda field
420 mpumulo rest
421 zolondola correct
422 wokhoza able
423 mapaundi pound
424 chinachitidwa done
425 kukongola beauty
426 pagalimoto drive
427 anayima stood
428 ali contain
429 kutsogolo front
430 kuphunzitsa teach
431 mlungu week
432 chomaliza final
433 anapatsa gave
434 wobiriwira green
435 o oh
436 mwamsanga quick
437 kukulitsa develop
438 nyanja ocean
439 ofunda warm
440 mfulu free
441 miniti minute
442 wamphamvu strong
443 wapadera special
444 maganizo mind
445 kuseri behind
446 momveka clear
447 mchira tail
448 panga produce
449 Ndipotu fact
450 danga space
451 anamva heard
452 yabwino best
453 ora hour
454 bwino better
455 oona true
456 pamene during
457 mazana hundred
458 zisanu five
459 kumbukirani remember
460 sitepe step
461 oyambirira early
462 gwirani hold
463 kumadzulo west
464 nthaka ground
465 chidwi interest
466 kufikira reach
467 zolimba fast
468 mneni verb
469 kuimba sing
470 kumvetsera listen
471 sikisi six
472 gome table
473 ulendo travel
474 zochepa less
475 m’mawa morning
476 khumi ten
477 yosavuta simple
478 angapo several
479 zilembo za mawu vowel
480 kwa toward
481 nkhondo war
482 anagona lay
483 motsutsa against
484 chitsanzo pattern
485 wosakwiya slow
486 likulu center
487 kukonda love
488 munthu person
489 ndalama money
490 kutumikira serve
491 kuoneka appear
492 msewu road
493 mapu map
494 mvula rain
495 ulamuliro rule
496 kudzilamulira govern
497 kokani pull
498 ozizira cold
499 zindikirani notice
500 mawu voice
501 mphamvu energy
502 kukasaka hunt
503 Nkosatheka probable
504 bedi bed
505 m’bale brother
506 dzira egg
507 kukwera ride
508 selo cell
509 ndikukhulupirira believe
510 mwina perhaps
511 kukatenga pick
512 mwadzidzidzi sudden
513 kulengeseka count
514 lalikulu square
515 chifukwa reason
516 Patapita length
517 akuimira represent
518 zojambulajambula art
519 phunziro subject
520 m’chigawo region
521 kukula size
522 zosiyanasiyana vary
523 kuthetsa settle
524 kulankhula speak
525 kulemera weight
526 ambiri general
527 ayezi ice
528 nkhaniyi matter
529 bwalo circle
530 peyala pair
531 monga include
532 kugawaniza divide
533 syllable syllable
534 anamva felt
535 chachikulu grand
536 mpira ball
537 komabe yet
538 yoweyula wave
539 akuponya drop
540 mtima heart
541 ndine am
542 panopa present
543 lolemera heavy
544 kuvina dance
545 injini engine
546 udindo position
547 mkono arm
548 lonse wide
549 matanga sail
550 zakuthupi material
551 kachigawo fraction
552 m’nkhalango forest
553 akhale sit
554 mtundu race
555 zenera window
556 sitolo store
557 chilimwe summer
558 sitima train
559 tulo sleep
560 kutsimikizira prove
561 Bakuman lone
562 mwendo leg
563 olimbitsa exercise
564 khoma wall
565 kusodza catch
566 phiri mount
567 ndikukhumba wish
568 mlengalenga sky
569 bolodi board
570 chimwemwe joy
571 Zima winter
572 Anakhala sat
573 olembedwa written
574 zakutchire wild
575 chida instrument
576 anapitiriza kept
577 galasi glass
578 udzu grass
579 ng’ombe cow
580 ntchito job
581 m’mphepete edge
582 chizindikiro sign
583 ulendo visit
584 m’mbuyomu past
585 zofewa soft
586 osangalatsa fun
587 yowala bright
588 gasi gas
589 pogoda weather
590 mwezi month
591 miliyoni million
592 kudzachitira bear
593 mapeto finish
594 okondwa happy
595 ndikuyembekeza hope
596 duwa flower
597 kuveka clothe
598 zachilendo strange
599 atapita gone
600 malonda trade
601 Nyimbo melody
602 ulendo trip
603 ofesi office
604 alandire receive
605 mzere row
606 mkamwa mouth
607 yeniyeni exact
608 chizindikiro symbol
609 afe die
610 osachepera least
611 vuto trouble
612 mfuu shout
613 kupatula except
614 analemba wrote
615 mbewu seed
616 kamvekedwe tone
617 kujowina join
618 akusonyeza suggest
619 oyera clean
620 yopuma break
621 dona lady
622 bwalo yard
623 adzauka rise
624 zoipa bad
625 nkhonya blow
626 mafuta oil
627 magazi blood
628 kukhudza touch
629 anakulira grew
630 senti cent
631 kusakaniza mix
632 timu team
633 waya wire
634 mtengo cost
635 anataya lost
636 Brown brown
637 azivala wear
638 m’munda garden
639 ofanana equal
640 anatumiza sent
641 amasankha choose
642 anagwa fell
643 agwirizane fit
644 ikuyenda flow
645 mosakondera fair
646 banki bank
647 kusonkhanitsa collect
648 kupulumutsa save
649 kulamulira control
650 decimal decimal
651 khutu ear
652 china else
653 ndithu quite
654 anaswa broke
655 zinalili case
656 pakati middle
657 kupha kill
658 mwana son
659 nyanza lake
660 mphindi moment
661 sikelo scale
662 mokweza loud
663 masika spring
664 kusunga observe
665 mwana child
666 molunjika straight
667 consonant consonant
668 mtundu nation
669 dikishonale dictionary
670 mkaka milk
671 liwiro speed
672 njira method
673 limba organ
674 kulipira pay
675 m’badwo age
676 gawo section
677 kavalidwe dress
678 mtambo cloud
679 Ndinadabwa surprise
680 chete quiet
681 mwala stone
682 ting’onoting’ono tiny
683 kukwera climb
684 ozizira cool
685 kamangidwe design
686 wosauka poor
687 maere lot
688 kuyesera experiment
689 pansi bottom
690 chinsinsi key
691 chitsulo iron
692 wosakwatiwa single
693 ndodo stick
694 lathyathyathya flat
695 twente twenty
696 khungu skin
697 kumwetulira smile
698 crease crease
699 bowo hole
700 kudumpha jump
701 mwana baby
702 eyiti eight
703 mudzi village
704 kudzakhalire meet
705 muzu root
706 kugula buy
707 kwezani raise
708 kuthetsa solve
709 chitsulo metal
710 kaya whether
711 kankhani push
712 zisanu ndi ziwiri seven
713 ndime paragraph
714 lachitatu third
715 mudzazichita shall
716 anazika held
717 tsitsi hair
718 pofotokoza describe
719 wophika cook
720 pansi floor
721 kaya either
722 chifukwa result
723 kutentha burn
724 phiri hill
725 otetezeka safe
726 mphaka cat
727 m’ma century
728 tione consider
729 choyimira type
730 lamulo law
731 pokha bit
732 gombe coast
733 buku copy
734 Mawu phrase
735 chete silent
736 wamtali tall
737 mchenga sand
738 nthaka soil
739 mpukutu roll
740 kutentha temperature
741 chala finger
742 makampani industry
743 phindu value
744 nkhondo fight
745 bodza lie
746 kumenya beat
747 chimwemwe excite
748 zachilengedwe natural
749 amaonera view
750 m’lingaliro sense
751 likulu capital
752 sadzatero won’t
753 mpando chair
754 ngozi danger
755 zipatso fruit
756 wachuma rich
757 wandiweyani thick
758 msilikali soldier
759 ndondomeko process
760 umagwira operate
761 mchitidwe practice
762 osiyana separate
763 yovuta difficult
764 dokotala doctor
765 chonde please
766 kuteteza protect
767 masana noon
768 mbewu crop
769 amakono modern
770 amafotokozera element
771 anagunda hit
772 wophunzira student
773 ngodya corner
774 chipani party
775 thanidizo supply
776 amene whose
777 kupeza locate
778 mphete ring
779 khalidwe character
780 tizilombo insect
781 anamugwira caught
782 nyengo period
783 amasonyeza indicate
784 wailesi radio
785 analankhula spoke
786 atomu atom
787 anthu human
788 m’mbiri history
789 kwenikweni effect
790 magetsi electric
791 kuyembekezera expect
792 fupa bone
793 njanji rail
794 yerekezani imagine
795 kupereka provide
796 amavomereza agree
797 Motero thus
798 wodekha gentle
799 mkazi woman
800 woyendetsa captain
801 ndikulingalira guess
802 kofunika necessary
803 lakuthwa sharp
804 phiko wing
805 kulenga create
806 mnansi neighbor
807 wosambitsa wash
808 mleme bat
809 m’malo rather
810 khamu crowd
811 chimanga corn
812 yerekezerani compare
813 ndakatulo poem
814 chingwe string
815 belu bell
816 zimadalira depend
817 nyama meat
818 Pakani rub
819 chubu tube
820 wotchuka famous
921 dola dollar
822 mtsinje stream
823 mantha fear
284 pamaso sight
825 woonda thin
826 makona triangle
827 dzikoli planet
828 kufulumira hurry
829 mkulu chief
830 njuchi colony
831 wotchi clock
832 wanga mine
833 chimango tie
834 kulowa enter
835 zikuluzikulu major
836 mwatsopano fresh
837 kufufuza search
838 kutumiza send
839 chikasu yellow
840 mfuti gun
841 kulola allow
842 kusindikiza print
843 akufa dead
844 banga spot
845 chipululu desert
846 suti suit
847 panopa current
848 Nyamulani lift
840 ananyamuka rose
850 akufika arrive
851 mbuye master
852 zikuyenda track
853 kholo parent
854 gombe shore
855 kugawanikana division
856 Chikalata sheet
857 thunthu substance
858 mtima favor
859 kulumikiza connect
860 positi post
861 amawononga spend
862 poyambira chord
863 mafuta fat
864 wokondwa glad
865 choyambirira original
866 gawo share
867 siteshoni station
868 bambo dad
869 mkate bread
870 azilipiritsa charge
871 yoyenera proper
872 kapamwamba bar
873 kupereka offer
874 gawo segment
875 kapolo slave
876 bakha duck
877 n’kamodzi instant
878 msika market
879 digiri degree
880 azikakhala populate
881 mwana wankhuku chick
882 wokondedwa dear
883 mdani enemy
884 anayankha reply
885 kumwa drink
886 zimachitika occur
887 thandizo support
888 zolankhula speech
889 chikhalidwe nature
890 osiyanasiyana range
891 nthunzi steam
892 zoyenda motion
893 mayendedwe path
894 zamadzimadzi liquid
895 fufuzani log
896 zinatanthauza meant
897 quotient quotient
898 mano teeth
899 chigoba shell
900 khosi neck
901 mpweya oxygen
902 shuga sugar
903 imfa death
904 wokongola pretty
905 luso skill
906 akazi women
907 nyengo season
908 yothetsera solution
909 maginito magnet
910 siliva silver
911 tikukuthokozani thank
912 nthambi branch
913 machesi match
914 suffix suffix
915 makamaka especially
916 chith fig
917 mantha afraid
918 yaikulu huge
919 mlongo sister
920 chitsulo steel
921 kukambirana discuss
922 mwachidwi forward
923 ofanana similar
924 kutsogolera guide
925 zinachitikira experience
926 chogoli score
927 apulosi apple
928 anagula bought
929 led led
930 phula pitch
931 odula coat
932 misa mass
933 khadi card
934 gulu band
935 chingwe rope
936 Pepala slip
937 Nkhata win
938 ndimalota dream
939 madzulo evening
940 chikhalidwe condition
941 chakudya feed
942 chida tool
943 okwana total
944 zoyambirira basic
945 kununkhiza smell
946 chigwa valley
947 kapena nor
948 pawiri double
949 mpando seat
950 kupitiriza continue
951 chipika block
952 tchati chart
953 chipewa hat
954 kugulitsa sell
955 kupambana success
956 kampani company
957 kuchotsera subtract
958 chochitika event
959 makamaka particular
960 anatani deal
961 kusambira swim
962 akuti term
963 si opposite
964 mkazi wife
965 nsapato shoe
966 phewa shoulder
967 inafikira spread
968 kukonza arrange
969 msasa camp
970 kuyambitsa invent
971 thonje cotton
972 Kubaliwa born
973 kudziwa determine
974 Kilogalamu imodzi quart
975 naini nine
976 m’galimoto truck
977 phokoso noise
978 mlingo level
979 mwayi chance
980 kusonkhanitsa gather
981 shopu shop
982 Tambasula stretch
983 kuponyera throw
984 kwanu shine
985 katundu property
986 Danga column
987 molekyulu molecule
988 sankhani select
989 cholakwika wrong
990 imvi gray
991 kubwereza repeat
992 amafunika require
993 yotakata broad
994 kukonzekera prepare
995 mchere salt
996 mphuno nose
997 mochulukitsa plural
998 mkwiyo anger
999 funsani claim
1000 kontinenti continent

1000 Most Common Sundanese Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Sundanese words.

Number Sundanese in English
1 siga as
2 abdi I
3 na his
4 yen that
5 manehna he
6 ieu was
7 keur for
8 dina on
9 nu are
10 jeung with
11 maranehna they
12 aya be
13 di at
14 hiji one
15 ngabogaan have
16 ieu this
17 ti from
18 ku by
19 panas hot
20 kecap word
21 tapi but
22 naon what
23 sababaraha some
24 nyaeta is
25 eta it
26 maneh you
27 atawa or
28 geus had
29 nu the
30 ti of
31 ka to
32 jeung and
33 a a
34 dina in
35 urang we
36 bisa can
37 geus kaluar out
38 nu lain other
39 éta were
40 nu mana which
41 teu do
42 maranéhanana their
43 waktu time
44 upami if
45 iyeu will
46 kumaha how
47 ceuk said
48 hiji an
49 unggal each
50 nitah tell
51 teu does
52 kumpulan set
53 tilu three
54 hayang want
55 hawa air
56 sumur well
57 oge also
58 ulin play
59 leutik small
60 tungtung end
61 neundeun put
62 imah home
63 maca read
64 panangan hand
65 palabuhan port
66 gede large
67 ngejah spell
68 nambah add
69 oge even
70 tanah land
71 ieuh here
72 kudu must
73 gede big
74 luhur high
75 siga such
76 ngiringan follow
77 kalakuan act
78 kunaon why
79 nanya ask
80 lalaki men
81 ngarobah change
82 indit went
83 cahaya light
84 macem kind
85 off off
86 ngabutuhkeun need
87 imah house
88 gambar picture
89 nyobaan try
90 urang us
91 deui again
92 hewan animal
93 titik point
94 indung mother
95 dunya world
96 deukeut near
97 ngawangun build
98 sorangan self
99 bumi earth
100 bapa father
101 mana wae any
102 anyar new
103 pagawean work
104 bagean part
105 nyokot take
106 meunangkeun get
107 tempat place
108 dijieun made
109 hirup live
110 di mana where
111 saatos after
112 balik deui back
113 leutik little
114 ngan only
115 buleud round
116 lalaki man
117 taun year
118 datang came
119 nunjukkeun show
120 unggal every
121 alus good
122 abdi me
123 mikeun give
124 urang our
125 di handap under
126 nami name
127 pisan very
128 ngaliwatan through
129 adil just
130 wujud form
131 hukuman sentence
132 gede great
133 mikir think
134 ngomong say
135 tulung help
136 handap low
137 garis line
138 béda differ
139 pengkolan turn
140 sabab cause
141 loba much
142 maksudna mean
143 saencan before
144 pindah move
145 bener right
146 budak lalaki boy
147 kolot old
148 oge too
149 sarua same
150 manehna she
151 sadaya all
152 tuh there
153 iraha when
154 ka luhur up
155 pamakean use
156 Anjeun your
157 jalan way
158 kira-kira about
159 loba many
160 terus then
161 maranehna them
162 nulis write
163 ngalakukeunana would
164 siga like
165 janten so
166 ieu these
167 milikna her
168 lila long
169 nyieun make
170 barang thing
171 tempo see
172 manehna him
173 dua two
174 ngabogaan has
175 melong look
176 tambih deui more
177 poe day
178 bisa could
179 indit go
180 datang come
181 teu did
182 jumlah number
183 disada sound
184 teu no
185 paling most
186 jelema people
187 mah my
188 di luhur over
189 nyaho know
190 cai water
191 tibatan than
192 nelpon call
193 kahiji first
194 saha who
195 meunang may
196 turun down
197 sisi side
198 geus been
199 ayeuna now
200 manggih find
201 sirah head
202 ngadeg stand
203 sorangan own
204 kaca page
205 sakuduna should
206 nagara country
207 kapanggih found
208 jawaban answer
209 sakola school
210 jadi grow
211 diajar study
212 masih still
213 diajar learn
214 pabrik plant
215 tutup cover
216 kadaharan food
217 panonpoe sun
218 opat four
219 di antara between
220 nagara state
221 neundeun keep
222 soca eye
223 teu kungsi never
224 panungtung last
225 ngantepkeun let
226 pikiran thought
227 kota city
228 tangkal tree
229 salib cross
230 tegalan farm
231 teuas hard
232 awal start
233 meureun might
234 dongeng story
235 ragaji saw
236 tebih far
237 sagara sea
238 ngagambar draw
239 kénca left
240 pamungkas late
241 lalumpatan run
242 entong don’t
243 waktu while
244 pers press
245 deukeut close
246 wengi night
247 asli real
248 kahirupan life
249 saeutik few
250 kaler north
251 buku book
252 ngabawa carry
253 nyandak took
254 elmu pangaweruh science
255 dahar eat
256 kamar room
257 sobat friend
258 mimiti began
259 gagasan idea
260 lauk fish
261 gunung mountain
262 eureun stop
263 sakali once
264 dasar base
265 ngadenge hear
266 kuda horse
267 motong cut
268 yakin sure
269 nongton watch
270 warna color
271 beungeut face
272 kayu wood
273 utama main
274 kabuka open
275 sigana seem
276 bareng together
277 teras next
278 bodas white
279 barudak children
280 mimiti begin
281 meunang got
282 leumpang walk
283 conto example
284 betah ease
285 keretas paper
286 kumpulan group
287 salawasna always
288 musik music
289 eta those
290 boh both
291 tanda mark
292 remen often
293 aksara letter
294 tepi until
295 mil mile
296 walungan river
297 mobil car
298 suku feet
299 perawatan care
300 kadua second
301 cekap enough
302 polos plain
303 mojang girl
304 biasa usual
305 ngora young
306 siap ready
307 di luhur above
308 kungsi ever
309 beureum red
310 daptar list
311 sanajan though
312 ngarasa feel
313 ngomong talk
314 manuk bird
315 geuwat soon
316 awak body
317 anjing dog
318 kulawarga family
319 langsung direct
320 pose pose
321 ninggalkeun leave
322 lagu song
323 ngukur measure
324 panto door
325 barang product
326 hideung black
327 pendek short
328 angka numeral
329 kelas class
330 angin wind
331 tatanya question
332 kajadian happen
333 kumplit complete
334 kapal ship
335 wewengkon area
336 satengah half
337 batu rock
338 pesenan order
339 seuneu fire
340 kidul south
341 masalah problem
342 potongan piece
343 ka told
344 terang knew
345 ngaliwatan pass
346 ti mimiti since
347 puncak top
348 sakabeh whole
349 raja king
350 jalan street
351 inci inch
352 ngalikeun multiply
353 euweuh nothing
354 kursus course
355 tinggal stay
356 gilinding wheel
357 pinuh full
358 kakuatan force
359 biru blue
360 barang object
361 mutuskeun decide
362 permukaan surface
363 jero deep
364 bulan moon
365 pulau island
366 sampean foot
367 sistim system
368 sibuk busy
369 nguji test
370 catetan record
371 kapal boat
372 umum common
373 emas gold
374 mungkin possible
375 Tah kitu plane
376 stead stead
377 garing dry
378 kaajaiban wonder
379 seuri laugh
380 rebu thousand
381 tukang ago
382 lumpat ran
383 cek check
384 kaulinan game
385 wujud shape
386 equate equate
387 panas hot
388 miss miss
389 dibawa brought
390 panas heat
391 salju snow
392 ban tire
393 ngabawa bring
394 nuhun yes
395 tebih distant
396 ngeusian fill
397 wetan east
398 cet paint
399 basa language
400 di antara among
401 unit unit
402 kakuatan power
403 kota town
404 dengda fine
405 katangtu certain
406 laleur fly
407 labuh fall
408 mingpin lead
409 ceurik cry
410 poek dark
411 mesin machine
412 catetan note
413 ngantosan wait
414 rencana plan
415 angka figure
416 bentang star
417 kotak box
418 kecap barang noun
419 widang field
420 ngaso rest
421 bener correct
422 bisa able
423 pon pound
424 Puguh done
425 kageulisan beauty
426 nyetir drive
427 pinunjul stood
428 eusian contain
429 hareup front
430 ngawulang teach
431 minggu week
432 ahir final
433 méré gave
434 hejo green
435 oh oh
436 gancang quick
437 ngawangun develop
438 sagara ocean
439 haneut warm
440 bebas free
441 menit minute
442 kuat strong
443 istimewa special
444 pikiran mind
445 tinggaleun behind
446 atra clear
447 buntut tail
448 ngahasilkeun produce
449 pakta fact
450 angkasa space
451 kadéngé heard
452 pangalusna best
453 jam hour
454 leuwih alus better
455 bener true
456 salila during
457 ratus hundred
458 lima five
459 ngelingan remember
460 lengkah step
461 awal early
462 nyekel hold
463 kulon west
464 tanah ground
465 bunga interest
466 ngahontal reach
467 gancang fast
468 kecap pagawean verb
469 nembang sing
470 ngadenge listen
471 genep six
472 meja table
473 perjalanan travel
474 langkung sakedik less
475 isuk morning
476 sapuluh ten
477 sederhana simple
478 sababaraha several
479 pokal vowel
480 ka arah toward
481 perang war
482 neundeun lay
483 ngalawan against
484 corak pattern
485 alon slow
486 pusat center
487 bogoh love
488 jelema person
489 duit money
490 ngaladenan serve
491 katingali appear
492 jalan road
493 peta map
494 hujan rain
495 aturan rule
496 marentah govern
497 betot pull
498 tiis cold
499 mere nyaho notice
500 sora voice
501 tanaga energy
502 moro hunt
503 probable probable
504 ranjang bed
505 adi brother
506 endog egg
507 numpak ride
508 sel cell
509 percaya believe
510 meureun perhaps
511 metik pick
512 ujug-ujug sudden
513 ngitung count
514 alun-alun square
515 alesan reason
516 panjang length
517 jadi wawakil represent
518 seni art
519 taluk subject
520 daerah region
521 ukuran size
522 henteu sarua vary
523 settle settle
524 ngomong speak
525 beurat weight
526 umum general
527 es ice
528 zat matter
529 bunderan circle
530 pasangan pair
531 ngasupkeun include
532 ngabagi divide
533 suku kata syllable
534 dirasakeun felt
535 grand grand
536 bal ball
537 tacan yet
538 ombak wave
539 ngaragragkeun drop
540 jajantung heart
541 am am
542 ayeuna present
543 beurat heavy
544 tari dance
545 mesin engine
546 posisi position
547 panangan arm
548 rubak wide
549 balayar sail
550 material material
551 fraksi fraction
552 leuweung forest
553 linggih sit
554 balapan race
555 jandela window
556 toko store
557 usum panas summer
558 ngadidik train
559 sare sleep
560 ngabuktoskeun prove
561 lone lone
562 suku leg
563 latihan exercise
564 dingding wall
565 nyekel catch
566 gunung mount
567 ngaharep wish
568 langit sky
569 papan board
570 kabagjaan joy
571 usum tiris winter
572 diuk sat
573 ditulis written
574 jarah wild
575 pakakas instrument
576 terus kept
577 kaca glass
578 jukut grass
579 sapi cow
580 tugas job
581 sisi edge
582 tanda sign
583 nganjang visit
584 geus kaliwat past
585 hipu soft
586 fun fun
587 caang bright
588 gas gas
589 hawa weather
590 sasih month
591 juta million
592 biruang bear
593 finish finish
594 bagja happy
595 harepan hope
596 kembang flower
597 clothe clothe
598 aneh strange
599 Isro gone
600 padagangan trade
601 melodi melody
602 perjalanan trip
603 kantor office
604 narima receive
605 baris row
606 sungut mouth
607 pasti exact
608 simbul symbol
609 paeh die
610 saeutikna least
611 kasulitan trouble
612 ngagorowok shout
613 kajabi except
614 wrote wrote
615 siki seed
616 nada tone
617 ngiluan join
618 nyarankeun suggest
619 beresih clean
620 peunggas break
621 nyonya lady
622 pakarangan yard
623 naek rise
624 awon bad
625 niup blow
626 minyak oil
627 getih blood
628 nyabak touch
629 tumuwuh grew
630 cent cent
631 nyampur mix
632 regu team
633 kawat wire
634 cost cost
635 leungit lost
636 coklat brown
637 make wear
638 kebon garden
639 sarua equal
640 dikirim sent
641 milih choose
642 murag fell
643 ngepas fit
644 ngocor flow
645 adil fair
646 bank bank
647 ngumpulkeun collect
648 nyalametkeun save
649 pangawasan control
650 decimal decimal
651 ceuli ear
652 lamun henteu else
653 rada quite
654 potong broke
655 perkara case
656 patengahan middle
657 maehan kill
658 putera son
659 dano lake
660 waktu moment
661 skala scale
662 tarik loud
663 cinyusu spring
664 nitenan observe
665 anak child
666 lempeng straight
667 konsonan consonant
668 bangsa nation
669 kamus dictionary
670 susu milk
671 kagancangan speed
672 metode method
673 organ organ
674 mayar pay
675 umur age
676 bagian section
677 pakéan dress
678 awan cloud
679 reuwas surprise
680 tenang quiet
681 batu stone
682 leutik pisan tiny
683 naek climb
684 tiis cool
685 rarancang design
686 malarat poor
687 loba lot
688 percobaan experiment
689 dasar bottom
690 konci key
691 beusi iron
692 hiji single
693 iteuk stick
694 datar flat
695 dua puluh twenty
696 kulit skin
697 seuri smile
698 crease crease
699 lobang hole
700 ngaluncat jump
701 orok baby
702 dalapan eight
703 desa village
704 papanggih meet
705 akar root
706 meuli buy
707 ngangkat raise
708 meupeuskeun solve
709 logam metal
710 lamun whether
711 teken push
712 tujuh seven
713 alinea paragraph
714 katilu third
715 wajib shall
716 dilaksanakeun held
717 bulu hair
718 ngagambarkeun describe
719 juru masak cook
720 tehel floor
721 boh either
722 hasil result
723 pameuleuman burn
724 pasir hill
725 tengtrem safe
726 ucing cat
727 abad century
728 nimbangkeun consider
729 ngetik type
730 hukum law
731 saeutik bit
732 basisir coast
733 salinan copy
734 babasan phrase
735 tiiseun silent
736 luhur tall
737 keusik sand
738 lemah soil
739 ngagulung roll
740 suhu temperature
741 ramo finger
742 industri industry
743 nilai value
744 gelut fight
745 ngabohong lie
746 neunggeul beat
747 ngagumbirakeun excite
748 asli natural
749 pintonan view
750 rarasaan sense
751 ibu kota capital
752 iyeu won’t
753 korsi chair
754 bahaya danger
755 buah fruit
756 beunghar rich
757 kandel thick
758 soldadu soldier
759 proses process
760 ngajalankeun operate
761 praktek practice
762 misahkeun separate
763 hese difficult
764 dokter doctor
765 punten please
766 ngalindungan protect
767 beurang noon
768 panen crop
769 moderen modern
770 unsur element
771 neunggeul hit
772 murid student
773 juru corner
774 pesta party
775 asupan supply
776 saha whose
777 nempatkeun locate
778 ngirining ring
779 perbawa character
780 sato gegeremet insect
781 nyanggap caught
782 waktu period
783 nunjukkeun indicate
784 radio radio
785 spoke spoke
786 atom atom
787 manusa human
788 sajarah history
789 epek effect
790 listrik electric
791 ngaharepkeun expect
792 tulang bone
793 rel rail
794 ngabayangkeun imagine
795 nyadiakeun provide
796 satuju agree
797 sahingga thus
798 hipu gentle
799 awewe woman
800 kapten captain
801 nebak guess
802 perlu necessary
803 seukeut sharp
804 jangjang wing
805 nyiptakeun create
806 tatangga neighbor
807 nyeuseuh wash
808 lalay bat
809 rada rather
810 riungan crowd
811 jagong corn
812 ngabandingkeun compare
813 sajak poem
814 tali string
815 bel bell
816 ngagantung depend
817 daging meat
818 rub rub
819 pipah tube
820 kondang famous
921 dollar dollar
822 walungan leutik stream
823 sieun fear
284 tetempoan sight
825 ipis thin
826 segitiga triangle
827 planet planet
828 rurusuhan hurry
829 kapala chief
830 jajahan colony
831 jam clock
832 milik urang mine
833 dasi tie
834 asup enter
835 mayor major
836 seger fresh
837 neangan search
838 ngirim send
839 koneng yellow
840 bedil gun
841 ngidinkeun allow
842 nyitak print
843 paeh dead
844 kokotor spot
845 gurun desert
846 nyaluyukeun suit
847 kiwari current
848 ngangkat lift
840 mawar rose
850 sumping arrive
851 ngawasaan master
852 jalan satapak track
853 indungna parent
854 darat shore
855 pamerean division
856 lambaran sheet
857 zat substance
858 migawe kahadean favor
859 nyambungan connect
860 pos post
861 ngabalanjakeun spend
862 chord chord
863 gajih fat
864 bungah glad
865 asli original
866 ngabagikeun share
867 setasion station
868 bapa dad
869 roti bread
870 ngeusian charge
871 pantes proper
872 bar bar
873 tawaran offer
874 bagean segment
875 budak slave
876 ngelok duck
877 instan instant
878 pasar market
879 darajat degree
880 populate populate
881 Chick chick
882 dear dear
883 musuh enemy
884 walon reply
885 inuman drink
886 kajadian occur
887 sokongan support
888 pidato speech
889 alam nature
890 jajaran range
891 nyeupan steam
892 gerakan motion
893 jalan path
894 barang encer liquid
895 log log
896 Hartina, meant
897 quotient quotient
898 huntu teeth
899 kerang shell
900 beuheung neck
901 oksigen oxygen
902 gula sugar
903 tilar dunya death
904 geulis pretty
905 kaahlian skill
906 awewe women
907 usum season
908 leyuran solution
909 semprani magnet
910 perak silver
911 hatur thank
912 cabang branch
913 pertandingan match
914 ahiran suffix
915 utamana especially
916 buah ara fig
917 sieun afraid
918 gede pisan huge
919 teteh sister
920 waja steel
921 bahas discuss
922 di payun forward
923 meh sarua similar
924 pituduh guide
925 pangalaman experience
926 asup score
927 apel apple
928 meuli bought
929 led led
930 pitch pitch
931 mantel coat
932 misa mass
933 kartu card
934 pita band
935 tali rope
936 dieunakeun slip
937 meunang win
938 ngimpi dream
939 burit evening
940 kaayaan condition
941 kadaharan feed
942 alat tool
943 total total
944 dasar basic
945 ambeu smell
946 gawir valley
947 atawa nor
948 ganda double
949 kalinggihan seat
950 neruskeun continue
951 blok block
952 grapik chart
953 topi hat
954 ngajual sell
955 sukses success
956 pausahaan company
957 subtract subtract
958 kajadian event
959 husus particular
960 deal deal
961 ngojay swim
962 istilah term
963 papalimpang opposite
964 pamajikan wife
965 sapatu shoe
966 taktak shoulder
967 nyebarkeun spread
968 ngatur arrange
969 tempat kemah camp
970 invent invent
971 kapas cotton
972 Lahir born
973 nangtukeun determine
974 quart quart
975 salapan nine
976 truk truck
977 sora noise
978 tingkat level
979 kasempetan chance
980 ngumpulkeun gather
981 toko shop
982 manteng stretch
983 maledog throw
984 caang shine
985 sipat property
986 tihang column
987 molekul molecule
988 milih select
989 salah wrong
990 kulawu gray
991 malikan deui repeat
992 ngabutuhkeun require
993 lega broad
994 nyiapkeun prepare
995 uyah salt
996 irung nose
997 jamak plural
998 anger anger
999 klaim claim
1000 banua continent

1000 Most Common Sinhala Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Sinhala words.

Number Sinhala in English
1 ලෙස as
2 මම I
3 ඔහුගේ his
4 බව that
5 ඔහු he
6 විය was
7 සඳහා for
8 මත on
9 ඇත are
10 සමග with
11 ඔවුන් they
12 විය be
13 දී at
14 එක් one
15 ඇති have
16 මෙම this
17 සිට from
18 විසින් by
19 උණුසුම් hot
20 වචනය word
21 නමුත් but
22 කුමක් ද what
23 සමහර some
24 වේ is
25 එය it
26 ඔබ you
27 හෝ or
28 තිබූ had
29 මෙම the
30 පිළිබඳ of
31 කිරීමට to
32 හා and
33 වූ a
34 දී in
35 අපි we
36 පුළුවන් can
37 පිටතට out
38 වෙනත් other
39 වූහ were
40 වන which
41 කරන්න do
42 ඔවුන්ගේ their
43 කාලය time
44 නම් if
45 ඇත will
46 කොහොමද how
47 පවසයි said
48 an
49 එක් එක් each
50 කියන්න tell
51 කරන්නේ does
52 කට්ටලය set
53 තුනක් three
54 අවශ්ය want
55 ගුවන් air
56 හොඳින් well
57 also
58 නාට්යයේ play
59 කුඩා small
60 අවසානය end
61 Put put
62 මුල් පිටුව home
63 කියවන්න read
64 අත hand
65 වරාය port
66 විශාල large
67 අක්ෂර වින්යාස spell
68 එකතු add
69 පවා even
70 ඉඩම් land
71 මෙතැන here
72 කල යුතු must
73 විශාල big
74 ඉහළ high
75 එවැනි such
76 අනුගමනය follow
77 පනත act
78 ඇයි why
79 අහන්න ask
80 මිනිසුන් men
81 වෙනස් change
82 ගිය went
83 ආලෝකය light
84 කාරුණික kind
85 කපා off
86 අවශ්යතාව need
87 නිවසක් house
88 පින්තූරයක් picture
89 උත්සාහ try
90 අපට us
91 නැවත again
92 සත්ව animal
93 පේදුරු point
94 මව mother
95 ලෝකයේ world
96 අසල near
97 ඉදි build
98 ස්වයං self
99 පොළොව earth
100 පියා father
101 ඕනෑම any
102 නව new
103 වැඩ work
104 කොටසක් part
105 ගත take
106 ලබා get
107 ස්ථානය place
108 සිදු made
109 සජීවී live
110 එහිදී where
111 පසු after
112 ආපසු back
113 කුඩා little
114 පමණක් only
115 වටයේ round
116 මිනිසා man
117 වසර year
118 පැමිණි came
119 පෙන්වන්න show
120 සෑම every
121 හොඳ good
122 මට me
123 දෙන්න give
124 අපගේ our
125 යටතේ under
126 නම name
127 ඉතා very
128 හරහා through
129 පමණක් just
130 ආකෘති පත්රය form
131 දඬුවම sentence
132 මහා great
133 හිතන්න think
134 කියන්න say
135 උදව් help
136 අඩු low
137 මාර්ගය line
138 වෙනස් differ
139 අනෙක් අතට turn
140 හේතුව cause
141 බොහෝ much
142 අදහස් mean
143 පෙර before
144 පියවර move
145 අයිතිය right
146 පිරිමි ළමයා boy
147 පැරණි old
148 too
149 එම same
150 ඇය she
151 සියලු all
152 එතන there
153 කවදා ද when
154 දක්වා up
155 භාවිතය use
156 ඔබගේ your
157 මාර්ගය way
158 ගැන about
159 බොහෝ many
160 එවකට then
161 ඔවුන් them
162 ලියන්න write
163 බවත් would
164 වැනි like
165 එසේ so
166 මෙම these
167 ඇය her
168 දිගු long
169 කරන්න make
170 දෙයක් thing
171 බලන්න see
172 ඔහු him
173 දෙකක් two
174 ඇත has
175 බලන්න look
176 තව more
177 දින day
178 හැකි could
179 යන්න go
180 පැමිණ come
181 කළා did
182 සංඛ්යාව number
183 ශබ්ද sound
184 කිසිදු no
185 බොහෝ most
186 ජනතාව people
187 මගේ my
188 කට over
189 දැන know
190 ජල water
191 වඩා than
192 ඇමතුම් call
193 පළමු first
194 කරන who
195 හැකිය may
196 වසා down
197 පැත්ත side
198 වී been
199 දැන් now
200 සොයා find
201 හිස head
202 ස්ථාවරය stand
203 own
204 පිටුව page
205 කළ යුත්තේ should
206 රට country
207 සොයා found
208 පිළිතුර answer
209 පාසල් school
210 වර්ධනය grow
211 අධ්යයනය study
212 තවමත් still
213 ඉගෙන learn
214 බලාගාරය plant
215 ආවරණය cover
216 ආහාර food
217 හිරු sun
218 හතර four
219 අතර between
220 රාජ්ය state
221 තබා keep
222 ඇස eye
223 කවදාවත් never
224 පසුගිය last
225 ඉඩ දෙන්න let
226 කල්පනා thought
227 නගරය city
228 ගසක් tree
229 හරස් cross
230 ගොවිපල farm
231 වෙහෙස මහන්සි වී hard
232 ආරම්භයක් start
233 සමහරවිට might
234 කතාව story
235 කියත් saw
236 දුර far
237 මුහුදු sea
238 දිනුම් ඇදීම draw
239 වම් left
240 අග late
241 ලකුණු run
242 නෑ don’t
243 අතර while
244 මාධ්ය press
245 සමීප close
246 රාත්රී night
247 සැබෑ real
248 ජීවිතය life
249 කිහිපයක් few
250 උතුරු north
251 පොත book
252 රැගෙන carry
253 ගත් took
254 විද්යාව science
255 කන්න eat
256 කාමරය room
257 මිතුරා friend
258 ආරම්භ began
259 අදහස idea
260 මාළු fish
261 කඳු mountain
262 නවත්වන්න stop
263 වරක් once
264 පදනම base
265 සවන් hear
266 අශ්වයා horse
267 සැපයුම අත්හිටුවන cut
268 වග බලා ගන්න sure
269 වොච් watch
270 වර්ණ color
271 මුහුණ face
272 ලී wood
273 ප්රධාන main
274 විවෘත open
275 පෙනේ seem
276 එකට together
277 ඊළඟ next
278 සුදු white
279 දරුවන් children
280 ආරම්භය begin
281 වී got
282 ඇවිදින්න walk
283 උදාහරණයක් example
284 පහසුවෙන් ease
285 කඩදාසි paper
286 පිරිසක් group
287 සෑම විටම always
288 සංගීතය music
289 එම those
290 දෙකම both
291 ලකුණ mark
292 බොහෝ විට often
293 ලිපිය letter
294 දක්වා until
295 සැතපුම් mile
296 ගඟ river
297 මෝටර් රථ car
298 අඩි feet
299 සත්කාර care
300 දෙවන second
301 ඇති enough
302 තැනිතලා plain
303 දැරිය girl
304 සුපුරුදු usual
305 තරුණ young
306 සූදානම් ready
307 ඉහත above
308 මෙතෙක් ever
309 රතු red
310 ලැයිස්තුව list
311 නමුත් though
312 හිතෙනවා feel
313 සාකච්ඡාව talk
314 පක්ෂි bird
315 ඉක්මනින් soon
316 ශරීරය body
317 බල්ලා dog
318 පවුලේ family
319 සෘජු direct
320 මතු pose
321 නිවාඩු leave
322 ගීතය song
323 පියවරක් measure
324 දොර door
325 නිෂ්පාදන product
326 කළු black
327 කෙටි short
328 ඉලක්කම numeral
329 පන්ති class
330 සුළං wind
331 ප්රශ්නය question
332 සිදු happen
333 සම්පූර්ණ complete
334 නෞකාව ship
335 ප්රදේශයේ area
336 අර්ධ half
337 ගල් rock
338 නියෝගයක් order
339 ගිනි fire
340 දකුණු south
341 ප්රශ්නය problem
342 කෑල්ලක් piece
343 පවසා told
344 දැන knew
345 සාමාර්ථයක් pass
346 සිට since
347 ඉහළ top
348 මුළු whole
349 රජු king
350 වීදි street
351 අඟල් inch
352 ගුණ multiply
353 කිසිවක් nothing
354 පාඨමාලාව course
355 ඉන්න stay
356 රෝද wheel
357 පූර්ණ full
358 බලය force
359 නිල් blue
360 වස්තුව object
361 තීරණය decide
362 මතුපිට surface
363 ගැඹුරු deep
364 සඳ moon
365 දිවයින island
366 අඩි foot
367 පද්ධතිය system
368 කාර්යබහුල busy
369 ටෙස්ට් test
370 වාර්තා record
371 බෝට්ටු boat
372 පොදු common
373 රන් gold
374 හැකි possible
375 තලය plane
376 වෙනුවට stead
377 වියළි dry
378 පුදුමයක් wonder
379 සිනහ laugh
380 දහසක් thousand
381 පෙර ago
382 රන් ran
383 චෙක්පත check
384 ක්රීඩාව game
385 හැඩය shape
386 සමාන equate
387 උණුසුම් hot
388 මම ඔයාට ආදරේ miss
389 ගෙන එන brought
390 තාපය heat
391 හිම snow
392 ටයර් tire
393 ගෙන ඒමට bring
394 ඔව් yes
395 ඈත distant
396 පිරවීම fill
397 නැගෙනහිර east
398 තීන්ත paint
399 භාෂාව language
400 අතර among
401 ඒකකය unit
402 බලය power
403 නගරයේ town
404 දඩ fine
405 ඇතැම් certain
406 පියාසර තහනම් fly
407 වැටීම fall
408 පෙරමුණ lead
409 ගැස්මට cry
410 අඳුරු dark
411 යන්ත්රය machine
412 සටහන note
413 ඉන්න wait
414 සැලැස්ම plan
415 චරිතයක් figure
416 තරු star
417 කොටුව box
418 නාම පදයක් noun
419 ක්ෂේත්රයේ field
420 ඉතිරි rest
421 නිවැරදි correct
422 හැකි able
423 රාත්තල් pound
424 සිදු done
425 රූපලාවන්ය beauty
426 තැටිය drive
427 සිටගෙන stood
428 අඩංගු contain
429 ඉදිරිපස front
430 ඉගැන්වීමට teach
431 සතියේ week
432 අවසන් final
433 දුන් gave
434 හරිත green
435 අයියෝ oh
436 ඉක්මන් quick
437 සංවර්ධනය develop
438 සාගර ocean
439 උණුසුම් warm
440 නිදහස් free
441 විනාඩි minute
442 ශක්තිමත් strong
443 විශේෂ special
444 මනස mind
445 පිටුපස behind
446 පැහැදිලි clear
447 වලිගය tail
448 නිපැයුම produce
449 ඇත්ත fact
450 අවකාශය space
451 අසා heard
452 හොඳම best
453 පැය hour
454 වඩා හොඳ better
455 සැබෑ true
456 තුළ during
457 සියයක් hundred
458 පස් five
459 මතක තබා remember
460 පියවර step
461 මුල් early
462 පැවැත්වීමට hold
463 බටහිර west
464 බිම ground
465 පොලී interest
466 ළඟා reach
467 වේගයෙන් fast
468 ක්රියා පදයෙන් verb
469 ගී ගයන්න sing
470 සවන් listen
471 හය six
472 වගුව table
473 සංචාරක travel
474 අඩු less
475 අද උදෑසන morning
476 දස ten
477 සරල simple
478 කිහිපයක් several
479 ස්වර vowel
480 දෙසට toward
481 යුද්ධය war
482 ගිහි lay
483 එරෙහිව against
484 රටාව pattern
485 මන්දගාමී slow
486 මධ්යස්ථානයක් center
487 ආදරය love
488 පුද්ගලයා person
489 මුදල් money
490 සේවය serve
491 පෙනී appear
492 මාර්ග road
493 සිතියම map
494 වැසි rain
495 පාලනය rule
496 පාලනය govern
497 අදින්න pull
498 සීතල cold
499 දැනුම් දීමකින් notice
500 හඬ voice
501 බලශක්ති energy
502 දඩයම hunt
503 අනුමාන probable
504 ඇඳ bed
505 සහෝදරයා brother
506 බිත්තර egg
507 සවාරියක් යෑමේ ride
508 සෛල cell
509 විශ්වාස believe
510 සමහර විට perhaps
511 පික් pick
512 හදිසි sudden
513 ගණන් count
514 වර්ග square
515 හේතුව reason
516 දිග length
517 නියෝජනය represent
518 කලා art
519 විෂය subject
520 කලාපයේ region
521 විශාලත්වය size
522 වෙනස් විය vary
523 පදිංචි settle
524 කතා speak
525 සිරුරේ බර weight
526 පොදු general
527 අයිස් ice
528 කාරණය matter
529 රවුම circle
530 යුගල pair
531 ඇතුළත් include
532 බෙදීම් divide
533 Syllable syllable
534 දැනුණේ felt
535 මහා grand
536 ක්රීඞා ball
537 තවමත් yet
538 රැල්ල wave
539 පහත drop
540 හදවත heart
541 am am
542 වර්තමාන present
543 බර heavy
544 නැටුම් dance
545 එන්ජිම engine
546 තත්ත්වය position
547 අත arm
548 පුරා wide
549 රුවල් sail
550 ද්රව්ය material
551 භාගය fraction
552 වනාන්තර forest
553 වාඩි sit
554 ජාතිය race
555 කවුළුව window
556 ගබඩා store
557 ගිම්හාන summer
558 දුම්රිය train
559 නින්ද sleep
560 ඔප්පු prove
561 තනි වූ lone
562 කකුලක් leg
563 ව්යායාම exercise
564 වෝල් wall
565 අතට උඩ පන්දුවක් catch
566 කන්ද mount
567 ප්රාර්ථනය wish
568 අහස sky
569 මණ්ඩලය board
570 ප්රීතිය joy
571 ශීත winter
572 සෙන sat
573 ලිඛිත written
574 වල් wild
575 මෙවලමක් instrument
576 තබා kept
577 වීදුරු glass
578 තෘණ grass
579 ගව cow
580 රැකියා job
581 වෝටර්ස් එජ් edge
582 ලකුණක් sign
583 සංචාරය visit
584 පසුගිය past
585 මෘදු soft
586 විනෝද fun
587 දීප්තිමත් bright
588 ගෑස් gas
589 කාලගුණය weather
590 මාසය month
591 මිලියන million
592 වලසා bear
593 නිමි finish
594 සතුටු happy
595 බලාපොරොත්තුව hope
596 මල් flower
597 ඇදුම් clothe
598 අමුතු strange
599 ගිහින් gone
600 වෘත්තීය trade
601 තනු නිර්මාණය melody
602 චාරිකාව trip
603 කාර්යාලය office
604 හිමි receive
605 පේළි row
606 මුඛයෙන් mouth
607 හරියටම exact
608 සංකේතය symbol
609 මිය die
610 අවම වශයෙන් least
611 කරදර trouble
612 ඝෝෂා කරනවා shout
613 හැර except
614 මෙසේ ලිවීය wrote
615 බීජ seed
616 ස්වරය tone
617 එක්වන join
618 යෝජනා suggest
619 පිරිසිදු clean
620 විවේකයක් break
621 කාන්තාව lady
622 අංගනයක් yard
623 නැගීම rise
624 නරක bad
625 පහරක් blow
626 තෙල් oil
627 ලේ blood
628 ස්පර්ශ touch
629 වර්ධනය වී grew
630 සියයට cent
631 මිශ්ර mix
632 කණ්ඩායම team
633 කම්බි wire
634 පිරිවැය cost
635 අහිමි lost
636 දුඹුරු brown
637 ඇඳීමට wear
638 වත්ත garden
639 සමාන equal
640 එවා sent
641 තෝරා choose
642 රැයකින් fell
643 සුදුසු fit
644 ප්රවාහය flow
645 සාධාරණ fair
646 බැංකු bank
647 එකතු collect
648 බේරා save
649 පාලනය control
650 දශම decimal
651 කණ ear
652 වෙන else
653 තරමක් quite
654 කඩා broke
655 නඩුව case
656 මධ්යම middle
657 මරා kill
658 පුතා son
659 විල lake
660 මොහොතක් moment
661 පරිමාණ scale
662 ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර loud
663 වසන්ත spring
664 නිරීක්ෂණය observe
665 ළමා child
666 කෙලින්ම straight
667 යෙදෙන ව්යාංජනාක්ෂර consonant
668 ජාතිය nation
669 ශබ්ද කෝෂය dictionary
670 කිරි milk
671 වේගය speed
672 ක්රමය method
673 ඉන්ද්රිය organ
674 වැටුප් pay
675 වයස අවුරුදු age
676 කොටස section
677 ඇඳුම dress
678 වලාකුළක් cloud
679 පුදුම surprise
680 නිහඬව quiet
681 ගල් stone
682 ඉතා කුඩා tiny
683 ක්ලයිම්බ් climb
684 සිසිල් cool
685 නිර්මාණ design
686 දුප්පත් poor
687 ගොඩක් lot
688 අත්හදා බැලීම experiment
689 පහළ bottom
690 ප්රධාන key
691 යකඩ iron
692 තනි single
693 කෙවිටේ stick
694 පැතලි flat
695 විසි twenty
696 සම skin
697 සිනහව smile
698 තණතීරුව crease
699 කුහරය hole
700 වෙත පනින්න jump
701 බබා baby
702 අට eight
703 ගමේ village
704 තරග meet
705 මූල root
706 මිලදී buy
707 මතු raise
708 විසඳීමට solve
709 ලෝහ metal
710 යන්න whether
711 තල්ලු කරනවා push
712 හත seven
713 ඡේදය paragraph
714 තුන්වන third
715 යුතුය shall
716 පැවති held
717 කෙස් hair
718 විස්තර describe
719 කුක් cook
720 බිම floor
721 එක්කෝ either
722 ප්රතිඵලය result
723 පිළිස්සුම් burn
724 කඳු hill
725 ආරක්ෂිත safe
726 බළලා cat
727 සියවසේ century
728 සලකා consider
729 වර්ගය type
730 නීතිය law
731 ටිකක් bit
732 වෙරළ coast
733 පිටපතක් copy
734 වැකිය phrase
735 නිහඬ silent
736 උස tall
737 වැලි sand
738 පස soil
739 රෝල් roll
740 උෂ්ණත්වය temperature
741 ඇඟිල්ල finger
742 කර්මාන්තය industry
743 වටිනාකම value
744 සටන fight
745 බොරුවක් lie
746 ගුටි beat
747 උද්දීපනය excite
748 ස්වාභාවික natural
749 දැක්ම view
750 හැඟීමක් sense
751 ප්රාග්ධන capital
752 නෑ won’t
753 පුටුවක් chair
754 අනතුර danger
755 පළතුරු fruit
756 පොහොසත් rich
757 ඝන thick
758 යුද හමුදා සෙබලෙකු soldier
759 ක්රියාවලිය process
760 ක්රියාත්මක operate
761 ප්රායෝගික practice
762 වෙනම separate
763 දුෂ්කර difficult
764 වෛද්යවරයා doctor
765 කරුණාකර please
766 ආරක්ෂා protect
767 දහවල් noon
768 බෝග crop
769 නවීන modern
770 මූලද්රව්යය element
771 ඝාතකයා hit
772 ශිෂ්ය student
773 කෙළවරේ corner
774 පක්ෂ party
775 සැපයුම supply
776 කාගේ whose
777 සොයා locate
778 මුද්ද ring
779 චරිත character
780 කෘමි insect
781 අල්ලා caught
782 කාලය period
783 සඳහන් indicate
784 ගුවන් විදුලි radio
785 කථා spoke
786 පරමාණුවක් atom
787 මානව human
788 ඉතිහාසය history
789 ක්රියාත්මක effect
790 විදුලි electric
791 බලාපොරොත්තු expect
792 අස්ථි bone
793 දුම්රිය rail
794 හිතාගන්න imagine
795 ලබා provide
796 එකඟ agree
797 මෙසේ thus
798 මෘදු gentle
799 කාන්තාව woman
800 නායක captain
801 අනුමානය guess
802 අවශ්ය necessary
803 තියුණු sharp
804 වාමාංශික wing
805 නිර්මාණය create
806 අසල්වැසියා neighbor
807 වොෂ් wash
808 පන්දුවට පහර දුන් bat
809 ඒ වෙනුවට rather
810 සමූහයා crowd
811 ඉරිඟු corn
812 සංසන්දනය compare
813 කවිය poem
814 සංගීත string
815 සීනුව bell
816 රඳා පවතී depend
817 මස් meat
818 එතැනයි rub
819 නළ tube
820 ප්රසිද්ධ famous
921 ඩොලර් dollar
822 විෂය ධාරාව stream
823 බිය fear
284 පෙනීම sight
825 සිහින් thin
826 ත්රිකෝණය triangle
827 ග්රහ planet
828 කඩිමුඩියේ hurry
829 ප්රධාන chief
830 යටත් විජිතයක් colony
831 ඔරලෝසුව clock
832 බිම් බෝම්බ mine
833 ටයි පටියක් tie
834 ඇතුළු enter
835 ප්රධාන major
836 නැවුම් fresh
837 සොයන්න search
838 එවන send
839 කහ yellow
840 තුවක්කුවක් gun
841 ඉඩ allow
842 මුද්රණය print
843 මිය ගිය dead
844 ස්ථානයේදීම spot
845 කාන්තාර desert
846 ඇඳුම suit
847 වත්මන් current
848 විදුලි සෝපානය lift
840 රෝස rose
850 පැමිණීමට arrive
851 ස්වාමියා master
852 මාර්ගය track
853 මව් parent
854 වෙරළ shore
855 අංශය division
856 පත්රය sheet
857 ද්රව්යයක් substance
858 පක්ෂව favor
859 සම්බන්ධ connect
860 පශ්චාත් post
861 වැය spend
862 හැඟීම් ඇවිස්සුවේ chord
863 මේදය fat
864 සතුටු glad
865 මුල් original
866 කොටස share
867 ස්ථානය station
868 තාත්තා dad
869 පාන් bread
870 භාර charge
871 නිසි proper
872 තීරුව bar
873 ඉල්ලුමට offer
874 කොටස segment
875 වහල් slave
876 තාරාවා duck
877 ක්ෂණික instant
878 වෙළෙඳපොළ market
879 උපාධිය degree
880 පිරවිය populate
881 කෑල්ල chick
882 ආදරණීය dear
883 සතුරා enemy
884 පිළිතුරු reply
885 බීම drink
886 සිදු occur
887 සහාය support
888 කතාව speech
889 ස්වභාවය nature
890 පරාසයක range
891 වාෂ්ප steam
892 යෝජනාව motion
893 මාර්ගය path
894 දියර liquid
895 ලඝු-සටහන log
896 අදහස් meant
897 ලබ්ධිය quotient
898 දත් teeth
899 ෂෙල් shell
900 ගෙල neck
901 ඔක්සිජන් oxygen
902 සීනි sugar
903 මරණය death
904 ලස්සන pretty
905 නිපුණතා skill
906 කාන්තාවන් women
907 කන්නයේ season
908 විසඳුමක් solution
909 චුම්භකයක් magnet
910 රිදී silver
911 ස්තුති thank
912 ශාඛා branch
913 තරගය match
914 ෙපර ෙයදුම suffix
915 විශේෂයෙන් especially
916 රූපය fig
917 බිය afraid
918 විශාල huge
919 සහෝදරිය sister
920 වානේ steel
921 සාකච්ඡා discuss
922 ඉදිරියට forward
923 සමාන similar
924 Guide guide
925 අත්දැකීම් experience
926 ස්කෝර් score
927 ඇපල් apple
928 මිලදී ගත් bought
929 led led
930 තණතීරුව pitch
931 කබාය coat
932 මහා mass
933 කාඩ් card
934 සංගීත කණ්ඩායම band
935 කඹය rope
936 ස්ලිප් slip
937 ජය win
938 සිහිනය dream
939 සවස evening
940 තත්ත්වය condition
941 ආහාර feed
942 මෙවලමක් tool
943 මුළු total
944 මූලික basic
945 සුවඳ smell
946 නිම්නය valley
947 වත්, nor
948 ද්විත්ව double
949 ආසන seat
950 දිගටම continue
951 දරන ඉඩම් ෙකොටස්ෙලස ෙපන්නුම් ෙකොට ඇත්තා block
952 සටහන chart
953 තොප්පිය hat
954 විකුණා sell
955 සාර්ථකත්වය success
956 සමාගම company
957 අඩු subtract
958 උත්සවය event
959 විශේෂයෙන් particular
960 ගනුදෙනුව deal
961 පිහිනීම swim
962 කාලීන term
963 ප්රතිවිරුද්ධ opposite
964 බිරිඳ wife
965 සපත්තු shoe
966 උරහිස් shoulder
967 පැතිරීම spread
968 සූදානම් arrange
969 කඳවුරේ camp
970 නිර්මාණය invent
971 කපු cotton
972 උපත born
973 තීරණය determine
974 නැළියකට විකිණීම quart
975 නවය nine
976 ට්රක් රථ truck
977 ශබ්ද noise
978 මට්ටමින් level
979 අවස්ථාවක් chance
980 රැස් gather
981 වෙළඳ සැලක් shop
982 දුර stretch
983 විසි throw
984 ඔප දමන shine
985 දේපල property
986 තීරුව column
987 අණුවක් molecule
988 තෝරා select
989 වැරදි wrong
990 අළු gray
991 නැවත repeat
992 අවශ්ය require
993 පුළුල් broad
994 සූදානම් prepare
995 ලුණු salt
996 නාසය nose
997 බහු වචන plural
998 කෝපය anger
999 හිමිකම claim
1000 මහාද්වීපය continent

1000 Most Common Myanmar Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Myanmar and Burmese words.

Number Myanmar (Burmese) in English
1 အဖြစ် as
2 ကျွန်တော် I
3 သူ၏ his
4 ထို that
5 သူ he
6 ခဲ့ was
7 အတွက် for
8 အပေါ် on
9 များမှာ are
10 နှင့် with
11 သူတို့ they
12 ဖြစ် be
13 တွင် at
14 တစ် one
15 ရှိ have
16 this
17 မှ from
18 အားဖြင့် by
19 ပူသော hot
20 စကားလုံး word
21 ဒါပေမဲ့ but
22 ဘာလဲ what
23 အချို့သော some
24 ဖြစ် is
25 က it
26 ခင်ဗျား you
27 သို့မဟုတ် or
28 ရှိခဲ့ had
29 ထို the
30 of
31 သို့ to
32 နှင့် and
33 တစ်ဦး a
34 တွင် in
35 ကျွန်တော်တို့ we
36 နိုင် can
37 ထုတ် out
38 အခြား other
39 ခဲ့ကြတယ် were
40 အရာ which
41 ပြုပါ do
42 သူတို့၏ their
43 အချိန် time
44 အကယ်. if
45 လိမ့်မည် will
46 ဘယ်လိုလဲ how
47 ကပြောပါတယ် said
48 တစ်ခု an
49 တစ်ခုချင်းစီ each
50 ပြောပြ tell
51 does
52 အစုံ set
53 သုံး three
54 အလိုရှိ want
55 လေ air
56 ကောင်းစွာ well
57 လည်း also
58 ကစား play
59 သေးငယ်သော small
60 အဆုံး end
61 ထား put
62 နေအိမ် home
63 ဖတ် read
64 လက် hand
65 port ကို port
66 ကြီးမားတဲ့ large
67 စာလုံးပေါင်း spell
68 ပေါင်း add
69 ပင် even
70 မြေယာ land
71 ဒီမှာ here
72 must
73 ကြီးမားသော big
74 မြင့်သော high
75 ထိုကဲ့သို့သော such
76 လိုက် follow
77 လုပ်ရပ် act
78 အဘယ်ကြောင့် why
79 မေးမြန်း ask
80 ယောက်ျား men
81 ပွောငျးလဲ change
82 သွားလေ၏ went
83 အလင်း light
84 အမျိုးအစား kind
85 သွား off
86 လိုအပ် need
87 အိမ် house
88 ရုပ်ပုံ picture
89 ကြိုးစား try
90 ကျွန်တော်တို့ကို us
91 နောက်တဖန်အ again
92 တိရစ္ဆာန်အ animal
93 အမှတ် point
94 မိခင် mother
95 ကမ္ဘာ world
96 အနား near
97 တည်ဆောက် build
98 မိမိ self
99 မြေကြီးပေါ်မှာ earth
100 ဖခင် father
101 မည်သည့် any
102 အသစ် new
103 အလုပ် work
104 အပိုင်း part
105 ယူ take
106 ရယူ get
107 နေရာ place
108 ဖန်ဆင်းတော် made
109 အသက်ရှင်သော live
110 ဘယ်မှာ where
111 ပြီးနောက် after
112 ပြန်. back
113 အနည်းငယ် little
114 သာ only
115 လှည့်လည် round
116 ယောက်ျား man
117 ခုနှစ် year
118 လာကြ၏ came
119 ပြသ show
120 တိုင်း every
121 ကောင်းသော good
122 အကြှနျုပျ me
123 ပေး give
124 ကျွန်တော်တို့၏ our
125 အောက် under
126 နာမကို name
127 အလွန် very
128 ဖြတ်. through
129 just
130 ပုံသဏ္ဌာန် form
131 ဝါကျ sentence
132 ကြီးမားသော great
133 ထင် think
134 ပြော say
135 ကူညီကြပါ help
136 နိမ့်ကျ low
137 လိုင်း line
138 ကွဲပြားခြားနား differ
139 အလှည့် turn
140 အကွောငျး cause
141 အလွန် much
142 ဆိုလို mean
143 ရှေ့က before
144 လှုပ်ရှား move
145 မှန်သော right
146 လူကလေး boy
147 အဟောင်း old
148 လွန်း too
149 တူညီတဲ့ same
150 သူမ she
151 အားလုံး all
152 ဟိုမှာ there
153 ဘယ်တော့လဲ when
154 တက် up
155 အသုံးပြု use
156 သင့် your
157 လမ်း way
158 အကွောငျး about
159 များသော many
160 ထိုအခါ then
161 သူတို့ကို them
162 ရေးသား write
163 အလိုတခုတည်း would
164 ကဲ့သို့ like
165 ဒါကြောင့် so
166 these
167 သူမ၏ her
168 ရှည်လျားသော long
169 အောင် make
170 အရာ thing
171 မြင် see
172 သူ့ကို him
173 နှစ် two
174 ရှိပါတယ် has
175 ကြည့်ရှု look
176 နောက်ထပ် more
177 နေ့ day
178 နိုင် could
179 သွား go
180 လာ come
181 ပြု. did
182 ဂဏန်း number
183 သံကို sound
184 အဘယ်သူမျှမ no
185 အများဆုံး most
186 လူထု people
187 ငါ့ my
188 ကျော် over
189 သိ know
190 ရေ water
191 ထက် than
192 ခေါ်ဝေါ် call
193 ပဌမ first
194 အဘယ်သူသည် who
195 နိုင် may
196 ဆင်း down
197 ဘက် side
198 ဖြစ် been
199 ယခု now
200 ရှာတွေ့ find
201 ဦးခေါင်း head
202 ရပ်နေ stand
203 ပိုင်ဆိုင် own
204 စာမျက်နှာ page
205 သင့် should
206 ပြည် country
207 တွေ့ရှိ found
208 အဖြေ answer
209 ကြောငျး school
210 ကြီးထွား grow
211 လေ့လာ study
212 ဆဲ still
213 သင်ကြား learn
214 စက်ရုံ plant
215 အဖုံး cover
216 အစာ food
217 နေ sun
218 လေး four
219 အကြား between
220 ပြည်နယ် state
221 သိုထား keep
222 မျက်စိ eye
223 ဘယ်တော့မှမ never
224 နောက်ဆုံး last
225 ကုန်အံ့ let
226 စိတ်ထင် thought
227 မြို့ city
228 သစ်ပင် tree
229 လက်ဝါးကပ်တိုင် cross
230 လယ်ယာ farm
231 ခိုင်မာသော hard
232 စတင် start
233 အစွမ်းသတ္တိ might
234 ဇာတ်လမ်း story
235 လွှ saw
236 ဝေးလံသော far
237 ပင်လယ် sea
238 မဲ draw
239 လက်ဝဲဘက် left
240 နောက်ကျ late
241 ပွေးသှား run
242 မလုပ်ပါနှင့် don’t
243 စဉ် while
244 စာနယ်ဇင်းများ press
245 ပိတ် close
246 night
247 စစ်မှန်သော real
248 အသက် life
249 နည်းသော few
250 မြောက်ဘက်သို့ north
251 စာအုပ် book
252 သယ် carry
253 ကိုယူ took
254 သိပ္ပံပညာရပ် science
255 စား eat
256 အခန်း room
257 မိတ်ဆွေ friend
258 စတင်ခဲ့သည် began
259 စိတ်ကူး idea
260 ငါး fish
261 တောင် mountain
262 ရပ် stop
263 တခါ once
264 အခြေစိုက်စခန်း base
265 ကြား hear
266 မြင်း horse
267 ဖြတ် cut
268 သေချာ sure
269 အစောင့် watch
270 အရောင် color
271 မျက်နှာ face
272 သစ်သား wood
273 အဓိက main
274 ဖွင့်လှစ် open
275 ထင်ရ seem
276 အတူတူ together
277 နောက်တစ်ခု next
278 အဖြူ white
279 ကလေးများ children
280 အစ begin
281 တယ် got
282 လမျးလြှောကျသှား walk
283 နမူနာ example
284 ငြိမ်ဝပ်စွာနေ ease
285 စက္ကူ paper
286 အစု group
287 အမြဲ always
288 ဂီတ music
289 ထို those
290 နှစ်ဦးစလုံး both
291 အမှတ် mark
292 ခဏခဏ often
293 စာ letter
294 သည်အထိ until
295 မိုင် mile
296 မြစ် river
297 ကား car
298 ခြေဘဝါးတော် feet
299 ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု care
300 ဒုတိယ second
301 လုံလောက်သော enough
302 လွင်ပြင် plain
303 မိန်းကလေး girl
304 ခါတိုင်းလို usual
305 ငယ်ရွယ် young
306 အသင့်ရှိ ready
307 အထက် above
308 အစဉ် ever
309 နီသော red
310 စာရင်း list
311 သော်လည်း though
312 ခံစား feel
313 ဆွေးနွေးချက် talk
314 ငှက် bird
315 မကြာမီ soon
316 ကိုယ်ခန္ဓာ body
317 ခှေး dog
318 မိသားစု family
319 ညွှန်ပြ direct
320 ရှိုး pose
321 ထွက်သွား leave
322 သီချင်း song
323 တိုင်းတာ measure
324 တံခါးပေါက် door
325 ထုတ်ကုန် product
326 အနက်ရောင် black
327 တိုတောင်းသော short
328 ဂဏန်း numeral
329 အမျိုးအစား class
330 လေတိုက် wind
331 မေးခွန်း question
332 ဖြစ်ပျက် happen
333 ပြည့်စုံသော complete
334 သငေ်္ဘာ ship
335 ဧရိယာ area
336 တဝက် half
337 ကျောက်လုံးကြီး rock
338 အစီအစဉ် order
339 မီး fire
340 တောင် south
341 ပြဿနာ problem
342 အပိုင်းအစ piece
343 သို့ပြောသည် told
344 သိ. knew
345 သွား pass
346 မှစ. since
347 ထိပ်တန်း top
348 အလုံးစုံ whole
349 မင်းကြီးသည် king
350 လမ်း street
351 လက်မ inch
352 များပြား multiply
353 အဘယ်အရာကိုမျှ nothing
354 သင်တန်း course
355 နေခြင်း stay
356 ဘီး wheel
357 ပြည့်သော full
358 အင်အား force
359 ပြာသော blue
360 ကန့်ကွက် object
361 ဆုံးဖြတ် decide
362 မျက်နှာပြင် surface
363 နက်သော deep
364 moon
365 ကျွန်း island
366 ခြေလျင် foot
367 စံနစ် system
368 အလုပ်ရှုပ်သည် busy
369 စမ်းသပ် test
370 စံချိန် record
371 လှေ boat
372 ဘုံ common
373 ရွှေစင် gold
374 ဖြစ်နိုင်သော possible
375 လေယာဉ်သည် plane
376 ခမည်းတော်အရာ၌ stead
377 ခြောက်သွေ့သော dry
378 အံ့ဘွယ်သောအမှု wonder
379 ရယ်မော laugh
380 တထောင် thousand
381 လွန်ခဲ့တဲ့ ago
382 ပြေး ran
383 စစ်ဆေးခြင်း check
384 ဂိမ်း game
385 ပုံသဏ္ဌာန် shape
386 တူညီနေသည် equate
387 ပူသော hot
388 လွမ်း miss
389 သို့ဆောင် ခဲ့. brought
390 အပူ heat
391 မိုးပွင့် snow
392 တာယာ tire
393 ယူလာ bring
394 ဟုတ်ကဲ့ yes
395 ဝေးကွာသော distant
396 ဖြည့် fill
397 အရှေ့ east
398 ဆေးသုတ် paint
399 ဘာသာစကား language
400 အနက် among
401 ယူနစ် unit
402 စွမ်းအား power
403 မြို့ town
404 ကောင်းသော fine
405 အချို့ certain
406 ယင်ကောင် fly
407 ကျ fall
408 ခဲ lead
409 အော်ဟစ် cry
410 မှောင်မိုက် dark
411 စက်ယန္တရား machine
412 မှတ်ချက် note
413 စောင့် wait
414 စီမံကိန်း plan
415 ဂဏန်း figure
416 ကြယ် star
417 သေတ္တာ box
418 နာမ် noun
419 လယ်ယာ field
420 အနားယူ rest
421 မှန်ကန်သော correct
422 နိုင် able
423 ပေါင် pound
424 အဖေပြီးအောင် done
425 လှပမှု beauty
426 မောင်း drive
427 ရပ်နေကြ၏ stood
428 ပါဝင် contain
429 ရှေ့ front
430 သင်ပေး teach
431 ရက်သတ္တပတ် week
432 ဖိုင်နယ် final
433 ကိုပေး၏ gave
434 စိမ်းလန်းသော green
435 Oh oh
436 မြန်ဆန်ပြီး quick
437 တိုးတက် develop
438 သမုဒ္ဒရာ ocean
439 ပူနွေးသော warm
440 အခမဲ့ free
441 မိနစ် minute
442 အားကြီးသော strong
443 အထူး special
444 စိတ်ကို mind
445 နောက်တွင် behind
446 ရှင်းလင်းသော clear
447 အမြီး tail
448 ဟင်းသီးဟင်းရွက် produce
449 အချက်အလက် fact
450 အာကာသ space
451 ကြားလျှင် heard
452 အကောင်းဆုံး best
453 နာရီ hour
454 ပိုကောင်း better
455 စစ်မှန်တဲ့ true
456 စဉ်အတွင်း during
457 တရာ hundred
458 ငါး five
459 သတိရ remember
460 လှမ်း step
461 စောစော early
462 ကိုင် hold
463 အနောက် west
464 မြေပြင် ground
465 ဝါသနာ interest
466 ရောက်ရှိ reach
467 လျင်မြန်စွာ fast
468 ကြိယာ verb
469 Sing sing
470 နားထောင် listen
471 ခွောကျ six
472 စားပှဲ table
473 ခရီးသွား travel
474 နည်းသော less
475 နံနက် morning
476 ဆယ် ten
477 လွယ်ကူသော simple
478 အတော်ကြာ several
479 သရသံ vowel
480 ကို toward
481 စစ် war
482 ချထား lay
483 ဆန့်ကျင် against
484 ပုံစံ pattern
485 နှေးသော slow
486 အလယ်ဗဟို center
487 ချစ်ခြင်းမေတ္တာ love
488 လူ person
489 ပိုက်ဆံ money
490 အစေခံ serve
491 ပေါ်လာ appear
492 လမ်း road
493 မြေပုံကို map
494 မိုးရေ rain
495 အုပ်ချုပ် rule
496 အုပ်ချုပ် govern
497 ဆွဲပါ pull
498 အအေး cold
499 အသိပေးစာ notice
500 အသံ voice
501 အင်အား energy
502 အမဲလိုက်ခြင်း hunt
503 ဖြစ်နိုင်ခြေ probable
504 အိပ်ရာ bed
505 အစ်ကို brother
506 ကြက်ဥ egg
507 စီးနင်း ride
508 ကလာပ်စည်း cell
509 ယုံကြည် believe
510 ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် perhaps
511 ခူး pick
512 ရုတ်တရက် sudden
513 ရေတွက် count
514 စတုရန်းလေးထောင့ square
515 အကွောငျးရငျး reason
516 အရှည် length
517 ကိုယ်စားပြု represent
518 အတတ်ပညာ art
519 ဘာသာရပ် subject
520 ဒေသ region
521 အရွယ် size
522 ကွဲပြားခြားနား vary
523 စေ့စပ် settle
524 စကားပြော speak
525 အလေးချိန် weight
526 ယေဘုယျ general
527 ရေခဲ ice
528 ကိစ္စ matter
529 အဝိုင်း circle
530 လင်မယား pair
531 ပါဝင် include
532 သွေးခွဲ divide
533 syllable syllable
534 ခံစားခဲ့ရ felt
535 ခမ်းနားကြီးကျယ် grand
536 အလုံး ball
537 သေး yet
538 လှိုငျး wave
539 တစ်စက် drop
540 နှလုံး heart
541 နံနက် am
542 လက်ဆောင် present
543 လေးလံသော heavy
544 အကအခုန် dance
545 အင်ဂျင်ကို engine
546 အနေအထား position
547 လက် arm
548 ကျယ်ဝန်းသော wide
549 ရွက် sail
550 ပစ္စည်း material
551 အစိတ်အပိုင်း fraction
552 သစ်တော forest
553 ထိုင် sit
554 လူမျိုး race
555 ပြတင်းပေါက် window
556 စတိုးဆိုင် store
557 နွေရာသီ summer
558 မီးရထား train
559 အိပ် sleep
560 သက်သေပြ prove
561 Lone lone
562 ခြေထောက် leg
563 လေ့ကျင့် exercise
564 နံရံ wall
565 ဖမ်း catch
566 တောင်ပေါ်မှာ mount
567 အလို wish
568 မိုးကောင်းကင် sky
569 ပျဉ်ပြား board
570 ဝမ်းမြောက်သောစိတ် joy
571 ဆောင်းတွင်း winter
572 sat sat
573 ကျမ်းစာ၌လာသည် written
574 ရိုင်းသော wild
575 တူရိယာ instrument
576 ထားရှိမည် kept
577 ဖန်ခွက် glass
578 မြက် grass
579 နွားမ cow
580 အလုပ် job
581 အစပ် edge
582 အမှတ်လက္ခဏာ sign
583 အလည်အပတ် visit
584 အတိတ် past
585 ပျော့ပျောင်း soft
586 ပျော်စရာ fun
587 ပြောင်လက်တောက်ပသော bright
588 ဓာတ်ငွေ့ gas
589 ရာသီဥတုက weather
590 month
591 သန်း million
592 ဝက်ဝံ bear
593 အပြီးသတ် finish
594 မင်္ဂလာရှိသော happy
595 မျှော်လင့်ချက် hope
596 ပန်း flower
597 အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်း clothe
598 ထူးဆန်းတဲ့ strange
599 သွားကြောင်း gone
600 ကုန်သွယ် trade
601 တေးသွား melody
602 ခရီးစဉ် trip
603 ရုံး office
604 ခံယူ receive
605 အတန်း row
606 ပါးစပ် mouth
607 အတိအကျ exact
608 အထိမ်းအမှတ် symbol
609 သေဆုံး die
610 အနည်းဆုံး least
611 ဒုက္ခ trouble
612 အော် shout
613 မှတပါး except
614 ရေးသားခဲ့သည် wrote
615 အစေ့ seed
616 အသံ tone
617 ပူးပေါင်း join
618 အကြံပြု suggest
619 သန့်ရှင်းသော clean
620 ချိုး break
621 အမျိုးသမီး lady
622 ခြံထဲမှာ yard
623 တက် rise
624 ဆိုးသော bad
625 ထိုးနှက် blow
626 ဆီ oil
627 သှေး blood
628 တို့ touch
629 ကြီးပြင်းလာ grew
630 ရာခိုင် cent
631 ရောနှော mix
632 အဖွဲ့ team
633 ဝါယာကြိုး wire
634 ကုန်ကျစရိတ် cost
635 ပျောက်ဆုံး lost
636 ညိုသော brown
637 ဝတ်ဆင် wear
638 ဥယျာဉ် garden
639 တူညီသော equal
640 စေလွှတ် sent
641 ရှေးခယျြ choose
642 လဲကျ fell
643 မထိုက်မတန် fit
644 စီးဆင်း flow
645 တရားမျှတတဲ့ fair
646 ကမ်း bank
647 စုဝေး collect
648 ကယ်ဆယ် save
649 ထိန်းချုပ်မှု control
650 ဆယ်လီ decimal
651 နား ear
652 အခြားမည် else
653 လုံးလုံး quite
654 ချိုးဖဲ့ broke
655 အမှု case
656 အလယ် middle
657 သတ်ဖြတ် kill
658 သား son
659 အင်းအိုင် lake
660 တခဏ moment
661 စကေး scale
662 အသံကျယ်သော loud
663 စိမ့်စမ်း spring
664 စောင့်ရှောက် observe
665 ကလေး child
666 တည့်တည့် straight
667 ဗျည်း consonant
668 လူမျိုးသည် nation
669 အဘိဓါန် dictionary
670 နို့ milk
671 အရှိန် speed
672 နည်းလမ်း method
673 ကိုယ်အင်္ဂါ organ
674 အခပေး pay
675 အသက်အရွယ် age
676 အပိုင်း section
677 အဝတ်အစား dress
678 မိုဃ်းတိမ်သည် cloud
679 အံ့သြ surprise
680 တိတ်ဆိတ်သော quiet
681 ကျောက်သည် stone
682 အလွန်သေးငယ်သော tiny
683 တက် climb
684 အေးချမ်းသော cool
685 ပုံစံ design
686 ဆင်းရဲသော poor
687 အများကြီး lot
688 စမ်းသပ်မှု experiment
689 အောက်ခြေ bottom
690 သော့ key
691 သံ iron
692 တခုတည်းသော single
693 တုတ် stick
694 ပြားချပ်ချပ် flat
695 နှစ်ဆယ် twenty
696 အသားအရေ skin
697 ပွုံးရယျ smile
698 တွန့် crease
699 အပေါက် hole
700 ခုန် jump
701 ကလေး baby
702 ရှစ် eight
703 ရွာ village
704 ဆုံ meet
705 အမြစ် root
706 မဝယ် buy
707 မြှင့်တင် raise
708 ဖြေရှင်းပေး solve
709 သတ္တုဒြပ်စင် metal
710 ဖြစ်စေ whether
711 တွန်း push
712 ခုနှစ် seven
713 စာပိုဒ် paragraph
714 တတိယ third
715 မည် shall
716 ကျင်းပ held
717 ဆံပင် hair
718 ဖေါ်ပြ describe
719 ချက်ပြုတ် cook
720 အထပ် floor
721 ဖြစ်စေ either
722 ရလဒ် result
723 မီးလောင် burn
724 တောင်တော် hill
725 ဘေးကင်းလုံခြုံ safe
726 ကြောင် cat
727 ရာစု century
728 စဉ်းစားပါ consider
729 ပုံစံ type
730 ပညတ္တိကျမ်း law
731 bit နဲ့ bit
732 ပင်လယ်ကမ်း coast
733 မိတ္တူ copy
734 ထားသောစာပိုဒ်တိုများ phrase
735 အသံတိတ် silent
736 မြင့်သော tall
737 သဲ sand
738 မြေဆီလွှာ soil
739 အလိပ် roll
740 အပူအအေး temperature
741 လက်ညှိုးထိုး finger
742 စက်မှုလုပ်ငန်း industry
743 အဘိုး value
744 တိုကျပှဲ fight
745 မုသား lie
746 ရိုက် beat
747 excite excite
748 သဘာဝက natural
749 အမြင် view
750 အာရုံ sense
751 မြို့တော် capital
752 မသွားဘူး won’t
753 ကုလားထိုင် chair
754 အန္တရာယ် danger
755 အသီး fruit
756 ကြွယ်ဝသော rich
757 ထူသော thick
758 စစ်သား soldier
759 ဖြစ်စဉ် process
760 လည်ပတ် operate
761 အလေ့အကျင့် practice
762 သီးခြား separate
763 ခက်ခဲ difficult
764 ဆရာဝန် doctor
765 ကျေးဇူးပြု please
766 ကာကွယ် protect
767 မွန်းတည့် noon
768 အသီးအနှံ crop
769 ခေတ်သစ် modern
770 ဓါတ် element
771 ထိုး hit
772 ကျောင်းသား student
773 ထောင့် corner
774 ပါတီ party
775 ပေးသွင်း supply
776 မည်သူ၏ whose
777 နေရာချထား locate
778 လက်စွပ် ring
779 ဇာတ်ကောင်စရိုက် character
780 ပိုးကောင် insect
781 ဖမ်းမိ caught
782 ကာလ period
783 ညွှန်ပြ indicate
784 ရေဒီယို radio
785 စကားပြော spoke
786 အက်တမ် atom
787 လူ့ human
788 သမိုင်း history
789 အကျိုး effect
790 လျှပ်စစ် electric
791 မြျှောလငျ့ expect
792 အရိုး bone
793 ရထားလမ်း rail
794 စိတ်ကူး imagine
795 ပေး provide
796 သဘောတူ agree
797 ထိုသို့ thus
798 နူးညံ့သိမ်မွေ့ gentle
799 မိန်းမ woman
800 ကပ္ပတိန် captain
801 တှေးဆ guess
802 လိုအပ်သော necessary
803 ထက်သော sharp
804 အတောင် wing
805 ဖန်တီး create
806 အိမ်နီးချင်း neighbor
807 ရေချိုး wash
808 လင်းနို့ bat
809 ထက် rather
810 လူစုလူဝေး crowd
811 ပြောင်းဖူး corn
812 နှိုင်းယှဉ်ကြည့် compare
813 ကဗျာတစ်ပုဒ် poem
814 ကြိုး string
815 ခေါင်းလောင်း bell
816 မှီခို depend
817 အသား meat
818 ပွတ်တိုက် rub
819 ပြွန် tube
820 ကျော်ကြား famous
921 ဒေါ်လာစျေး dollar
822 စမ်းချောင်း stream
823 ကြောက်လန့် fear
284 မျက်မှောက် sight
825 ပိန်သော thin
826 တြိဂံ triangle
827 ဂြိုဟ် planet
828 အလျင်စလို hurry
829 ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် chief
830 ကိုလိုနီ colony
831 နာရီ clock
832 သတ္တုတွင်း mine
833 လည်စည်း tie
834 ဝင်ရောက် enter
835 ဗိုလ်မှူး major
836 လတ်ဆတ်သော fresh
837 ရှာဖွေရေး search
838 ပေးပို့ send
839 ဝါသော yellow
840 သေနတ် gun
841 ခွင့်ပြု allow
842 ပုံနှိပ် print
843 သေသော dead
844 အစက် spot
845 သဲကန္တာရ desert
846 ဝတ်စုံ suit
847 ယခု current
848 ဓာတ်လှေကား lift
840 နှင်းဆီ rose
850 ရောက်လာ arrive
851 မာစတာ master
852 အရာ track
853 မိဘတစ် parent
854 ကမ်း shore
855 အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်း division
856 စာရွက် sheet
857 ပစ္စည်းဥစ္စာ substance
858 ကြေးဇူး favor
859 ဆက် connect
860 တိုင် post
861 သုံးစှဲ spend
862 ကြိုး chord
863 ဆီ fat
864 ဝမ်းမြောက်ခြင်း glad
865 မူရင်း original
866 ဝေစု share
867 ဘူတာရုံ station
868 အဖေ dad
869 ပေါင်မုန့် bread
870 တာဝန်ခံ charge
871 သင့်လျော်သော proper
872 bar မှာ bar
873 ပေးကမ်း offer
874 မြွှာ segment
875 ကျွန် slave
876 ဘဲ duck
877 ခဏ instant
878 ဈေးကွက် market
879 ဒီဂရီ degree
880 နေထိုင်စေ populate
881 ယင်း chick
882 ချစ်လှစွာသော dear
883 ရန်သူ enemy
884 ပြန်ကြားချက် reply
885 သောက်စရာ drink
886 ဖြစ်ပျက် occur
887 ထောက်ပံ့ support
888 မိန့်ခွန်း speech
889 သဘာဝ nature
890 အကွာအဝေး range
891 ရေနွေးငွေ့ steam
892 ရွေ့လျားမှု motion
893 လမ်းကြောင်းကို path
894 အရည် liquid
895 တုံး log
896 ရည်ရွယ် meant
897 လဒ် quotient
898 အံသွားခဲ teeth
899 shell ကို shell
900 လည်ပင်း neck
901 အောက်စီဂျင် oxygen
902 သကြား sugar
903 သေဆုံးခြင်း death
904 လှပသော pretty
905 ကျွမ်းကျင်မှု skill
906 အမျိုးသမီးများ women
907 ရာသီ season
908 ဖြေရှင်းချက် solution
909 သံလိုက် magnet
910 ငွေကို silver
911 ကျေးဇူးတင် thank
912 အကိုင်း branch
913 မီးခြစ် match
914 နောက်ဆက် suffix
915 အထူးသဖြင့် especially
916 သဖန်းသီး fig
917 ကြောက်လန့် afraid
918 ကြီးမားသော huge
919 အစ်မ sister
920 သံမဏိ steel
921 ဆွေးနွေး discuss
922 ရှေ့သို့ forward
923 အလားတူ similar
924 လမ်းညွှန် guide
925 အတွေ့အကြုံ experience
926 နိုင်ပြီ score
927 ပန်းသီး apple
928 ကိုဝယ်ယူ bought
929 အယ်လ်အီးဒီ led
930 ကတ္တရာစေး pitch
931 ကုတ်အင်္ကျီ coat
932 အစုလိုက်အပြုံလိုက် mass
933 ကဒ် card
934 တီးဝိုင်း band
935 ကြိုး rope
936 စလစ် slip
937 အောင်မြင် win
938 အိပ်မက် dream
939 ညနေ evening
940 အခြေအနေ condition
941 အစာ feed
942 ဒီ tool tool
943 စုစုပေါင်း total
944 အခြေခံပညာ basic
945 အနံ့ smell
946 တောင်ကြား valley
947 မသာ nor
948 ကို double double
949 ထိုင်ခုံ seat
950 ဆက်ပြီး continue
951 ပိတ်ဆို့ block
952 ဇယား chart
953 ဦးထုပ် hat
954 ရောင်းချ sell
955 အောင်မြင်ခြင်း success
956 ကုမ္ပဏီ company
957 အနုတ် subtract
958 အဖြစ်အပျက် event
959 အထူးသဖြင့် particular
960 စာချုပ် deal
961 ရေကူး swim
962 သက်တမ်း term
963 ဆန့်ကျင်ဘက် opposite
964 ဇနီး wife
965 ဖိနပ် shoe
966 ပခုံး shoulder
967 ပျံ့နှံ့ spread
968 စီစဉ် arrange
969 စခန်း camp
970 တီထွင် invent
971 ဝါ cotton
972 မွေးဖွားလာ born
973 သတ်မှတ် determine
974 ဆေးမြီးတို quart
975 ကိုး nine
976 ထရပ်ကား truck
977 ဆူညံသံ noise
978 အဆင့် level
979 အခွင့်အလမ်း chance
980 စုရုံး gather
981 ကုန်ဆိုင် shop
982 ဆန့် stretch
983 ပစ် throw
984 တောက်ပ shine
985 ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု property
986 ကော်လံ column
987 မော်လီကျူး molecule
988 ကိုရွေးပါ select
989 မှားသော wrong
990 မီးခိုးရောင် gray
991 ထပ် repeat
992 တောင်းဆို require
993 ကျယ်ပြန့် broad
994 ပြင်ဆင်ထား prepare
995 ဆား salt
996 နှာခေါင်း nose
997 ၏အများကိန်း plural
998 အမျက်ဒေါသ anger
999 တောင်းဆိုမှု claim
1000 တိုက် continent

1000 Most Common Malayalam Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Malayalam words.

Number Malayalam in English
1 പോലെ as
2 ഞാന് I
3 അവന്റെ his
4 that
5 അവന് he
6 ആയിരുന്നു was
7 വേണ്ടി for
8 മേല് on
9 ഉണ്ട് are
10 കൂടെ with
11 അവര് they
12 എന്നു be
13 ഭൂതകാല at
14 ഒന്ന് one
15 ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് have
16 this
17 നിന്ന് from
18 കൊണ്ട് by
19 ചൂടുള്ള hot
20 വാക്ക് word
21 പക്ഷേ but
22 എന്ത് what
23 കുറെ some
24 ആകുന്നു is
25 അത് it
26 നിങ്ങളെ you
27 അഥവാ or
28 ഉണ്ടായിരുന്നു had
29 നബി the
30 ഒരു of
31 ലേക്ക് to
32 ഒപ്പം and
33 ഒരു a
34 ലെ in
35 ഞങ്ങള് we
36 കഴിയും can
37 പുറത്ത് out
38 മറ്റ് other
39 ആയിരുന്നു were
40 ഏത് which
41 ചെയ്യുക do
42 അവരുടെ their
43 കാലം time
44 എങ്കില് if
45 will will
46 എങ്ങനെ how
47 പറഞ്ഞു said
48 ഒരു an
49 ഓരോ each
50 പറയുന്നു tell
51 does does
52 ഗണം set
53 മൂന്ന് three
54 ആഗ്രഹിക്കുന്നു want
55 എയർ air
56 കിണറ് well
57 പുറമേ also
58 കളി play
59 ചെറിയ small
60 അവസാനിക്കുന്നു end
61 ഇടുക put
62 വീട് home
63 വായിക്കുക read
64 കൈ hand
65 തുറമുഖം port
66 വലിയ large
67 അക്ഷരപ്പിശക് spell
68 ചേർക്കുക add
69 പോലും even
70 നിലം land
71 ഇവിടെ here
72 ആവശമാകുന്നു must
73 വലിയ big
74 ഉയര്ന്ന high
75 അത്തരം such
76 പിന്തുടരുക follow
77 പ്രവർത്തി act
78 എന്തുകൊണ്ട് why
79 ചോദിക്കുക ask
80 പുരുഷന്മാർ men
81 മാറ്റം change
82 പോയി went
83 വെളിച്ചം light
84 തരം kind
85 ഓഫ് off
86 ആവശ്യം need
87 വീട് house
88 ചിതം picture
89 ശ്രമിക്കുക try
90 ഞങ്ങളെ us
91 വീണ്ടും again
92 ജന്തു animal
93 ബിന്ദു point
94 അമ്മ mother
95 ലോകം world
96 അടുത്തു near
97 പണിയുക build
98 സ്വയം self
99 ഭൂമി earth
100 പിതാവ് father
101 എന്തെങ്കിലും any
102 പുതിയ new
103 വേല work
104 ഭാഗം part
105 എടുക്കുക take
106 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് get
107 സ്ഥലം place
108 ഉണ്ടാക്കി made
109 ജീവിക്കുക live
110 എവിടെ where
111 ശേഷം after
112 തിരികെ back
113 ചെറിയ little
114 മാത്രം only
115 ചുറ്റും round
116 മനുഷ്യൻ man
117 വര്ഷം year
118 വന്നു came
119 കാണിക്കുക show
120 ഓരോ every
121 നല്ല good
122 എന്നോട് me
123 കൊടുക്കുക give
124 നമ്മുടെ our
125 കീഴെ under
126 പേര് name
127 വളരെ very
128 മുഖാന്തിരം through
129 വെറും just
130 രൂപം form
131 വിധി sentence
132 മഹത്തായ great
133 ചിന്തിക്കുക think
134 പറയുക say
135 സഹായം help
136 കുറഞ്ഞ low
137 വര line
138 ഭിന്നത differ
139 വളവ് turn
140 കാരണം cause
141 വളരെ much
142 അർത്ഥമാക്കുന്നത് mean
143 മുമ്പ് before
144 നീക്കുക move
145 വലത് right
146 കുട്ടി boy
147 പഴയ old
148 കൂടി too
149 ഒരേ same
150 അവള് she
151 എല്ലാം all
152 അവിടെ there
153 എപ്പോൾ when
154 അപ് up
155 ഉപയോഗം use
156 നിങ്ങളുടെ your
157 വഴി way
158 കുറിച്ച് about
159 വളരെ many
160 അപ്പോള് then
161 അവരെ them
162 എഴുതുക write
163 would would
164 പോലെ like
165 അതുപോലെ so
166 ഇവ these
167 അവള് her
168 നീളമുള്ള long
169 ഉണ്ടാക്കുക make
170 വസ്തു thing
171 കാണുക see
172 അവനെ him
173 രണ്ട് two
174 ഉണ്ട് has
175 നോക്കുക look
176 കൂടുതൽ more
177 ദിവസം day
178 കഴിഞ്ഞില്ല could
179 പോയി go
180 വരിക come
181 ചെയ്തു did
182 അക്കം number
183 ശബ്ദം sound
184 ഇല്ല no
185 ഏറ്റവും most
186 ജനം people
187 എന്റെ my
188 ഓരോ over
189 അറിയുക know
190 വെള്ളം water
191 അധികം than
192 വിളി call
193 ആദ്യം first
194 ആര് who
195 മേയ് may
196 ഇറങ്ങി down
197 വശം side
198 ഉണ്ടായിരുന്നതു been
199 ഇപ്പോള് now
200 കണ്ടെത്തുക find
201 തല head
202 സ്റ്റാൻഡ് stand
203 സ്വന്തം own
204 പേജ് page
205 വേണം should
206 രാജ്യം country
207 കണ്ടെത്തി found
208 ഉത്തരം answer
209 സ്കൂൾ school
210 വളരും grow
211 പഠിക്കുക study
212 ഇപ്പോഴും still
213 പഠിക്കാൻ learn
214 ചെടി plant
215 മൂടി cover
216 ഭക്ഷണം food
217 സൂര്യൻ sun
218 നാല് four
219 ഇടയില് between
220 അവസ്ഥ state
221 സൂക്ഷിക്കുക keep
222 കണ്ണ് eye
223 ഒരിക്കലും never
224 കഴിഞ്ഞ last
225 എന്നു let
226 ചിന്ത thought
227 നഗരം city
228 മരം tree
229 കുരിശ് cross
230 ഫാം farm
231 ഹാർഡ് hard
232 തുടക്കം start
233 ശക്തി might
234 കഥ story
235 കണ്ടു saw
236 ഇതുവരെ far
237 കടല് sea
238 വര്ണിക്കുക draw
239 ഇടത്തെ left
240 വൈകി late
241 ഓട്ടം run
242 ചെയ്യരുത് don’t
243 സമയത്ത് while
244 അമർത്തുക press
245 അടയ്ക്കുക close
246 രാത്രി night
247 യഥാർത്ഥ real
248 ജീവന് life
249 കുറെ few
250 വടക്ക് north
251 പുസ്തകം book
252 കൊണ്ടുപോകും carry
253 എടുത്തു took
254 ശാസ്ത്രം science
255 ഭക്ഷണം eat
256 ഇടം room
257 സ്നേഹിതന് friend
258 തുടങ്ങി began
259 ആശയം idea
260 മത്സ്യം fish
261 പര്വ്വതം mountain
262 നിർത്തുക stop
263 ഒരിക്കല് once
264 അടിത്തറ base
265 കേള്ക്കുക hear
266 കുതിര horse
267 മുറിക്കുക cut
268 ഉറപ്പാണോ sure
269 കാവൽ watch
270 നിറം color
271 മുഖം face
272 മരം wood
273 പ്രധാന main
274 തുറക്കുക open
275 തോന്നുക seem
276 ഒന്നിച്ച് together
277 അടുത്തത് next
278 വെളുത്ത white
279 മക്കൾ children
280 ആരംഭിക്കുന്നു begin
281 കിട്ടി got
282 നടക്കുക walk
283 ഉദാഹരണം example
284 എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ease
285 കടലാസ് paper
286 ഗ്രൂപ്പ് group
287 എല്ലായിപ്പോഴും always
288 സംഗീതം music
289 those
290 രണ്ടും both
291 അടയാളം mark
292 അടിക്കടി often
293 അക്ഷരം letter
294 വരെ until
295 നാഴിക mile
296 നദി river
297 കാര് car
298 കാൽ feet
299 സംരക്ഷണം care
300 സെക്കന്റ് second
301 മതി enough
302 പ്ലെയിൻ plain
303 പെണ്കുട്ടി girl
304 സാധാരണമായ usual
305 ഇളം young
306 തയ്യാറായ ready
307 മുകളിൽ above
308 എപ്പോഴും ever
309 ചുവപ്പ് red
310 പട്ടിക list
311 ആയാലും though
312 സ്പര്ശിക്കുക feel
313 സംവാദം talk
314 പക്ഷി bird
315 പെട്ടെന്ന് soon
316 ശരീരം body
317 നായ് dog
318 കുടുംബം family
319 നേരായ direct
320 ഭാവം pose
321 വിട്ടേക്കുക leave
322 പാട്ട് song
323 അളവ് measure
324 വാതില് door
325 ഉത്പന്നം product
326 കറുത്ത black
327 കുറിയ short
328 സംഖ numeral
329 ക്ലാസ് class
330 കാറ്റ് wind
331 ചോദ്യം question
332 സംഭവിക്കുക happen
333 പൂർണ്ണമായ complete
334 കപ്പല് ship
335 പ്രദേശം area
336 പകുതി half
337 പാറ rock
338 ഓർഡർ order
339 തീ fire
340 തെക്ക് south
341 പ്രശ്നം problem
342 കഷണം piece
343 പറഞ്ഞു told
344 അറിഞ്ഞു knew
345 ചുരം pass
346 പിന്നീട് since
347 മുകളിൽ top
348 മുഴുവൻ whole
349 രാജാവ് king
350 തെരുവ് street
351 ഇഞ്ച് inch
352 പെരുക്കുക multiply
353 ഒന്നും nothing
354 ഗതി course
355 താമസിക്കാൻ stay
356 ചക്രം wheel
357 നിറഞ്ഞ full
358 ശക്തി force
359 നീല blue
360 വസ്തു object
361 തീരുമാനിക്കുക decide
362 ഉപരിതലം surface
363 ആഴമുള്ള deep
364 ചന്ദ്രൻ moon
365 ദ്വീപ് island
366 പാദം foot
367 സിസ്റ്റം system
368 തിരക്ക് busy
369 പരിശോധന test
370 രേഖ record
371 വള്ളം boat
372 പൊതുവായ common
373 സ്വർണം gold
374 സാധ്യത possible
375 വിമാനം plane
376 പകരം stead
377 ഉണങ്ങിയ dry
378 വിസ്മയം wonder
379 ചിരിക്കുക laugh
380 ആയിരം thousand
381 മുന്പ് ago
382 ത്ത് ran
383 പരിശോധന check
384 കളി game
385 ആകൃതി shape
386 ആക്കുമോ equate
387 ചൂടുള്ള hot
388 നഷ്ടപ്പെടുക miss
389 കൊണ്ടുവന്നു brought
390 ചൂട് heat
391 മഞ്ഞ് snow
392 ക്ഷീണം tire
393 കൊണ്ടുവരിക bring
394 അതെ yes
395 ദൂരെയുള്ള distant
396 നിറയ്ക്കുക fill
397 കിഴക്ക് east
398 ചായം paint
399 ഭാഷ language
400 കൂട്ടത്തില് among
401 ഘടകം unit
402 ശക്തി power
403 പട്ടണം town
404 പിഴ fine
405 ചില certain
406 ഈച്ച fly
407 വീഴ്ച fall
408 ഈയം lead
409 നിലവിളി cry
410 ഇരുണ്ട dark
411 യന്ത്രം machine
412 കുറിപ്പ് note
413 കാക്കുക wait
414 പദ്ധതി plan
415 ചിത്രം figure
416 നക്ഷത്ര star
417 പെട്ടി box
418 നാമം noun
419 മണ്ഡലം field
420 ബാക്കി rest
421 ശരിയായ correct
422 കഴിവുള്ള able
423 റാത്തല് pound
424 പൂർത്തിയായി done
425 സൗന്ദര്യം beauty
426 ഡ്രൈവ് drive
427 നിന്നു stood
428 അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് contain
429 ഫ്രണ്ട് front
430 പഠിപ്പിക്കുക teach
431 ആഴ്ച week
432 ഫൈനലിൽ final
433 കൊടുത്തു gave
434 പച്ചയായ green
435 oh
436 പെട്ടെന്നുള്ള quick
437 വികസിപ്പിക്കുക develop
438 സമുദ്രം ocean
439 ഊഷ്മള warm
440 സ്വതന്ത്ര free
441 മിനിറ്റ് minute
442 ശക്തമായ strong
443 പ്രത്യേക special
444 മനസ്സ് mind
445 പിന്നാലെ behind
446 തെളിഞ്ഞ clear
447 വാല് tail
448 ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക produce
449 വസ്തുത fact
450 ഇടം space
451 കേട്ടു heard
452 മികച്ച best
453 മണിക്കൂര് hour
454 മെച്ചപ്പെട്ട better
455 സത്യം true
456 കാലത്ത് during
457 നൂറ് hundred
458 അഞ്ച് five
459 സ്മരിക്കുക remember
460 ചുവട് step
461 നേരത്തെയുള്ള early
462 പിടിക്കുക hold
463 പടിഞ്ഞാറ് west
464 നിലത്തു ground
465 പലിശ interest
466 എത്താൻ reach
467 ഉപവാസം fast
468 ക്രിയ verb
469 പാടുക sing
470 കേൾക്കാൻ listen
471 ആറ് six
472 പട്ടിക table
473 യാത്രാ travel
474 കുറവ് less
475 രാവിലെ morning
476 പത്ത് ten
477 ലഘുവായ simple
478 നിരവധി several
479 സരം vowel
480 നേരെ toward
481 യുദ്ധം war
482 കിടന്നു lay
483 എതിരായി against
484 മാതൃക pattern
485 സ്ലോ slow
486 കേന്ദ്രം center
487 സ്നേഹം love
488 വ്യക്തി person
489 പണം money
490 സേവിക്കുക serve
491 ദൃശ്യമാകും appear
492 റോഡ് road
493 ഭൂപടം map
494 മഴ rain
495 ചട്ടം rule
496 ഭരിക്കുക govern
497 വലിക്കുക pull
498 തണുത്ത cold
499 അറിയിപ്പ് notice
500 ശബ്ദം voice
501 ഊര്ജം energy
502 നായാട്ട് hunt
503 സംഭാവമായ probable
504 കിടക്ക bed
505 സഹോദരൻ brother
506 മുട്ട egg
507 കുതിരസവാരി ride
508 കോശം cell
509 വിശ്വസിക്കുകയും believe
510 ഒരുപക്ഷേ perhaps
511 തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് pick
512 പെട്ടെന്നുള്ള sudden
513 എണ്ണം count
514 സമചതുരം square
515 കാരണം reason
516 ദൈർഘ്യം length
517 പ്രതിനിധാനം represent
518 കല art
519 വിഷയം subject
520 പ്രദേശം region
521 വലുപ്പം size
522 വ്യത്യാസപ്പെടാം vary
523 settle settle
524 സംസാരിക്കുക speak
525 ഭാരം weight
526 പൊതുവായ general
527 മഞ്ഞ് ice
528 കാര്യം matter
529 വലയം circle
530 ഇണ pair
531 ഉൾപ്പെടുന്നു include
532 വീതിക്കുക divide
533 അക്ഷരങ്ങൾ syllable
534 തോന്നി felt
535 Grand grand
536 പന്ത് ball
537 ഇതുവരെ yet
538 തിരമാല wave
539 ഡ്രോപ്പ് drop
540 ഹൃദയം heart
541 ആകുന്നു am
542 സമ്മാനം present
543 ഭാരമുള്ള heavy
544 നൃത്തം dance
545 എഞ്ചിൻ engine
546 സ്ഥാനം position
547 ഭുജം arm
548 വീതിയുള്ള wide
549 കപ്പല്യാതചെയ്യുക sail
550 വസ്തു material
551 അംശം fraction
552 കാട് forest
553 ഇരുന്നു sit
554 ഓട്ടം race
555 ജാലകം window
556 സ്റ്റോർ store
557 വേനല്ക്കാലം summer
558 തീവണ്ടി train
559 ഉറക്കം sleep
560 തെളിയിക്കുക prove
561 ഏക lone
562 കാല് leg
563 വ്യായാമം exercise
564 ചുവര് wall
565 പിടിക്കുക catch
566 മൌണ്ട് mount
567 അഭിലാഷം wish
568 ആകാശം sky
569 പലക board
570 സന്തോഷം joy
571 ശീതകാലം winter
572 sat
573 എഴുതിയ written
574 കാട്ടുപന്നി wild
575 ഉപകരണം instrument
576 ആചരിച്ചു kept
577 ഗ്ലാസ് glass
578 പുല്ല് grass
579 പശു cow
580 ജോലി job
581 അറ്റം edge
582 അടയാളം sign
583 സന്ദര്ശനം visit
584 കഴിഞ്ഞ past
585 മൃദുവായ soft
586 തമാശ fun
587 തിളങ്ങുന്ന bright
588 വാതകം gas
589 കാലാവസ്ഥ weather
590 മാസം month
591 ദശലക്ഷം million
592 കരടി bear
593 തീര്ക്കുക finish
594 സന്തുഷ്ടമായ happy
595 പ്രത്യാശ hope
596 പൂവ് flower
597 ധരിപ്പിക്കും clothe
598 അസാധാരണമായ strange
599 മാറിപ്പോയല്ലോ gone
600 വ്യാപാരം trade
601 മാധുരമായ melody
602 ട്രിപ്പ് trip
603 ഓഫീസ് office
604 ലഭിക്കും receive
605 നിര row
606 വായ mouth
607 സൂക്ഷ്മമായ exact
608 ചിഹ്നം symbol
609 മരിക്കുക die
610 കുറഞ്ഞത് least
611 കഷ്ടത trouble
612 അലറുക shout
613 ഒഴികെ except
614 എഴുതി wrote
615 വിത്ത് seed
616 ഛായ tone
617 ചേരാൻ join
618 suggest suggest
619 വെടിപ്പുള്ള clean
620 ബ്രേക്ക് break
621 യുവതിയുടെ lady
622 ഗജം yard
623 വർധന rise
624 ചീത്ത bad
625 അടിക്കുക blow
626 എണ്ണ oil
627 രക്തം blood
628 ടച്ച് touch
629 വളർന്നു grew
630 ശതമാനം cent
631 കൂട്ടിക്കലര്ത്തുക mix
632 ടീം team
633 കന്വി wire
634 വില cost
635 നഷ്ടപ്പെട്ട lost
636 തവിട്ട് brown
637 ധരിക്കാൻ wear
638 തോട്ടം garden
639 ചിഹ്നം equal
640 അയച്ചു sent
641 തിരഞ്ഞെടുക്കുക choose
642 അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു fell
643 യോജമാക്കുക fit
644 ഒഴുക്ക് flow
645 മേള fair
646 ബാങ്ക് bank
647 ശേഖരിക്കുക collect
648 അല്ലാതെ save
649 നിയന്ത്രണം control
650 ദശാംശ decimal
651 ചെവി ear
652 മറ്റാരെങ്കിലും else
653 തികച്ചും quite
654 തകർത്തുകളഞ്ഞു broke
655 കേസ് case
656 മദ്ധ്യ middle
657 കൊല്ലുക kill
658 മകൻ son
659 തടാകം lake
660 നിമിഷം moment
661 സ്കെയിൽ scale
662 ഉച്ചത്തിലുള്ള loud
663 അരുവി spring
664 നിരീക്ഷിക്കുക observe
665 കുട്ടി child
666 ഋജുവായത് straight
667 വഞ്ജനാക്ഷരം consonant
668 ജാതി nation
669 നിഘണ്ടു dictionary
670 പാൽ milk
671 വേഗം speed
672 രീതി method
673 ശരീരാവയവം organ
674 കൂലി pay
675 പ്രായം age
676 വിഭാഗം section
677 ഉടുക്കുക dress
678 മേഘം cloud
679 സർപ്രൈസ് surprise
680 മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ quiet
681 കല്ല് stone
682 തീരെച്ചെറിയ tiny
683 കയറുക climb
684 അടിപൊളി cool
685 ഡിസൈന് design
686 പാവപ്പെട്ട poor
687 ചീട്ടു lot
688 പരീക്ഷണം experiment
689 അടിത്തട്ട് bottom
690 കീ key
691 ഇരുമ്പ് iron
692 ഒറ്റ single
693 വടി stick
694 പരന്ന flat
695 ഇരുപത് twenty
696 തൊലി skin
697 പുഞ്ചിരി smile
698 ക്രീസിൽ crease
699 തുള hole
700 കുതിക്കുക jump
701 ശിശു baby
702 എട്ട് eight
703 ഗ്രാമം village
704 സംഗമം meet
705 വേര് root
706 വാങ്ങുക buy
707 ഉളവാക്കുവാൻ raise
708 പരിഹരിക്കാൻ solve
709 ലോഹം metal
710 എന്ന് whether
711 തള്ളുക push
712 ഏഴ് seven
713 ഖണ്ഡിക paragraph
714 മൂന്നാമത്തെ third
715 എന്നു shall
716 held held
717 തലമുടി hair
718 വിവരിക്കുക describe
719 പാചകക്കാരന് cook
720 തറ floor
721 ഒന്നുകിൽ either
722 ഫലം result
723 കത്തിക്കുക burn
724 കുന്ന് hill
725 സുരക്ഷിതമായ safe
726 പൂച്ച cat
727 നൂറ്റാണ്ട് century
728 പരിഗണിക്കുക consider
729 ടൈപ്പ് ചെയ്യുക type
730 നിയമം law
731 ബിറ്റ് bit
732 തീരം coast
733 പകര്പ്പ് copy
734 ശൈലി phrase
735 നിശ്ശബ്ദമായ silent
736 പൊക്കമുള്ള tall
737 മണല് sand
738 മണ്ണ് soil
739 ഉരുളുക roll
740 താപനില temperature
741 വിരല് finger
742 വ്യവസായം industry
743 വില value
744 യുദ്ധം fight
745 നുണ lie
746 അടി beat
747 ഉണര്ത്തുക excite
748 പ്രകൃതി natural
749 കാഴ്ച view
750 അർഥത്തിൽ sense
751 തലസ്ഥാനം capital
752 മനസ്സില്ല won’t
753 കസേര chair
754 അപായം danger
755 പഴം fruit
756 സമ്പന്നമായ rich
757 കട്ടിയുള്ള thick
758 സൈനികന്റെ soldier
759 പ്രക്രിയ process
760 ഓപ്പറേറ്റ് operate
761 പരിശീലനം practice
762 പ്രത്യേക separate
763 പ്രയാസമാണ് difficult
764 ഡോക്ടര് doctor
765 ദയവായി please
766 സംരക്ഷിക്കുക protect
767 ഉച്ചയ്ക്ക് noon
768 വിളവ് crop
769 ആധുനികമായ modern
770 മൂലകം element
771 തല്ലുക hit
772 വിദ്യാർത്ഥി student
773 മൂല corner
774 കക്ഷി party
775 വിതരണം supply
776 ആരുടെ whose
777 കണ്ടുപിടിക്കുക locate
778 വളയം ring
779 പ്രതീകം character
780 പുഴു insect
781 പിടിച്ചു caught
782 കാലഘട്ടം period
783 സൂചിപ്പിക്കുക indicate
784 റേഡിയോ radio
785 സ്പോക് spoke
786 പരമാണു atom
787 മാനുഷികമായ human
788 ചരിത്രം history
789 ഫലം effect
790 വൈദ്യുത electric
791 പ്രതീക്ഷ expect
792 അസ്ഥി bone
793 റെയിൽ rail
794 സങ്കൽപ്പിക്കാൻ imagine
795 നൽകുന്നതിന് provide
796 സമ്മതിക്കുക agree
797 ഇങ്ങനെ thus
798 ശാന്തനും gentle
799 സ്ത്രീ woman
800 നായകൻ captain
801 ഊഹിക്കുക guess
802 ആവശ്യമായ necessary
803 കൂര്ത്ത sharp
804 ചിറക് wing
805 സൃഷ്ടിക്കുക create
806 കൂട്ടുകാരനെ neighbor
807 കഴുകുക wash
808 ബാറ്റ് bat
809 അധികമായി rather
810 കൂട്ടം crowd
811 ചോളം corn
812 താരതമ്യം compare
813 കവിത poem
814 സ്ട്രിംഗ് string
815 മണി bell
816 ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു depend
817 മാംസം meat
818 തടവുക rub
819 കുഴല് tube
820 പേരുകേട്ട famous
921 ഡോളറിന് dollar
822 സ്ട്രീം stream
823 ഭയം fear
284 കാഴ്ച sight
825 കനംകുറഞ്ഞ thin
826 തികോണം triangle
827 ഗ്രഹം planet
828 ധൃതികൂട്ടുക hurry
829 നേതാവ് chief
830 കോളനി colony
831 ഘടികാരം clock
832 എന്റെ mine
833 ടൈ tie
834 നൽകുക enter
835 പ്രധാന major
836 പുതിയ fresh
837 തിരയൽ search
838 അയയ്ക്കുക send
839 മഞ്ഞ yellow
840 നോക്ക് gun
841 അനുവദിക്കുക allow
842 അച്ചടിക്കുക print
843 മരിച്ച dead
844 പുള്ളി spot
845 മരുഭൂമിയിൽ desert
846 വസ്തം suit
847 നിലവിലെ current
848 ലിഫ്റ്റ് lift
840 പനിനീര്പ്പൂവ് rose
850 എത്തും arrive
851 യജമാനന് master
852 പാത track
853 പാരന്റ് parent
854 തീരം shore
855 ഡിവിഷൻ division
856 ഷീറ്റ് sheet
857 സമ്പത്തു substance
858 അനുഗ്രഹം favor
859 കണക്ട് connect
860 സ്ഥാനം post
861 ചെലവഴിക്കുകയും spend
862 ശബ്ദവലയം chord
863 കൊഴുപ്പ് fat
864 സന്തോഷിച്ചു glad
865 യഥാർത്ഥ original
866 പങ്കിടുക share
867 സ്റ്റേഷൻ station
868 അച്ഛന് dad
869 റൊട്ടി bread
870 ചാർജ്ജ് charge
871 ശരിയായ proper
872 ബാർ bar
873 വാഗ്ദാനം offer
874 സെഗ്മെന്റ് segment
875 അടിമ slave
876 ഡക്ക് duck
877 തൽക്ഷണ instant
878 വിപണി market
879 ബിരുദം degree
880 ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന് populate
881 കൊഴി chick
882 പ്രിയ dear
883 ശത്രു enemy
884 മറുപടി reply
885 പാനീയം drink
886 സംഭവിക്കുക occur
887 പിന്തുണ support
888 മൊഴി speech
889 പ്രകൃതി nature
890 പരിധി range
891 ആവി steam
892 ചലനം motion
893 പാത path
894 ദ്രാവക liquid
895 രേഖ log
896 ഉദ്ദേശിച്ചത് meant
897 ഘടകഗ്രൂപ്പുകൾ quotient
898 പല്ലുകൾ teeth
899 ഷെൽ shell
900 കഴുത്ത് neck
901 ഓക്സിജൻ oxygen
902 പഞ്ചസാര sugar
903 മരണം death
904 പ്രെറ്റി pretty
905 നൈപുണ്യ skill
906 സ്ത്രീകൾ women
907 കാലം season
908 പരിഹാരം solution
909 കാന്തം magnet
910 വെള്ളി silver
911 നന്ദിപറയുക thank
912 ശാഖ branch
913 മത്സരം match
914 പ്രത്യയം suffix
915 വിശേഷാല് especially
916 അത്തിപ്പഴം fig
917 ഭയപ്പെട്ടു afraid
918 വലിയ huge
919 സഹോദരി sister
920 ഉരുക്ക് steel
921 ചർച്ച discuss
922 മുന്നോട്ട് forward
923 സമാനമായ similar
924 വഴികാട്ടി guide
925 പരിചയം experience
926 സ്കോർ score
927 ആപ്പിൾ apple
928 വാങ്ങിയ bought
929 എൽഇഡി led
930 പിച്ച് pitch
931 അങ്കി coat
932 പിണ്ഡം mass
933 കാർഡ് card
934 കൂട്ടം band
935 കയര് rope
936 അടിവസ്തം slip
937 വിജയം win
938 സ്വപ്നം dream
939 വൈകുന്നേരം evening
940 അവസ്ഥ condition
941 തീറ്റ feed
942 ഉപകരണം tool
943 മൊത്തം total
944 അടിസ്ഥാനപരമായ basic
945 മണം smell
946 താഴ്വര valley
947 അരുതു nor
948 ഇരട്ട double
949 ഇരിപ്പിടം seat
950 തുടരുക continue
951 ബ്ലോക്ക് block
952 ചാർട്ട് chart
953 തൊപ്പി hat
954 വിറ്റു sell
955 വിജയം success
956 സംഘം company
957 കുറയ്ക്കുക subtract
958 സംഭവം event
959 പ്രത്യേക particular
960 കരാര് deal
961 നീന്തുക swim
962 കാലാവധി term
963 സമ്മുഖ opposite
964 ഭാര്യ wife
965 ചെരുപ്പ് shoe
966 തോളിൽ shoulder
967 വിരിക്കുക spread
968 കമീകരിക്കുക arrange
969 പാളയം camp
970 കെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയുമാണ് invent
971 പരുത്തി cotton
972 ജനിച്ച born
973 തീരുമാനിക്കുക determine
974 നല്ലൊരു quart
975 ഒന്പത് nine
976 വണ്ടി truck
977 ശബ്ദം noise
978 നില level
979 അവസരം chance
980 ശേഖരിച്ചു gather
981 കട shop
982 പരത്തുക stretch
983 എറിയുക throw
984 തിളക്കം shine
985 യോഗ്യത property
986 കോളം column
987 തന്മാത്ര molecule
988 തെരഞ്ഞെടുക്കുക select
989 തെറ്റായ wrong
990 ചാര gray
991 ആവര്ത്തിക്കുക repeat
992 ആവശ്യമായ require
993 വിശാലമായ broad
994 ഒരുക്കും prepare
995 ഉപ്പ് salt
996 മൂക്ക് nose
997 പദത്തിന്റെ plural
998 കോപം anger
999 അവകാശം claim
1000 ഭൂഖണ്ഡം continent

1000 Most Common Uzbek Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Uzbek words.

Number Uzbek in English
1 sifatida as
2 men I
3 uning his
4 ekan that
5 u he
6 edi was
7 uchun for
8 bo’yicha on
9 bor are
10 bilan with
11 ular they
12 bo’lishi be
13 da at
14 bir one
15 bor have
16 bu this
17 ushbudan boshlab: from
18 tomonidan by
19 issiq hot
20 so’z word
21 lekin but
22 nima what
23 bir qancha some
24 hisoblanadi is
25 u it
26 siz you
27 yoki or
28 bor had
29 The the
30 ning of
31 uchun to
32 va and
33 a a
34 ichida in
35 bizlar we
36 mumkin can
37 tashqarida out
38 boshqa other
39 edi were
40 qaysi which
41 nima do
42 ularning their
43 vaqt time
44 agar if
45 bo’ladi will
46 qanaqasiga how
47 dedi said
48 E’lonni an
49 har bir each
50 aytib tell
51 qilsa does
52 to’plami set
53 uch three
54 istaymiz want
55 havo air
56 yaxshi well
57 shuningdek also
58 o’yin play
59 kichkina small
60 oxiri end
61 qo’yish put
62 uy home
63 o’qish read
64 qo’l hand
65 port port
66 katta large
67 sehr spell
68 kiritish add
69 hatto even
70 er land
71 bu yerga here
72 kerak must
73 katta big
74 baland high
75 bunday such
76 rioya follow
77 ish act
78 nima uchun why
79 so’rarlar ask
80 Erkaklar men
81 o’zgarish change
82 ketdi went
83 engil light
84 rahmdil kind
85 off off
86 kerak need
87 uy house
88 surat picture
89 urinish try
90 bizga us
91 yana again
92 hayvon animal
93 nuqtasi point
94 ona mother
95 dunyo world
96 yaqin near
97 qurish build
98 o’zini self
99 yer earth
100 ota father
101 har qanday any
102 yangi new
103 ish work
104 qism part
105 olmoq take
106 olish get
107 joy place
108 qilingan made
109 jonli live
110 qayerda where
111 so’ng after
112 orqa back
113 oz little
114 faqat only
115 dumaloq round
116 odam man
117 yil year
118 kelgan came
119 ko’rsatish show
120 har bir every
121 yaxshi good
122 meni me
123 berishi give
124 bizning our
125 ostida under
126 ism name
127 juda very
128 ichidan through
129 faqat just
130 shakl form
131 hukm sentence
132 buyuk great
133 deb o’ylayman think
134 aytish say
135 yordam bering help
136 past low
137 chiziq line
138 farq differ
139 burilish turn
140 sabab cause
141 ko’p much
142 degani mean
143 oldin before
144 harakat move
145 o’ng right
146 bola boy
147 qari old
148 ham too
149 bir xil same
150 u she
151 hamma all
152 u yerda there
153 qachon when
154 up up
155 foydalanish use
156 Sening your
157 yo’l way
158 atrofida about
159 ko’p many
160 so’ng then
161 ularga them
162 yozish write
163 bulardi would
164 kabi like
165 shunday so
166 bular these
167 uning her
168 uzun long
169 olmoq make
170 narsa thing
171 qarang see
172 uni him
173 ikki two
174 bor has
175 nazar look
176 ko’proq more
177 kun day
178 qo’lidan could
179 borish go
180 kelib come
181 qilgan did
182 soni number
183 ovozli sound
184 yo’q no
185 eng most
186 odamlar people
187 mening my
188 ustida over
189 bilaman know
190 suv water
191 nisbatan than
192 chaqirish call
193 birinchi first
194 kim who
195 mumkin may
196 pastga down
197 taraf side
198 edi been
199 hozir now
200 topish find
201 bosh head
202 turmoq stand
203 xususiy own
204 bet page
205 kerak should
206 mamlakat country
207 topildi found
208 javob answer
209 maktab school
210 o’sadi grow
211 o’rganish study
212 hali still
213 o’rganish learn
214 o’simlik plant
215 qoplama cover
216 ovqat food
217 quyosh sun
218 to’rt four
219 o’rtasida between
220 davlat state
221 saqlamoq keep
222 ko’z eye
223 hech qachon never
224 oxirgi last
225 ruxsat let
226 fikr thought
227 shahar city
228 daraxt tree
229 kesib cross
230 ferma farm
231 qiyin hard
232 start start
233 qudrat might
234 hikoya story
235 arra saw
236 uzoq far
237 dengiz sea
238 chizish draw
239 chap left
240 kech late
241 Run run
242 bunday qilma don’t
243 paytda while
244 matbuot press
245 yaqin close
246 tun night
247 haqiqiy real
248 hayot life
249 oz few
250 shimol north
251 kitob book
252 bajarish carry
253 oldi took
254 fan science
255 ovqat eat
256 xona room
257 do’st friend
258 boshladi began
259 fikr idea
260 baliq fish
261 tog ‘ mountain
262 stop stop
263 bir marta once
264 asos base
265 eshitmoq hear
266 ot horse
267 kesma cut
268 ishonch sure
269 tomosha watch
270 rang color
271 yuz face
272 o’tin wood
273 asosiy main
274 ochiq open
275 ko’rinadi seem
276 birga together
277 keyingisi next
278 oq rang white
279 bolalar children
280 boshlanishi begin
281 bor got
282 yurish walk
283 misol example
284 sukunat ease
285 qog’oz paper
286 guruh group
287 har doim always
288 musiqa music
289 ular those
290 har ikkala both
291 belgi mark
292 ko’pincha often
293 xat letter
294 gacha until
295 milya mile
296 daryo river
297 avtomobil car
298 fut feet
299 g’amxo’rlik care
300 ikkinchi second
301 yetarli enough
302 tekis plain
303 qiz girl
304 oddiy usual
305 yosh young
306 tayyor ready
307 yuqorida above
308 hech ever
309 qizil red
310 ro’yxat list
311 garchi though
312 his feel
313 suhbat talk
314 qush bird
315 yaqinda soon
316 badan body
317 it dog
318 oilaviy family
319 to’g’ri direct
320 tug’dirmaydi pose
321 tark leave
322 song song
323 o’lchov measure
324 eshik door
325 mahsulot product
326 qora black
327 qisqa short
328 raqam numeral
329 class class
330 shamol wind
331 savol question
332 sodir happen
333 to’la complete
334 kema ship
335 maydon area
336 yarim half
337 qoya rock
338 buyurtma order
339 yong’in fire
340 janub south
341 muammo problem
342 qism piece
343 aytdi told
344 bilgan knew
345 o’tishi pass
346 chunki since
347 eng yaxshi top
348 butun whole
349 qirol king
350 ko’cha street
351 inch inch
352 ko’paytirib multiply
353 hech nima nothing
354 Albatta, course
355 qolish stay
356 g’ildirak wheel
357 to’liq full
358 kuch force
359 ko’k blue
360 ob’ekt object
361 qaror decide
362 yuza surface
363 chuqur deep
364 oy moon
365 orol island
366 oyoq foot
367 tizim system
368 band busy
369 sinov test
370 rekord record
371 qayiq boat
372 umumiy common
373 oltin gold
374 mumkin possible
375 Samolyot plane
376 foyda stead
377 quruq dry
378 hayron wonder
379 kulgu laugh
380 ming thousand
381 ilgari ago
382 yugurib ran
383 nazorat check
384 o’yin game
385 shakli shape
386 tenglashtirmoq equate
387 issiq hot
388 kechikmoq miss
389 olib brought
390 issiqlik heat
391 qor snow
392 shina tire
393 olib bring
394 ha yes
395 uzoqdagi distant
396 to’ldirish fill
397 sharq east
398 bo’yoq paint
399 til language
400 orasida among
401 birlik unit
402 kuch power
403 shahar town
404 jarima fine
405 aniq certain
406 chivin fly
407 kuz fall
408 qo’rg’oshin lead
409 yig’lamoq cry
410 qorong’u dark
411 mashina machine
412 eslatma note
413 kutish wait
414 reja plan
415 shakl figure
416 yulduz star
417 box box
418 ot noun
419 dala field
420 dam rest
421 to’g’ri correct
422 qodir able
423 funt pound
424 qilingan done
425 go’zallik beauty
426 haydash drive
427 turib stood
428 o’z ichiga olgan contain
429 front front
430 o’rgatish teach
431 xafta week
432 oxirgi final
433 berdi gave
434 yashil green
435 ah oh
436 tez quick
437 rivojlantirish develop
438 okean ocean
439 iliq warm
440 ozod free
441 daqiqa minute
442 kuchli strong
443 maxsus special
444 fikr mind
445 orqasida behind
446 aniq clear
447 dum tail
448 mahsulot produce
449 dalil fact
450 maydon space
451 eshitib heard
452 eng yaxshi best
453 soat hour
454 yaxshiroq better
455 haqiqiy true
456 davomida during
457 yuz hundred
458 besh five
459 eslayman remember
460 qadam step
461 barvaqt early
462 ushlab turing hold
463 g’arb west
464 yer ground
465 qiziqish interest
466 erishish reach
467 tez fast
468 fe’l verb
469 kuylashadi sing
470 tinglash listen
471 olti six
472 stol table
473 sayohat travel
474 ozroq less
475 ertalab morning
476 o’n ten
477 oddiy simple
478 bir necha several
479 unli tovush vowel
480 tomonga toward
481 urush war
482 yotar lay
483 qarshi against
484 namuna pattern
485 sekin slow
486 markaz center
487 sevgi love
488 shaxs person
489 pul money
490 xizmat serve
491 paydo appear
492 yo’l road
493 xarita map
494 yomg’ir rain
495 qoida rule
496 boshqarmoq govern
497 torting pull
498 sovuq cold
499 bildirishnoma notice
500 ovoz voice
501 quvvat energy
502 ov hunt
503 ehtimolli probable
504 karavot bed
505 aka brother
506 tuxum egg
507 haydash ride
508 hujayra cell
509 iymon believe
510 ehtimol perhaps
511 termoq pick
512 kutilmagan sudden
513 hisoblash count
514 kvadrat square
515 sabab reason
516 uzunlik length
517 vakili represent
518 san’at art
519 mavzu subject
520 mintaqa region
521 hajmi size
522 farq vary
523 hal settle
524 gapirish speak
525 vazn weight
526 umumiy general
527 muz ice
528 qat’i nazar, matter
529 to’garak circle
530 juft pair
531 o’z ichiga oladi include
532 ajratmoq divide
533 bo’g’in syllable
534 his felt
535 grand grand
536 koptok ball
537 hali yet
538 to’lqin wave
539 tomchi drop
540 yurak heart
541 emasman am
542 hozirgi present
543 og’ir heavy
544 raqs dance
545 motor engine
546 vaziyat position
547 qo’l arm
548 keng wide
549 suzmoq sail
550 ashyo material
551 kasr fraction
552 o’rmon forest
553 o’tirib sit
554 irq race
555 deraza window
556 do’kon store
557 yoz summer
558 poezd train
559 uyqu sleep
560 isbotlash prove
561 yolg’iz lone
562 oyoq leg
563 mashq exercise
564 devor wall
565 tutmoq catch
566 mount mount
567 iltimos wish
568 osmon sky
569 taxta board
570 xursandchilik joy
571 qish winter
572 signallarini sat
573 yozma written
574 yovvoyi wild
575 asbob instrument
576 saqlab kept
577 shisha glass
578 o’t grass
579 sigir cow
580 ish job
581 chet edge
582 belgi sign
583 tashrif visit
584 o’tgan past
585 yumshoq soft
586 qiziqarli fun
587 yorug ‘ bright
588 gaz gas
589 ob-havo weather
590 oy month
591 million million
592 qo’pol bear
593 marra finish
594 baxtli happy
595 umid hope
596 gul flower
597 kiyintirmoq clothe
598 g’alati strange
599 ketganimda gone
600 savdo trade
601 kuy melody
602 sayohat trip
603 idora office
604 qabul receive
605 qator row
606 og’iz mouth
607 aniq exact
608 ramz symbol
609 o’lish die
610 kamida least
611 tashvish trouble
612 baqirmoq qichqirmoq shout
613 tashqari except
614 yozgan wrote
615 urug ‘ seed
616 ohang tone
617 qo’shilish join
618 taklif suggest
619 toza clean
620 tanaffus break
621 xonim lady
622 yard yard
623 oshirish rise
624 yomon bad
625 zarba blow
626 neft oil
627 qon blood
628 tegish touch
629 o’sdi grew
630 foiz cent
631 mix mix
632 komanda team
633 sim wire
634 qiymati cost
635 yo’qolgan lost
636 jigar rang brown
637 kiyish wear
638 bog ‘ garden
639 teng equal
640 yuborilgan sent
641 ni tanlang choose
642 tushdi fell
643 mos fit
644 oqim flow
645 yarmarka fair
646 bank bank
647 to’plash collect
648 saqlash save
649 nazorat control
650 o’nlik decimal
651 quloq ear
652 yana boshqa else
653 mutlaqo quite
654 buzib broke
655 hodisa case
656 o’rta middle
657 o’ldirish kill
658 o’g’il son
659 ko’l lake
660 daqiqa moment
661 miqyosli scale
662 baland ovozda loud
663 bahor spring
664 kuzatish observe
665 yosh bola child
666 streyt straight
667 ohangdosh consonant
668 millat nation
669 lug’at dictionary
670 sut milk
671 tezlik speed
672 usul method
673 organ organ
674 to’lov pay
675 yosh age
676 bo’lim section
677 kiyim dress
678 bulut cloud
679 surprise surprise
680 sokin quiet
681 tosh stone
682 kichkina tiny
683 yuqoriga chiqmok climb
684 salqin cool
685 dizayn design
686 kambag’al poor
687 maydoni lot
688 tajriba experiment
689 pastki bottom
690 kalit key
691 temir iron
692 yakka single
693 tayoq stick
694 tekis flat
695 yigirma twenty
696 teri skin
697 tabassum smile
698 qat crease
699 teshik hole
700 sakramoq jump
701 chaqaloq baby
702 sakkiz eight
703 qishloq village
704 uchrashmoq meet
705 ildiz root
706 sotib buy
707 oshirish raise
708 hal solve
709 metall metal
710 yoki whether
711 durang push
712 yetti seven
713 paragraf paragraph
714 uchinchi third
715 keladir shall
716 O’tkazilayotgan held
717 soch hair
718 tasvirlab describe
719 oshpaz cook
720 pol floor
721 yoki either
722 natija result
723 kuyish burn
724 tepalik hill
725 zararsiz safe
726 mushuk cat
727 asr century
728 tushunmoq consider
729 shrift type
730 qonun law
731 bit bit
732 qirg’oq coast
733 nusxa copy
734 ifoda phrase
735 shovqinsiz silent
736 baland tall
737 qum sand
738 yer soil
739 roll roll
740 harorat temperature
741 barmoq finger
742 sanoat industry
743 qiymati value
744 jang fight
745 yolg’on lie
746 mag’lub etdi beat
747 ta’sir qilmoq excite
748 tabiiy natural
749 ko’rinish view
750 sezgi sense
751 kapital capital
752 yo’q won’t
753 stul chair
754 xavfli danger
755 meva fruit
756 boy rich
757 qalin thick
758 askar soldier
759 jarayon process
760 faoliyat operate
761 amaliyot practice
762 alohida separate
763 murakkab difficult
764 shifokor doctor
765 iltimos please
766 himoya protect
767 peshin noon
768 hosil crop
769 zamonaviy modern
770 element element
771 zarba hit
772 talaba student
773 burchak corner
774 partiya party
775 ta’minlash supply
776 kimning whose
777 topish locate
778 ring ring
779 fe’l character
780 hasharot insect
781 qo’lga caught
782 davr period
783 ko’rsatadi indicate
784 radio radio
785 gapirdi spoke
786 atom atom
787 odam human
788 tarix history
789 ta’sir effect
790 elektr electric
791 kutyapmiz expect
792 suyak bone
793 rels rail
794 tasavvur imagine
795 ta’minlash provide
796 qo’shilaman agree
797 shunday thus
798 yumshoq gentle
799 ayol woman
800 kapitan captain
801 taxmin guess
802 zarur necessary
803 o’tkir sharp
804 qanot wing
805 yaratish create
806 qo’shni neighbor
807 yuvish wash
808 ko’rshapalak bat
809 afzal rather
810 to’da crowd
811 makkajo’xori corn
812 solishtirish compare
813 she’r poem
814 string string
815 qo’ng’iroq bell
816 bog’liq depend
817 go’sht meat
818 ishqalamoq rub
819 trubka tube
820 mashhur famous
921 dollar dollar
822 oqim stream
823 qo’rqinch fear
284 ko’z sight
825 ingichka thin
826 uchburchak triangle
827 sayyora planet
828 shoshilmoq hurry
829 boshliq chief
830 mustamlaka colony
831 soat clock
832 meniki mine
833 galstuk tie
834 kiritish enter
835 muhim major
836 yangi fresh
837 qidirish search
838 yuborish send
839 sariq yellow
840 kun gun
841 ruxsat allow
842 chop etish print
843 o’lgan dead
844 spot spot
845 sahro desert
846 kostyum suit
847 hozirgi current
848 lift lift
840 atirgul rose
850 yetib arrive
851 usta master
852 trek track
853 ota- parent
854 qirg’oq shore
855 taqsimlash division
856 varaq sheet
857 modda substance
858 muruvvat favor
859 ulanish connect
860 post post
861 nafaqa spend
862 akkord chord
863 yog ‘ fat
864 xursand glad
865 original original
866 ulushi share
867 bekat station
868 dada dad
869 non bread
870 ayblash charge
871 muvofiq proper
872 bar bar
873 taklif qilish offer
874 segment segment
875 qul slave
876 o’rdak duck
877 tez instant
878 bozor market
879 gradus degree
880 aholining populate
881 jo’ja chick
882 aziz dear
883 dushman enemy
884 javob reply
885 ichimlik drink
886 sodir occur
887 qo’llab-quvvatlash support
888 nutq speech
889 tabiat nature
890 oralig’i range
891 bug ‘ steam
892 harakat motion
893 yo’l path
894 suyuq liquid
895 log log
896 anglatadi meant
897 bo’linma quotient
898 teeth teeth
899 chig’anoq shell
900 bo’yin neck
901 kislorod oxygen
902 shakar sugar
903 o’lim death
904 shirin pretty
905 mahorat skill
906 ayollar women
907 mavsum season
908 qaror solution
909 magnit magnet
910 kumush silver
911 rahmat thank
912 filial branch
913 match match
914 qo’shimchasi suffix
915 ayniqsa especially
916 anjir fig
917 qo’rqqan afraid
918 ulkan huge
919 singil sister
920 po’lat steel
921 muhokama discuss
922 olg’a forward
923 o’xshash similar
924 hidoyat guide
925 tajriba experience
926 xol score
927 olma apple
928 sotib bought
929 led led
930 pitch pitch
931 palto coat
932 massa mass
933 karta card
934 frans band
935 arqon rope
936 siljitmoq slip
937 Win win
938 xayol dream
939 kechqurun evening
940 holat condition
941 yem feed
942 asbob tool
943 jami total
944 asosiy basic
945 hid smell
946 vodiy valley
947 na nor
948 ikki hissa double
949 o’rin seat
950 davom continue
951 blok block
952 sxema chart
953 shlyapa hat
954 sotish sell
955 muvaffaqiyat success
956 kompaniya company
957 ayirmoq subtract
958 hodisa event
959 alohida particular
960 kelishuv deal
961 suzmoq swim
962 muddat term
963 qarama-qarshi opposite
964 rafiqa wife
965 tufli shoe
966 elka shoulder
967 tarqalishi spread
968 tashkil arrange
969 lager camp
970 to’qirlar invent
971 paxta cotton
972 tug’ma born
973 aniqlash determine
974 kvarta quart
975 to’qqiz nine
976 yuk mashinasi truck
977 shovqin noise
978 daraja level
979 tasodif chance
980 to’plash gather
981 do’kon shop
982 cho’zmoq stretch
983 otish throw
984 nur shine
985 mulk property
986 ustun column
987 molekulasi molecule
988 tanlang select
989 noto’g’ri wrong
990 kul rang gray
991 takrorlash repeat
992 talab require
993 keng broad
994 tayyorlash prepare
995 tuz salt
996 burun nose
997 ko’plik plural
998 g’azab anger
999 talab claim
1000 qit’a continent

1000 Most Common Tajik Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Tajik words.

Number Tajik in English
1 мисли as
2 ман I
3 вай his
4 он that
5 вай he
6 буд was
7 барои for
8 ба on
9 доранд are
10 аз with
11 онҳо they
12 будан be
13 дар at
14 як one
15 доранд have
16 ин this
17 аз from
18 бо by
19 гарм hot
20 сухан word
21 аммо but
22 чӣ what
23 баъзе some
24 аст, is
25 ин it
26 шумо you
27 ё or
28 буд, had
29 дар the
30 аз of
31 ба to
32 ва and
33 як a
34 дар in
35 мо we
36 метавонад can
37 берун аз out
38 дигар other
39 буданд were
40 кадом which
41 кор do
42 онҳо their
43 вақт time
44 агар if
45 хоҳад, will
46 чӣ хел how
47 гуфт: said
48 як an
49 ҳар як each
50 мегӯям, tell
51 кунад does
52 маҷмӯи set
53 се three
54 мехоҳанд want
55 ҳаво air
56 хуб well
57 ҳамчунин also
58 бозӣ play
59 майда small
60 поён end
61 гузошта put
62 хона home
63 хондан read
64 даст hand
65 бандаргоҳ port
66 калон large
67 насабатонро spell
68 илова кардан add
69 ҳатто even
70 замин land
71 ин ҷо here
72 бояд must
73 калон big
74 баланд high
75 монанди such
76 пайравӣ follow
77 амал act
78 чаро why
79 пурсидан ask
80 мардум men
81 иваз change
82 рафт went
83 сабук light
84 навъ kind
85 хомӯш кардан off
86 бояд need
87 хона house
88 расм picture
89 кӯшиш try
90 мо us
91 аз нав again
92 ҳайвон animal
93 нуқтаи point
94 модар mother
95 Ҷаҳон world
96 наздики near
97 сохтан build
98 худ- self
99 замин earth
100 падар father
101 ҳар як any
102 нав new
103 кор work
104 қисми part
105 мегирад take
106 гирифтан get
107 ҷои place
108 дод made
109 зинда live
110 ки дар он where
111 баъд аз after
112 бозгашт back
113 хурд little
114 танҳо only
115 гирд round
116 одам man
117 сол year
118 омад came
119 Шоу show
120 ҳар every
121 хуб good
122 ба ман me
123 додан give
124 мо our
125 зери under
126 ном name
127 бисёр very
128 ба воситаи through
129 танҳо just
130 шакл form
131 ҳукми суд sentence
132 калон great
133 фикр think
134 гуфтан say
135 кӯмак help
136 паст low
137 хати line
138 фарқ differ
139 навбати turn
140 сабаб cause
141 хеле much
142 маъно mean
143 пеш аз before
144 ҳаракат move
145 дуруст right
146 писарбача boy
147 кӯҳна old
148 аз ҳад зиёд too
149 якхела same
150 вай she
151 ҳама all
152 он ҷо there
153 кай when
154 то up
155 истифода бурдан use
156 шумо your
157 роҳ way
158 дар бораи about
159 бисёр many
160 баъд then
161 онҳо them
162 навиштан write
163 розй would
164 мисли like
165 ҳамин тавр so
166 онҳо these
167 вай her
168 тӯлонӣ long
169 кунад make
170 чиз thing
171 дидан see
172 вай him
173 ду two
174 дорад has
175 нигоҳ look
176 бештар more
177 рӯз day
178 метавонад could
179 рафтан go
180 омад come
181 кард did
182 шумора number
183 садо sound
184 нест no
185 аксари most
186 мардум people
187 аз ман my
188 дар болои over
189 донистан know
190 об water
191 нисбат ба than
192 занг задан call
193 аввал first
194 кӣ who
195 май may
196 поён down
197 тараф side
198 шуд been
199 ҳозир now
200 ёфт find
201 сар head
202 истодан stand
203 худ own
204 саҳифа page
205 бояд should
206 кишвар country
207 пайдо found
208 ҷавоби answer
209 мактаб school
210 рӯёнидем grow
211 омӯзиши study
212 то ҳол still
213 омӯхтан learn
214 растанӣ plant
215 Сарпӯши cover
216 таъом food
217 офтоб sun
218 чаҳор four
219 миёни between
220 давлат state
221 доштан keep
222 чашм eye
223 ҳаргиз never
224 охирин last
225 бигзор let
226 фикр thought
227 шаҳр city
228 дарахт tree
229 убур cross
230 ферма farm
231 мушкил hard
232 оѓоз start
233 мабодо might
234 ошёна story
235 р saw
236 дур far
237 баҳр sea
238 кашидан draw
239 чап left
240 дер late
241 давидан run
242 накунед don’t
243 ҳол он while
244 матбуот press
245 наздик close
246 шаб night
247 воқеии real
248 зиндагӣ life
249 якчанд few
250 шимол north
251 китоб book
252 анҷом carry
253 гирифта, took
254 илм science
255 хӯрдан eat
256 хона room
257 дугона friend
258 сар began
259 идеяи idea
260 моҳӣ fish
261 кӯҳ mountain
262 ист stop
263 бор once
264 база base
265 мешунавед, hear
266 асп horse
267 набуред, cut
268 ҳосил sure
269 тамошо кардан watch
270 ранг color
271 рӯй face
272 дарахт wood
273 асосӣ main
274 кушодан open
275 назар seem
276 ҳамроҳ together
277 баъдӣ next
278 сафед white
279 кӯдакон children
280 оғоз begin
281 гирифта got
282 рафтан walk
283 мисол example
284 осон ease
285 коғаз paper
286 гурӯҳ group
287 ҳамеша always
288 мусиқӣ music
289 онҳо those
290 ҳарду both
291 марк mark
292 зуд-зуд often
293 ҳарф letter
294 то until
295 мил mile
296 дарё river
297 мошини car
298 пойҳои feet
299 нигоњубини care
300 дуюм second
301 кофӣ enough
302 ҳамвор plain
303 духтар girl
304 муқаррарии usual
305 ҷавонон young
306 тайёр ready
307 дар боло above
308 бор ever
309 сурх red
310 рӯйхат list
311 ҳатто though
312 фикр feel
313 Баҳси talk
314 парранда bird
315 ба зудӣ soon
316 бадан body
317 саг dog
318 оила family
319 бевосита direct
320 тањдид pose
321 тарк leave
322 суруд song
323 чен measure
324 дари door
325 маҳсулот product
326 сиёҳ black
327 кӯтоҳ short
328 ададӣ numeral
329 синфи class
330 шамол wind
331 савол question
332 рӯй happen
333 пурра complete
334 киштӣ ship
335 майдон area
336 нисф half
337 шах rock
338 тартибот order
339 оташ fire
340 ҷануб south
341 проблема problem
342 порчаи piece
343 гуфт told
344 медонист, knew
345 гузаштан pass
346 зеро since
347 боло top
348 тамоми whole
349 шоҳ king
350 кӯча street
351 инч inch
352 дучандонаш multiply
353 чизе nothing
354 курс course
355 мондан stay
356 чарх wheel
357 пур full
358 қувваи force
359 кабуд blue
360 объекти object
361 қарор decide
362 рўизаминї surface
363 чуқур deep
364 моҳ moon
365 ҷазира island
366 по foot
367 система system
368 банд busy
369 озмоиш test
370 рекорд record
371 қаиқ boat
372 умумӣ common
373 тилло gold
374 имконпазир possible
375 ҳавопаймо plane
376 бартобед, stead
377 хушк dry
378 ҳайрат wonder
379 механданд laugh
380 ҳазор thousand
381 пеш ago
382 шитофтанд ran
383 тафтиш check
384 бозӣ game
385 шакл shape
386 баробар equate
387 гарм hot
388 хайрхоҳи miss
389 оварданд brought
390 гармӣ heat
391 барф snow
392 хаста tire
393 меоварад bring
394 ҳа yes
395 дур distant
396 пур кардан fill
397 шарқ east
398 ранг paint
399 забон language
400 дар байни among
401 воҳиди unit
402 ҳокимият power
403 шаҳр town
404 хуб fine
405 муайян certain
406 паридан fly
407 афтод fall
408 роҳбарӣ lead
409 дуъояшон cry
410 торик dark
411 мошина machine
412 шарҳ note
413 интизор шудан wait
414 нақшаи plan
415 рақам figure
416 ситора star
417 қуттии box
418 исм noun
419 соҳа field
420 истироҳат rest
421 дуруст correct
422 тавонист able
423 фунт pound
424 иҷро done
425 зебоӣ beauty
426 рондан drive
427 истода, stood
428 дар бар гирад contain
429 пеш front
430 таълим teach
431 ҳафта week
432 нињої final
433 дод gave
434 сабз green
435 Оҳ oh
436 тез quick
437 инкишоф develop
438 уқёнус ocean
439 гарм warm
440 озод free
441 лаҳза minute
442 мустаҳкам strong
443 махсус special
444 хотир mind
445 қафо behind
446 равшан clear
447 дум tail
448 офаридан produce
449 далели fact
450 фазо space
451 шунидам, heard
452 беҳтарин best
453 соат hour
454 хубтар better
455 ҳақиқӣ true
456 дар муддати during
457 сад hundred
458 панҷ five
459 ёд remember
460 қадами step
461 барвақт early
462 доред hold
463 ғарб west
464 замин ground
465 манфиат interest
466 расидан ба reach
467 зуд fast
468 феъл verb
469 сароидан sing
470 гӯш кардан listen
471 шаш six
472 мизи table
473 сафари travel
474 камтар less
475 пагоҳирӯзӣ morning
476 даҳ ten
477 содда simple
478 якчанд several
479 vowel vowel
480 ба toward
481 ҷанг war
482 фидо lay
483 бар зидди against
484 намуна pattern
485 оҳиста slow
486 марказ center
487 дӯст доштан love
488 одам person
489 пул money
490 хизмат serve
491 пайдо appear
492 роҳ road
493 харита map
494 борон rain
495 волоияти rule
496 танзим govern
497 кашидан pull
498 хунук cold
499 огоҳинома notice
500 овоз voice
501 энергетика energy
502 шикор hunt
503 имконпазир probable
504 кат bed
505 бародари brother
506 тухм egg
507 рафтан ride
508 ҳуҷайра cell
509 имон believe
510 мумкин perhaps
511 чинанд pick
512 нобаҳангом sudden
513 шумурдан count
514 мураббаъ square
515 сабаб reason
516 дарозӣ length
517 намояндагӣ represent
518 санъат art
519 фан subject
520 вилоят region
521 андоза size
522 фарқ vary
523 ҳал settle
524 сухан speak
525 тарозу weight
526 генерал general
527 ях ice
528 масъала matter
529 давра circle
530 ҷуфти pair
531 дохил include
532 нобаробарии divide
533 syllable syllable
534 ҳис felt
535 Гранд grand
536 тӯб ball
537 ҳоло yet
538 мавҷи wave
539 тарки drop
540 дил heart
541 ҳастам am
542 ҳузур present
543 вазнин heavy
544 ращс dance
545 муҳаррик engine
546 мавқеи position
547 даст arm
548 васеъ wide
549 шара sail
550 моддї material
551 њиссаи fraction
552 ҷангал forest
553 нишастан sit
554 нажод race
555 тиреза window
556 мағозаи store
557 тобистон summer
558 поезд train
559 хоб sleep
560 исбот кардан prove
561 LoNe lone
562 пои leg
563 варзиш exercise
564 девор wall
565 сайд catch
566 Маунт mount
567 хоҳиш wish
568 осмон sky
569 Шӯрои board
570 хурсандӣ joy
571 зимистон winter
572 Шб sat
573 навишта written
574 ваҳшӣ wild
575 асбоби instrument
576 нигоњ kept
577 шиша glass
578 алаф grass
579 гов cow
580 кор job
581 гӯша edge
582 имзо sign
583 боздид visit
584 гузашта past
585 нарм soft
586 шавковар fun
587 равшан bright
588 газ gas
589 обу ҳаво weather
590 моҳ month
591 миллион million
592 зимма bear
593 марра finish
594 хушбахтӣ happy
595 умед hope
596 гул flower
597 либосашон clothe
598 аҷиб strange
599 Гон gone
600 савдо trade
601 оҳанг melody
602 сафар trip
603 офис office
604 гирифтан receive
605 сатр row
606 даҳон mouth
607 Тамғаи exact
608 рамз symbol
609 мурдан die
610 камтарин least
611 душворӣ trouble
612 бонги shout
613 ба истиснои except
614 навишт wrote
615 тухмӣ seed
616 оҳанги tone
617 ҳамроҳ join
618 пешниҳод suggest
619 тоза clean
620 танаффус break
621 муждарасон lady
622 ҳавлӣ yard
623 қиём rise
624 бад bad
625 зарбаи blow
626 нефт oil
627 хун blood
628 ламс touch
629 калон grew
630 фоиз cent
631 омехта mix
632 гурӯҳ team
633 сим wire
634 арзиш cost
635 гумшуда lost
636 қаҳваранг brown
637 пӯшидан wear
638 боғ garden
639 баробар equal
640 фиристода sent
641 интихоб кардан choose
642 афтод fell
643 муносиб fit
644 ҷорист flow
645 намоишгоҳ fair
646 бонк bank
647 ҷамъ collect
648 наҷот save
649 идора control
650 даҳӣ decimal
651 гӯш ear
652 боз else
653 тамоман quite
654 вайрон broke
655 мавриди case
656 миёна middle
657 куштан kill
658 писар son
659 кул lake
660 лаҳзаи moment
661 миқёси scale
662 баланд loud
663 баҳор spring
664 риоя observe
665 кӯдак child
666 рост straight
667 мутаассифона consonant
668 миллат nation
669 луғат dictionary
670 шир milk
671 суръат speed
672 метод method
673 маќомоти organ
674 пардохт pay
675 синну сол age
676 ҷудокунӣ section
677 либос dress
678 абр cloud
679 ҳайратовар surprise
680 оҳиста quiet
681 санг stone
682 майдаяк tiny
683 баромадан climb
684 хунук cool
685 лоиҳа design
686 камбизоат poor
687 Лут lot
688 озмоиш experiment
689 дар қаъри bottom
690 калид key
691 оҳан iron
692 ягона single
693 чӯб stick
694 ҳамвор flat
695 бист twenty
696 пӯст skin
697 табассум smile
698 њад crease
699 сӯрох hole
700 паридан jump
701 кўдаки baby
702 ҳашт eight
703 дењаи village
704 ҷавобгӯ meet
705 реша root
706 харидан buy
707 баланд бардоштани raise
708 ҳал solve
709 металл metal
710 новобаста аз он whether
711 тела push
712 ҳафт seven
713 банди paragraph
714 сеюм third
715 гузарон shall
716 барпогардида held
717 мӯй hair
718 тасвир кардан describe
719 Кук cook
720 фарш floor
721 ё either
722 Дар натиҷа result
723 сӯзондан burn
724 теппа hill
725 бехатар safe
726 гурба cat
727 асри century
728 баррасӣ consider
729 намуди type
730 қонуни law
731 бита bit
732 соҳили coast
733 нусха copy
734 ибора phrase
735 ором silent
736 баланд tall
737 рег sand
738 хок soil
739 лӯлапеч roll
740 ҳарорат temperature
741 ангушт finger
742 саноат industry
743 арзиши value
744 мубориза fight
745 дурӯғ lie
746 задан beat
747 excite excite
748 табиӣ natural
749 Бознигарии view
750 маъно sense
751 пойтахт capital
752 не хоҳад won’t
753 кафедра chair
754 хатар danger
755 мева fruit
756 сарватманд rich
757 пурдарахт thick
758 сарбоз soldier
759 раванди process
760 фаъолият operate
761 амал practice
762 алоҳида separate
763 мураккаб difficult
764 духтур doctor
765 лутфан please
766 муҳофизат protect
767 нимрӯз noon
768 кишт crop
769 муосир modern
770 элемент element
771 задан hit
772 донишҷӯи student
773 гӯшаи corner
774 ҳизб party
775 таъминоти supply
776 ки whose
777 кўда- locate
778 ангуштарин ring
779 характер character
780 ҳашароти insect
781 сайд caught
782 муддат period
783 ишора indicate
784 радио radio
785 гуфт spoke
786 атом atom
787 инсон human
788 таърих history
789 таъсир effect
790 барқӣ electric
791 интизор expect
792 устухон bone
793 роҳи оҳан rail
794 тасаввур кардан imagine
795 таъмин provide
796 розӣ шудан agree
797 ҳамин тавр thus
798 мулоим gentle
799 зан woman
800 капитан captain
801 тахмин guess
802 ҳатмӣ necessary
803 якбора sharp
804 ҷиноҳи wing
805 сохтан create
806 ҳамсоя neighbor
807 шустан wash
808 Бат bat
809 на rather
810 издиҳом crowd
811 ҷуворӣ corn
812 нисбат ба compare
813 шеър poem
814 сатр string
815 занги bell
816 вобаста аст depend
817 гӯшт meat
818 рубл rub
819 Tube tube
820 машҳур famous
921 доллари dollar
822 наҳр stream
823 тарс fear
284 биноӣ sight
825 тунук thin
826 секунҷа triangle
827 сайёра planet
828 шитоб hurry
829 сардори chief
830 колония colony
831 соат clock
832 мина mine
833 ақди tie
834 даромадан enter
835 асосии major
836 тару тоза fresh
837 кофтуков search
838 фиристодан send
839 зард yellow
840 таппончаи gun
841 имконият allow
842 чоп print
843 мурда dead
844 ҷойи spot
845 биёбон desert
846 костюм suit
847 ҷорӣ current
848 бардоред lift
840 бархост rose
850 Ташрифи arrive
851 усто master
852 суруд track
853 волидайн parent
854 соҳил shore
855 Воҳиди division
856 лавҳаи sheet
857 моддањои substance
858 хаққи favor
859 пайваст кардан connect
860 баъди post
861 сарф spend
862 аккорд chord
863 фарбеҳ fat
864 хурсандиовар glad
865 аслии original
866 саҳм share
867 истгоҳ station
868 падар dad
869 нон bread
870 пардохтро charge
871 дуруст proper
872 Бар bar
873 пешниҳод offer
874 сегмент segment
875 ғуломи slave
876 мурғобӣ duck
877 фаврӣ instant
878 бозор market
879 дараҷаи degree
880 populate populate
881 љуворимакка chick
882 азиз dear
883 душман enemy
884 ҷавоб reply
885 нӯшидан drink
886 рух occur
887 дастгирии support
888 суханронӣ speech
889 табиат nature
890 диапазон range
891 буѓї steam
892 ҳаракат motion
893 роҳ path
894 моеъ liquid
895 қайдгири log
896 маънои meant
897 quotient quotient
898 дандон teeth
899 ниҳонӣ shell
900 гардан neck
901 кислород oxygen
902 шакар sugar
903 марг death
904 қашанг pretty
905 маҳорат skill
906 занон women
907 мавсим season
908 ҳал solution
909 оҳанрабо magnet
910 нуқра silver
911 ташаккур thank
912 бахш branch
913 бозии match
914 пасванд suffix
915 махсусан especially
916 анҷир fig
917 ҳаросон afraid
918 калон huge
919 хоҳар sister
920 пӯлоди steel
921 баррасии discuss
922 пеш forward
923 монанд similar
924 ҳидоят guide
925 таљрибаи experience
926 ҳисоб score
927 себ apple
928 харида bought
929 нн – нурнишон led
930 қатрон pitch
931 палто coat
932 омма mass
933 корт card
934 Банд band
935 ресмоне rope
936 зиддилағзиш slip
937 бурди win
938 орзу dream
939 шом evening
940 шароит condition
941 хўроки feed
942 воситаи tool
943 умумии total
944 асосӣ basic
945 бӯй smell
946 водии valley
947 на nor
948 дучандон double
949 курсии seat
950 давом додан continue
951 блок block
952 Диаграммаи chart
953 кулоҳ hat
954 фурӯхтан sell
955 муваффақият success
956 ширкат company
957 subtract subtract
958 ҳодиса event
959 махсус particular
960 созишномаи deal
961 шино swim
962 мӯҳлат term
963 муқобил opposite
964 зани wife
965 кафш shoe
966 китфи shoulder
967 паҳншавии spread
968 тартиб arrange
969 ӯрдугоҳ camp
970 мебофтаанд, invent
971 пахта cotton
972 Бон born
973 муайян кардан determine
974 quart quart
975 нӯҳ nine
976 мошини боркаш truck
977 садои noise
978 сатњи level
979 имконият chance
980 гирд gather
981 салон shop
982 андарун stretch
983 партофтан throw
984 _лумо shine
985 молу мулк property
986 сутун column
987 молекулаи molecule
988 интихоб кунед select
989 нодуруст wrong
990 хокистаранг gray
991 Такрор repeat
992 талаб require
993 васеъ broad
994 тайёр prepare
995 намак salt
996 бинӣ nose
997 ҷамъ plural
998 хашми anger
999 даъво claim
1000 Қитъа continent

1000 Most Common Kazakh Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Kazakh words.

Number Kazakh in English
1 ретінде as
2 мен I
3 оның his
4 сол that
5 ол he
6 болды was
7 үшін for
8 бойынша on
9 болып табылады are
10 бірге with
11 олар they
12 болуы be
13 жанында at
14 бір one
15 бар have
16 осы this
17 -дан from
18 арқылы by
19 ыстық hot
20 сөз word
21 бірақ but
22 не what
23 кейбір some
24 болып табылады is
25 бұл it
26 Сіз you
27 немесе or
28 болды had
29 The the
30 туралы of
31 қарай to
32 мен and
33 а a
34 жылы in
35 біз we
36 болады can
37 жүзеге out
38 басқа other
39 болды were
40 қай which
41 істеу do
42 олардың their
43 уақыт time
44 егер if
45 ерік will
46 қалай how
47 деді said
48 Егер an
49 әрбір each
50 айту tell
51 жасайды does
52 орнату set
53 үш three
54 келеді want
55 ауа air
56 жақсы well
57 Сондай-ақ, also
58 ойын play
59 кішкентай small
60 соңы end
61 қою put
62 үй home
63 оқу read
64 қол hand
65 порт port
66 үлкен large
67 емле spell
68 қосу add
69 тіпті even
70 жер land
71 мұнда here
72 керек must
73 үлкен big
74 биік high
75 сондай such
76 орындаңыз follow
77 акт act
78 неге why
79 сұрау ask
80 ерлер men
81 өзгеріс change
82 барды went
83 жеңіл light
84 мейірімді kind
85 ажыратылған off
86 мұқтаждық need
87 үй house
88 сурет picture
89 әрекет try
90 бізді us
91 қайтадан again
92 жануар animal
93 тармақ point
94 ана mother
95 әлем world
96 жақын near
97 салу build
98 өзін-өзі self
99 жер earth
100 әке father
101 кез келген any
102 жаңа new
103 жұмыс work
104 бөлім part
105 қабылдау take
106 алу get
107 орын place
108 құрады made
109 тірі live
110 қайда where
111 кейін after
112 артқа back
113 кішкентай little
114 тек only
115 дөңгелек round
116 адам man
117 жыл year
118 келді came
119 көрсету show
120 әрбір every
121 жақсы good
122 маған me
123 беру give
124 біздің our
125 астында under
126 ат name
127 өте very
128 арқылы through
129 әділ just
130 форма form
131 сөйлем sentence
132 ұлы great
133 ойлау think
134 айту say
135 көмектесіңіздер help
136 төмен low
137 сызық line
138 әр түрлі differ
139 бұрылу turn
140 себеп cause
141 өте much
142 білдіреді mean
143 бұрын before
144 ауыстыру move
145 оң right
146 ұл boy
147 ескі old
148 де too
149 бірдей same
150 ол she
151 барлық all
152 ана жерде there
153 қашан when
154 жоғары up
155 пайдалану use
156 сіздің your
157 жол way
158 туралы about
159 көптеген many
160 содан кейін then
161 оларға them
162 жазу write
163 еді would
164 сияқты like
165 осылай so
166 осы these
167 оның her
168 ұзақ long
169 жасау make
170 нәрсе thing
171 көру see
172 оған him
173 екі two
174 бар has
175 іздеу look
176 көбірек more
177 күн day
178 еді could
179 жүру go
180 келу come
181 жасады did
182 нөмір number
183 дыбыс sound
184 жоқ no
185 көбінесе most
186 адамдар people
187 менің my
188 үстінде over
189 білу know
190 су water
191 қарағанда than
192 шақыру call
193 бірінші first
194 кім who
195 мүмкін may
196 төмен down
197 тарап side
198 болды been
199 қазір now
200 табу find
201 бас head
202 тұру stand
203 өз own
204 бет page
205 қажет should
206 ел country
207 табылған found
208 жауап answer
209 мектеп school
210 өсу grow
211 оқу study
212 қимылсыз still
213 үйрену learn
214 өсімдік plant
215 қақпақ cover
216 тамақ food
217 күн sun
218 төрт four
219 арасында between
220 мемлекет state
221 ұстау keep
222 көз eye
223 ешқашан да never
224 соңғы last
225 мүмкіндік let
226 ой thought
227 қала city
228 ағаш tree
229 крест cross
230 ферма farm
231 қиын hard
232 бастау start
233 лязат might
234 әңгіме story
235 ара saw
236 алыс far
237 теңіз sea
238 сурет салу draw
239 сол left
240 кеш late
241 жүгіру run
242 істемеу don’t
243 уақыт while
244 баспасөз press
245 жақын close
246 түн night
247 шын real
248 өмір life
249 бірнеше few
250 солтүстік north
251 кітап book
252 Қазақстан бойынша жүк тасымалдары carry
253 алды took
254 ғылым science
255 жеу eat
256 бөлме room
257 дос friend
258 бастады began
259 идея idea
260 балық fish
261 тау mountain
262 тоқта stop
263 бір рет once
264 база base
265 тыңдау hear
266 жылқы horse
267 кесу cut
268 сенімді sure
269 сағат watch
270 түс color
271 бет face
272 орман wood
273 басты main
274 ашық open
275 көрінуі seem
276 бірге together
277 келесі next
278 ақ white
279 балалар children
280 баста begin
281 алды got
282 серуен walk
283 мысал example
284 жеңілдік ease
285 қағаз paper
286 топ group
287 әрқашан always
288 музыка music
289 олар those
290 екеуі де both
291 белгі mark
292 жиі often
293 хат letter
294 дейін until
295 миля mile
296 өзен river
297 автомобиль car
298 фут feet
299 қамқорлық care
300 секунд second
301 жеткілікті enough
302 анық plain
303 қыз бала girl
304 әдеттегі usual
305 жас young
306 дайын ready
307 Жоғарыда above
308 соңды ever
309 қызыл red
310 тізім list
311 дегенмен though
312 сезу feel
313 әңгіме talk
314 құс bird
315 тез soon
316 дене body
317 ит dog
318 отбасы family
319 тура direct
320 қалып pose
321 қалдыру leave
322 ән song
323 өлшеу measure
324 есік door
325 өнім product
326 қара black
327 қысқа short
328 сан numeral
329 сынып class
330 жел wind
331 сұрақ question
332 орын happen
333 аяқталған complete
334 кеме ship
335 аудан area
336 жарты half
337 Rock rock
338 тапсырыс order
339 от fire
340 оңтүстік south
341 проблема problem
342 кесек piece
343 айтты told
344 білген knew
345 өту pass
346 бастап since
347 үстінен top
348 бүтін whole
349 патша king
350 көше street
351 дюймдік inch
352 көбейту multiply
353 ештеңе nothing
354 курс course
355 болу stay
356 дөңгелек wheel
357 толық full
358 күш force
359 көк blue
360 зат object
361 шешу decide
362 беті surface
363 терең deep
364 ай moon
365 арал island
366 аяқ foot
367 жүйе system
368 бос емес busy
369 сынақ test
370 рекорд record
371 қайық boat
372 ортақ common
373 алтын gold
374 мүмкін possible
375 ұшақ plane
376 Stead stead
377 құрғақ dry
378 керемет wonder
379 күлкі laugh
380 мың thousand
381 бұрын ago
382 RAN ran
383 тексеру check
384 ойын game
385 кескін shape
386 теңестіру equate
387 ыстық hot
388 сағыну miss
389 әкелді brought
390 ыстық heat
391 қар snow
392 шина tire
393 әкелу bring
394 иә yes
395 алыс distant
396 толтыру fill
397 шығыс east
398 бояу paint
399 тіл language
400 арасында among
401 бірлік unit
402 күш power
403 қала town
404 айыппұл fine
405 сенімді certain
406 шыбын fly
407 күз fall
408 қорғасын lead
409 жылау cry
410 қараңғы dark
411 машина machine
412 ескерту note
413 күту wait
414 жоспар plan
415 сан figure
416 жұлдыз star
417 қорап box
418 зат есім noun
419 өріс field
420 демалыс rest
421 дұрыс correct
422 қабілетті able
423 қадақ pound
424 Done done
425 сұлулық beauty
426 диск drive
427 тұрды stood
428 болу contain
429 алдыңғы front
430 үйрету teach
431 апта week
432 соңғы final
433 берді gave
434 жасыл green
435 OH oh
436 жылдам quick
437 даму develop
438 мұхит ocean
439 жылы warm
440 тегін free
441 минут minute
442 күшті strong
443 арнаулы special
444 ақыл mind
445 артында behind
446 айқын clear
447 құйрық tail
448 шығару produce
449 факт fact
450 ғарыш space
451 естідім heard
452 ең жақсы best
453 сағат hour
454 жақсырақ better
455 шынайы true
456 ішінде during
457 жүз hundred
458 бес five
459 есте сақтау remember
460 қадам step
461 ерте early
462 ұстау hold
463 батыс west
464 жер ground
465 қызығушылық interest
466 жету reach
467 жылдам fast
468 етістік verb
469 ән салу sing
470 тыңдау listen
471 алты six
472 үстел table
473 саяхат travel
474 аздау less
475 таң morning
476 он ten
477 қарапайым simple
478 бірнеше several
479 дауысты vowel
480 қарай toward
481 соғыс war
482 қою lay
483 қарсы against
484 үлгі pattern
485 баяу slow
486 орталық center
487 махаббат love
488 адам person
489 ақша money
490 қызмет ету serve
491 пайда болу appear
492 жол road
493 карта map
494 жаңбыр rain
495 ереже rule
496 басқару govern
497 тарт pull
498 суық cold
499 ескерту notice
500 дауыс voice
501 энергия energy
502 аңшылық hunt
503 ықтимал probable
504 төсек bed
505 аға brother
506 жұмыртқа egg
507 жүру ride
508 жасуша cell
509 сену believe
510 мүмкін perhaps
511 жинау pick
512 кенет sudden
513 санау count
514 шаршы square
515 себеп reason
516 ұзындық length
517 бейнелеу represent
518 өнер art
519 пән subject
520 аймақ region
521 мөлшері size
522 өзгерту vary
523 реттеуге settle
524 айту speak
525 салмақ weight
526 жалпы general
527 мұз ice
528 мәселе matter
529 шеңбер circle
530 жұп pair
531 қамтиды include
532 бөлу divide
533 слог syllable
534 сезіндім felt
535 Grand grand
536 доп ball
537 тағы yet
538 толқын wave
539 тастау drop
540 жүрек heart
541 AM am
542 қазіргі present
543 ауыр heavy
544 би dance
545 қозғалтқыш engine
546 позиция position
547 қол arm
548 кең wide
549 жүзу sail
550 материал material
551 фракциясы fraction
552 орман forest
553 отыру sit
554 нәсіл race
555 терезе window
556 қойма store
557 жаз summer
558 поезд train
559 ұйықтау sleep
560 дәлелдеу prove
561 жалғыз lone
562 аяқ leg
563 жаттығу exercise
564 қабырға wall
565 аулау catch
566 Mount mount
567 тілек wish
568 аспан sky
569 басқарма board
570 қуаныш joy
571 қыс winter
572 Сб sat
573 жазбаша written
574 жабайы wild
575 аспап instrument
576 сақталады kept
577 шыны glass
578 шөп grass
579 сиыр cow
580 жұмыс job
581 Edge edge
582 белгі sign
583 бару visit
584 өткен past
585 жұмсақ soft
586 ермек fun
587 ашық bright
588 газ gas
589 ауа райы weather
590 ай month
591 миллион million
592 аю bear
593 финиш finish
594 бақытты happy
595 үміт hope
596 гүл flower
597 киіндіру clothe
598 оғаш strange
599 кеткен gone
600 сауда trade
601 әуен melody
602 сапар trip
603 кеңсе office
604 алу receive
605 қатар row
606 ауыз mouth
607 дәл exact
608 символы symbol
609 өлу die
610 кем дегенде least
611 қиыншылық trouble
612 айқайлау shout
613 қоспағанда except
614 деп жазды wrote
615 тұқым seed
616 үн tone
617 қосылу join
618 ұсынамыз suggest
619 таза clean
620 үзіліс break
621 ханым lady
622 аула yard
623 көтерілу rise
624 жаман bad
625 үрлеу blow
626 мұнай oil
627 қан blood
628 жанасу touch
629 өсті grew
630 цент cent
631 араластыру mix
632 команда team
633 сым wire
634 құны cost
635 жоғалған lost
636 қоңыр brown
637 кию wear
638 бақ garden
639 тең equal
640 жіберілген sent
641 таңдау choose
642 пала fell
643 Fit fit
644 ағыны flow
645 әділ fair
646 банк bank
647 жинау collect
648 құтқару save
649 бақылау control
650 ондық decimal
651 құлақ ear
652 тағы else
653 әбден quite
654 сынған broke
655 оқиға case
656 орта middle
657 өлтіру kill
658 ұл son
659 көл lake
660 сәт moment
661 ауқымды scale
662 қатты loud
663 көктем spring
664 байқау observe
665 бала child
666 түзу straight
667 дауыссыз дыбыс consonant
668 ұлт nation
669 сөздік dictionary
670 сүт milk
671 жылдамдық speed
672 әдіс method
673 орган organ
674 төлеу pay
675 жас age
676 бөлім section
677 көйлек dress
678 бұлт cloud
679 тосын surprise
680 тыныш quiet
681 тас stone
682 кішкентай tiny
683 өрмелеу climb
684 салқын cool
685 жобалау design
686 кедей poor
687 көп lot
688 эксперимент experiment
689 төменгі bottom
690 кілт key
691 темір iron
692 бір single
693 таяқ stick
694 тегіс flat
695 жиырма twenty
696 тері skin
697 күлімсіреу smile
698 қыртыстарды crease
699 тесік hole
700 секіру jump
701 нәресте baby
702 сегіз eight
703 ауыл village
704 кездестіру meet
705 түбір root
706 сатып алу buy
707 көтеру raise
708 шешу solve
709 металл metal
710 ма whether
711 басыңыз push
712 жеті seven
713 параграф paragraph
714 үшінші third
715 міндетті shall
716 Өткізілген held
717 шаш hair
718 сипаттау describe
719 аспаз cook
720 еден floor
721 немесе either
722 нәтиже result
723 күйік burn
724 төбе hill
725 қауіпсіз safe
726 мысық cat
727 ғасыр century
728 қарау consider
729 түрі type
730 заң law
731 биттік bit
732 жаға coast
733 көшірме copy
734 сөйлем phrase
735 тыныш silent
736 ұзын бойлы tall
737 құм sand
738 топырақ soil
739 орам roll
740 температура temperature
741 саусақ finger
742 өнеркәсіп industry
743 құн value
744 төбелес fight
745 өтірік lie
746 ұрыс beat
747 қоздыру excite
748 табиғи natural
749 көрініс view
750 сезім sense
751 капитал capital
752 емес болады won’t
753 кафедра chair
754 қауіп danger
755 жеміс fruit
756 бай rich
757 қалың thick
758 солдат soldier
759 процесс process
760 басқару operate
761 практика practice
762 жеке separate
763 қиын difficult
764 дәрігер doctor
765 өтінемін please
766 қорғау protect
767 талтүс noon
768 өнім crop
769 қазіргі заманғы modern
770 элемент element
771 HIT hit
772 студент student
773 бұрыш corner
774 партия party
775 жабдықтау supply
776 кімнің whose
777 орналастыру locate
778 жүзік ring
779 кейіпкер character
780 жәндік insect
781 ұстап caught
782 кезең period
783 көрсету indicate
784 радио radio
785 спица spoke
786 атом atom
787 адам human
788 тарихы history
789 әсер effect
790 электр electric
791 күту expect
792 сүйек bone
793 рельс rail
794 елестету imagine
795 қамтамасыз ету provide
796 келісу agree
797 осылайша thus
798 жұмсақ gentle
799 әйел woman
800 капитан captain
801 жорамал guess
802 қажет necessary
803 өткір sharp
804 қанат wing
805 жасау create
806 көрші neighbor
807 жуу wash
808 жарғанат bat
809 тезірек rather
810 тобыр crowd
811 дән corn
812 салыстыру compare
813 өлең poem
814 жол string
815 қоңырау bell
816 байланысты depend
817 ет meat
818 руб rub
819 түтік tube
820 атақты famous
921 доллар dollar
822 ағыны stream
823 қорқыныш fear
284 көру sight
825 жұқа thin
826 үшбұрыш triangle
827 планета planet
828 асығу hurry
829 бас chief
830 отар colony
831 сағат clock
832 шахта mine
833 галстук tie
834 кіру enter
835 майор major
836 жаңа fresh
837 іздеу search
838 жіберу send
839 сары yellow
840 мылтық gun
841 рұқсат ету allow
842 басу print
843 өлі dead
844 дақ spot
845 шөл desert
846 костюм suit
847 ағымдағы current
848 көтеру lift
840 раушан rose
850 келу arrive
851 мастер master
852 жол track
853 ата-аналар parent
854 жаға shore
855 бөлу division
856 табақ sheet
857 зат substance
858 сыпайылық favor
859 қосылу connect
860 кейінгі post
861 жұмсауға spend
862 аккорд chord
863 май fat
864 қуанышты glad
865 түпнұсқа original
866 үлес share
867 станция station
868 әке dad
869 нан bread
870 төлем charge
871 дұрыс proper
872 бар bar
873 ұсыну offer
874 сегмент segment
875 құл slave
876 үйрек duck
877 лезде instant
878 базар market
879 градус degree
880 толтыру populate
881 Chick chick
882 Құрметті dear
883 жау enemy
884 жауап reply
885 сусын drink
886 пайда occur
887 қолдау support
888 сөйлеу speech
889 табиғат nature
890 диапазон range
891 бу steam
892 қозғалыс motion
893 соқпақ path
894 сұйық liquid
895 журнал log
896 білдіреді meant
897 фактор quotient
898 тістері teeth
899 қабыршақ shell
900 мойын neck
901 оттегі oxygen
902 қант sugar
903 өлім death
904 әдемі pretty
905 шеберлік skill
906 әйелдер women
907 маусымы season
908 шешім solution
909 магнит magnet
910 күміс silver
911 алғыс айту thank
912 филиал branch
913 матч match
914 жұрнақ suffix
915 әсіресе especially
916 інжір fig
917 қорқады afraid
918 үлкен huge
919 қарындас sister
920 болат steel
921 талқылау discuss
922 алға forward
923 ұқсас similar
924 гид guide
925 тәжірибе experience
926 гол score
927 алма apple
928 сатып bought
929 жарық диодты индикатор led
930 қадам pitch
931 пальто coat
932 масса mass
933 кәртішке card
934 топ band
935 арқан rope
936 таю slip
937 жеңіс win
938 арман dream
939 кеш evening
940 жағдай condition
941 жем feed
942 аспап tool
943 жалпы total
944 негізгі basic
945 иіс smell
946 аңғар valley
947 де, nor
948 қос double
949 орын seat
950 жалғастыру continue
951 блок block
952 кесте chart
953 Hat hat
954 сату sell
955 табыс success
956 компания company
957 шегеру subtract
958 оқиға event
959 ерекше particular
960 мәміле deal
961 жүзу swim
962 мерзім term
963 қарама-қарсы opposite
964 әйел wife
965 туфли shoe
966 иық shoulder
967 тарату spread
968 орналастыру arrange
969 лагерь camp
970 ойлап invent
971 мақта cotton
972 туған born
973 анықтау determine
974 Тоқсан quart
975 тоғыз nine
976 жүк көлігі truck
977 шу noise
978 деңгей level
979 кездейсоқтық chance
980 жинау gather
981 дүкен shop
982 созу stretch
983 лақтыру throw
984 жылтыр shine
985 меншік property
986 колонна column
987 молекуласы molecule
988 таңдау select
989 қате wrong
990 сұр gray
991 қайталау repeat
992 талап require
993 кең broad
994 әзірлеу prepare
995 тұз salt
996 мұрын nose
997 көптік plural
998 ашу anger
999 талап claim
1000 құрылық continent

1000 Most Common Sesotho Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Sesotho words.

Number Sesotho in English
1 e le as
2 ke I
3 hae his
4 hore that
5 o ile a he
6 e ne e was
7 bakeng sa for
8 ka on
9 ba are
10 le with
11 ba they
12 ba be
13 ka at
14 e mong one
15 ba le have
16 ena this
17 ho tloha from
18 ka by
19 chesang hot
20 lentsoe la word
21 empa but
22 eng what
23 ba bang ba some
24 ke is
25 e it
26 u you
27 kapa or
28 ne had
29 ea the
30 ea of
31 ho to
32 le and
33 e a
34 a in
35 re we
36 ka can
37 tsoa out
38 tse ling tse other
39 ba ne ba were
40 e leng which
41 etsa do
42 ba bona ba their
43 nako time
44 haeba if
45 tla will
46 joang how
47 a re said
48 e an
49 mong le e mong each
50 bolella tell
51 etsang does
52 sete set
53 tse tharo three
54 batla want
55 moea air
56 hantle well
57 e boetse e also
58 bapala play
59 nyenyane small
60 qeta end
61 beha put
62 lapeng home
63 bala read
64 letsoho la hand
65 koung port
66 khōlō large
67 peleta spell
68 eketsa add
69 esita le even
70 naheng land
71 mona here
72 lokela ho must
73 khōlō big
74 phahameng high
75 joalo such
76 latela follow
77 ketso act
78 ke hobane’ng ha why
79 botsa ask
80 banna ba men
81 fetola change
82 a tsoela went
83 leseli light
84 mofuta ofe kind
85 theoha off
86 lokela need
87 ntlo house
88 setšoantšo picture
89 leka try
90 re us
91 hape again
92 phoofolo animal
93 ntlha point
94 ‘me mother
95 lefatše world
96 kgauswi le near
97 haha build
98 ho intša self
99 lefatšeng earth
100 ntate father
101 leha e le efe any
102 ncha new
103 mosebetsi oa work
104 karolo part
105 nka take
106 fumana get
107 habité place
108 ile a etsa made
109 phela live
110 moo where
111 ka mor’a hore after
112 khutlela back
113 nyenyane little
114 feela only
115 pota round
116 motho man
117 selemo year
118 o ile a tla came
119 bontša show
120 mong le e mong every
121 molemo good
122 ‘na me
123 fa give
124 rōna our
125 tlas’a under
126 lebitso la mokgatlo name
127 haholo very
128 ka ho through
129 feela just
130 foromo form
131 polelo sentence
132 e khōlō great
133 nahana think
134 re say
135 thusa help
136 tlaase low
137 line line line
138 fapana differ
139 lehlakoreng le turn
140 etsa hore cause
141 haholo much
142 bolela mean
143 pele before
144 falla move
145 tokelo ya right
146 moshanyana boy
147 li old
148 le eena o too
149 tšoanang same
150 o ile a she
151 tsohle all
152 mono there
153 neng when
154 ka up
155 sebelisa use
156 hao your
157 tsela way
158 ka about
159 ba bangata ba many
160 ka nako eo then
161 ba them
162 ngola write
163 ne would
164 joaloka like
165 e le so
166 tsena these
167 hae her
168 nako e telele long
169 etsa make
170 ntho e thing
171 bona see
172 mo him
173 tse peli tse two
174 o na le has
175 sheba look
176 hape more
177 letsatsi day
178 ka se khonang could
179 ee go
180 tla come
181 ile a etsa did
182 nomoro ya number
183 utloahala e sound
184 ha ho no
185 ka ho fetisisa most
186 batho ba people
187 ka my
188 ka over
189 tseba know
190 metsi a water
191 ho feta than
192 pitso call
193 pele first
194 ba ba neng ba who
195 ka may
196 fatše down
197 lehlakoreng side
198 bile been
199 hona joale now
200 fumana find
201 hlooho head
202 ema stand
203 le own
204 leqepheng la page
205 lokela should
206 naha country
207 ile a fumana found
208 araba answer
209 sekolong school
210 hōle grow
211 ithuta study
212 e sa ntse e still
213 ithuta learn
214 dimela plant
215 sekoahelo cover
216 lijo food
217 letsatsi sun
218 tse ‘ne four
219 pakeng tsa between
220 mmuso state
221 ‘ne keep
222 leihlo la eye
223 mohla never
224 ho qetela last
225 a ke let
226 nahana thought
227 citta city
228 sefate tree
229 tšela cross
230 polasing farm
231 ka thata hard
232 qala start
233 ka ‘na might
234 pale story
235 o ile a bona saw
236 fihla far
237 leoatle sea
238 atamela draw
239 tloha left
240 morao late
241 li matha run
242 se ke oa don’t
243 ha a ntse a while
244 tobetsa press
245 haufi close
246 bosiu night
247 sebele real
248 bophelo life
249 tse seng kae few
250 ka leboea north
251 buka book
252 phetha carry
253 o ile a nka took
254 saense science
255 ja eat
256 kamoreng room
257 motsoalle friend
258 ile a qala began
259 maikutlo a idea
260 litlhapi fish
261 thabeng mountain
262 ema stop
263 hang once
264 botlaaseng base
265 utloa hear
266 pere horse
267 sehiloeng cut
268 bonnete ba hore sure
269 shebella watch
270 mmala color
271 sefahleho face
272 lehong wood
273 ka sehloohong main
274 bulehileng open
275 bonahala eka seem
276 hammoho together
277 e ‘ngoe next
278 tšoeu white
279 bana ba children
280 qala begin
281 a got
282 tsamaea walk
283 mohlala example
284 kokobetsa ease
285 pampiri paper
286 sehlopha group
287 kamehla always
288 mino music
289 ba those
290 ka bobeli both
291 letšoao mark
292 hangata often
293 lengolo le letter
294 ho fihlela until
295 mile rap battle mile
296 nōka river
297 koloi car
298 maoto a feet
299 tlhokomelo ya care
300 bobeli second
301 ho lekane enough
302 thota plain
303 ngoanana girl
304 tloaelehileng usual
305 bacha young
306 itokiselitse ready
307 ka holimo above
308 leha e le neng ever
309 khubelu red
310 lethathamo list
311 leha ho le joalo though
312 ikutloa feel
313 puo talk
314 nonyana bird
315 hang soon
316 mele body
317 ntja dog
318 lelapa la family
319 ho toba direct
320 eachother pose
321 tlohela leave
322 pina song
323 lekanya measure
324 ntlo door
325 sehlahiswa product
326 batsho black
327 khutšoanyane short
328 ho sebediswa makgetlo a numeral
329 sehlopha sa class
330 moea wind
331 potso question
332 etsahala happen
333 feletseng complete
334 sekepe ship
335 sebakeng seo area
336 halofo half
337 lefika rock
338 e le hore order
339 mollo fire
340 ka boroa south
341 bothata problem
342 sengoathoana piece
343 ile a re ho told
344 ne a tseba knew
345 feta pass
346 ho tloha ka since
347 holimo top
348 eohle whole
349 morena king
350 seterateng street
351 ka intshi inch
352 atisa multiply
353 ha ho letho le nothing
354 nete hore course
355 lula stay
356 pale wheel
357 feletseng full
358 matla a force
359 putsoa blue
360 ntho object
361 etsa qeto ea decide
362 holim’a surface
363 tebileng deep
364 khoeli moon
365 sehlekehlekeng island
366 maoto a foot
367 tsamaiso system
368 phathahane busy
369 teko test
370 rekoto record
371 sekepe boat
372 tloaelehileng common
373 khauta gold
374 ho khoneha possible
375 sefofane plane
376 sebakeng stead
377 omileng dry
378 ipotsa wonder
379 tseha laugh
380 tse likete tse thousand
381 months ago ago
382 a matha ran
383 hlahloba check
384 tai game game
385 sebōpeho shape
386 equate equate
387 chesang hot
388 Miss miss
389 tlisa brought
390 mocheso heat
391 lehloa snow
392 khathala tire
393 tlisa bring
394 e yes
395 hole-hole distant
396 tlatsa fill
397 ka bochabela east
398 pente paint
399 puo tn lefatshe language
400 har’a among
401 yuniti eno ya thuto unit
402 matla a power
403 motse town
404 ntle fine
405 itseng certain
406 fofa fly
407 a oa fall
408 lebisa lead
409 mohoo cry
410 lefifi dark
411 mochine machine
412 hlokomela note
413 ema ho wait
414 moralo plan
415 palo figure
416 naleli star
417 lebokose le reng box
418 lereho noun
419 tšimo field
420 ba bang kaofela rest
421 e nepahetseng correct
422 khona able
423 boima ba pound
424 etsoe done
425 botle beauty
426 ka koloi drive
427 ema stood
428 na le contain
429 pel’a front
430 ruta teach
431 beke le beke week
432 ho qetela final
433 o ile a fa gave
434 tala green
435 la oh oh oh oh
436 ka potlako quick
437 ntshetsa pele develop
438 leoatle ocean
439 mofuthu warm
440 mahala free
441 motsotso minute
442 matla strong
443 khethehileng special
444 kelello mind
445 ka mor’a behind
446 hlakileng clear
447 mohatla tail
448 lihlahisoa produce
449 ha e le hantle fact
450 sebaka space
451 utloa heard
452 molemo ka ho fetisisa best
453 hora hour
454 molemo better
455 ‘nete true
456 ka nako ya during
457 le makholo a hundred
458 tse hlano five
459 hopola remember
460 mohato step
461 pele early
462 tšoara hold
463 ka bophirimela west
464 fatše ground
465 thahasello interest
466 fihla reach
467 ka tieo fast
468 leetsi verb
469 bina sing
470 mamela listen
471 tse tseletseng six
472 tafoleng table
473 maeto travel
474 nyane less
475 hoseng morning
476 tse leshome ten
477 bonolo simple
478 tse ‘maloa several
479 selumi sa senyesemane vowel
480 ho toward
481 ntoa war
482 larileng ka lay
483 khahlanong le against
484 mohlala pattern
485 ea liehang slow
486 setsi center
487 rata love
488 motho person
489 chelete money
490 sebeletsa serve
491 hlaha appear
492 tsela road
493 Mapa map
494 pula rain
495 busa rule
496 laolang govern
497 hula pull
498 batang cold
499 tsebiso notice
500 lentsoe la voice
501 matla a energy
502 tsoma hunt
503 probable probable
504 bethe bed
505 mor’abo rona brother
506 lehe egg
507 palama ride
508 seleng cell
509 lumela believe
510 mohlomong u ka perhaps
511 a nke pick
512 ka tsohanyetso sudden
513 bala count
514 lisekoere square
515 lebaka la reason
516 bolelele length
517 emela represent
518 bonono art
519 taba subject
520 sebakeng region
521 boholo size
522 fapana vary
523 rarolla settle
524 bua speak
525 boima weight
526 kakaretso general
527 leqhoa le ice
528 taba matter
529 sedikadikwe circle
530 para pair
531 kenyeletsa include
532 arola divide
533 senoko sa lentsoe se syllable
534 o ile a ikutloa felt
535 kholo grand
536 ball z ball
537 leha ho le joalo yet
538 tsokoang ka wave
539 tlohele drop
540 pelo heart
541 ‘na am
542 hona joale present
543 boima heavy
544 Together In dance
545 enjene engine
546 boemo ba position
547 letsoho la arm
548 ka bophara wide
549 tsamaea ka sekepe sail
550 lintho tse bonahalang material
551 karoloana fraction
552 moru forest
553 lula sit
554 morabe race
555 fensetere window
556 boloka store
557 lehlabula summer
558 terene e train
559 robala sleep
560 ba prove
561 ka bomong ba chesehang lone
562 leoto leg
563 ho ikoetlisa exercise
564 lerako wall
565 tšoasa catch
566 thabeng mount
567 lakatsa wish
568 leholimo sky
569 boto board
570 thabo joy
571 mariha winter
572 a lula sat
573 e ngotsweng written
574 hlaha wild
575 seletsa instrument
576 a ‘na a kept
577 khalase glass
578 joang bo grass
579 khomo cow
580 mosebetsi job
581 bohale edge
582 pontšo sign
583 etela visit
584 nakong e fetileng past
585 bonolo soft
586 monate fun
587 e khanyang bright
588 khase gas
589 meteo weather
590 moodle moodle month
591 limilione tse million
592 beha bear
593 fihlela qetellong finish
594 thaba happy
595 le tšepo ea hope
596 lipalesa flower
597 apesa clothe
598 e makatsang strange
599 gone gone gone gone
600 khoebo trade
601 lipina tsa thoriso melody
602 leeto trip
603 ofisi office
604 fumana receive
605 mola row
606 molomo oa mouth
607 tobileng exact
608 letšoao symbol
609 shoa die
610 bonyane least
611 khathatso trouble
612 mohoo shout
613 ntle le except
614 o ile a ngola wrote
615 peo ea seed
616 modumo tone
617 ba setho join
618 fana ka maikutlo a suggest
619 hloekileng clean
620 khefu break
621 lady gaga lady
622 jareteng yard
623 tsoha rise
624 mpe bad
625 letsa blow
626 oli oil
627 mali a blood
628 ama touch
629 hōla grew
630 phesente cent
631 kopanya mix
632 sehlopha team
633 terata wire
634 litšenyehelo cost
635 lahleheloa lost
636 sootho brown
637 apara wear
638 serapeng garden
639 lekana equal
640 o ile a romela sent
641 khetha choose
642 oela fell
643 lumellane fit
644 phalla flow
645 hlokang leeme fair
646 banka bank
647 bokella collect
648 pholosa save
649 laola control
650 ditesimale decimal
651 tsebe ear
652 e mong else
653 haholo quite
654 qhetsola broke
655 joalo case
656 bohareng middle
657 bolaea kill
658 mora oa son
659 letšeng lake
660 motsotso moment
661 tekanyo scale
662 le phahameng loud
663 selemo spring
664 boloka observe
665 ngoana child
666 setereiti straight
667 selumisoa consonant
668 sechaba nation
669 szótár dictionary
670 lebese milk
671 lebelo speed
672 mokgwa wa method
673 le lekala organ
674 lefa pay
675 le lilemo li age
676 karolo section
677 moaparo dress
678 leru cloud
679 makala ha surprise
680 khutsitseng quiet
681 lejoe stone
682 nyenyane tiny
683 hloa climb
684 pholileng cool
685 moralo design
686 mafutsana poor
687 ngata lot
688 teko experiment
689 tlase bottom
690 moodle key
691 tsepe iron
692 nang molekane single
693 thupa stick
694 bataletseng flat
695 mashome a mabeli twenty
696 letlalo skin
697 smile smile smile smile
698 crease crease
699 lesoba hole
700 qhomela jump
701 lesea baby
702 tse robeli eight
703 motseng village
704 kopana le meet
705 motso root
706 reka buy
707 phahamisa raise
708 rarolla solve
709 tšepe metal
710 hore na whether
711 sututsa push
712 supa seven
713 ya ka temana ya paragraph
714 boraro third
715 tla shall
716 aa mo go one held
717 moriri hair
718 hlalosa describe
719 laga cook
720 fatse floor
721 e ka ba either
722 lebaka leo result
723 chesa burn
724 leralleng hill
725 bolokehileng safe
726 gato cat
727 lekholong la lilemo la century
728 nahana ka consider
729 mofuta wa sebaka type
730 molao law
731 hanyenyane bit
732 lebopong la leoatle coast
733 khopi copy
734 poleloana e reng phrase
735 ka pelong silent
736 e ba telele tall
737 lehlabathe sand
738 mobu soil
739 moqolo roll
740 mocheso temperature
741 monoana finger
742 lefapha industry
743 bohlokoa value
744 ntoa fight
745 leshano lie
746 otla beat
747 excite excite
748 tlhaho natural
749 maikutlo a view
750 kutloisiso sense
751 motse-moholo capital
752 ke ke won’t
753 setulo chair
754 kotsi danger
755 litholoana fruit
756 ruileng rich
757 teteaneng thick
758 lesole soldier
759 tshebetso process
760 sebetsa operate
761 tshebetso practice
762 thoko separate
763 ho le thata difficult
764 ngaka doctor
765 ka kopo please
766 sireletsa protect
767 motsehare o moholo noon
768 lijalo crop
769 mehleng ea kajeno modern
770 elements element
771 otla hit
772 seithuti student
773 sekhutlo corner
774 mokga party
775 phepelo supply
776 eo whose
777 fumana locate
778 lesale ring
779 botho ba character
780 likokoanyana insect
781 tšoaroa caught
782 nako period
783 bontša indicate
784 -le-moea radio
785 o ile a bua spoke
786 athomo atom
787 batho human
788 histori history
789 e le hantle effect
790 motlakase electric
791 lebella expect
792 bone bone bone
793 seporo rail
794 nahana imagine
795 fana ka provide
796 lumellana agree
797 ka tsela eo thus
798 bonolo gentle
799 mosali woman
800 motsamaisi captain
801 hakanya guess
802 hlokahala necessary
803 bohale sharp
804 lepheo wing
805 bōpa create
806 moahelani oa neighbor
807 hlatsoa wash
808 ket bat
809 ho e-na rather
810 bongata bo boholo bo crowd
811 poone corn
812 bapisa compare
813 thothokiso poem
814 khoele string
815 tšepe bell
816 itšetleha depend
817 nama meat
818 tsoaetsa rub
819 tube, tube
820 tummeng famous
921 ya dollar dollar
822 molapo stream
823 tšaba fear
284 mahlong a sight
825 tšesaane thin
826 kgutlotharo triangle
827 polanete planet
828 potlaka hurry
829 ka sehloohong chief
830 kolone colony
831 oache clock
832 ka mine
833 thae tie
834 kena enter
835 kgolo major
836 a hloekileng fresh
837 batla search
838 romela send
839 mosehla yellow
840 sethunya gun
841 lumella allow
842 условия: print
843 bafu dead
844 letheba spot
845 lehoatateng desert
846 sutu suit
847 hona joale current
848 phahamisa lift
840 a ema rose
850 fihla arrive
851 mong’a master
852 pina track
853 motsoali parent
854 lebopong la leoatle shore
855 karohano division
856 lakane sheet
857 ntho substance
858 mohau favor
859 amahanya connect
860 poso post
861 qeta spend
862 samjun chord
863 mafura a fat
864 thabela glad
865 pele original
866 kabelo share
867 seteisheneng station
868 ntate dad
869 bohobe bread
870 laela ka charge
871 loketseng proper
872 bareng bar
873 fana ka offer
874 karolo segment
875 lekhoba slave
876 letata duck
877 hang-hang instant
878 marakeng market
879 tekanyo e degree
880 tlatse populate
881 Chick chick
882 ratehang dear
883 sera enemy
884 araba ka reply
885 seno drink
886 etsahala occur
887 tshehetso support
888 puo speech
889 tlhaho nature
890 fapaneng range
891 mouoane steam
892 tshisinyo motion
893 tsela path
894 metsi liquid
895 kena log
896 ho ne ho bolela meant
897 quotient quotient
898 meno a teeth
899 shell a shell
900 molaleng neck
901 oksijene oxygen
902 tsoekere sugar
903 lefu death
904 le ntle pretty
905 bokgoni skill
906 basali ba women
907 nako season
908 tharollo solution
909 makenete magnet
910 silevera silver
911 leboha thank
912 ea lekala branch
913 a bapisoa match
914 suffix suffix
915 haholo-holo especially
916 feie fig
917 tšaba afraid
918 khōlō huge
919 morali’abo rona sister
920 tšepe steel
921 buisana discuss
922 pele forward
923 tšoanang similar
924 tataisa guide
925 boiphihlelo experience
926 laduma score
927 apole apple
928 reka bought
929 led led
930 sekontiri se metsi pitch
931 seaparo coat
932 boima mass
933 karete ya card
934 sehlopha band
935 thapo rope
936 setlankana slip
937 trong win win
938 lora dream
939 mantsiboea evening
940 boemo condition
941 fepa ka feed
942 sesebelisoa tool
943 kakaretso total
944 tsa motheo tsa basic
945 monko smell
946 phuleng valley
947 kapa nor
948 habeli double
949 setulo seat
950 tsoela pele continue
951 thibela block
952 chate chart
953 hats hat
954 rekisa sell
955 katleho success
956 khampani company
957 subtract subtract
958 ketsahalo event
959 itseng particular
960 sebetsana deal
961 sesa swim
962 nako term
963 fapaneng opposite
964 mosali oa wife
965 boots shoe
966 ka mahetla shoulder
967 ata spread
968 lokisetsa arrange
969 kampong camp
970 qapa invent
971 k’hothone cotton
972 hlaha born
973 hore na determine
974 quart quart
975 tse robong nine
976 teraka e truck
977 lerata noise
978 boemong ba level
979 monyetla chance
980 bokella gather
981 lebenkele shop
982 otlolla stretch
983 lahlela throw
984 le khanye ka shine
985 thepa property
986 kholomo column
987 molek’hule molecule
988 khetha select
989 fosahetseng wrong
990 ea bohlooho gray
991 a pheta-pheta repeat
992 hloka require
993 sephara broad
994 lokisetsa prepare
995 letsoai salt
996 nko nose
997 ka bongateng plural
998 bohale anger
999 kleima claim
1000 k’honthinente continent

1000 Most Common Malagasy Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Malagasy words.

Number Malagasy in English
1 toy ny as
2 I I
3 ny his
4 fa that
5 izy he
6 dia was
7 fa for
8 amin’ny on
9 dia are
10 amin’ny with
11 izy ireo they
12 ho be
13 amin’ny at
14 iray one
15 manana have
16 izany this
17 amin’ny from
18 amin’ny by
19 mafana hot
20 teny word
21 fa but
22 inona what
23 ny sasany some
24 dia is
25 izany it
26 ianao you
27 na or
28 nanana had
29 ny the
30 ny of
31 ny to
32 ary and
33 ny a
34 amin’ny in
35 izahay we
36 afaka can
37 avy out
38 hafa other
39 ireo were
40 izay which
41 atao do
42 ny their
43 fotoana time
44 raha if
45 ho will
46 ahoana how
47 nanao hoe: said
48 iray an
49 tsirairay each
50 milaza tell
51 no does
52 napetraka set
53 telo three
54 te want
55 rivotra air
56 tsara well
57 koa also
58 milalao play
59 kely small
60 tapitra end
61 mametraka put
62 an-trano home
63 vakio read
64 tanana hand
65 seranan-tsambo port
66 lehibe large
67 tsipelina spell
68 ampio add
69 na dia even
70 tany land
71 eto here
72 tsy maintsy must
73 lehibe big
74 avo high
75 toy izany such
76 manaraka follow
77 zavatra act
78 antony why
79 manontany ask
80 ny olona men
81 fanovana change
82 nandeha went
83 fahazavana light
84 tsara fanahy kind
85 eny off
86 mila need
87 trano house
88 sary picture
89 manandrana try
90 antsika us
91 indray again
92 biby animal
93 hevitra point
94 ny reniny mother
95 izao tontolo izao world
96 akaiky near
97 hanorina build
98 tena self
99 eto an-tany earth
100 ray father
101 rehetra any
102 vaovao new
103 asa work
104 Fizarana part
105 handray take
106 mahazo get
107 toerana place
108 nanao made
109 velona live
110 izay where
111 rehefa after
112 indray back
113 kely little
114 ihany only
115 manodidina round
116 ny olona man
117 taona year
118 tonga came
119 fampisehoana show
120 rehetra every
121 tsara good
122 ahy me
123 manome give
124 ny our
125 eo ambany under
126 anarana name
127 tena very
128 ny alalan ‘ through
129 fotsiny just
130 endrika form
131 didim-pitsarana sentence
132 lehibe great
133 mieritreritra think
134 milaza say
135 vonjeo help
136 ambany low
137 tsipika line
138 mitovy differ
139 indray turn
140 antony cause
141 be much
142 hoe mean
143 talohan’ny before
144 hetsika move
145 marina right
146 zazalahy boy
147 taloha old
148 koa too
149 toy izany koa same
150 izy she
151 rehetra all
152 ery there
153 rahoviana when
154 ny up
155 fampiasana use
156 ny your
157 fomba way
158 ny about
159 maro many
160 avy eo then
161 azy ireo them
162 manoratra write
163 te would
164 toy ny like
165 izany so
166 ireo these
167 azy her
168 ela long
169 manao make
170 zavatra thing
171 jereo see
172 azy him
173 roa two
174 manana has
175 mijery look
176 bebe kokoa more
177 andro day
178 afaka could
179 mandeha go
180 ho avy come
181 nanao did
182 isa number
183 feo sound
184 tsy no
185 indrindra most
186 ny olona people
187 ny my
188 ny over
189 mahafantatra know
190 rano water
191 noho ny than
192 antso call
193 voalohany first
194 izay who
195 mety may
196 midina down
197 lafiny side
198 efa been
199 ankehitriny now
200 hahita find
201 lohany head
202 mitsangana stand
203 manokana own
204 pejy page
205 tokony should
206 firenena country
207 hita found
208 valiny answer
209 am-pianarana school
210 mitombo grow
211 fianarana study
212 mbola still
213 mianatra learn
214 fototra plant
215 fonony cover
216 sakafo food
217 masoandro sun
218 efatra four
219 eo between
220 fanjakana state
221 foana keep
222 maso eye
223 na oviana na oviana never
224 farany last
225 aoka let
226 nihevitra thought
227 tanàna city
228 hazo tree
229 miampita cross
230 toeram-pambolena farm
231 mafy hard
232 nanomboka start
233 mety might
234 tantara story
235 tsofa saw
236 lavitra far
237 ranomasina sea
238 hanatona draw
239 niala left
240 tara late
241 Run run
242 aza don’t
243 raha while
244 mpanao gazety press
245 akaiky close
246 alina night
247 tena real
248 fiainana life
249 vitsivitsy few
250 avaratra north
251 boky book
252 mitondra carry
253 naka took
254 ny siansa science
255 mihinana eat
256 efitra room
257 namana friend
258 nanomboka began
259 hevitra idea
260 trondro fish
261 tendrombohitra mountain
262 mijanòna stop
263 indray mandeha once
264 fototra base
265 mihainoa hear
266 soavaly horse
267 notapatapahina cut
268 azo antoka sure
269 mijery watch
270 loko color
271 endrika face
272 hazo wood
273 lehibe main
274 misokatra open
275 toa seem
276 miara- together
277 manaraka next
278 fotsy white
279 ankizy children
280 manomboka begin
281 nahazo got
282 mandeha walk
283 ohatra example
284 hanamaivana ease
285 taratasy paper
286 vondrona group
287 foana always
288 mozika music
289 ireo those
290 samy both
291 marika mark
292 matetika often
293 taratasy letter
294 mandra- until
295 kilaometatra mile
296 ony river
297 fiara car
298 tongotra feet
299 fikarakarana care
300 faharoa second
301 ampy enough
302 tani-hay plain
303 ankizivavy girl
304 mahazatra usual
305 tanora young
306 vonona ready
307 ambony above
308 mandrakizay ever
309 mena red
310 lisitra list
311 aza though
312 mahatsapa feel
313 lahateny talk
314 vorona bird
315 tsy ho ela soon
316 vatana body
317 amboa dog
318 fianakaviana family
319 mivantana direct
320 mametraka pose
321 miala leave
322 hira song
323 mandrefy measure
324 varavarana door
325 vokatra product
326 mainty black
327 fohy short
328 Anarana iombonana numeral
329 am-pianarana class
330 rivotra wind
331 fanontaniana question
332 hitranga happen
333 tanteraka complete
334 sambo ship
335 faritra area
336 antsasany half
337 vato rock
338 mba order
339 afo fire
340 Atsimo south
341 olana problem
342 kely piece
343 nilaza told
344 nahalala knew
345 nitranga pass
346 satria since
347 ambony top
348 rehetra whole
349 mpanjaka king
350 teny an-dalana street
351 mirefy inch
352 hahamaro multiply
353 na inona na inona nothing
354 Mazava ho azy fa course
355 mijanona stay
356 kodiarana wheel
357 feno full
358 hery force
359 manga blue
360 zavatra object
361 manapa-kevitra decide
362 ambonin’ny surface
363 lalina deep
364 volana moon
365 nosy island
366 tongotra foot
367 rafitra system
368 be asa busy
369 fitsapana test
370 rakitsoratra record
371 sambokely boat
372 iombonana common
373 volamena gold
374 azo atao possible
375 fiaramanidina plane
376 hisolo stead
377 maina dry
378 manontany tena wonder
379 nihomehy mihitsy laugh
380 arivo thousand
381 lasa izay ago
382 nihazakazaka ran
383 hanamarina check
384 lalao game
385 endrika shape
386 equate equate
387 mafana hot
388 Miss miss
389 nitondra brought
390 hafanana heat
391 oram-panala snow
392 kodiarana tire
393 mitondra bring
394 eny yes
395 lavitra distant
396 mameno fill
397 atsinanana east
398 nandoko paint
399 fiteny language
400 eo among
401 vondrona unit
402 fahefana power
403 tanàna town
404 tsara dia tsara fine
405 sasany certain
406 manidina fly
407 lavo fall
408 mitarika lead
409 fitarainany cry
410 maizina dark
411 milina machine
412 fanamarihana note
413 miandry wait
414 drafitra plan
415 endrika figure
416 kintana star
417 boaty box
418 anarana iombonana noun
419 an-tsaha field
420 fitsaharana rest
421 marina correct
422 afaka able
423 Pound pound
424 nanaovanareo done
425 hatsaran-tarehy beauty
426 fiara drive
427 nitsangana stood
428 dia ahitana contain
429 anoloana front
430 mampianatra teach
431 herinandro week
432 farany final
433 nanome gave
434 maitso green
435 ô oh
436 haingana quick
437 hampitombo develop
438 ranomasina ocean
439 mafana warm
440 maimaim-poana free
441 minitra minute
442 mahery strong
443 manokana special
444 an-tsaina mind
445 aoriana behind
446 mazava clear
447 rambo tail
448 voka-pambolena sy fiompiana produce
449 Raha ny marina fact
450 toerana space
451 nandre heard
452 tsara indrindra best
453 ora hour
454 tsara kokoa better
455 marina true
456 mandritra during
457 jato hundred
458 dimy five
459 tsarovy remember
460 dingana step
461 tany am-boalohany early
462 mihazona hold
463 andrefana west
464 tany ground
465 mahaliana interest
466 hahatratra reach
467 fifadian-kanina fast
468 ny matoanteny amin’ny verb
469 mihira sing
470 mihaino listen
471 enina six
472 latabatra table
473 Tsangatsangana travel
474 kely kokoa less
475 maraina morning
476 folo ten
477 tsotra simple
478 maro several
479 zanatsoratra vowel
480 amin’ny toward
481 ady war
482 mametraka lay
483 manohitra against
484 fomba pattern
485 miadana slow
486 afovoany center
487 fitiavana love
488 olona person
489 vola money
490 manompo serve
491 hita appear
492 lalana road
493 sarintany map
494 orana rain
495 fitsipika rule
496 hitantana govern
497 sintony pull
498 mangatsiaka cold
499 filazana notice
500 feo voice
501 hery energy
502 mihaza hunt
503 inoana probable
504 fandriana bed
505 rahalahy brother
506 atody egg
507 mitaingina ride
508 efitra cell
509 mino believe
510 angamba perhaps
511 haka pick
512 tampoka sudden
513 manisa count
514 kianja square
515 antony reason
516 lavany length
517 maneho represent
518 zava-kanto art
519 foto-kevitra subject
520 faritra region
521 habeny size
522 Tsy mitovy vary
523 hanorim-ponenana settle
524 miteny speak
525 lanja weight
526 ankapobeny general
527 ranomandry ice
528 zavatra matter
529 faribolana circle
530 mpivady pair
531 Anisan’ny include
532 fisarahana divide
533 vanin syllable
534 nahatsapa felt
535 lehibe grand
536 baolina ball
537 nefa yet
538 alon wave
539 mitete drop
540 fo heart
541 aho am
542 ankehitriny present
543 mavesatra heavy
544 dihy dance
545 maotera engine
546 toerana position
547 sandry arm
548 malalaka wide
549 niondrana an-tsambo sail
550 fitaovana material
551 ampahany fraction
552 ala forest
553 mipetraka sit
554 hazakazaka race
555 varavarankely window
556 fivarotana store
557 fahavaratra summer
558 fiaran-dalamby train
559 torimaso sleep
560 manaporofo prove
561 irery lone
562 tongotra leg
563 fanatanjahan-tena exercise
564 rindrina wall
565 trondro catch
566 tendrombohitra mount
567 maniry wish
568 lanitra sky
569 birao board
570 fifaliana joy
571 ririnina winter
572 Sat sat
573 voasoratra written
574 bibidia wild
575 fitaovana instrument
576 foana kept
577 fitaratra glass
578 ny ahitra grass
579 omby vavy cow
580 asa job
581 sisin’ny edge
582 famantarana sign
583 fitsidihana visit
584 Ny lasa past
585 malefaka soft
586 mahafinaritra fun
587 mamirapiratra bright
588 mandatsa-dranomaso gas
589 toetrandro weather
590 volana month
591 tapitrisa million
592 Mijoro ho bear
593 farany finish
594 sambatra happy
595 manantena hope
596 voninkazo flower
597 mitafy clothe
598 hafahafa strange
599 lasa gone
600 varotra trade
601 hira fiderana melody
602 saran-dalana trip
603 birao office
604 mandray receive
605 ny laharana row
606 vava mouth
607 marina exact
608 famantarana symbol
609 faty die
610 kely indrindra least
611 olana trouble
612 Manaova feo fifaliana shout
613 afa-tsy except
614 nanoratra wrote
615 voa seed
616 fiteny tone
617 hiaraka join
618 hevitra suggest
619 madio clean
620 fiatoana break
621 vehivavy lady
622 tokontany yard
623 mitsangana rise
624 ratsy bad
625 namely blow
626 menaka oil
627 ra blood
628 mikasika touch
629 nitombo grew
630 -jato cent
631 afangaro mix
632 ekipa team
633 tariby wire
634 vidin’ny cost
635 very lost
636 Brown brown
637 mitondra wear
638 zaridaina garden
639 mitovy equal
640 naniraka sent
641 misafidy choose
642 latsaka fell
643 antonona fit
644 mikoriana flow
645 ara-drariny fair
646 banky bank
647 hanangona collect
648 afa- save
649 fanaraha-maso control
650 decimal decimal
651 sofina ear
652 hafa else
653 tena quite
654 namaky broke
655 tranga case
656 afovoany middle
657 mamono kill
658 zazalahy son
659 farihy lake
660 fotoana moment
661 ambaratonga scale
662 mafy loud
663 lohataona spring
664 mandinika observe
665 ankizy child
666 mahitsy straight
667 consonant consonant
668 firenena nation
669 rakibolana dictionary
670 ronono milk
671 hafainganam-pandeha speed
672 fomba method
673 taova organ
674 vola pay
675 taona age
676 faritra section
677 fitafiana dress
678 rahona cloud
679 tsy nampoizina surprise
680 mangina quiet
681 vato stone
682 kely tiny
683 fihanihana climb
684 milay cool
685 famolavolana design
686 mahantra poor
687 be dia be lot
688 andrana experiment
689 ambany bottom
690 fototra key
691 vy iron
692 tokan-tena single
693 tapa-kazo stick
694 marin- flat
695 roa-polo twenty
696 hoditra skin
697 tsiky smile
698 crease crease
699 lavaka hole
700 hitsambikina jump
701 Baby baby
702 valo eight
703 tanàna village
704 mivory meet
705 faka root
706 mividy buy
707 atsangano raise
708 mamaha solve
709 metaly metal
710 na whether
711 atoseho push
712 fito seven
713 andinin-tsoratra paragraph
714 fahatelo third
715 dia shall
716 Held held
717 volony hair
718 mamaritra describe
719 Cook cook
720 rihana floor
721 na either
722 vokatra result
723 hodorana burn
724 colina hill
725 azo antoka safe
726 saka cat
727 taonjato century
728 Diniho consider
729 karazany type
730 lalàna law
731 kely bit
732 fari- coast
733 dika mitovy copy
734 andian-teny phrase
735 mangina silent
736 lava tall
737 fasika sand
738 nofon-tany soil
739 horonam-boky roll
740 mari-pana temperature
741 rantsan-tànany finger
742 orinasa industry
743 danja value
744 ady fight
745 lainga lie
746 nandresy beat
747 manaitaitra excite
748 voajanahary natural
749 View view
750 hevitra sense
751 Renivohitra capital
752 dia tsy won’t
753 seza chair
754 loza danger
755 vokatra fruit
756 manan-karena rich
757 matevina thick
758 miaramila soldier
759 dingana process
760 miasa operate
761 fanao practice
762 misaraka separate
763 sarotra difficult
764 dokotera doctor
765 mba miangavy re please
766 miaro protect
767 mitataovovonana noon
768 vokatra crop
769 ankehitriny modern
770 singa element
771 voa hit
772 mpianatra student
773 zoro corner
774 antoko party
775 famatsiana supply
776 izay whose
777 toerana locate
778 peratra ring
779 toetra character
780 bibikely insect
781 tratra caught
782 fotoana period
783 maneho indicate
784 onjam-peo radio
785 niteny spoke
786 tsivaky atom
787 olombelona human
788 tantara history
789 vokatry effect
790 elektrika electric
791 manantena expect
792 taolana bone
793 lalamby rail
794 sary an-tsaina imagine
795 manome provide
796 miombon-kevitra agree
797 dia toy izany no thus
798 malemy fanahy gentle
799 vehivavy woman
800 komandin’ny captain
801 maminavina guess
802 ilaina necessary
803 maranitra sharp
804 elatra wing
805 hamorona create
806 mpiara-belona neighbor
807 Wash wash
808 ramanavy bat
809 fa rather
810 vahoaka crowd
811 katsaka corn
812 ampitahao amin’ny compare
813 tononkalo poem
814 kofehy string
815 Bell bell
816 miankina depend
817 hena meat
818 RUB rub
819 fantsona tube
820 malaza famous
921 dolara dollar
822 Stream stream
823 tahotra fear
284 fahitana sight
825 manify thin
826 telozoro triangle
827 planeta planet
828 faingana hurry
829 lehiben’ny chief
830 zanatany colony
831 famantaranandro clock
832 ny ahy mine
833 karavato tie
834 hiditra enter
835 lehibe major
836 vaovao fresh
837 fikarohana search
838 handefa send
839 mavo yellow
840 basy gun
841 hamela allow
842 printy print
843 maty dead
844 toerana spot
845 efitra desert
846 niantso ny Fiangonany suit
847 amin’izao fotoana izao current
848 atraka lift
840 nitsangana rose
850 tonga arrive
851 tompony master
852 lalana track
853 ray aman-dreny parent
854 eny an-tanety shore
855 fizarana division
856 lamba sheet
857 fananana substance
858 mankasitraka favor
859 mifandray connect
860 lahatsoratra post
861 mandany spend
862 chord chord
863 tavy fat
864 faly glad
865 tany am-boalohany original
866 anjara share
867 peo station
868 Dada dad
869 mofo bread
870 Mampianiana charge
871 iombonana proper
872 bar bar
873 tolotra offer
874 ampahany segment
875 mpanompo slave
876 gana duck
877 avy hatrany instant
878 tsena market
879 diplaoma degree
880 hameno populate
881 zana-borona chick
882 malala dear
883 fahavalo enemy
884 navalin’i reply
885 zava-pisotro drink
886 mitranga occur
887 fanohanana support
888 miteny speech
889 toetra nature
890 isan-karazany range
891 etona steam
892 Soratra Masina motion
893 lalana path
894 rano liquid
895 midira log
896 natao meant
897 quotient quotient
898 nify teeth
899 akorandriaka shell
900 tendany neck
901 ôksizenina oxygen
902 siramamy sugar
903 fahafatesana death
904 tsara tarehy pretty
905 fahaiza-manao skill
906 vehivavy women
907 vanim-potoana season
908 vahaolana solution
909 andriamby magnet
910 volafotsy silver
911 misaotra thank
912 sampana branch
913 lalao match
914 suffix suffix
915 indrindra especially
916 aviavy fig
917 raiki-tahotra afraid
918 goavana huge
919 rahavavy sister
920 vy steel
921 hevitra discuss
922 handroso forward
923 mitovy similar
924 hitari-dalana guide
925 traikefa experience
926 maty score
927 paoma apple
928 nividy bought
929 led led
930 dity pitch
931 akanjo coat
932 faobe mass
933 karatra card
934 tarika band
935 tady rope
936 taratasy mi- slip
937 Win win
938 manonofy dream
939 hariva evening
940 toe- condition
941 fahana feed
942 fitaovana tool
943 tanteraka total
944 fototra basic
945 manimbolo smell
946 dohasaha valley
947 na nor
948 avo roa heny double
949 seza seat
950 foana continue
951 andian-tsoratra block
952 tabilao chart
953 satroka hat
954 mivarotra sell
955 fahombiazana success
956 orinasa company
957 analana subtract
958 zava-nitranga event
959 manokana particular
960 fifanarahana deal
961 milomano swim
962 teny term
963 mifanohitra opposite
964 vadiny wife
965 kiraro shoe
966 soroka shoulder
967 fielezan’ny spread
968 handamina arrange
969 toby camp
970 mamorona invent
971 landihazo cotton
972 Born born
973 mamaritra determine
974 litatra quart
975 sivy nine
976 kamiao truck
977 feo noise
978 ambaratonga level
979 kisendrasendra chance
980 hanangona gather
981 fivarotana shop
982 mihinjitra stretch
983 hitora throw
984 hamirapiratra shine
985 fananana property
986 tsanganana column
987 molekiola molecule
988 mifidy select
989 diso wrong
990 volondavenona gray
991 Avereno repeat
992 mitaky require
993 malalaka broad
994 hiomana prepare
995 sira salt
996 orona nose
997 teny plural
998 fahatezerana anger
999 fitarainana claim
1000 kaontinanta continent