Month: augusti 2014

1000 Most Common Ukrainian Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Ukrainian words.

Number Ukrainian in English
1 як as
2 Я I
3 його his
4 що that
5 він he
6 було was
7 для for
8 на on
9 є are
10 еякі with
11 вони they
12 бути be
13 у at
14 один one
15 мати have
16 це this
17 від from
18 по by
19 гаряча hot
20 слово word
21 але but
22 що what
23 деякі some
24 вогонь is
25 це it
26 ви you
27 або or
28 було had
29 план the
30 и of
31 до to
32 і and
33 кішка a
34 в in
35 ми we
36 може can
37 чере out
38 другий other
39 були were
40 які which
41 зробити do
42 їх their
43 час time
44 якщо if
45 буде will
46 як how
47 аначений said
48 вона an
49 кожен each
50 скаати tell
51 робить does
52 набір set
53 три three
54 хотіти want
55 повітря air
56 добре well
57 також also
58 грати play
59 невеликої small
60 кінець end
61 ставити put
62 додому home
63 читати read
64 рука hand
65 порт port
66 великий large
67 аклинань spell
68 додавати add
69 навіть even
70 емля land
71 тут here
72 повинні must
73 великий big
74 високий high
75 таких such
76 слідувати follow
77 акт act
78 чому why
79 спитаєте ask
80 чоловіки men
81 мінення change
82 пішов went
83 світло light
84 вид kind
85 від off
86 потрібно need
87 будинок house
88 картинка picture
89 спробуйте try
90 нам us
91 ову again
92 тварин animal
93 точка point
94 мать mother
95 світ world
96 рядом near
97 будувати build
98 самостійно self
99 емля earth
100 батько father
101 будь any
102 новий new
103 робота work
104 частина part
105 приймати take
106 отримувати get
107 місце place
108 зробив made
109 жити live
110 де where
111 після after
112 назад back
113 трохи little
114 тільки only
115 круглий round
116 людина man
117 рік year
118 прийшли came
119 шоу show
120 кожен every
121 добре good
122 мене me
123 давати give
124 наш our
125 під under
126 ім’я name
127 дуже very
128 через through
129 просто just
130 форма form
131 вирок sentence
132 великий great
133 думаю think
134 сказати say
135 допомогти help
136 низький low
137 лінія line
138 відрізняються differ
139 поворот turn
140 причиною cause
141 багато much
142 значить mean
143 до before
144 хід move
145 право right
146 хлопчик boy
147 старий old
148 занадто too
149 те ж саме same
150 вона she
151 всі all
152 є there
153 коли when
154 до up
155 використання use
156 ваш your
157 спосіб way
158 про це about
159 багато many
160 потім then
161 їх them
162 написати write
163 б would
164 подібно like
165 так so
166 це these
167 її her
168 довго long
169 робити make
170 річ thing
171 подивитися see
172 його him
173 два two
174 має has
175 дивитися look
176 ще more
177 день day
178 міг could
179 йти go
180 приходять come
181 зробив did
182 число number
183 звук sound
184 немає no
185 найбільш most
186 люди people
187 мій my
188 над over
189 знаю know
190 води water
191 ніж than
192 Телефонуйте call
193 перший first
194 хто who
195 може may
196 вниз down
197 сторона side
198 був been
199 зараз now
200 знайти find
201 керівник head
202 стояти stand
203 власний own
204 сторінка page
205 повинен should
206 країна country
207 знайдено found
208 відповідь answer
209 школа school
210 зростати grow
211 дослідження study
212 ще still
213 дізнатися learn
214 завод plant
215 кришка cover
216 їжа food
217 НД sun
218 чотири four
219 між between
220 стан state
221 тримати keep
222 очей eye
223 ніколи never
224 останній last
225 нехай let
226 думка thought
227 місто city
228 дерево tree
229 перетинають cross
230 ферма farm
231 важко hard
232 початок start
233 міць might
234 історія story
235 пила saw
236 далеко far
237 морі sea
238 залучити draw
239 зліва left
240 пізно late
241 пробіг run
242 don’t
243 в той час як while
244 натисніть press
245 близько close
246 ніч night
247 реальний real
248 життя life
249 кілька few
250 на північ north
251 книга book
252 нести carry
253 взяв took
254 наука science
255 з’їсти eat
256 номер room
257 друг friend
258 почав began
259 ідея idea
260 риба fish
261 гора mountain
262 зупинити stop
263 раз once
264 база base
265 чути hear
266 кінь horse
267 вирізати cut
268 звичайно sure
269 дивитися watch
270 колір color
271 особа face
272 дерево wood
273 головна main
274 відкритий open
275 здається seem
276 разом together
277 наступний next
278 білий white
279 діти children
280 починати begin
281 отримав got
282 ходити walk
283 приклад example
284 полегшити ease
285 папір paper
286 група group
287 завжди always
288 музика music
289 ті those
290 як both
291 знак mark
292 часто often
293 лист letter
294 до until
295 км mile
296 річка river
297 автомобіль car
298 ноги feet
299 догляд care
300 другий second
301 достатньо enough
302 рівнина plain
303 дівчина girl
304 зазвичай usual
305 молодий young
306 готовий ready
307 вище above
308 коли-небудь ever
309 червоний red
310 список list
311 хоча though
312 відчувати feel
313 Обговорення talk
314 птах bird
315 скоро soon
316 тіло body
317 собака dog
318 сім’я family
319 прямій direct
320 поза pose
321 залишити leave
322 пісня song
323 виміру measure
324 двері door
325 продукт product
326 чорний black
327 короткий short
328 цифра numeral
329 клас class
330 вітер wind
331 питання question
332 станеться happen
333 повний complete
334 корабель ship
335 площа area
336 половина half
337 рок rock
338 порядок order
339 вогонь fire
340 південно south
341 проблема problem
342 шт piece
343 сказав told
344 знав knew
345 пройти pass
346 до since
347 кращих top
348 вся whole
349 король king
350 вулиця street
351 дюйм inch
352 помножити multiply
353 нічого nothing
354 звичайно course
355 залишатися stay
356 колеса wheel
357 повний full
358 сила force
359 синій blue
360 об’єкт object
361 вирішити, decide
362 поверхню surface
363 глибоко deep
364 місяць moon
365 острів island
366 фут foot
367 система system
368 зайнятий busy
369 тест test
370 запис record
371 човен boat
372 загальна common
373 золото gold
374 можливо possible
375 літак plane
376 замість нього stead
377 сухий dry
378 цікаво wonder
379 сміх laugh
380 тис thousand
381 назад ago
382 побіг ran
383 перевірити check
384 гра game
385 форма shape
386 прирівнювати equate
387 гаряча hot
388 міс miss
389 приніс brought
390 тепло heat
391 сніг snow
392 шини tire
393 принести bring
394 да yes
395 віддалена distant
396 заповнювати fill
397 схід east
398 фарба paint
399 мову language
400 серед among
401 блок unit
402 потужність power
403 місто town
404 відмінно fine
405 певний certain
406 літати fly
407 падати fall
408 привести lead
409 крик cry
410 темно- dark
411 машина machine
412 примітка note
413 чекати wait
414 план plan
415 фігура figure
416 зірка star
417 коробка box
418 іменник noun
419 поле field
420 інші rest
421 правильно correct
422 стані able
423 фунт pound
424 зроблено done
425 краса beauty
426 привод drive
427 стояв stood
428 містити contain
429 передні front
430 вчити teach
431 тиждень week
432 остаточний final
433 дав gave
434 зелений green
435 ой oh
436 швидко quick
437 розвивати develop
438 океан ocean
439 теплий warm
440 безкоштовно free
441 хвилин minute
442 сильний strong
443 спеціальна special
444 розум mind
445 за behind
446 ясно clear
447 хвіст tail
448 виробляти produce
449 факт fact
450 простір space
451 чув heard
452 краще best
453 годину hour
454 краще better
455 правда true
456 під during
457 сто hundred
458 п’ять five
459 пам’ятаю remember
460 крок step
461 рано early
462 утримуйте hold
463 запад west
464 земля ground
465 інтерес interest
466 досягати reach
467 швидко fast
468 дієслово verb
469 співати sing
470 слухати listen
471 шість six
472 стіл table
473 поїздки travel
474 менше less
475 ранок morning
476 десять ten
477 простий simple
478 кілька several
479 гласний vowel
480 до toward
481 війна war
482 закласти lay
483 проти against
484 шаблон pattern
485 повільно slow
486 центр center
487 люблю love
488 людина person
489 гроші money
490 служити serve
491 з’являються appear
492 дорога road
493 карта map
494 дощ rain
495 правило rule
496 управляти govern
497 тягнути pull
498 холодно cold
499 сповіщення notice
500 голос voice
501 енергія energy
502 охота hunt
503 ймовірно, probable
504 ліжко bed
505 брат brother
506 яйце egg
507 поїздка ride
508 клітин cell
509 вважають, believe
510 можливо, perhaps
511 вибирати pick
512 раптове sudden
513 вважати count
514 квадратний square
515 Причина reason
516 довжина length
517 представляють represent
518 мистецтво art
519 Тема subject
520 область region
521 розмір size
522 варіюватися vary
523 врегулювати settle
524 говорити speak
525 вага weight
526 загальний general
527 лід ice
528 справа matter
529 круг circle
530 пара pair
531 включати include
532 ділити divide
533 склад syllable
534 почував felt
535 Гранд grand
536 м’яч ball
537 ще yet
538 хвиля wave
539 падіння drop
540 серце heart
541 ранку am
542 присутній present
543 важкий heavy
544 танець dance
545 двигун engine
546 положення position
547 рука arm
548 широкий wide
549 вітрило sail
550 матеріал material
551 частка fraction
552 ліс forest
553 сидіти sit
554 гонка race
555 вікно window
556 магазин store
557 літо summer
558 поїзд train
559 сон sleep
560 довести prove
561 самотній lone
562 нога leg
563 вправа exercise
564 стіна wall
565 улов catch
566 кріплення mount
567 хочете wish
568 небо sky
569 дошка board
570 радість joy
571 зима winter
572 Субота sat
573 написано written
574 дикий wild
575 інструмент instrument
576 зберігається kept
577 скло glass
578 трава grass
579 корова cow
580 робота job
581 край edge
582 знак sign
583 візит visit
584 мимо past
585 м’який soft
586 весело fun
587 яскравий bright
588 ається gas
589 погода weather
590 місяць month
591 млн million
592 нести bear
593 оздоблення finish
594 щасливі happy
595 сподіватися hope
596 квітка flower
597 одягнути clothe
598 дивно strange
599 пішов gone
600 торгівля trade
601 мелодія melody
602 поїздка trip
603 офіс office
604 отримувати receive
605 рядок row
606 рот mouth
607 точна exact
608 символ symbol
609 померти die
610 мірою least
611 біда trouble
612 крик shout
613 крім except
614 написав wrote
615 насіння seed
616 тон tone
617 приєднатися join
618 запропонувати suggest
619 чистий clean
620 перерву break
621 леді lady
622 двір yard
623 підніматися rise
624 погано bad
625 удар blow
626 масло oil
627 кров blood
628 торкайтеся touch
629 виросла grew
630 цент cent
631 плутати mix
632 команда team
633 провід wire
634 вартість cost
635 втрачений lost
636 коричневий brown
637 носити wear
638 сад garden
639 дорівнюють equal
640 відправлено sent
641 вибрати choose
642 впав fell
643 відповідати fit
644 текти flow
645 ярмарок fair
646 банк bank
647 збирати collect
648 економити save
649 контроль control
650 десяткової decimal
651 вухо ear
652 ще else
653 цілком quite
654 зламав broke
655 справа case
656 середній middle
657 вбити kill
658 син son
659 озеро lake
660 момент moment
661 шкала scale
662 голосно loud
663 весна spring
664 спостерігати observe
665 дитина child
666 прямо straight
667 приголосний consonant
668 нація nation
669 словник dictionary
670 молоко milk
671 швидкість speed
672 метод method
673 орган organ
674 платити pay
675 вік age
676 розділ section
677 плаття dress
678 хмара cloud
679 сюрприз surprise
680 тихо quiet
681 камінь stone
682 крихітний tiny
683 підйом climb
684 прохолодно cool
685 дизайн design
686 бідних poor
687 багато lot
688 експеримент experiment
689 від низу до bottom
690 ключ key
691 аліза iron
692 один single
693 палиця stick
694 плоским flat
695 двадцять twenty
696 шкіра skin
697 усмішка smile
698 складка crease
699 отвір hole
700 стрибати jump
701 дитина baby
702 вісім eight
703 деревня village
704 задоволення meet
705 корінь root
706 купити buy
707 підняти raise
708 вирішити solve
709 металу metal
710 чи whether
711 поштовх push
712 сім seven
713 пункт paragraph
714 третя third
715 повинен shall
716 ручні held
717 волосся hair
718 описати describe
719 повар cook
720 поверх floor
721 небудь either
722 результат result
723 спалити burn
724 пагорб hill
725 сейф safe
726 кішка cat
727 століття century
728 розглядати consider
729 Тип type
730 акон law
731 трохи bit
732 узбережжі coast
733 копія copy
734 фраза phrase
735 мовчання silent
736 високий tall
737 пісок sand
738 грунту soil
739 рулон roll
740 температура temperature
741 палець finger
742 промисловість industry
743 начення value
744 боротьба fight
745 брехня lie
746 бити beat
747 порушувати excite
748 природний natural
749 вид view
750 сенс sense
751 капітал capital
752 буде won’t
753 стілець chair
754 небезпека danger
755 фрукти fruit
756 багаті rich
757 товщиною thick
758 солдат soldier
759 процес process
760 працювати operate
761 практика practice
762 окремий separate
763 важкий difficult
764 лікар doctor
765 будь ласка please
766 захисту protect
767 опівдні noon
768 урожай crop
769 сучасний modern
770 елемент element
771 хіт hit
772 студент student
773 кут corner
774 партія party
775 харчування supply
776 якого whose
777 знайти locate
778 кільце ring
779 характер character
780 комаха insect
781 спійманий caught
782 період period
783 вказують indicate
784 радіо radio
785 спицями spoke
786 атом atom
787 людина human
788 Історія history
789 ефект effect
790 електрична electric
791 очікувати expect
792 кістка bone
793 залізничні rail
794 уявіть imagine
795 забезпечити provide
796 погоджуватися agree
797 таким чином thus
798 ніжний gentle
799 жінка woman
800 капітан captain
801 думаю guess
802 необхідно necessary
803 різке sharp
804 крило wing
805 створити create
806 сусід neighbor
807 прання wash
808 летюча миша bat
809 жуватися rather
810 натовп crowd
811 кукурудза corn
812 порівняти compare
813 вірш poem
814 рядок string
815 дзвін bell
816 залежить depend
817 м’ясо meat
818 руб rub
819 трубка tube
820 відомий famous
921 долар dollar
822 потік stream
823 страх fear
284 ору sight
825 тонкий thin
826 трикутник triangle
827 планета planet
828 поспішати hurry
829 головний chief
830 колонія colony
831 годинник clock
832 шахта mine
833 галстук tie
834 вводити enter
835 основним major
836 свіжий fresh
837 пошук search
838 послати send
839 жовтий yellow
840 пістолет gun
841 дозволяти allow
842 друк print
843 мертвих dead
844 пляма spot
845 пустеля desert
846 костюм suit
847 ток current
848 ліфт lift
840 виросла rose
850 приїхати arrive
851 майстер master
852 трек track
853 батько parent
854 берег shore
855 поділ division
856 лист sheet
857 речовина substance
858 користь favor
859 підключення connect
860 повідомлення post
861 провести spend
862 акорд chord
863 жиру fat
864 радий glad
865 оригінальний original
866 частка share
867 станція station
868 папа dad
869 хліб bread
870 зарядки charge
871 власне proper
872 бар bar
873 пропозиція offer
874 сегмент segment
875 раб slave
876 качка duck
877 миттєве instant
878 ринок market
879 ступінь degree
880 аповнення populate
881 курча chick
882 дорогий dear
883 ворог enemy
884 відповісти reply
885 напій drink
886 відбуваються occur
887 підтримка support
888 промову speech
889 природа nature
890 діапазон range
891 пар steam
892 рух motion
893 шлях path
894 рідини liquid
895 увійти log
896 означало meant
897 фактор quotient
898 зуби teeth
899 оболонка shell
900 шия neck
901 кисень oxygen
902 цукор sugar
903 смерть death
904 досить pretty
905 вміння skill
906 жінки women
907 сезон season
908 рішення solution
909 Магнит magnet
910 срібло silver
911 спасибі thank
912 філія branch
913 матч match
914 суфікс suffix
915 особливо especially
916 рис fig
917 боюся afraid
918 величезний huge
919 сестра sister
920 сталь steel
921 обговорювати discuss
922 вперед forward
923 аналогічний similar
924 направляти guide
925 досвід experience
926 рахунок score
927 яблуко apple
928 куплений bought
929 призвело led
930 крок pitch
931 пальто coat
932 маса mass
933 карта card
934 смуга band
935 мотузка rope
936 ковзання slip
937 виграти win
938 мріяти dream
939 вечір evening
940 стан condition
941 подача feed
942 інструмент tool
943 спільну total
944 основний basic
945 нюх smell
946 Долина valley
947 ні nor
948 двічі double
949 сидіння seat
950 продовжити continue
951 блок block
952 діаграма chart
953 капелюх hat
954 продати sell
955 успіх success
956 компанія company
957 відняти subtract
958 захід event
959 конкретний particular
960 угода deal
961 плавати swim
962 термін term
963 навпроти opposite
964 дружина wife
965 взуття shoe
966 плече shoulder
967 поширення spread
968 організувати arrange
969 табір camp
970 винайти invent
971 бавовна cotton
972 Дата народження: born
973 визначити determine
974 кварта quart
975 дев’ять nine
976 вантажівка truck
977 шум noise
978 рівень level
979 шанс chance
980 збирати gather
981 магазин shop
982 протяг stretch
983 кидати throw
984 блиск shine
985 нерухомість property
986 колонка column
987 молекула molecule
988 вибирати select
989 неправильно wrong
990 сірий gray
991 повторення repeat
992 вимагати require
993 широкий broad
994 готувати prepare
995 сіль salt
996 ніс nose
997 множинне plural
998 гнів anger
999 претензії claim
1000 континент continent

1000 Most Common Hungarian Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Hungarian words.

Number Hungarian in English
1 mint as
2 I I
3 övé his
4 hogy that
5 ő he
6 volt was
7 a for
8 szóló on
9 vannak are
10 -val with
11 ők they
12 lehet be
13 meg at
14 egy one
15 van have
16 ezt this
17 a from
18 által by
19 forró hot
20 szó word
21 de but
22 milyen what
23 néhány some
24 az is
25 azt it
26 Ön you
27 vagy or
28 volt had
29 az the
30 a of
31 hogy to
32 és and
33 ügynökség a
34 itt in
35 mi we
36 lehet can
37 ki out
38 más other
39 voltak were
40 amely which
41 csinálni do
42 ezek their
43 idő time
44 ha if
45 fog will
46 hogyan how
47 mondta said
48 egy an
49 minden each
50 mondd meg tell
51 nem does
52 készlet set
53 három three
54 akar want
55 levegő air
56 jól well
57 is also
58 játék play
59 kicsi small
60 end end
61 tesz put
62 otthon home
63 olvas read
64 kézi hand
65 porton port
66 nagy large
67 varázslat spell
68 hozzáad add
69 még even
70 föld land
71 itt here
72 kell must
73 nagy big
74 nagy high
75 ilyen such
76 kövesse follow
77 felvonás act
78 miért why
79 kér ask
80 férfiak men
81 változás change
82 ment went
83 fény light
84 kedves kind
85 le off
86 szükség need
87 ház house
88 kép picture
89 próbálja try
90 nekünk us
91 újra again
92 állat animal
93 pont point
94 anya mother
95 világ world
96 közel near
97 épít build
98 self self
99 Föld earth
100 apa father
101 bármilyen any
102 új new
103 munka work
104 rész part
105 hogy take
106 kap get
107 hely place
108 készült made
109 él live
110 ahol where
111 után after
112 vissza back
113 kis little
114 csak only
115 kerek round
116 férfi man
117 év year
118 jött came
119 előadás show
120 minden every
121 good
122 nekem me
123 ad give
124 mi our
125 alatt under
126 név name
127 nagyon very
128 keresztül through
129 csak just
130 űrlap form
131 mondat sentence
132 nagy great
133 gondol think
134 mondjuk say
135 segítség help
136 alacsony low
137 vonal line
138 különböznek differ
139 viszont turn
140 ok cause
141 sokkal much
142 átlagos mean
143 előtt before
144 lépés move
145 jobb right
146 fiú boy
147 régi old
148 túl too
149 ugyanaz same
150 ő she
151 minden all
152 ott there
153 amikor when
154 up up
155 használat use
156 Ön your
157 út way
158 körülbelül about
159 sok many
160 akkor then
161 őket them
162 ír write
163 lenne would
164 hasonló like
165 így so
166 ezeket these
167 ő her
168 hosszú long
169 hogy make
170 dolog thing
171 lásd see
172 neki him
173 két two
174 van has
175 néz look
176 több more
177 nap day
178 tudott could
179 megy go
180 jön come
181 tett did
182 szám number
183 hang sound
184 nincs no
185 legtöbb most
186 emberek people
187 én my
188 át over
189 tudja know
190 víz water
191 mint than
192 hívás call
193 első first
194 aki who
195 lehet may
196 lefelé down
197 oldal side
198 volt been
199 jelenleg now
200 talál find
201 fej head
202 állvány stand
203 saját own
204 oldal page
205 kellene should
206 ország country
207 talált found
208 válasz answer
209 iskola school
210 grow
211 tanulmány study
212 még mindig still
213 tanul learn
214 növény plant
215 fedél cover
216 étel food
217 nap sun
218 négy four
219 között between
220 állami state
221 tart keep
222 szem eye
223 soha never
224 utolsó last
225 legyen let
226 gondolat thought
227 város city
228 fa tree
229 kereszt cross
230 gazdasági farm
231 kemény hard
232 kezdet start
233 talán might
234 történet story
235 fűrész saw
236 messze far
237 tenger sea
238 felhívni draw
239 balra left
240 késő late
241 fuss run
242 nem don’t
243 míg while
244 sajtó press
245 szoros close
246 éjszaka night
247 valóságos real
248 élet life
249 kevés few
250 északi north
251 könyv book
252 visz carry
253 vett took
254 tudomány science
255 eszik eat
256 szoba room
257 barát friend
258 kezdődött began
259 ötlet idea
260 hal fish
261 hegyi mountain
262 megáll stop
263 egyszer once
264 alap base
265 hall hear
266 horse
267 vágás cut
268 biztos sure
269 karóra watch
270 szín color
271 arc face
272 fa wood
273 main
274 nyitott open
275 látszik seem
276 együtt together
277 következő next
278 fehér white
279 gyerekek children
280 kezdődik begin
281 kapott got
282 séta walk
283 példa example
284 könnyű ease
285 papír paper
286 csoport group
287 mindig always
288 zene music
289 azok those
290 mindkét both
291 jel mark
292 gyakran often
293 levél letter
294 míg until
295 mérföld mile
296 folyó river
297 autó car
298 láb feet
299 gondoskodás care
300 második second
301 elég enough
302 sima plain
303 lány girl
304 szokásos usual
305 fiatal young
306 kész ready
307 felett above
308 valaha ever
309 piros red
310 lista list
311 bár though
312 úgy érzi, feel
313 beszélgetés talk
314 madár bird
315 hamar soon
316 test body
317 kutya dog
318 család family
319 közvetlen direct
320 jelent pose
321 elhagy leave
322 dal song
323 intézkedés measure
324 ajtó door
325 termék product
326 fekete black
327 rövid short
328 szám numeral
329 osztály class
330 szél wind
331 kérdés question
332 történik happen
333 teljes complete
334 hajó ship
335 terület area
336 fél half
337 rock
338 rendelés order
339 tűz fire
340 délre south
341 probléma problem
342 darab piece
343 mondta told
344 tudta knew
345 át pass
346 óta since
347 felső top
348 egész whole
349 király king
350 utca street
351 hüvelyk inch
352 szaporodnak multiply
353 semmi nothing
354 tanfolyam course
355 marad stay
356 kerék wheel
357 teljes full
358 erő force
359 kék blue
360 tárgy object
361 dönt decide
362 felület surface
363 mély deep
364 hold moon
365 sziget island
366 láb foot
367 rendszer system
368 elfoglalt busy
369 teszt test
370 rekord record
371 hajó boat
372 közös common
373 arany gold
374 lehetséges possible
375 repülőgép plane
376 helyett stead
377 száraz dry
378 csoda wonder
379 nevetés laugh
380 ezer thousand
381 ezelőtt ago
382 futott ran
383 ellenőrizze check
384 játék game
385 forma shape
386 egyenlővé equate
387 forró hot
388 miss miss
389 hozott brought
390 heat
391 hóban snow
392 gumiabroncs tire
393 hoz bring
394 igen yes
395 távoli distant
396 töltse fill
397 Kelet east
398 festék paint
399 nyelv language
400 között among
401 egység unit
402 teljesítmény power
403 város town
404 finom fine
405 bizonyos certain
406 légy fly
407 esik fall
408 vezet lead
409 kiáltás cry
410 sötét dark
411 gép machine
412 hangjegy note
413 várjon wait
414 terv plan
415 ábra figure
416 csillag star
417 doboz box
418 főnév noun
419 mező field
420 pihenés rest
421 helyes correct
422 képes able
423 font pound
424 Kész done
425 szépség beauty
426 meghajtó drive
427 állt stood
428 tartalmaz contain
429 első front
430 tanít teach
431 hét week
432 utolsó final
433 adott gave
434 zöld green
435 oh oh
436 gyors quick
437 fejleszt develop
438 óceán ocean
439 meleg warm
440 ingyenes free
441 perc minute
442 erős strong
443 speciális special
444 elme mind
445 mögött behind
446 világos clear
447 farok tail
448 termel produce
449 tény fact
450 hely space
451 hallott heard
452 legjobb best
453 óra hour
454 jobb better
455 igaz true
456 alatt during
457 száz hundred
458 öt five
459 emlékezik remember
460 lépés step
461 korai early
462 tartsa hold
463 west west
464 föld ground
465 kamat interest
466 elérni reach
467 gyors fast
468 ige verb
469 énekel sing
470 hallgat listen
471 hat six
472 táblázat table
473 utazás travel
474 kevesebb less
475 reggel morning
476 tíz ten
477 egyszerű simple
478 több several
479 magánhangzó vowel
480 felé toward
481 háború war
482 világi lay
483 ellen against
484 minta pattern
485 lassú slow
486 központ center
487 szerelem love
488 személy person
489 pénz money
490 szolgál serve
491 jelenik meg appear
492 út road
493 térkép map
494 eső rain
495 szabály rule
496 kormány govern
497 húzza pull
498 hideg cold
499 értesítés notice
500 hang voice
501 energia energy
502 vadászat hunt
503 valószínű probable
504 ágy bed
505 testvér brother
506 tojás egg
507 út ride
508 sejt cell
509 hisz believe
510 talán perhaps
511 vegye pick
512 hirtelen sudden
513 számol count
514 tér square
515 ok reason
516 hossz length
517 képviseli represent
518 művészet art
519 téma subject
520 terület region
521 méret size
522 változik vary
523 rendezni settle
524 beszél speak
525 súly weight
526 általános general
527 jég ice
528 kérdés matter
529 kör circle
530 pár pair
531 többek között include
532 szakadék divide
533 szótag syllable
534 úgy érezte, felt
535 nagy grand
536 labda ball
537 még yet
538 hullám wave
539 csepp drop
540 szív heart
541 am am
542 jelenlegi present
543 nehéz heavy
544 tánc dance
545 motor engine
546 pozíció position
547 kar arm
548 széles wide
549 vitorla sail
550 anyagi material
551 frakció fraction
552 erdő forest
553 ül sit
554 verseny race
555 ablak window
556 üzlet store
557 nyár summer
558 vonat train
559 alvás sleep
560 bizonyít prove
561 magányos lone
562 láb leg
563 gyakorlat exercise
564 fal wall
565 fogás catch
566 tartó mount
567 szeretnék wish
568 ég sky
569 tábla board
570 öröm joy
571 tél winter
572 ült sat
573 írott written
574 vad wild
575 eszköz instrument
576 tartott kept
577 üveg glass
578 grass
579 tehén cow
580 munka job
581 él edge
582 jel sign
583 látogatás visit
584 múlt past
585 puha soft
586 tréfa fun
587 fényes bright
588 gáz gas
589 Időjárás weather
590 hónap month
591 millió million
592 medve bear
593 befejez finish
594 boldog happy
595 remény hope
596 virág flower
597 öltöztet clothe
598 furcsa strange
599 elmúlt gone
600 kereskedelem trade
601 dallam melody
602 utazás trip
603 iroda office
604 kap receive
605 sor row
606 száj mouth
607 pontos exact
608 szimbólum symbol
609 meghal die
610 legkevésbé least
611 baj trouble
612 kiáltás shout
613 kivéve except
614 írta wrote
615 mag seed
616 tónus tone
617 csatlakozik join
618 javasol suggest
619 tiszta clean
620 szünet break
621 hölgy lady
622 udvar yard
623 emelkedik rise
624 rossz bad
625 csapás blow
626 olaj oil
627 vér blood
628 érintés touch
629 nőtt grew
630 cent cent
631 mix mix
632 csapat team
633 drót wire
634 költség cost
635 elveszett lost
636 barna brown
637 kopás wear
638 kert garden
639 egyenlő equal
640 küldött sent
641 választani choose
642 esett fell
643 megfelelő fit
644 folyik flow
645 vásár fair
646 bankot bank
647 gyűjt collect
648 kivéve save
649 vezérlés control
650 decimális decimal
651 fül ear
652 más else
653 egészen quite
654 tört broke
655 ügy case
656 középső middle
657 megöl kill
658 fiú son
659 lake
660 pillanat moment
661 skála scale
662 hangos loud
663 tavasz spring
664 tartsa observe
665 gyermek child
666 egyenes straight
667 mássalhangzó consonant
668 nemzet nation
669 szótár dictionary
670 tej milk
671 sebesség speed
672 módszer method
673 orgona organ
674 fizet pay
675 életkor age
676 rész section
677 ruha dress
678 felhő cloud
679 meglepetés surprise
680 csendes quiet
681 stone
682 apró tiny
683 mászás climb
684 hűvös cool
685 tervezés design
686 szegény poor
687 sok lot
688 kísérlet experiment
689 alsó bottom
690 kulcs key
691 vas iron
692 egyetlen single
693 bot stick
694 lapos flat
695 húsz twenty
696 bőr skin
697 mosoly smile
698 ránc crease
699 lyuk hole
700 ugrás jump
701 baba baby
702 nyolc eight
703 falu village
704 találkozik meet
705 gyökér root
706 vásárolni buy
707 fel raise
708 megoldani solve
709 fém metal
710 akár whether
711 nyomja push
712 hét seven
713 bekezdés paragraph
714 harmadik third
715 kell shall
716 tartotta held
717 haj hair
718 leírni describe
719 szakács cook
720 emelet floor
721 vagy either
722 eredmény result
723 éget burn
724 hegy hill
725 biztonságos safe
726 macska cat
727 század century
728 figyelembe consider
729 típus type
730 törvény law
731 bit bit
732 tengerpart coast
733 másolat copy
734 kifejezés phrase
735 csendes silent
736 magas tall
737 homok sand
738 talaj soil
739 tekercs roll
740 hőmérséklet temperature
741 ujj finger
742 ipar industry
743 érték value
744 harc fight
745 hazugság lie
746 üt beat
747 gerjeszti excite
748 természetes natural
749 nézet view
750 értelme sense
751 tőke capital
752 nem fog won’t
753 szék chair
754 veszély danger
755 gyümölcs fruit
756 gazdag rich
757 vastag thick
758 katona soldier
759 folyamat process
760 működik operate
761 gyakorlat practice
762 külön separate
763 nehéz difficult
764 orvos doctor
765 kérem please
766 védelme protect
767 dél noon
768 termés crop
769 modern modern
770 elem element
771 hit hit
772 diák student
773 sarok corner
774 fél party
775 ellátás supply
776 akinek whose
777 elhelyez locate
778 gyűrű ring
779 betű character
780 rovar insect
781 fogott caught
782 időszak period
783 azt mutatják, indicate
784 rádió radio
785 küllős spoke
786 atomnak atom
787 emberi human
788 történelem history
789 hatás effect
790 elektromos electric
791 vár expect
792 csont bone
793 sín rail
794 képzelni imagine
795 hogy provide
796 egyetért agree
797 így thus
798 szelíd gentle
799 woman
800 kapitány captain
801 gondolom guess
802 szükséges necessary
803 éles sharp
804 szárny wing
805 teremt create
806 szomszéd neighbor
807 mosás wash
808 denevér bat
809 inkább rather
810 tömeg crowd
811 kukorica corn
812 összehasonlítása compare
813 vers poem
814 húr string
815 Bell bell
816 függ depend
817 hús meat
818 dörzsölje rub
819 cső tube
820 híres famous
921 dollárral dollar
822 folyam stream
823 félelem fear
284 látvány sight
825 vékony thin
826 háromszög triangle
827 bolygó planet
828 siess hurry
829 főnök chief
830 kolónia colony
831 óra clock
832 az enyém mine
833 nyakkendő tie
834 be enter
835 nagyobb major
836 friss fresh
837 keresés search
838 küld send
839 sárga yellow
840 pisztoly gun
841 hogy allow
842 nyomtatás print
843 halott dead
844 folt spot
845 sivatag desert
846 öltöny suit
847 jelenlegi current
848 lift lift
840 rózsa rose
850 megérkezik arrive
851 gazda master
852 pálya track
853 szülő parent
854 part shore
855 osztás division
856 ív sheet
857 anyag substance
858 előnyben favor
859 összekapcsol connect
860 posta post
861 költ spend
862 akkord chord
863 zsír fat
864 boldog glad
865 eredeti original
866 részvény share
867 állomás station
868 apa dad
869 kenyér bread
870 díj charge
871 megfelelő proper
872 bár bar
873 kínálat offer
874 szegmens segment
875 rabszolga slave
876 kacsa duck
877 azonnali instant
878 piac market
879 fok degree
880 benépesít populate
881 csaj chick
882 kedves dear
883 ellenség enemy
884 válasz reply
885 ital drink
886 előfordul occur
887 támogatás support
888 beszéd speech
889 természet nature
890 tartomány range
891 gőz steam
892 mozgás motion
893 út path
894 folyadék liquid
895 log log
896 jelentett meant
897 hányados quotient
898 fogak teeth
899 kagyló shell
900 nyak neck
901 oxigén oxygen
902 cukor sugar
903 halál death
904 szép pretty
905 készség skill
906 nők women
907 szezon season
908 megoldás solution
909 mágnes magnet
910 ezüst silver
911 köszönöm thank
912 ág branch
913 mérkőzés match
914 utótag suffix
915 különösen especially
916 füge fig
917 fél afraid
918 hatalmas huge
919 nővére sister
920 acél steel
921 megvitassák discuss
922 előre forward
923 hasonló similar
924 útmutató guide
925 tapasztalat experience
926 pontszám score
927 alma apple
928 vásárolt bought
929 vezetett led
930 pályán pitch
931 kabát coat
932 tömeg mass
933 kártya card
934 zenekar band
935 kötél rope
936 csúszás slip
937 győzelem win
938 álom dream
939 este evening
940 állapot condition
941 etet feed
942 eszköz tool
943 teljes total
944 alapvető basic
945 szag smell
946 völgy valley
947 sem nor
948 dupla double
949 ülés seat
950 tovább continue
951 blokk block
952 chart chart
953 kalap hat
954 elad sell
955 siker success
956 társaság company
957 levon subtract
958 esemény event
959 különös particular
960 üzlet deal
961 úszás swim
962 kifejezés term
963 szemben opposite
964 feleség wife
965 cipő shoe
966 váll shoulder
967 terjedését spread
968 intézkedik arrange
969 tábor camp
970 feltalál invent
971 pamut cotton
972 születése born
973 határozza meg determine
974 liter quart
975 kilenc nine
976 teherautó truck
977 zaj noise
978 szint level
979 esély chance
980 gyűjt gather
981 üzlet shop
982 szakaszon stretch
983 dobja throw
984 ragyog shine
985 ingatlan property
986 oszlop column
987 molekula molecule
988 válassza select
989 rossz wrong
990 szürke gray
991 ismétlés repeat
992 szükség require
993 széles broad
994 előkészítése prepare
995 salt
996 orr nose
997 többes plural
998 harag anger
999 igény claim
1000 kontinens continent

1000 Most Common Vietnamese Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Vietnamese words.

Number Vietnamese in English
1 như as
2 tôi I
3 mình his
4 that
5 ông he
6 was
7 cho for
8 trên on
9 are
10 với with
11 họ they
12 được be
13 tại at
14 một one
15 have
16 này this
17 từ from
18 bởi by
19 nóng hot
20 từ word
21 nhưng but
22 những gì what
23 một số some
24 is
25 it
26 anh you
27 hoặc or
28 had
29 các the
30 của of
31 để to
32 and
33 một a
34 trong in
35 chúng tôi we
36 có thể can
37 ra out
38 khác other
39 were
40 which
41 làm do
42 của họ their
43 thời gian time
44 nếu if
45 sẽ will
46 như thế nào how
47 nói said
48 một an
49 môi each
50 nói tell
51 không does
52 bộ set
53 ba three
54 muốn want
55 không khí air
56 cũng well
57 cũng also
58 chơi play
59 nhỏ small
60 cuối end
61 đặt put
62 nhà home
63 đọc read
64 tay hand
65 cổng port
66 lớn large
67 chính tả spell
68 thêm add
69 thậm chí even
70 đất land
71 ở đây here
72 phải must
73 lớn big
74 cao high
75 như vậy such
76 theo follow
77 hành động act
78 lý do tại sao why
79 xin ask
80 người đàn ông men
81 thay đổi change
82 đi went
83 ánh sáng light
84 loại kind
85 tắt off
86 cần need
87 nhà house
88 hình ảnh picture
89 thử try
90 chúng tôi us
91 một lần nữa again
92 động vật animal
93 điểm point
94 mẹ mother
95 thế giới world
96 gần near
97 xây dựng build
98 tự self
99 đất earth
100 cha father
101 bất kỳ any
102 mới new
103 công việc work
104 một phần part
105 take
106 được get
107 nơi place
108 thực hiện made
109 sống live
110 nơi where
111 sau khi after
112 trở lại back
113 ít little
114 chỉ only
115 chung quanh round
116 người đàn ông man
117 năm year
118 đến came
119 chương trình show
120 mỗi every
121 tốt good
122 tôi me
123 cung cấp cho give
124 của chúng tôi our
125 dưới under
126 tên name
127 rất very
128 thông qua through
129 chỉ just
130 hình thức form
131 câu sentence
132 tuyệt vời great
133 nghi think
134 nói say
135 giúp help
136 thấp low
137 dòng line
138 khác nhau differ
139 lần lượt turn
140 nguyên nhân cause
141 nhiều much
142 có nghĩa là mean
143 trước before
144 di chuyển move
145 ngay right
146 cậu bé boy
147 old
148 quá too
149 như nhau same
150 she
151 tất cả all
152 there
153 khi when
154 lên up
155 sử dụng use
156 của bạn your
157 cách way
158 về about
159 nhiều many
160 sau đó then
161 họ them
162 viết write
163 sẽ would
164 như like
165 để so
166 các these
167 her
168 lâu long
169 làm make
170 điều thing
171 thấy see
172 anh him
173 hai two
174 has
175 xem look
176 hơn more
177 ngày day
178 có thể could
179 đi go
180 đến come
181 đã làm did
182 số number
183 âm thanh sound
184 không có no
185 nhất most
186 nhân dân people
187 của tôi my
188 hơn over
189 biết know
190 nước water
191 hơn than
192 gọi call
193 đầu tiên first
194 người who
195 có thể may
196 xuống down
197 bên side
198 được been
199 bây giờ now
200 tìm find
201 đầu head
202 đứng stand
203 riêng own
204 trang page
205 nên should
206 nước country
207 tìm thấy found
208 câu trả lời answer
209 trường school
210 phát triển grow
211 nghiên cứu study
212 vẫn still
213 học learn
214 nhà máy plant
215 bìa cover
216 thực phẩm food
217 ánh nắng mặt trời sun
218 bốn four
219 giữa between
220 nhà nước state
221 giữ keep
222 mắt eye
223 không bao giờ never
224 cuối cùng last
225 cho phép let
226 nghĩ thought
227 thành phố city
228 cây tree
229 qua cross
230 trang trại farm
231 cứng hard
232 bắt đầu start
233 might might
234 câu chuyện story
235 cưa saw
236 đến nay far
237 biển sea
238 vẽ draw
239 còn lại left
240 cuối late
241 chạy run
242 không don’t
243 trong khi while
244 báo chí press
245 gần close
246 đêm night
247 thực real
248 cuộc sống life
249 số few
250 phía bắc north
251 cuốn sách book
252 thực hiện carry
253 mất took
254 khoa học science
255 ăn eat
256 phòng room
257 người bạn friend
258 bắt đầu began
259 ý tưởng idea
260 fish
261 núi mountain
262 ngăn chặn stop
263 một lần once
264 cơ sở base
265 nghe hear
266 ngựa horse
267 cắt cut
268 chắc chắn sure
269 xem watch
270 màu color
271 khuôn mặt face
272 gỗ wood
273 chính main
274 mở open
275 dường như seem
276 cùng together
277 tiếp theo next
278 trắng white
279 trẻ em children
280 bắt đầu begin
281 got
282 đi bộ walk
283 Ví dụ example
284 giảm bớt ease
285 giấy paper
286 nhóm group
287 luôn luôn always
288 nhạc music
289 những those
290 cả hai both
291 đánh dấu mark
292 thường often
293 thư letter
294 cho đến khi until
295 dặm mile
296 sông river
297 xe car
298 chân feet
299 chăm sóc care
300 thứ hai second
301 đủ enough
302 đồng bằng plain
303 cô gái girl
304 thông thường usual
305 trẻ young
306 sẵn sàng ready
307 trên đây above
308 bao giờ ever
309 màu đỏ red
310 danh sách list
311 mặc dù though
312 cảm thấy feel
313 nói chuyện talk
314 chim bird
315 sớm soon
316 cơ thể body
317 con chó dog
318 gia đình family
319 trực tiếp direct
320 đặt ra pose
321 lại leave
322 bài hát song
323 đo lường measure
324 cửa door
325 sản phẩm product
326 đen black
327 ngắn short
328 chữ số numeral
329 lớp class
330 gió wind
331 câu hỏi question
332 xảy ra happen
333 hoàn thành complete
334 tàu ship
335 khu vực area
336 một nửa half
337 đá rock
338 để order
339 lửa fire
340 nam south
341 vấn đề problem
342 mảnh piece
343 nói told
344 biết knew
345 vượt qua pass
346 từ since
347 đầu top
348 toàn bộ whole
349 vua king
350 đường phố street
351 inch inch
352 nhân multiply
353 không có gì nothing
354 Tất nhiên course
355 ở lại stay
356 bánh xe wheel
357 đầy đủ full
358 lực force
359 màu xanh blue
360 đối tượng object
361 quyết định decide
362 bề mặt surface
363 sâu deep
364 mặt trăng moon
365 đảo island
366 chân foot
367 hệ thống system
368 bận rộn busy
369 kiểm tra test
370 ghi record
371 thuyền boat
372 phổ biến common
373 vàng gold
374 có thể possible
375 máy bay plane
376 thay stead
377 khô dry
378 tự hỏi wonder
379 cười laugh
380 ngàn thousand
381 trước ago
382 ran ran
383 kiểm tra check
384 trò chơi game
385 hình dạng shape
386 đánh đồng equate
387 nóng hot
388 bỏ lỡ miss
389 mang brought
390 nhiệt heat
391 tuyết snow
392 lốp xe tire
393 mang lại bring
394 vâng yes
395 xa distant
396 điền fill
397 đông east
398 sơn paint
399 ngôn ngữ language
400 trong among
401 đơn vị unit
402 điện power
403 thị trấn town
404 tốt fine
405 nhất định certain
406 bay fly
407 giảm fall
408 dẫn lead
409 kêu cry
410 tối dark
411 máy machine
412 ghi note
413 đợi wait
414 kế hoạch plan
415 con số figure
416 sao star
417 hộp box
418 danh từ noun
419 lĩnh vực field
420 phần còn lại rest
421 chính xác correct
422 thể able
423 bảng pound
424 Xong done
425 vẻ đẹp beauty
426 ổ đĩa drive
427 đứng stood
428 chứa contain
429 trước front
430 dạy teach
431 tuần week
432 thức final
433 đã gave
434 màu xanh lá cây green
435 oh oh
436 nhanh chóng quick
437 phát triển develop
438 đại dương ocean
439 ấm áp warm
440 miễn phí free
441 phút minute
442 mạnh mẽ strong
443 đặc biệt special
444 tâm mind
445 sau behind
446 trong clear
447 đuôi tail
448 sản xuất produce
449 thực tế fact
450 không gian space
451 nghe heard
452 tốt nhất best
453 giờ hour
454 tốt hơn better
455 đúng true
456 trong khi during
457 trăm hundred
458 năm five
459 nhớ remember
460 bước step
461 đầu early
462 giư hold
463 tây west
464 mặt đất ground
465 quan tâm interest
466 đạt reach
467 nhanh chóng fast
468 động từ verb
469 hát sing
470 lắng nghe listen
471 sáu six
472 bảng table
473 du lịch travel
474 ít less
475 buổi sáng morning
476 mười ten
477 đơn giản simple
478 nhiều several
479 nguyên âm vowel
480 hướng toward
481 chiến tranh war
482 đặt lay
483 chống lại against
484 mô hình pattern
485 chậm slow
486 trung tâm center
487 tình yêu love
488 người person
489 tiền money
490 phục vụ serve
491 xuất hiện appear
492 đường road
493 Bản đồ map
494 mưa rain
495 quy tắc rule
496 phối govern
497 kéo pull
498 lạnh cold
499 thông báo notice
500 giọng nói voice
501 năng lượng energy
502 săn hunt
503 có thể xảy ra probable
504 giường bed
505 anh trai brother
506 trứng egg
507 đi xe ride
508 pin cell
509 tin believe
510 có lẽ perhaps
511 chọn pick
512 đột ngột sudden
513 tính count
514 vuông square
515 lý do reason
516 chiều dài length
517 đại diện represent
518 nghệ thuật art
519 Tiêu đề subject
520 khu region
521 kích thước size
522 khác nhau vary
523 giải quyết settle
524 nói speak
525 trọng lượng weight
526 chung general
527 băng ice
528 vấn đề matter
529 vòng tròn circle
530 đôi pair
531 bao gồm include
532 chia divide
533 âm tiết syllable
534 cảm thấy felt
535 lớn grand
536 bóng ball
537 nhưng yet
538 sóng wave
539 rơi drop
540 tim heart
541 am
542 hiện nay present
543 nặng heavy
544 khiêu vũ dance
545 động cơ engine
546 vị trí position
547 cánh tay arm
548 rộng wide
549 buồm sail
550 tài liệu material
551 phần fraction
552 rừng forest
553 ngồi sit
554 cuộc đua race
555 cửa sổ window
556 cửa hàng store
557 mùa hè summer
558 đào tạo train
559 ngủ sleep
560 chứng minh prove
561 đơn độc lone
562 chân leg
563 tập thể dục exercise
564 tường wall
565 bắt catch
566 mount mount
567 muốn wish
568 bầu trời sky
569 hội đồng quản trị board
570 niềm vui joy
571 mùa đông winter
572 ngồi sat
573 bằng văn bản written
574 hoang dã wild
575 cụ instrument
576 giữ kept
577 kính glass
578 cỏ grass
579 cow
580 công việc job
581 cạnh edge
582 dấu hiệu sign
583 lần visit
584 qua past
585 mềm soft
586 vui vẻ fun
587 sáng bright
588 khí gas
589 thời tiết weather
590 tháng month
591 triệu million
592 chịu bear
593 kết thúc finish
594 hạnh phúc happy
595 hy vọng hope
596 hoa flower
597 mặc clothe
598 lạ strange
599 ra đi gone
600 thương mại trade
601 giai điệu melody
602 chuyến đi trip
603 văn phòng office
604 nhận receive
605 hàng row
606 miệng mouth
607 chính xác exact
608 biểu tượng symbol
609 chết die
610 nhất least
611 rắc rối trouble
612 hét lên shout
613 trừ except
614 đã viết wrote
615 hạt giống seed
616 giai điệu tone
617 tham gia join
618 đề nghị suggest
619 sạch clean
620 nghỉ break
621 phụ nữ lady
622 sân yard
623 tăng rise
624 xấu bad
625 đòn blow
626 dầu oil
627 máu blood
628 chạm touch
629 tăng grew
630 phần trăm cent
631 trộn mix
632 đội team
633 dây wire
634 chi phí cost
635 thua lost
636 nâu brown
637 mặc wear
638 vườn garden
639 như nhau equal
640 gửi sent
641 chọn choose
642 giảm fell
643 phù hợp với fit
644 chảy flow
645 công bằng fair
646 ngân hàng bank
647 thu thập collect
648 lưu save
649 kiểm soát control
650 số thập phân decimal
651 tai ear
652 khác else
653 khá quite
654 đã phá vỡ broke
655 khi case
656 trung middle
657 giết kill
658 con trai son
659 hồ lake
660 thời điểm moment
661 quy mô scale
662 lớn loud
663 mùa xuân spring
664 quan sát observe
665 con child
666 thẳng straight
667 phụ âm consonant
668 quốc gia nation
669 từ điển dictionary
670 sưa milk
671 tốc độ speed
672 phương pháp method
673 cơ quan organ
674 trả pay
675 tuổi age
676 phần section
677 váy dress
678 điện toán đám mây cloud
679 bất ngờ surprise
680 yên tĩnh quiet
681 đá stone
682 nhỏ tiny
683 lên cao climb
684 mát mẻ cool
685 thiết kế design
686 người nghèo poor
687 rất nhiều lot
688 thí nghiệm experiment
689 dưới bottom
690 chính key
691 sắt iron
692 đơn single
693 thanh stick
694 phẳng flat
695 hai mươi twenty
696 da skin
697 nụ cười smile
698 nếp crease
699 lỗ hole
700 nhảy jump
701 baby
702 tám eight
703 làng village
704 đáp ứng meet
705 gốc root
706 mua buy
707 nâng cao raise
708 giải quyết solve
709 kim loại metal
710 liệu whether
711 đẩy push
712 bảy seven
713 đoạn paragraph
714 thứ ba third
715 có trách nhiệm shall
716 được tổ chức held
717 lông hair
718 mô tả describe
719 nấu ăn cook
720 sàn floor
721 hoặc either
722 kết quả result
723 ghi burn
724 đồi hill
725 an toàn safe
726 mèo cat
727 thế kỷ century
728 xem xét consider
729 loại type
730 pháp luật law
731 bit bit
732 bờ biển coast
733 bản sao copy
734 cụm từ phrase
735 im lặng silent
736 cao tall
737 cát sand
738 đất soil
739 cuộn roll
740 nhiệt độ temperature
741 ngón tay finger
742 ngành công nghiệp industry
743 giá trị value
744 cuộc chiến fight
745 lời nói dối lie
746 đánh bại beat
747 kích thích excite
748 tự nhiên natural
749 xem view
750 ý nghĩa sense
751 vốn capital
752 sẽ không won’t
753 ghế chair
754 nguy hiểm danger
755 trái cây fruit
756 giàu rich
757 dày thick
758 người lính soldier
759 quá trình process
760 hoạt động operate
761 thực hành practice
762 riêng biệt separate
763 khó khăn difficult
764 bác sĩ doctor
765 xin vui lòng please
766 bảo vệ protect
767 trưa noon
768 cây trồng crop
769 hiện đại modern
770 yếu tố element
771 nhấn hit
772 sinh viên student
773 góc corner
774 bên party
775 cung cấp supply
776 whose
777 xác định vị trí locate
778 vòng ring
779 nhân vật character
780 côn trùng insect
781 bắt caught
782 thời gian period
783 chỉ ra indicate
784 radio radio
785 nói spoke
786 nguyên tử atom
787 con người human
788 lịch sử history
789 hiệu lực effect
790 điện electric
791 mong đợi expect
792 xương bone
793 đường sắt rail
794 tưởng tượng imagine
795 cho provide
796 đồng ý agree
797 do đó thus
798 nhẹ nhàng gentle
799 người phụ nữ woman
800 đội trưởng captain
801 đoán guess
802 cần thiết necessary
803 sắc nét sharp
804 cánh wing
805 tạo create
806 hàng xóm neighbor
807 rửa wash
808 bat bat
809 thay rather
810 đám đông crowd
811 ngô corn
812 so sánh compare
813 bài thơ poem
814 chuỗi string
815 chuông bell
816 phụ thuộc depend
817 thịt meat
818 chà rub
819 ống tube
820 nổi tiếng famous
921 đồng đô la dollar
822 sông stream
823 sợ hãi fear
284 cảnh sight
825 mỏng thin
826 tam giác triangle
827 hành tinh planet
828 nhanh hurry
829 trưởng chief
830 thuộc địa colony
831 đồng hồ clock
832 tôi mine
833 cà vạt tie
834 nhập enter
835 chính major
836 tươi fresh
837 tìm kiếm search
838 gửi send
839 vàng yellow
840 súng gun
841 cho phép allow
842 in print
843 chết dead
844 tại chỗ spot
845 sa mạc desert
846 phù hợp với suit
847 hiện tại current
848 thang máy lift
840 tăng rose
850 đến arrive
851 chủ master
852 theo dõi track
853 mẹ parent
854 bờ shore
855 phân chia division
856 tờ sheet
857 chất substance
858 ủng hộ favor
859 kết nối connect
860 bài post
861 chi tiêu spend
862 hợp âm chord
863 chất béo fat
864 vui glad
865 ban đầu original
866 chia sẻ share
867 trạm station
868 cha dad
869 bánh mì bread
870 phí charge
871 thích hợp proper
872 thanh bar
873 phục vụ offer
874 phân khúc segment
875 nô lệ slave
876 vịt duck
877 ngay lập tức instant
878 thị trường market
879 mức độ degree
880 populate
881 chick
882 thân yêu dear
883 kẻ thù enemy
884 trả lời reply
885 ly drink
886 xảy ra occur
887 hỗ trợ support
888 bài phát biểu speech
889 thiên nhiên nature
890 phạm vi range
891 hơi nước steam
892 chuyển động motion
893 con đường path
894 chất lỏng liquid
895 đăng nhập log
896 có nghĩa là meant
897 thương quotient
898 răng teeth
899 vỏ shell
900 cổ neck
901 oxy oxygen
902 đường sugar
903 chết death
904 khá pretty
905 kỹ năng skill
906 phụ nữ women
907 mùa season
908 giải pháp solution
909 nam châm magnet
910 bạc silver
911 cảm ơn thank
912 chi nhánh branch
913 trận đấu match
914 hậu tố suffix
915 đặc biệt là especially
916 sung fig
917 sợ afraid
918 to huge
919 em gái sister
920 thép steel
921 thảo luận discuss
922 về phía trước forward
923 tương tự similar
924 hướng dẫn guide
925 kinh nghiệm experience
926 điểm score
927 táo apple
928 mua bought
929 dẫn led
930 sân pitch
931 áo coat
932 khối lượng mass
933 thẻ card
934 ban nhạc band
935 dây rope
936 trượt slip
937 giành chiến thắng win
938 dream
939 buổi tối evening
940 điều kiện condition
941 thức ăn chăn nuôi feed
942 công cụ tool
943 tổng số total
944 cơ bản basic
945 mùi smell
946 thung lũng valley
947 cũng không nor
948 đôi double
949 ghế seat
950 tiếp tục continue
951 khối block
952 biểu đồ chart
953 hat
954 bán sell
955 thành công success
956 công ty company
957 trừ subtract
958 sự kiện event
959 riêng particular
960 thỏa thuận deal
961 bơi swim
962 hạn term
963 ngược lại opposite
964 vợ wife
965 giày shoe
966 vai shoulder
967 lây lan spread
968 sắp xếp arrange
969 trại camp
970 phát minh invent
971 bông cotton
972 Sinh born
973 xác định determine
974 lít quart
975 chín nine
976 xe tải truck
977 tiếng ồn noise
978 mức level
979 cơ hội chance
980 thu thập gather
981 cửa hàng shop
982 căng ra stretch
983 ném throw
984 tỏa sáng shine
985 tài sản property
986 cột column
987 phân tử molecule
988 chọn select
989 sai wrong
990 màu xám gray
991 lặp lại repeat
992 yêu cầu require
993 rộng broad
994 chuẩn bị prepare
995 muối salt
996 mui nose
997 số nhiều plural
998 tức giận anger
999 xin claim
1000 lục continent

1000 Most Common Belarusian Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Belarusian words.

Number Belarusian in English
1 як as
2 Я I
3 яго his
4 што that
5 ён he
6 было was
7 для for
8 на on
9 з’яўляюцца are
10 даць with
11 яны they
12 быць be
13 ў at
14 адзін one
15 мець have
16 гэта this
17 ад from
18 па by
19 гарачая hot
20 слова word
21 але but
22 што what
23 некаторыя some
24 з’яўляецца is
25 гэта it
26 вы you
27 або or
28 было had
29 ўсход the
30 зялёны of
31 смех to
32 і and
33 пяць a
34 папера in
35 мы we
36 можа can
37 прынёс out
38 іншыя other
39 былі were
40 якія which
41 зрабіць do
42 іх their
43 час time
44 калі if
45 будзе will
46 як how
47 сказаў said
48 an
49 кожны each
50 сказаць tell
51 робіць does
52 набор set
53 тры three
54 хачу want
55 паветра air
56 добра well
57 таксама also
58 гуляць play
59 невялікі small
60 канец end
61 пакласці put
62 дадому home
63 чытаць read
64 рука hand
65 порт port
66 вялікі large
67 загавораў spell
68 дадаць add
69 нават even
70 зямля land
71 тут here
72 павінны must
73 вялікі big
74 высокі high
75 такіх such
76 прытрымлівацца follow
77 акт act
78 чаму why
79 спытаеце ask
80 мужчыны men
81 змена change
82 пайшоў went
83 святло light
84 выгляд kind
85 ад off
86 трэба need
87 дом house
88 фота picture
89 паспрабуйце try
90 нам us
91 зноў again
92 жывёл animal
93 кропка point
94 маці mother
95 свет world
96 побач near
97 пабудаваць build
98 самастойна self
99 зямля earth
100 бацька father
101 любы any
102 новы new
103 праца work
104 частка part
105 прыняць take
106 атрымаць get
107 месца place
108 зрабіў made
109 жыць live
110 дзе where
111 пасля after
112 назад back
113 трохі little
114 толькі only
115 круглы round
116 чалавек man
117 год year
118 прыйшлі came
119 шоў show
120 кожны every
121 добрае good
122 мяне me
123 даваць give
124 наш our
125 пад under
126 імя name
127 вельмі very
128 праз through
129 проста just
130 форма form
131 прысуд sentence
132 вялікі great
133 думаю think
134 сказаць say
135 дапамагчы help
136 нізкі low
137 лінія line
138 адрозніваюцца differ
139 паварот turn
140 прычынай cause
141 шмат much
142 значыць mean
143 да before
144 ход move
145 права right
146 хлопчык boy
147 стары old
148 занадта too
149 ж same
150 яна she
151 усе all
152 ёсць there
153 калі when
154 да up
155 выкарыстанне use
156 ваш your
157 спосаб way
158 пра гэта about
159 многія many
160 затым then
161 іх them
162 напісаць write
163 будзе would
164 як like
165 так so
166 гэта these
167 яе her
168 доўга long
169 зрабіць make
170 рэч thing
171 гл see
172 яго him
173 два two
174 мае has
175 глядзець look
176 яшчэ more
177 дзень day
178 мог could
179 перайсці go
180 прыходзяць come
181 зрабіў did
182 лік number
183 гук sound
184 няма no
185 найбольш most
186 людзі people
187 мой my
188 больш over
189 ведаю know
190 вада water
191 чым than
192 тэлефануйце call
193 першая first
194 хто who
195 можа may
196 ўніз down
197 бок side
198 быў been
199 зараз now
200 знайсці find
201 кіраўнік head
202 стаяць stand
203 самастойна own
204 старонка page
205 павінны should
206 краіна country
207 знойдзена found
208 адказ answer
209 школа school
210 расці grow
211 даследаванне study
212 яшчэ still
213 даведацца learn
214 завод plant
215 вечка cover
216 ежа food
217 чц sun
218 чатыры four
219 паміж between
220 стан state
221 трымаць keep
222 вачэй eye
223 ніколі не never
224 апошняе last
225 хай let
226 думаў thought
227 горад city
228 дрэва tree
229 перасякаюць cross
230 ферма farm
231 цяжка hard
232 пачатак start
233 моцы might
234 гісторыя story
235 піла saw
236 далёка far
237 мора sea
238 прыцягнуць draw
239 засталося left
240 позна late
241 прабег run
242 ня don’t
243 у той час як while
244 націсніце press
245 блізка close
246 ноч night
247 рэальны real
248 жыццё life
249 мала few
250 на поўнач north
251 кніга book
252 несці carry
253 узяў took
254 навука science
255 з’есці eat
256 нумар room
257 сябар friend
258 пачаў began
259 ідэя idea
260 рыба fish
261 гара mountain
262 спыніць stop
263 раз once
264 база base
265 чуюць hear
266 конь horse
267 выразаць cut
268 упэўнены sure
269 глядзець watch
270 колер color
271 твар face
272 дрэва wood
273 галоўная main
274 адкрыты open
275 здаецца seem
276 разам together
277 наступны next
278 белы white
279 дзеці children
280 пачаць begin
281 атрымаў got
282 хадзіць walk
283 прыклад example
284 палегчыць ease
285 папера paper
286 група group
287 заўсёды always
288 музыка music
289 тых, those
290 як both
291 знак mark
292 часта often
293 ліст letter
294 да until
295 км mile
296 рака river
297 аўтамабіль car
298 ногі feet
299 сыход care
300 другі second
301 дастаткова enough
302 раўніна plain
303 дзяўчына girl
304 звычайна usual
305 малады young
306 гатовы ready
307 вышэй above
308 альбо ever
309 чырвоны red
310 спіс list
311 хоць though
312 адчуваць feel
313 абмеркаванне talk
314 птушка bird
315 хутка soon
316 цела body
317 сабака dog
318 сям’я family
319 прамы direct
320 ўяўляюць pose
321 пакінуць leave
322 песня song
323 вымярэння measure
324 дзверы door
325 прадукт product
326 чорны black
327 кароткая short
328 лічба numeral
329 клас class
330 вецер wind
331 пытанне question
332 адбудзецца happen
333 поўная complete
334 карабель ship
335 плошчу area
336 палова half
337 рок rock
338 парадак order
339 агонь fire
340 поўдзень south
341 праблема problem
342 шт piece
343 сказаў told
344 ведаў knew
345 прайсці pass
346 стол since
347 лепшых top
348 ўся whole
349 кароль king
350 вуліца street
351 цаля inch
352 памножыць multiply
353 нічога nothing
354 вядома course
355 застацца stay
356 колы wheel
357 поўны full
358 сіла force
359 сіні blue
360 аб’ект object
361 вырашыць, decide
362 паверхню surface
363 глыбока deep
364 Месяц moon
365 востраў island
366 ногі foot
367 сістэма system
368 заняты busy
369 тэст test
370 запіс record
371 лодка boat
372 агульная common
373 золата gold
374 магчыма possible
375 самалёт plane
376 замест яго stead
377 сухі dry
378 цікава wonder
379 смех laugh
380 тыс thousand
381 назад ago
382 пабег ran
383 праверыць check
384 гульня game
385 форма shape
386 прыраўняць equate
387 гарачая hot
388 міс miss
389 прынёс brought
390 цяпло heat
391 снег snow
392 шыны tire
393 прынесці bring
394 ды yes
395 аддаленая distant
396 запоўніць fill
397 ўсход east
398 фарба paint
399 мова language
400 сярод among
401 блок unit
402 магутнасць power
403 горад town
404 выдатна fine
405 упэўнены certain
406 лётаць fly
407 падаць fall
408 прывесці lead
409 крык cry
410 цёмна- dark
411 машына machine
412 заўвага note
413 чакаць wait
414 план plan
415 фігура figure
416 зорка star
417 скрынка box
418 назоўнік noun
419 поле field
420 астатнія rest
421 правільна correct
422 стане able
423 фунт pound
424 зроблена done
425 прыгажосць beauty
426 прывад drive
427 стаяў stood
428 ўтрымліваць contain
429 пярэднія front
430 вучыць teach
431 тыдзень week
432 Канчатковы final
433 даў gave
434 зялёны green
435 ой oh
436 хутка quick
437 развіваць develop
438 акіян ocean
439 цёплы warm
440 бясплатна free
441 хвілін minute
442 моцны strong
443 спецыяльная special
444 розум mind
445 за behind
446 ясна clear
447 хвост tail
448 вырабляць produce
449 факт fact
450 прастору space
451 чуў heard
452 лепш best
453 гадзіну hour
454 лепш better
455 праўда true
456 ць during
457 сто hundred
458 пяць five
459 памятаю remember
460 крок step
461 рана early
462 трымаць hold
463 захад west
464 зямля ground
465 цікавасць interest
466 дасягнуць reach
467 хутка fast
468 дзеяслоў verb
469 спяваць sing
470 слухаць listen
471 шэсць six
472 стол table
473 паездкі travel
474 менш less
475 раніца morning
476 дзесяць ten
477 просты simple
478 некалькі several
479 галосны vowel
480 да toward
481 вайна war
482 закласці lay
483 супраць against
484 малюнак pattern
485 павольна slow
486 цэнтр center
487 люблю love
488 чалавек person
489 грошы money
490 служыць serve
491 з’яўляюцца appear
492 дарога road
493 карта map
494 дождж rain
495 правіла rule
496 кіраваць govern
497 пацягніце pull
498 холадна cold
499 апавяшчэнне notice
500 голас voice
501 энергіі energy
502 паляванне hunt
503 верагодна, probable
504 ложак bed
505 брат brother
506 яйка egg
507 паездка ride
508 клетак cell
509 лічаць, believe
510 магчыма, perhaps
511 выбраць pick
512 раптоўнае sudden
513 разлічваць count
514 квадратны square
515 прычына reason
516 Даўжыня length
517 ўяўляюць represent
518 мастацтва art
519 тэма subject
520 вобласць region
521 памер size
522 вар’іравацца vary
523 ўрэгуляваць settle
524 казаць speak
525 вага weight
526 агульнае general
527 лёд ice
528 справа matter
529 круг circle
530 пара pair
531 ўключаюць include
532 падзяляй divide
533 склад syllable
534 адчуваў felt
535 Гранд grand
536 мяч ball
537 яшчэ yet
538 хваля wave
539 падзенне drop
540 сэрца heart
541 Я am
542 прысутнічае present
543 цяжкі heavy
544 танец dance
545 рухавік engine
546 становішча position
547 рука arm
548 шырокі wide
549 ветразь sail
550 матэрыял material
551 доля fraction
552 лес forest
553 сядзець sit
554 гонка race
555 акно window
556 крама store
557 лета summer
558 цягнік train
559 сон sleep
560 даказаць prove
561 самотны lone
562 нага leg
563 практыкаванні exercise
564 сцяна wall
565 ўлоў catch
566 мацаванне mount
567 хочаце wish
568 неба sky
569 дошка board
570 радасць joy
571 зіма winter
572 Сб sat
573 напісана written
574 дзікі wild
575 інструмент instrument
576 захоўваецца kept
577 шкло glass
578 трава grass
579 карова cow
580 праца job
581 край edge
582 знак sign
583 візіт visit
584 міма past
585 мяккая soft
586 весела fun
587 яркі bright
588 газу gas
589 надвор’е weather
590 месяц month
591 млн million
592 несці bear
593 аздабленне finish
594 шчаслівыя happy
595 спадзяюся hope
596 кветка flower
597 апрануць clothe
598 дзіўна strange
599 сышоў gone
600 гандаль trade
601 мелодыя melody
602 паездка trip
603 офіс office
604 атрымліваць receive
605 радок row
606 рот mouth
607 дакладная exact
608 сімвал symbol
609 памерці die
610 меры least
611 бяда trouble
612 крык shout
613 акрамя except
614 напісаў wrote
615 насення seed
616 тон tone
617 далучыцца join
618 прапанаваць suggest
619 чысты clean
620 перапынак break
621 лэдзі lady
622 двор yard
623 расці rise
624 дрэнна bad
625 ўдар blow
626 алей oil
627 кроў blood
628 дакранайцеся touch
629 вырасла grew
630 цэнт cent
631 змешваць mix
632 каманда team
633 провад wire
634 кошт cost
635 страцілі lost
636 карычневы brown
637 насіць wear
638 сад garden
639 роўныя equal
640 адпраўлена sent
641 выбраць choose
642 ўпаў fell
643 адпавядаць fit
644 цячы flow
645 кірмаш fair
646 банк bank
647 збіраць collect
648 захаваць save
649 кантроль control
650 дзесятковай decimal
651 вуха ear
652 яшчэ else
653 цалкам quite
654 зламаў broke
655 справу case
656 сярэдні middle
657 забіць kill
658 сын son
659 возера lake
660 момант moment
661 шкала scale
662 гучна loud
663 вясна spring
664 назіраць observe
665 дзіця child
666 прама straight
667 зычны consonant
668 нацыя nation
669 слоўнік dictionary
670 малако milk
671 хуткасць speed
672 метад method
673 орган organ
674 плаціць pay
675 ўзрост age
676 раздзел section
677 сукенка dress
678 воблака cloud
679 сюрпрыз surprise
680 ціха quiet
681 камень stone
682 малюсенькі tiny
683 ўздым climb
684 крута cool
685 дызайн design
686 бедных poor
687 шмат lot
688 эксперымент experiment
689 знізу bottom
690 ключ key
691 жалеза iron
692 адзін single
693 палка stick
694 плоскім flat
695 дваццаць twenty
696 скура skin
697 ўсмешка smile
698 зморшчына crease
699 адтуліну hole
700 скакаць jump
701 дзіця baby
702 восем eight
703 вёска village
704 знаёмства meet
705 корань root
706 купіць buy
707 падняць raise
708 вырашыць solve
709 металу metal
710 Ці whether
711 штуршок push
712 сем seven
713 пункт paragraph
714 трэцяя third
715 павінен shall
716 якія трымаюць held
717 валасы hair
718 апісаць describe
719 кухар cook
720 паверх floor
721 альбо either
722 вынік result
723 спаліць burn
724 пагорак hill
725 сейф safe
726 кот cat
727 стагоддзя century
728 разгледзець consider
729 тып type
730 закон law
731 біт bit
732 узбярэжжы coast
733 копія copy
734 фраза phrase
735 маўчанне silent
736 высокі tall
737 пясок sand
738 глебы soil
739 рол roll
740 тэмпература temperature
741 палец finger
742 прамысловасць industry
743 значэнне value
744 барацьба fight
745 хлусня lie
746 біць beat
747 ўзбуджаюць excite
748 натуральна natural
749 выгляд view
750 сэнс sense
751 капітал capital
752 не будзе won’t
753 крэсла chair
754 небяспека danger
755 садавіна fruit
756 багатыя rich
757 таўшчынёй thick
758 салдат soldier
759 працэс process
760 працаваць operate
761 практыка practice
762 асобны separate
763 цяжка difficult
764 лекар doctor
765 калі ласка please
766 абароны protect
767 апоўдні noon
768 ўраджай crop
769 сучасны modern
770 элемент element
771 хіт hit
772 студэнт student
773 кут corner
774 партыя party
775 харчавання supply
776 якога whose
777 знайсці locate
778 кальцо ring
779 характар character
780 казурка insect
781 злавілі caught
782 перыяд period
783 паказваюць indicate
784 радыё radio
785 казаў spoke
786 атам atom
787 чалавек human
788 гісторыя history
789 эфект effect
790 электрычная electric
791 чакаць expect
792 костка bone
793 чыгуначныя rail
794 уявіце imagine
795 забяспечыць provide
796 згаджацца agree
797 такім чынам, thus
798 пяшчотны gentle
799 жанчына woman
800 капітан captain
801 думаю guess
802 неабходна necessary
803 востры sharp
804 крыло wing
805 стварыць create
806 сусед neighbor
807 мыццё wash
808 Лятучая мыш bat
809 хкутнік rather
810 натоўп crowd
811 кукуруза corn
812 параўнаць compare
813 верш poem
814 радок string
815 звон bell
816 залежыць depend
817 мяса meat
818 руб rub
819 трубка tube
820 вядомы famous
921 даляр dollar
822 паток stream
823 страх fear
284 зрок sight
825 тонкі thin
826 трохкутнік triangle
827 планета planet
828 спяшацца hurry
829 галоўны chief
830 калонія colony
831 гадзіны clock
832 шахта mine
833 гальштук tie
834 увядзіце enter
835 асноўным major
836 свежы fresh
837 пошук search
838 адправіць send
839 жоўты yellow
840 пісталет gun
841 дазваляюць allow
842 друк print
843 мёртвых dead
844 пляма spot
845 пустыня desert
846 касцюм suit
847 ток current
848 ліфт lift
840 вырасла rose
850 прыходзім arrive
851 майстар master
852 трэк track
853 бацька parent
854 бераг shore
855 дзяленне division
856 ліст sheet
857 рэчыва substance
858 карысць favor
859 падлучэння connect
860 паведамленне post
861 правесці spend
862 акорд chord
863 тлушчу fat
864 рады glad
865 арыгінальны original
866 доля share
867 станцыя station
868 тата dad
869 хлеб bread
870 зарадкі charge
871 уласна proper
872 бар bar
873 прапанову offer
874 сегмент segment
875 раб slave
876 качка duck
877 імгненнае instant
878 рынак market
879 ступень degree
880 запаўнення populate
881 кураня chick
882 дарагі dear
883 вораг enemy
884 адказаць reply
885 напой drink
886 адбываюцца occur
887 падтрымка support
888 гаворка speech
889 прырода nature
890 дыяпазон range
891 пара steam
892 рух motion
893 шлях path
894 вадкасці liquid
895 увайсці log
896 азначала meant
897 фактар quotient
898 зубы teeth
899 абалонка shell
900 шыя neck
901 кіслароду oxygen
902 цукар sugar
903 смерць death
904 даволі pretty
905 уменне skill
906 жанчыны women
907 сезон season
908 рашэнне solution
909 магніт magnet
910 срэбра silver
911 дзякуй thank
912 філіял branch
913 матч match
914 суфікс suffix
915 асабліва especially
916 мал fig
917 баюся afraid
918 велізарны huge
919 сястра sister
920 сталь steel
921 абмеркаваць discuss
922 наперад forward
923 падобныя similar
924 накіроўваць guide
925 вопыт experience
926 адзнака score
927 яблык apple
928 купіў bought
929 прывяло led
930 крок pitch
931 паліто coat
932 шмат mass
933 карта card
934 група band
935 вяроўка rope
936 слізгацення slip
937 перамога win
938 марыць dream
939 вечар evening
940 стан condition
941 корму feed
942 інструмент tool
943 за ўсё total
944 асноўная basic
945 пах smell
946 даліна valley
947 ні nor
948 двойчы double
949 сядзенні seat
950 працягнуць continue
951 блок block
952 Дыяграма chart
953 капялюш hat
954 прадаць sell
955 поспех success
956 Кампанія company
957 адняць subtract
958 мерапрыемства event
959 прыватнасці particular
960 здзелка deal
961 плаваць swim
962 тэрмін term
963 насупраць opposite
964 жонка wife
965 абутку shoe
966 плячо shoulder
967 распаўсюджванне spread
968 арганізаваць arrange
969 лагер camp
970 вынайсці invent
971 бавоўна cotton
972 Дата нараджэння: born
973 вызначыць determine
974 кварта quart
975 дзевяць nine
976 грузавік truck
977 шум noise
978 ўзровень level
979 шанец chance
980 збіраць gather
981 крама shop
982 стрейч stretch
983 кінуць throw
984 бляск shine
985 нерухомасць property
986 калонка column
987 малекула molecule
988 выберыце select
989 няправільна wrong
990 шэры gray
991 паўторыце repeat
992 патрабуюць require
993 шырокая broad
994 падрыхтаваць prepare
995 соль salt
996 масць nose
997 множны plural
998 гнеў anger
999 прэтэнзіі claim
1000 кантынент continent

1000 Most Common Danish Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Danish words.

Number Danish in English
1 som as
2 jeg I
3 hans his
4 at that
5 han he
6 var was
7 til for
8 on
9 er are
10 med with
11 de they
12 være be
13 at
14 en one
15 har have
16 dette this
17 fra from
18 ved by
19 hot hot
20 ord word
21 men but
22 hvad what
23 nogle some
24 er is
25 det it
26 du you
27 eller or
28 havde had
29 den the
30 af of
31 til to
32 og and
33 en a
34 i in
35 vi we
36 kan can
37 ud out
38 andre other
39 var were
40 som which
41 gøre do
42 deres their
43 tid time
44 hvis if
45 vil will
46 hvordan how
47 sagde said
48 en an
49 hver each
50 fortælle tell
51 gør does
52 sæt set
53 tre three
54 ønsker want
55 luft air
56 godt well
57 også also
58 spille play
59 lille small
60 ende end
61 sætte put
62 hjem home
63 læse read
64 hånd hand
65 havn port
66 stor large
67 stave spell
68 tilføje add
69 selv even
70 jord land
71 her here
72 skal must
73 stor big
74 høj high
75 sådan such
76 følg follow
77 handling act
78 hvorfor why
79 spørge ask
80 mænd men
81 ændring change
82 gik went
83 lys light
84 slags kind
85 off off
86 brug need
87 hus house
88 billede picture
89 prøv try
90 os us
91 igen again
92 dyr animal
93 punkt point
94 mor mother
95 verden world
96 nær near
97 bygge build
98 selv self
99 jord earth
100 far father
101 enhver any
102 ny new
103 arbejde work
104 del part
105 tage take
106 get
107 sted place
108 lavet made
109 leve live
110 hvor where
111 efter after
112 tilbage back
113 lidt little
114 kun only
115 runde round
116 mand man
117 år year
118 kom came
119 vis show
120 hver every
121 god good
122 mig me
123 giver give
124 vores our
125 under under
126 navn name
127 meget very
128 gennem through
129 bare just
130 formular form
131 sætning sentence
132 stor great
133 tænke think
134 sige say
135 hjælpe help
136 lav low
137 linje line
138 afvige differ
139 tur turn
140 årsag cause
141 meget much
142 betyde mean
143 før before
144 træk move
145 højre right
146 dreng boy
147 gamle old
148 også too
149 samme same
150 hun she
151 alle all
152 der there
153 når when
154 op up
155 brug use
156 Deres your
157 måde way
158 om about
159 mange many
160 derefter then
161 dem them
162 skrive write
163 ville would
164 ligesom like
165 so
166 disse these
167 hende her
168 lang long
169 gøre make
170 ting thing
171 se see
172 ham him
173 to two
174 har has
175 se look
176 mere more
177 dag day
178 kunne could
179 go
180 komme come
181 gjorde did
182 nummer number
183 lyd sound
184 nej no
185 mest most
186 mennesker people
187 min my
188 løbet over
189 kende know
190 vand water
191 end than
192 opkald call
193 første first
194 der who
195 kan may
196 ned down
197 side side
198 været been
199 nu now
200 finde find
201 hoved head
202 stå stand
203 egen own
204 side page
205 bør should
206 land country
207 fundet found
208 svar answer
209 skole school
210 vokse grow
211 undersøgelse study
212 stadig still
213 lære learn
214 plante plant
215 dæksel cover
216 mad food
217 sol sun
218 fire four
219 mellem between
220 stat state
221 holde keep
222 øje eye
223 aldrig never
224 sidste last
225 lad let
226 tænkte thought
227 by city
228 træ tree
229 krydse cross
230 gård farm
231 hårdt hard
232 begyndelse start
233 måske might
234 historie story
235 sav saw
236 langt far
237 hav sea
238 tegne draw
239 venstre left
240 sent late
241 køre run
242 ikke don’t
243 mens while
244 presse press
245 tæt close
246 nat night
247 real real
248 liv life
249 few
250 nord north
251 bog book
252 bære carry
253 tog took
254 videnskab science
255 spise eat
256 værelse room
257 ven friend
258 begyndte began
259 idé idea
260 fisk fish
261 bjerg mountain
262 stoppe stop
263 en gang once
264 basen base
265 høre hear
266 hest horse
267 cut cut
268 sikker sure
269 ser watch
270 farve color
271 ansigt face
272 træ wood
273 main main
274 åben open
275 synes seem
276 sammen together
277 næste next
278 hvid white
279 børn children
280 begynde begin
281 fik got
282 gang walk
283 eksempel example
284 lethed ease
285 papir paper
286 gruppe group
287 altid always
288 musik music
289 dem those
290 både both
291 mark mark
292 ofte often
293 brev letter
294 indtil until
295 mile mile
296 flod river
297 bil car
298 fødder feet
299 pleje care
300 sekund second
301 nok enough
302 plain plain
303 pige girl
304 sædvanlig usual
305 unge young
306 klar ready
307 ovenfor above
308 nogensinde ever
309 rød red
310 liste list
311 selv though
312 føler feel
313 snak talk
314 fugl bird
315 snart soon
316 krop body
317 hund dog
318 familie family
319 direkte direct
320 udgøre pose
321 forlade leave
322 sang song
323 måle measure
324 dør door
325 produkt product
326 sort black
327 kort short
328 talord numeral
329 klasse class
330 vind wind
331 spørgsmål question
332 ske happen
333 komplet complete
334 skib ship
335 område area
336 halvdelen half
337 sten rock
338 ordre order
339 brand fire
340 syd south
341 problem problem
342 stykke piece
343 fortalt told
344 vidste knew
345 pass pass
346 siden since
347 top top
348 hele whole
349 konge king
350 gade street
351 tommer inch
352 formere multiply
353 intet nothing
354 kursus course
355 ophold stay
356 hjul wheel
357 fuld full
358 kraft force
359 blå blue
360 objekt object
361 beslutte decide
362 overflade surface
363 dyb deep
364 månen moon
365 ø island
366 fod foot
367 systemet system
368 travlt busy
369 test test
370 rekord record
371 båd boat
372 fælles common
373 guld gold
374 mulig possible
375 planet plane
376 stedet stead
377 tør dry
378 spekulerer wonder
379 grine laugh
380 tusinde thousand
381 siden ago
382 løb ran
383 tjek check
384 spil game
385 form shape
386 sidestille equate
387 varmt hot
388 miss miss
389 bragt brought
390 varme heat
391 sne snow
392 dæk tire
393 bringe bring
394 ja yes
395 fjernt distant
396 fylde fill
397 øst east
398 maling paint
399 sprog language
400 blandt among
401 enhed unit
402 magt power
403 by town
404 bøde fine
405 vis certain
406 flyve fly
407 falde fall
408 føre lead
409 råb cry
410 mørk dark
411 maskine machine
412 notat note
413 vente wait
414 plan plan
415 figur figure
416 stjerne star
417 kasse box
418 navneord noun
419 felt field
420 hvile rest
421 korrekt correct
422 stand able
423 pund pound
424 gjort done
425 skønhed beauty
426 køretur drive
427 stod stood
428 indeholder contain
429 forside front
430 undervise teach
431 uge week
432 endelig final
433 gav gave
434 grøn green
435 oh oh
436 hurtig quick
437 udvikle develop
438 havet ocean
439 varm warm
440 fri free
441 minut minute
442 stærk strong
443 særlige special
444 sind mind
445 bag behind
446 klar clear
447 hale tail
448 producere produce
449 kendsgerning fact
450 rum space
451 hørt heard
452 bedst best
453 time hour
454 bedre better
455 sand true
456 i løbet af during
457 hundrede hundred
458 fem five
459 huske remember
460 trin step
461 tidligt early
462 holde hold
463 vest west
464 jorden ground
465 interesse interest
466 reach
467 hurtigt fast
468 verbum verb
469 synge sing
470 lytte listen
471 seks six
472 tabel table
473 rejser travel
474 mindre less
475 formiddag morning
476 ti ten
477 simpelt simple
478 flere several
479 vokal vowel
480 mod toward
481 krig war
482 lægge lay
483 mod against
484 mønster pattern
485 langsom slow
486 centrum center
487 elsker love
488 person, person
489 penge money
490 tjene serve
491 synes appear
492 vej road
493 kort map
494 regn rain
495 regel rule
496 regere govern
497 træk pull
498 kold cold
499 varsel notice
500 stemme voice
501 energi energy
502 jagt hunt
503 sandsynlig probable
504 seng bed
505 bror brother
506 æg egg
507 tur ride
508 celle cell
509 tro believe
510 måske perhaps
511 pick pick
512 pludselige sudden
513 tælle count
514 firkantet square
515 årsag reason
516 længde length
517 repræsentere represent
518 kunst art
519 emne subject
520 regionen region
521 størrelse size
522 variere vary
523 bosætte settle
524 tale speak
525 vægt weight
526 generelt general
527 is ice
528 stof matter
529 cirkel circle
530 pair pair
531 omfatter include
532 kløft divide
533 stavelse syllable
534 filt felt
535 store grand
536 kugle ball
537 endnu yet
538 bølge wave
539 drop drop
540 hjerte heart
541 am am
542 til stede present
543 tung heavy
544 dans dance
545 motor engine
546 stilling position
547 armen arm
548 bred wide
549 sejl sail
550 materiale material
551 fraktion fraction
552 skov forest
553 sidde sit
554 løb race
555 vindue window
556 butik store
557 sommer summer
558 tog train
559 søvn sleep
560 bevise prove
561 enlig lone
562 ben leg
563 motion exercise
564 væg wall
565 fangst catch
566 monteringstid mount
567 ønske wish
568 himmel sky
569 bord board
570 glæde joy
571 vinter winter
572 Lør sat
573 skriftlig written
574 vild wild
575 redskab instrument
576 holdt kept
577 glas glass
578 græs grass
579 ko cow
580 job job
581 kant edge
582 tegn sign
583 besøg visit
584 fortid past
585 blød soft
586 sjov fun
587 lyse bright
588 gas gas
589 vejr weather
590 måned month
591 millioner million
592 bære bear
593 slut finish
594 glad happy
595 håber hope
596 blomst flower
597 iklæde clothe
598 mærkelig strange
599 væk gone
600 handel trade
601 melodi melody
602 tur trip
603 kontor office
604 modtage receive
605 række row
606 mund mouth
607 eksakt exact
608 symbolet symbol
609 die
610 mindst least
611 besvær trouble
612 råbe shout
613 undtagen except
614 skrev wrote
615 frø seed
616 tone tone
617 slutte join
618 tyder suggest
619 ren clean
620 pause break
621 dame lady
622 værftet yard
623 stige rise
624 dårlig bad
625 slag blow
626 olie oil
627 blod blood
628 røre touch
629 voksede grew
630 procent cent
631 mix mix
632 hold team
633 ledning wire
634 omkostninger cost
635 tabt lost
636 brun brown
637 slid wear
638 haven garden
639 lige equal
640 sendt sent
641 vælge choose
642 faldt fell
643 passe fit
644 flow flow
645 retfærdig fair
646 bank bank
647 indsamle collect
648 spare save
649 kontrol control
650 decimal decimal
651 øre ear
652 andet else
653 helt quite
654 brød broke
655 tilfælde case
656 midten middle
657 dræbe kill
658 søn son
659 lake
660 øjeblik moment
661 skala scale
662 højt loud
663 fjeder spring
664 observere observe
665 barn child
666 lige ud straight
667 konsonant consonant
668 nation nation
669 ordbog dictionary
670 mælk milk
671 hastighed speed
672 metode method
673 orgel organ
674 betale pay
675 alder age
676 sektion section
677 kjole dress
678 sky cloud
679 overraskelse surprise
680 stille quiet
681 sten stone
682 lille tiny
683 klatre climb
684 køligt cool
685 konstruktion design
686 dårlig poor
687 parti lot
688 eksperiment experiment
689 bund bottom
690 nøgle key
691 jern iron
692 enkelt single
693 stick stick
694 flad flat
695 tyve twenty
696 hud skin
697 smil smile
698 krølle crease
699 hul hole
700 hoppe jump
701 barn baby
702 otte eight
703 landsby village
704 Mød meet
705 rod root
706 købe buy
707 hæve raise
708 løse solve
709 metal metal
710 hvorvidt whether
711 skub push
712 syv seven
713 afsnit paragraph
714 tredje third
715 skal shall
716 Held held
717 hår hair
718 beskrive describe
719 kok cook
720 gulv floor
721 enten either
722 resultat result
723 brænde burn
724 bakke hill
725 sikker safe
726 kat cat
727 århundrede century
728 overveje consider
729 typen type
730 lov law
731 bit bit
732 kyst coast
733 kopi copy
734 sætning phrase
735 lydløs silent
736 høj tall
737 sandet sand
738 jord soil
739 rulle roll
740 temperatur temperature
741 finger finger
742 industri industry
743 værdi value
744 kamp fight
745 løgn lie
746 slå beat
747 ophidse excite
748 naturlig natural
749 udsigt view
750 fornuft sense
751 kapital capital
752 vil ikke won’t
753 stol chair
754 fare danger
755 frugt fruit
756 rig rich
757 tyk thick
758 soldat soldier
759 proces process
760 operere operate
761 praksis practice
762 særskilt separate
763 svært difficult
764 læge doctor
765 venligst please
766 beskytte protect
767 middag noon
768 afgrøde crop
769 moderne modern
770 elementet element
771 hit hit
772 studerende student
773 hjørne corner
774 parti party
775 forsyning supply
776 hvis whose
777 lokalisere locate
778 ring ring
779 karakter character
780 insekt insect
781 fanget caught
782 periode period
783 angive indicate
784 radio radio
785 talte spoke
786 atomet atom
787 menneske human
788 historie history
789 effekt effect
790 elektrisk electric
791 forventer expect
792 knogle bone
793 skinne rail
794 forestille imagine
795 give provide
796 enige agree
797 således thus
798 blid gentle
799 kvinde woman
800 kaptajn captain
801 gætte guess
802 nødvendig necessary
803 skarp sharp
804 vinge wing
805 skabe create
806 nabo neighbor
807 vask wash
808 flagermus bat
809 snarere rather
810 mængden crowd
811 majs corn
812 sammenligne compare
813 digt poem
814 streng string
815 klokke bell
816 afhænge depend
817 kød meat
818 gnide rub
819 rør tube
820 berømt famous
921 dollaren dollar
822 strøm stream
823 frygt fear
284 syn sight
825 tynd thin
826 trekant triangle
827 verden planet
828 skynde hurry
829 chef chief
830 koloni colony
831 ur clock
832 minen mine
833 slips tie
834 indtaste enter
835 større major
836 frisk fresh
837 Søg search
838 sende send
839 gul yellow
840 pistol gun
841 tillade allow
842 udskriv print
843 død dead
844 plet spot
845 ørken desert
846 kulør suit
847 strøm current
848 elevator lift
840 steget rose
850 ankommer arrive
851 mester master
852 spor track
853 forælder parent
854 kysten shore
855 opdeling division
856 ark sheet
857 stof substance
858 begunstige favor
859 forbinde connect
860 indlæg post
861 tilbringe spend
862 akkord chord
863 fedt fat
864 glad glad
865 originale original
866 aktie share
867 stationen station
868 far dad
869 brød bread
870 oplade charge
871 korrekt proper
872 bar bar
873 tilbud offer
874 segmentet segment
875 slave slave
876 ænder duck
877 øjeblikkelig instant
878 marked market
879 grad degree
880 befolke populate
881 chick chick
882 kære dear
883 fjende enemy
884 svar reply
885 drikke drink
886 forekomme occur
887 støtte support
888 tale speech
889 natur nature
890 rækkevidde range
891 damp steam
892 bevægelse motion
893 sti path
894 væske liquid
895 log log
896 betød meant
897 kvotient quotient
898 tænder teeth
899 skallen shell
900 hals neck
901 ilt oxygen
902 sukker sugar
903 død death
904 temmelig pretty
905 færdighed skill
906 kvinder women
907 årstid season
908 opløsning solution
909 magneten magnet
910 sølv silver
911 tak thank
912 gren branch
913 kamp match
914 endelse suffix
915 især especially
916 figen fig
917 bange afraid
918 enorm huge
919 søster sister
920 stål steel
921 diskutere discuss
922 fremad forward
923 lignende similar
924 guide guide
925 erfaring experience
926 Baseret score
927 æble apple
928 købte bought
929 ledede led
930 tonehøjde pitch
931 frakke coat
932 masse mass
933 kort card
934 bånd band
935 reb rope
936 slip slip
937 sejr win
938 drømme dream
939 aften evening
940 betingelse condition
941 foder feed
942 værktøj tool
943 samlede total
944 grundlæggende basic
945 lugt smell
946 dal valley
947 heller ikke nor
948 dobbelt double
949 sæde seat
950 fortsætte continue
951 blok block
952 diagram chart
953 hat hat
954 sælge sell
955 succes success
956 selskab company
957 fratrække subtract
958 begivenhed event
959 særlig particular
960 aftale deal
961 svømme swim
962 sigt term
963 modsat opposite
964 kone wife
965 sko shoe
966 skulder shoulder
967 spredning spread
968 arrangere arrange
969 lejr camp
970 opfinde invent
971 bomuld cotton
972 Født born
973 bestemme determine
974 kvart quart
975 ni nine
976 lastbil truck
977 støj noise
978 niveau level
979 mulighed chance
980 samle gather
981 butik shop
982 strækning stretch
983 smide throw
984 skinne shine
985 ejendom property
986 kolonne column
987 molekyle molecule
988 Vælg select
989 forkert wrong
990 grå gray
991 gentagelse repeat
992 kræver require
993 bred broad
994 forberede prepare
995 salt salt
996 næse nose
997 flertal plural
998 vrede anger
999 fordring claim
1000 kontinent continent

1000 Most Common Chinese Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Chinese words.

Number Chinese in English
1 A
2 People
3 In
4 Can
5 Not
6 She
7 Do
8 Go
9 Also
10 Have
11 This
12 That
13 Not
14 Even
15 A
16 Come
17 Wish
18 On
19 I
20 You
21 Of
22 Be
23 The
24 He
25 What
26 They
27 In
28 Say
29 For
30 Good
31 It
32 知道 Know
33 我的 My
34 And
35 你的 Your
36 Want
37 Only
38 Very
39 Both
40 To
41 To
42 Ah
43 How
44 Get
45 Also
46 Cross
47 不是 No
48 To
49 Sample
50 Fly
51 Far
52 Body
53 任何 Any
54 生活 Life
55 Enough
56 Number
57 Orchid
58 Swiss
59 Reach
60 Or
61 Willing
62 Stem
63 Do not
64 Military
65 Positive
66 是不是 Is not
67 Certificate
68 不用 Need not
69 Three
70 Music
71 Lucky
72 男人 Man
73 告訴 Tell
74 Road
75 Do
76 可是 But
77 And
78 Secondary
79 Dog
80 Decide
81 Gold
82 History
83 Governess
84 Department
85 正在 Are
86 Live
87 Just
88 回家 Return home
89 Shellfish
90 如何 How
91 Must
92 War
93 不會 Will not
94 Husband
95 Feed
96 Father
97 Inferior
98 肯定 Sure
99 女孩 Girl
100 世界 World
101 不要 Must not
102 Some
103 不知道 Do not know
104 不能 Can not
105 Because
106 Feel
107 Hair
108 Image
109 Too
110 但是 But
111 Multi-
112 Fight
113 Machine
114 Come
115 好了 Well
116 Use
117 他的 His
118 Appeal
119 Moral
120 Call
121 什麼 What
122 SANT
123 Dry
124 Heart
125 Go
126 Ratio
127 Dead
128 Hey
129 Out
130 Car
131 一下 About
132 In
133 好吧 Well
134 需要 Need
135 After
136 Mom
137 Wait
138 Long
139 And
140 Wrong
141 好的 Good
142 Between
143 And
144 Country
145 Start
146 Move
147 Kill
148 At
149 Seed
150 去了 Go
151 Dan
152 Name
153 混蛋 Asshole
154 Ceremony
155 Dry
156 不了 Not
157 有些 Some
158 Cross
159 After
160 Strike
161 漂亮 Beautiful
162 God
163 多少 How much
164 Sea
165 Each
166 Brother
167 Teach
168 走吧 Go
169 好像 Like
170 Single
171 Public
172 Forest
173 Female
174 Busy
175 Fire
176 Bell
177 家伙 Guy
178 Branch
179 回去 Go back
180 最后 Last
181 Water
182 不管 Regardless of
183 Wheat
184 Diarrhea
185 Ghost
186 Also
187 Ship
188 Forever
189 安全 Security
190 那個 That
191 Seoul
192 這麼 So
193 Full
194 Wind
195 Skin
196 Prestige
197 According to
198 Lu
199 Turn
200 Phase
201 地方 Local
202 沒有 No
203 有人 Some
204 Hi
205 看看 Look
206 自己 Oneself
207 一定 Certainly
208 事情 Thing
209 Scrap
210 希望 Hope
211 The
212 Aspx.
213 Sense
214 Gas
215 不想 Do not want to
216 Well
217 Real
218 Beginning
219 To
220 然后 Then
221 A
222 相信 Believe
223 Bear
224 今天 Today
225 A few
226 Title
227 Put
228 Let
229 Indeed
230 意思 Meaning
231 Become
232 所有 All
233 Happy
234 To
235 The
236 一切 Everything
237 Remember
238 抱歉 Sorry
239 一直 Has been
240 Day
241 Drawers
242 Money
243 Surface
244 More
245 Learn
246 現在 Now
247 Side
248 你們 You
249 不起 Can not afford to
250 Brain
251 Uh
252 Theory
253 Man
254 Point
255 General
256 第一 First
257 Through
258 Stick
259 线 Line
260 很高 High
261 Buy
262 Request
263 Bundle
264 Wow
265 Finger
266 Zhang
267 Culture
268 Zinc
269 Weight
270 Philippines
271 Eye
272 根本 Fundamental
273 Join
274 Red
275 Love
276 不到 Less than
277 這些 These
278 自己的 Own
279 Laugh
280 Close
281 Base
282 唯一 Unique
283 要是 If
284 Mention
285 Tune
286 Korea
287 女士 Ms.
288 School
289 公司 Company
290 Condition
291 Bother
292 Stop
293 Britain
294 Police
295 Risk
296 東西 Thing
297 不可能 Impossible
298 Sit
299 Area
300 Fruit
301 Partner
302 Ha
303 Luo
304 Difficult
305 Both
306 一些 Some
307 這樣 So
308 From
309 女人 Woman
310 To
311 最好 The best
312 走了 Go
313 Sang
314 Threaten
315 Next
316 Reason
317 Plus
318 Gun
319 Ten thousand
320 Member
321 You
322 Play
323 Minute
324 Make
325 Pakistan
326 而且 And
327 Matter
328 Hurt
329 Official
330 Road
331 出去 Out
332 Force
333 Total
334 Person
335 First
336 Most
337 很多 Many
338 Treatment
339 一次 Once
340 Report
341 名字 Name
342 Will
343 Di
344 到了 To
345 Solution
346 New
347 Team
348 Knowledge
349 死了 Dead
350 Eye
351 媽的 Damn
352 第一次 First
353 離開 Leave
354 Forget
355 我自己 Myself
356 Harmonious
357 Strict
358 And
359 Band
360 Rush
361 太棒 Great
362 Buddha
363 Straight
364 認為 Think
365 老婆 Wife
366 Search
367 除了 In addition to
368 By Order of the
369 Thai
370 Build
371 Europe
372 然後 Then
373 Level
374 昨晚 Last night
375 Stone
376 有了 With
377 都有 Have
378 Clams
379 Poor
380 Think
381 What
382 過來 Come
383 努力 Strive
384 丈夫 Husband
385 任何人 Anyone
386 城市 City
387 死亡 Death
388 全部 Whole
389 Group
390 i i
391 也許 Perhaps
392 最近 Recently
393 Inverted
394 Collar
395 Gu
396 City
397 Six
398 行了 The line
399 Roll
400 好嗎 Okay
401 Division
402 High
403 Li
404 Bad
405 Electricity
406 警察 Police
407 Item
408 Who
409 兄弟 Brothers
410 之前 Before
411 Talk
412 Send
413 Forest
414 He
415 以前 Previous
416 Room
417 Marriage
418 Drink
419 怎麼 How
420 今晚 Tonight
421 Interest
422 Crazy
423 因為 Because
424 Live
425 Within
426 Light
427 Approximately
428 Sound
429 或者 Or
430 不行 Not work
431 到底 In the end
432 Mine
433 Dimension
434 Article
435 明天 Tomorrow
436 不好 Bad
437 已經 Already
438 天啊 God
439 Rockwell
440 Protect
441 Tower
442 Transport
443 Meet
444 Ball
445 得到 Get
446 穿 Wear
447 Sound
448 From
449 For
450 Raw
451 Return
452 Can
453 East
454 Seoul
455 Happy
456 很好 Well
457 他們 They
458 Enter
459 Ground
460 孩子 Children
461 Help
462 From
463 Look for
464 Nigeria
465 From
466 Under
467 Horse
468 With
469 Profit
470 所以 So
471 Close
472 Which
473 Negligent
474 Row
475 Home
476 Pull
477 Only
478 看到 See
479 Say
480 Hand
481 Law
482 Oh
483 Who
484 Head
485 No
486 Ah
487 工作 Work
488 可能 May
489 Salary
490 朋友 Friend
491 Please
492 Promise
493 Years
494 那些 Those
495 一個 A
496 一起 Together
497 However
498 Eat
499 Write
500 Band
501 我喜 I am pleased to
502 Eph.
503 Exhausted
504 Yeah
505 Oh
506 Tuan
507 Fall
508 Book
509 其他 Other
510 Send
511 Scholar
512 Implement
513 Loose
514 Number
515 Light
516 Its
517 想我 Think I
518 Pole
519 Close
520 完全 Entirely
521 做了 Done
522 Shadow
523 Room
524 Be subject
525 Odd
526 Test
527 Dress
528 晚上 At night
529 Evil
530 Should
531 小姐 Miss
532 Whole
533 Strength
534 Industry
535 Class
536 Complex
537 Austrian
538 Dream
539 Once
540 Mouth
541 Recognize
542 如此 So
543 Dad
544 Photo
545 Outstanding
546 為什麼 Why
547 Enter
548 Sleep
549 都不 Not
550 Clothes
551 Festival
552 Dayton
553 了解 Understand
554 Root
555 Egg
556 Tight
557 Hemp
558 很快 Quickly
559 Tour
560 忘了 Forget
561 Wear
562 Shakespeare
563 故事 Story
564 Regard
565 真正 Real
566 Crab
567 Fee
568 By
569 Whole
570 Anti-
571 Word
572 Degree
573 甚至 Even
574 Bureau
575 Mo
576 Life
577 Language
578 Sex
579 Often
580 Levin
581 之后 After
582 可不 From time to
583 Mother
584 留下 Stay
585 Outside
586 When the
587 This
588 Shock
589 Bo
590 Mouth
591 喜歡 Like
592 the the
593 在做 Doing
594 那麼 Then
595 Please
596 Five
597 Mark
598 Painting
599 身上 Body
600 以后 After
601 Main
602 謝謝 Thank you
603 應該 Should
604 Quiet
605 Bomb
606 Change
607 Wine
608 Lun
609 In
610 Flower
611 Continue
612 天哪 Gosh
613 這裡 Here
614 房子 House
615 What
616 By
617 Drug
618 With
619 早上 Morning
620 Wave
621 Get
622 Business
623 Original
624 Lose
625 Test
626 Years
627 Collectively
628 Oblique
629 拜托 Please
630 Run
631 不在 Absence
632 Harm
633 What
634 Day
635 Ni
636 Triumphant
637 衣服 Clothes
638 Rule
639 便 Then
640 Passenger
641 Discuss
642 好好 Good
643 They
644 覺得 Feel
645 谢谢 Thank you
646 Entrust
647 Game
648 Office
649 Color
650 Independent
651 眼睛 Eye
652 Black
653 China
654 放在 On the
655 City
656 的時候 When
657 Station
658 小孩 Child
659 住在 Lives in
660 咖啡 Coffee
661 Change
662 才是 Is
663 Yu
664 Week
665 控制 Control
666 Speech
667 Dare
668 Win
669 Half
670 White
671 Release
672 能不能 Can
673 生了 Health
674 而已 Nothing more
675 Map
676 That
677 Strange
678 字幕 Subtitle
679 對不起 I am sorry
680 去看 To see
681 像是 Like
682 保持 Keeping
683 For
684 Worship
685 一件 A
686 Money
687 想知道 Want to know
688 Time
689 Speak
690 新的 New
691 Hope
692 Fry
693 Choose
694 Know
695 說的 Said
696 Code
697 Play
698 Stopper
699 Touch
700 放下 Put down
701 一樣 Equally
702 害怕 Be afraid
703 杰克 Jack
704 Welcome
705 Absolutely
706 開始 Start
707 生命 Life
708 King
709 Help
710 Joe
711 Justice
712 回到 Back to
713 Save
714 清楚 Clear
715 Cold
716 原因 Reason
717 But
718 Pay
719 Tube
720 Mad
721 Early
722 一天 One day
723 Exceed
724 怀 Bosom
725 使 Make
726 Break
727 Play
728 外面 Outside
729 Four
730 Floor
731 另一 Another
732 玩笑 Joke
733 好啊 Well
734 In
735 Hospital
736 Air
737 Na
738 Will
739 下去 Go on
740 Pass
741 時間 Time
742 感到 Feel
743 Understand
744 Blood
745 失去 Lose
746 End
747 還是 Or
748 Price
749 Package
750 Wait
751 Change
752 Quasi-
753 Check
754 A
755 Card
756 這個 This
757 在哪 Where
758 Fixed
759 Place
760 真是 Really
761 Insurance
762 想要 Want
763 Safe
764 And
765 Take
766 Love
767 爸爸 Father
768 Die
769 You
770 U.S.
771 非常 Very
772 Do
773 Ago
774 Grid
775 Field
776 Body
777 大家 Everyone
778 Yeah
779 System
780 After
781 Parent
782 明白 Understand
783 Equipment
784 Cloth
785 Meter
786 Grace
787 找到 Find
788 她的 Her
789 Old
790 Ai
791 Meaning
792 Door
793 La
794 Meter
795 This
796 Ask
797 上帝 God
798 Must
799 Not
800 等等 Etc.
801 不過 But
802 Guess
803 Blessing
804 打算 Plan
805 Suitable
806 Danger
807 Even
808 Fear
809 Of
810 不需要 Do not need to
811 Fight
812 Then
813 Prison
814 More
815 小子 Brat
816 有趣 Interesting
817 喜歡 Like
818 the the
819 在做 Doing
820 那麼 Then
821 Please
822 Five
823 Mark
824 Painting
825 身上 Body
826 以后 After
827 至少 At least
828 Inferior
829 Take off
830 消息 News
831 不喜 Do not like
832 Block
833 快走 Brisk walking
834 With
835 各位 Everybody
836 Count
837 問題 Problem
838 沒事 All right
839 Guide
840 State
841 老兄 Brother
842 Catch
843 On behalf of
844 Mongolian
845 抓住 Catch
846 Mountain
847 Beat
848 Sand
849 妻子 Wife
850 Face
851 Responsibility
852 你自己 Yourself
853 回來 Come back
854 Song
855 Star
856 Right
857 Technique
858 Show
859 Fortunately
860 Cross
861 不同 Different
862 Clever
863 Follow
864 Ascend
865 Class
866 Two
867 Record
868 武器 Weapon
869 Hot
870 才能 Ability
871 當然 Of course
872 Night
873 晚安 Good night
874 成功 Success
875 Not
876 Participate
877 Tile
878 Rice
879 Kill
880 Handkerchief
881 To be
882 是否 Whether
883 Le
884 Shoot
885 Table
886 Guard
887 太太 Wife
888 接受 Accepted
889 Jump
890 Elephant
891 Spirit
892 真不 I really do not
893 Break
894 夫人 Mrs.
895 Exercise
896 Promise
897 Bodhisattva
898 Sell
899 Selected
900 注意 Note
901 Calendar
902 Foot
903 Wire
904 Less
905 Work
906 Close
907 Fish
908 Test
909 不再 No longer
910 Check
911 Cheat
912 必須 Must
913 a a
914 自由 Free
915 Cup
916 Shop
917 Complete
918 Chase
919 Occasion
920 Yield
921 想到 Think
922 Income
923 Explore
924 直到 Until
925 Cool
926 Random
927 Capital
928 Ruin
929 要求 Claim
930 Urgent
931 Mary
932 Square
933 完成 Complete
934 照片 Photo
935 收到 Receive
936 所有人 Everyone
937 博士 Doctor
938 媽媽 Mom
939 you you
940 父母 Parents
941 奇怪 Strange
942 男孩 Boy
943 Attack
944 Shop
945 Angstrom
946 多久 How long
947 Red
948 太多 Too
949 We
950 Can
951 Thing
952 See
953 我們 We
954 On
955 To
956 可以 Can
957 Present
958 Sri Lanka
959 Do
960 Child
961 Time
962 Point
963 Open
964 Let
965 就是 Is
966 But
967 It
968 With
969 It
970 This
971 如果 If
972 With
973 Evil
974 Listen
975 Gram
976 Again
977 Fast
978 Do
979 Be
980 是的 Yes
981 Large
982 先生 Mr.
983 Do not
984 Tell
985 真的 Really
986 Thank
987 Oh
988 Words
989 Instrument
990 See
991 When the
992 Core
993 That
994 西 Western
995 Child
996 Already
997 Can
998 Small
999 Love
1000 Special

1000 Most Common German Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken German words.

Number German in English
1 wie as
2 ich I
3 seine his
4 dass that
5 er he
6 war was
7 für for
8 auf on
9 sind are
10 mit with
11 sie they
12 sein be
13 bei at
14 ein one
15 haben have
16 dies this
17 aus from
18 durch by
19 heiß hot
20 Wort word
21 aber but
22 was what
23 einige some
24 ist is
25 es it
26 Sie you
27 oder or
28 hatte had
29 die the
30 von of
31 zu to
32 und and
33 ein a
34 bei in
35 wir we
36 können can
37 aus out
38 andere other
39 waren were
40 die which
41 tun do
42 ihre their
43 Zeit time
44 wenn if
45 werden will
46 wie how
47 sagte said
48 ein an
49 jeder each
50 sagen tell
51 tut does
52 Satz set
53 drei three
54 wollen want
55 Luft air
56 gut well
57 auch also
58 spielen play
59 klein small
60 Ende end
61 setzen put
62 Zuhause home
63 lesen read
64 seits hand
65 Hafen port
66 groß large
67 buchstabieren spell
68 hinzufügen add
69 auch even
70 Lande land
71 hier here
72 muss must
73 groß big
74 hoch high
75 so such
76 folgen follow
77 Akt act
78 warum why
79 fragen ask
80 Männer men
81 Veränderung change
82 ging went
83 Licht light
84 Art kind
85 aus off
86 müssen need
87 Haus house
88 Bild picture
89 versuchen try
90 uns us
91 wieder again
92 Tier animal
93 Punkt point
94 Mutter mother
95 Welt world
96 in der Nähe von near
97 bauen build
98 selbst self
99 Erde earth
100 Vater father
101 jeder any
102 neu new
103 Arbeit work
104 Teil part
105 nehmen take
106 erhalten get
107 Ort place
108 gemacht made
109 leben live
110 wo where
111 nach after
112 zurück back
113 wenig little
114 nur only
115 Runde round
116 Mann man
117 Jahr year
118 kam came
119 zeigen show
120 jeder every
121 gut good
122 mir me
123 geben give
124 unsere our
125 unter under
126 Name name
127 sehr very
128 durch through
129 nur just
130 Formular form
131 Satz sentence
132 groß great
133 denken think
134 sagen say
135 Hilfe help
136 niedrig low
137 Linie line
138 abweichen differ
139 wiederum turn
140 Ursache cause
141 viel much
142 bedeuten mean
143 vor before
144 Umzug move
145 Recht right
146 Junge boy
147 alt old
148 zu too
149 gleich same
150 sie she
151 alle all
152 da there
153 wenn when
154 nach oben up
155 Verwendung use
156 Ihre your
157 Weg way
158 über about
159 viele many
160 dann then
161 sie them
162 schreiben write
163 würde would
164 wie like
165 so so
166 diese these
167 sie her
168 lange long
169 machen make
170 Sache thing
171 sehen see
172 ihm him
173 zwei two
174 hat has
175 suchen look
176 mehr more
177 Tag day
178 könnte could
179 gehen go
180 kommen come
181 tat did
182 Anzahl number
183 klingen sound
184 nicht no
185 am meisten most
186 Menschen people
187 meine my
188 über over
189 wissen know
190 Wasser water
191 als than
192 Anruf call
193 erste first
194 die who
195 können may
196 nach unten down
197 Seite side
198 gewesen been
199 jetzt now
200 finden find
201 Kopf head
202 stehen stand
203 besitzen own
204 Seite page
205 sollte should
206 Land country
207 gefunden found
208 Antwort answer
209 Schule school
210 wachsen grow
211 Studie study
212 noch still
213 lernen learn
214 Anlage plant
215 Abdeckung cover
216 Lebensmittel food
217 Sonne sun
218 vier four
219 zwischen between
220 Zustand state
221 halten keep
222 Auge eye
223 nie never
224 letzte last
225 lassen let
226 Gedanken thought
227 Stadt city
228 Baum tree
229 überqueren cross
230 Bauernhof farm
231 schwer hard
232 Beginn start
233 Macht might
234 Geschichte story
235 Säge saw
236 weit far
237 Meer sea
238 ziehen draw
239 links left
240 spät late
241 laufen run
242 unterlassen Sie don’t
243 während while
244 Presse press
245 Schließen close
246 Nacht night
247 realen real
248 Leben life
249 wenige few
250 Norden north
251 Buch book
252 tragen carry
253 nahm took
254 Wissenschaft science
255 essen eat
256 Zimmer room
257 Freund friend
258 begann began
259 Idee idea
260 Fisch fish
261 berg mountain
262 Stopp stop
263 einmal once
264 Basis base
265 hören hear
266 Pferd horse
267 Schnitt cut
268 sicher sure
269 beobachten watch
270 Farbe color
271 Gesicht face
272 Holz wood
273 Haupt- main
274 geöffnet open
275 scheinen seem
276 zusammen together
277 nächste next
278 weiß white
279 Kinder children
280 Start begin
281 bekam got
282 gehen walk
283 Beispiel example
284 erleichtern ease
285 Papier paper
286 Gruppe group
287 immer always
288 Musik music
289 diejenigen those
290 beide both
291 Marke mark
292 oft often
293 Schreiben letter
294 bis until
295 Meile mile
296 Fluss river
297 Auto car
298 Füße feet
299 Pflege care
300 zweite second
301 genug enough
302 Ebene plain
303 Mädchen girl
304 üblich usual
305 jung young
306 bereit ready
307 oben above
308 je ever
309 rot red
310 Liste list
311 obwohl though
312 fühlen feel
313 Vortrag talk
314 Vogel bird
315 bald soon
316 Körper body
317 Hund dog
318 Familie family
319 direkt direct
320 Pose pose
321 verlassen leave
322 Lied song
323 messen measure
324 Tür door
325 Produkt product
326 schwarz black
327 kurz short
328 Zahl numeral
329 Klasse class
330 Wind wind
331 Frage question
332 passieren happen
333 vollständig complete
334 Schiff ship
335 Bereich area
336 Hälfte half
337 Stein rock
338 bestellen order
339 Feuer fire
340 Süden south
341 Problem problem
342 Stück piece
343 sagte told
344 wusste knew
345 passieren pass
346 seit since
347 obere top
348 ganze whole
349 König king
350 Straße street
351 Zoll inch
352 multiplizieren multiply
353 nichts nothing
354 Kurs course
355 bleiben stay
356 Rad wheel
357 voll full
358 Kraft force
359 blau blue
360 Objekt object
361 entscheiden decide
362 Oberfläche surface
363 tief deep
364 Mond moon
365 Insel island
366 Fuß foot
367 System system
368 beschäftigt busy
369 Prüfung test
370 Rekord record
371 Boot boat
372 gemeinsam common
373 goldenen gold
374 möglich possible
375 Flugzeug plane
376 statt stead
377 trocken dry
378 Wunder wonder
379 Lachen laugh
380 tausend thousand
381 vor ago
382 lief ran
383 überprüfen check
384 Spiel game
385 Form shape
386 gleichsetzen equate
387 heiß hot
388 Fehl miss
389 gebracht brought
390 Wärme heat
391 Schnee snow
392 Reifen tire
393 bringen bring
394 ja yes
395 entfernt distant
396 füllen fill
397 Osten east
398 malen paint
399 Sprache language
400 unter among
401 Einheit unit
402 Macht power
403 Stadt town
404 fein fine
405 sicher certain
406 fliegen fly
407 fallen fall
408 führen lead
409 Schrei cry
410 dunkel dark
411 Maschine machine
412 note note
413 warten wait
414 Plan plan
415 Abbildung figure
416 Stern star
417 Kasten box
418 Nomen noun
419 Feld field
420 Rest rest
421 richtig correct
422 fähig able
423 Pfund pound
424 getan done
425 Schönheit beauty
426 Antriebs drive
427 stand stood
428 enthalten contain
429 Front front
430 lehren teach
431 Woche week
432 Finale final
433 gab gave
434 grün green
435 oh oh
436 schnell quick
437 entwickeln develop
438 Ozean ocean
439 warme warm
440 kostenlos free
441 Minute minute
442 stark strong
443 besondere special
444 Geist mind
445 hinter behind
446 klar clear
447 Schwanz tail
448 produzieren produce
449 Tatsache fact
450 Raum space
451 gehört heard
452 beste best
453 Stunde hour
454 besser better
455 wahr true
456 während during
457 hundert hundred
458 fünf five
459 merken remember
460 Schritt step
461 früh early
462 halten hold
463 Westen west
464 Boden ground
465 Interesse interest
466 erreichen reach
467 schnell fast
468 Verbum verb
469 singen sing
470 hören listen
471 sechs six
472 Tabelle table
473 Reise travel
474 weniger less
475 Morgen morning
476 zehn ten
477 einfach simple
478 mehrere several
479 Vokal vowel
480 auf toward
481 Krieg war
482 legen lay
483 gegen against
484 Muster pattern
485 schleppend slow
486 Zentrum center
487 Liebe love
488 Person person
489 Geld money
490 dienen serve
491 erscheinen appear
492 Straße road
493 Karte map
494 regen rain
495 Regel rule
496 regieren govern
497 ziehen pull
498 Kälte cold
499 Hinweis notice
500 Stimme voice
501 Energie energy
502 Jagd hunt
503 wahrscheinlich probable
504 Bett bed
505 Bruder brother
506 Ei egg
507 Fahrt ride
508 Zelle cell
509 glauben believe
510 vielleicht perhaps
511 pflücken pick
512 plötzlich sudden
513 zählen count
514 Platz square
515 Grund reason
516 Dauer length
517 vertreten represent
518 Kunst art
519 Thema subject
520 Region region
521 Größe size
522 variieren vary
523 regeln settle
524 sprechen speak
525 Gewicht weight
526 allgemein general
527 Eis ice
528 Materie matter
529 Kreis circle
530 Paar pair
531 umfassen include
532 Kluft divide
533 Silbe syllable
534 Filz felt
535 groß grand
536 Kugel ball
537 noch yet
538 Welle wave
539 fallen drop
540 Herz heart
541 Uhr am
542 vorhanden present
543 schwer heavy
544 Tanz dance
545 Motor engine
546 Position position
547 Arm arm
548 breit wide
549 Segel sail
550 Material material
551 Fraktion fraction
552 Wald forest
553 sitzen sit
554 Rennen race
555 Fenster window
556 Speicher store
557 Sommer summer
558 Zug train
559 Schlaf sleep
560 beweisen prove
561 einsam lone
562 Bein leg
563 Übung exercise
564 Wand wall
565 Fang catch
566 Berg mount
567 wünschen wish
568 Himmel sky
569 Board board
570 Freude joy
571 Winter winter
572 sa sat
573 geschrieben written
574 wilden wild
575 Instrument instrument
576 gehalten kept
577 Glas glass
578 Gras grass
579 Kuh cow
580 Arbeit job
581 Rand edge
582 Zeichen sign
583 Besuch visit
584 Vergangenheit past
585 weich soft
586 Spaß fun
587 hell bright
588 Gases gas
589 Wetter weather
590 Monat month
591 Million million
592 tragen bear
593 Finish finish
594 glücklich happy
595 hoffen hope
596 blume flower
597 kleiden clothe
598 seltsam strange
599 Vorbei gone
600 Handel trade
601 Melodie melody
602 Reise trip
603 Büro office
604 empfangen receive
605 Reihe row
606 Mund mouth
607 genau exact
608 Zeichen symbol
609 sterben die
610 am wenigsten least
611 Ärger trouble
612 Schrei shout
613 außer except
614 schrieb wrote
615 Samen seed
616 Ton tone
617 beitreten join
618 vorschlagen suggest
619 sauber clean
620 Pause break
621 Dame lady
622 Hof yard
623 steigen rise
624 schlecht bad
625 Schlag blow
626 Öl oil
627 Blut blood
628 berühren touch
629 wuchs grew
630 Cent cent
631 mischen mix
632 Mannschaft team
633 Draht wire
634 Kosten cost
635 verloren lost
636 braun brown
637 tragen wear
638 Garten garden
639 gleich equal
640 gesendet sent
641 wählen choose
642 fiel fell
643 passen fit
644 fließen flow
645 Messe fair
646 Bank bank
647 sammeln collect
648 sparen save
649 Kontrolle control
650 dezimal decimal
651 Ohr ear
652 sonst else
653 ganz quite
654 pleite broke
655 Fall case
656 Mitte middle
657 töten kill
658 Sohn son
659 See lake
660 Moment moment
661 Maßstab scale
662 laut loud
663 Frühling spring
664 beobachten observe
665 Kind child
666 gerade straight
667 Konsonant consonant
668 Nation nation
669 Wörterbuch dictionary
670 milch milk
671 Geschwindigkeit speed
672 Verfahren method
673 Orgel organ
674 zahlen pay
675 Alter age
676 Abschnitt section
677 Kleid dress
678 Wolke cloud
679 Überraschung surprise
680 ruhig quiet
681 Stein stone
682 winzig tiny
683 Aufstieg climb
684 kühlen cool
685 Entwurf design
686 arm poor
687 Menge lot
688 Versuch experiment
689 Boden bottom
690 Schlüssel key
691 Eisen iron
692 Einzel single
693 Stick stick
694 Wohnung flat
695 zwanzig twenty
696 Haut skin
697 Lächeln smile
698 Falte crease
699 Loch hole
700 springen jump
701 Kind baby
702 acht eight
703 Dorf village
704 treffen meet
705 Wurzel root
706 kaufen buy
707 erhöhen raise
708 lösen solve
709 Metall metal
710 ob whether
711 drücken push
712 sieben seven
713 Absatz paragraph
714 dritte third
715 wird shall
716 Hand held
717 Haar hair
718 beschreiben describe
719 Koch cook
720 Boden floor
721 entweder either
722 Ergebnis result
723 brennen burn
724 Hügel hill
725 sicher safe
726 Katze cat
727 Jahrhundert century
728 betrachten consider
729 Typ type
730 Gesetz law
731 Bit bit
732 Küste coast
733 Kopie copy
734 Ausdruck phrase
735 still silent
736 hoch tall
737 Sand sand
738 Boden soil
739 Rolle roll
740 Temperatur temperature
741 Finger finger
742 Industrie industry
743 Wert value
744 Kampf fight
745 Lüge lie
746 schlagen beat
747 begeistern excite
748 natürlich natural
749 Blick view
750 Sinn sense
751 Hauptstadt capital
752 wird nicht won’t
753 Stuhl chair
754 Achtung danger
755 Obst fruit
756 reich rich
757 dick thick
758 Soldat soldier
759 Prozess process
760 betreiben operate
761 Praxis practice
762 trennen separate
763 schwierig difficult
764 Arzt doctor
765 Bitte please
766 schützen protect
767 Mittag noon
768 Ernte crop
769 modernen modern
770 Elementes element
771 treffen hit
772 Schüler student
773 Ecke corner
774 Partei party
775 Versorgung supply
776 deren whose
777 lokalisieren locate
778 Rings ring
779 Charakter character
780 insekt insect
781 gefangen caught
782 Zeit period
783 zeigen indicate
784 Funk radio
785 Speiche spoke
786 Atom atom
787 Mensch human
788 Geschichte history
789 Wirkung effect
790 elektrisch electric
791 erwarten expect
792 Knochen bone
793 Schiene rail
794 vorstellen imagine
795 bieten provide
796 zustimmen agree
797 so thus
798 sanft gentle
799 Frau woman
800 Kapitän captain
801 erraten guess
802 erforderlich necessary
803 scharf sharp
804 Flügel wing
805 schaffen create
806 Nachbar neighbor
807 Wasch wash
808 Fledermaus bat
809 eher rather
810 Menge crowd
811 mais corn
812 vergleichen compare
813 Gedicht poem
814 Schnur string
815 Glocke bell
816 abhängen depend
817 Fleisch meat
818 einreiben rub
819 Rohr tube
820 berühmt famous
921 Dollar dollar
822 Strom stream
823 Angst fear
284 Blick sight
825 dünn thin
826 Dreieck triangle
827 Erde planet
828 Eile hurry
829 Chef chief
830 Kolonie colony
831 Uhr clock
832 Mine mine
833 Krawatte tie
834 eingeben enter
835 Dur major
836 frisch fresh
837 Suche search
838 senden send
839 gelb yellow
840 Pistole gun
841 erlauben allow
842 Druck print
843 tot dead
844 Stelle spot
845 Wüste desert
846 Anzug suit
847 Strom current
848 Aufzug lift
840 stiegen rose
850 ankommen arrive
851 Stamm master
852 Spur track
853 Elternteil parent
854 Ufer shore
855 Teilung division
856 Blatt sheet
857 Substanz substance
858 begünstigen favor
859 verbinden connect
860 nach post
861 verbringen spend
862 Akkord chord
863 Fett fat
864 froh glad
865 Original original
866 Aktie share
867 Station station
868 Papa dad
869 Brot bread
870 aufladen charge
871 richtig proper
872 Leiste bar
873 Angebot offer
874 Segment segment
875 Sklave slave
876 ente duck
877 Augenblick instant
878 Markt market
879 Grad degree
880 besiedeln populate
881 küken chick
882 liebe dear
883 Feind enemy
884 antworten reply
885 Getränk drink
886 auftreten occur
887 Unterstützung support
888 Rede speech
889 Natur nature
890 Angebot range
891 Dampf steam
892 Bewegung motion
893 Weg path
894 Flüssigkeit liquid
895 protokollieren log
896 gemeint meant
897 Quotient quotient
898 Gebiss teeth
899 Schale shell
900 Hals neck
901 Sauerstoff oxygen
902 Zucker sugar
903 Tod death
904 ziemlich pretty
905 Geschicklichkeit skill
906 Frauen women
907 Saison season
908 Lösung solution
909 Magnet magnet
910 Silber silver
911 danken thank
912 Zweig branch
913 Spiel match
914 Suffix suffix
915 insbesondere especially
916 Feige fig
917 ängstlich afraid
918 riesig huge
919 Schwester sister
920 Stahl steel
921 diskutieren discuss
922 vorwärts forward
923 ähnlich similar
924 führen guide
925 Erfahrung experience
926 Partitur score
927 apfel apple
928 gekauft bought
929 geführt led
930 Tonhöhe pitch
931 Mantel coat
932 Masse mass
933 Karte card
934 Band band
935 Seil rope
936 Rutsch slip
937 gewinnen win
938 träumen dream
939 Abend evening
940 Zustand condition
941 Futtermittel feed
942 Werkzeug tool
943 gesamt total
944 Basis basic
945 Geruch smell
946 Tal valley
947 noch nor
948 doppelt double
949 Sitz seat
950 fortsetzen continue
951 Block block
952 Tabelle chart
953 Hut hat
954 verkaufen sell
955 Erfolg success
956 Firma company
957 subtrahieren subtract
958 Veranstaltung event
959 besondere particular
960 viel deal
961 schwimmen swim
962 Begriff term
963 Gegenteil opposite
964 Frau wife
965 Schuh shoe
966 Schulter shoulder
967 Verbreitung spread
968 arrangieren arrange
969 Lager camp
970 erfinden invent
971 Baumwolle cotton
972 geboren born
973 bestimmen determine
974 Quart quart
975 neun nine
976 Lastwagen truck
977 Lärm noise
978 Ebene level
979 Chance chance
980 sammeln gather
981 Geschäft shop
982 Stretch stretch
983 werfen throw
984 Glanz shine
985 Immobilien property
986 Spalte column
987 Molekül molecule
988 wählen select
989 falsch wrong
990 grau gray
991 Wiederholung repeat
992 erfordern require
993 breit broad
994 vorbereiten prepare
995 Salz salt
996 Nase nose
997 mehreren plural
998 Zorn anger
999 Anspruch claim
1000 Kontinent continent

1000 Most Common Turkish Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Turkish words.

Number Turkish in English
1 olarak as
2 ben I
3 onun his
4 bu that
5 diye he
6 oldu was
7 için for
8 üzerinde on
9 vardır are
10 ile with
11 onlar they
12 olmak be
13 at at
14 bir one
15 var have
16 Bu this
17 dan from
18 tarafından by
19 sıcak hot
20 kelime word
21 ancak but
22 ne what
23 bazı some
24 olduğunu is
25 o it
26 sen you
27 veya or
28 vardı had
29 the
30 arasında of
31 karşı to
32 ve and
33 bir a
34 içinde in
35 biz we
36 can can
37 üzerinden out
38 diğer other
39 vardı were
40 hangi which
41 do do
42 onların their
43 zaman time
44 eğer if
45 olacak will
46 nasıl how
47 dedi said
48 bir an
49 her each
50 söyle tell
51 yok does
52 set set
53 üç three
54 istiyorum want
55 hava air
56 iyi well
57 ayrıca also
58 oynamak play
59 küçük small
60 son end
61 koymak put
62 ev home
63 okumak read
64 el hand
65 liman port
66 büyük large
67 büyü spell
68 ekleyin add
69 hatta even
70 arazi land
71 burada here
72 gerekir must
73 büyük big
74 yüksek high
75 böyle such
76 izleyin follow
77 hareket act
78 neden why
79 sormak ask
80 erkekler men
81 değişim change
82 gitti went
83 ışık light
84 tür kind
85 kapalı off
86 gerek need
87 ev house
88 resim picture
89 denemek try
90 bizi us
91 tekrar again
92 hayvan animal
93 nokta point
94 anne mother
95 dünya world
96 yakın near
97 inşa etmek build
98 öz self
99 toprak earth
100 baba father
101 herhangi bir any
102 yeni new
103 work
104 bölüm part
105 almak take
106 olsun get
107 yer place
108 yapılan made
109 canlı live
110 nerede where
111 sonra after
112 geri back
113 küçük little
114 sadece only
115 yuvarlak round
116 adam man
117 yıl year
118 geldi came
119 gösterisi show
120 her every
121 iyi good
122 bana me
123 vermek give
124 bizim our
125 altında under
126 adı name
127 çok very
128 ile through
129 sadece just
130 formu form
131 cümle sentence
132 büyük great
133 düşünmek think
134 demek say
135 yardım help
136 düşük low
137 hat line
138 farklı differ
139 dönüş turn
140 neden cause
141 çok much
142 Yani mean
143 önce before
144 hareket move
145 sağ right
146 çocuk boy
147 eski old
148 çok too
149 aynı same
150 diye she
151 tüm all
152 orada there
153 zaman when
154 yukarı up
155 Kullanım use
156 senin your
157 yol way
158 hakkında about
159 birçok many
160 o zaman then
161 onları them
162 yazmak write
163 would would
164 gibi like
165 bu yüzden so
166 bu these
167 onu her
168 uzun long
169 yapmak make
170 şey thing
171 görmek see
172 onu him
173 iki two
174 var has
175 bak look
176 daha fazla more
177 gün day
178 olabilir could
179 gitmek go
180 gel come
181 yaptım did
182 numarası number
183 ses sound
184 hayır no
185 en most
186 insanlar people
187 benim my
188 üzerinde over
189 bilmek know
190 su water
191 daha than
192 çağrı call
193 ilk first
194 kim who
195 may may
196 aşağı down
197 yan side
198 oldu been
199 Şimdi now
200 bulmak find
201 kafa head
202 standı stand
203 kendi own
204 sayfa page
205 gerekir should
206 ülke country
207 bulundu found
208 cevap answer
209 okul school
210 büyümek grow
211 çalışma study
212 hala still
213 öğrenmek learn
214 bitki plant
215 kapak cover
216 gıda food
217 güneş sun
218 dört four
219 arasında between
220 devlet state
221 tutmak keep
222 göz eye
223 asla never
224 son last
225 let let
226 düşünce thought
227 Şehir city
228 ağaç tree
229 çapraz cross
230 çiftlik farm
231 sert hard
232 başlangıç start
233 olabilir might
234 hikaye story
235 testere saw
236 kadar far
237 deniz sea
238 çizmek draw
239 sol left
240 geç late
241 run run
242 yapamaz don’t
243 süre while
244 basın press
245 yakın close
246 gece night
247 gerçek real
248 hayat life
249 az few
250 kuzey north
251 kitap book
252 taşımak carry
253 aldı took
254 bilim science
255 yemek eat
256 oda room
257 arkadaşı friend
258 başladı began
259 fikir idea
260 balık fish
261 dağ mountain
262 dur stop
263 bir kez once
264 baz base
265 duymak hear
266 at horse
267 kesim cut
268 emin sure
269 izle watch
270 renk color
271 yüz face
272 ahşap wood
273 ana main
274 açık open
275 görünmek seem
276 birlikte together
277 sonraki next
278 beyaz white
279 çocuk children
280 başla begin
281 var got
282 yürümek walk
283 örnek example
284 kolaylığı ease
285 kâğıt paper
286 grup group
287 her zaman always
288 müzik music
289 bu those
290 her ikisi de both
291 işareti mark
292 sık sık often
293 mektup letter
294 kadar until
295 kilometre mile
296 nehir river
297 araba car
298 ayaklar feet
299 bakım care
300 ikinci second
301 yeterli enough
302 düz plain
303 kız girl
304 olağan usual
305 genç young
306 hazır ready
307 yukarıdaki above
308 hiç ever
309 kırmızı red
310 listesi list
311 olsa though
312 hissetmek feel
313 tartışma talk
314 kuş bird
315 yakında soon
316 vücut body
317 köpek dog
318 aile family
319 doğrudan direct
320 poz pose
321 bırakın leave
322 şarkı song
323 ölçmek measure
324 kapı door
325 ürün product
326 siyah black
327 kısa short
328 rakam numeral
329 sınıf class
330 rüzgar wind
331 soru question
332 olur happen
333 komple complete
334 gemi ship
335 alan area
336 yarım half
337 kaya rock
338 sipariş order
339 yangın fire
340 güney south
341 sorun problem
342 parça piece
343 söyledi told
344 biliyordu knew
345 geçmek pass
346 beri since
347 üst top
348 bütün whole
349 kral king
350 sokak street
351 inch inch
352 çarpmak multiply
353 hiçbir şey nothing
354 ders course
355 kalmak stay
356 tekerlek wheel
357 tam full
358 kuvvet force
359 mavi blue
360 nesne object
361 karar vermek decide
362 yüzey surface
363 derin deep
364 ay moon
365 ada island
366 ayak foot
367 sistem system
368 meşgul busy
369 Test test
370 kayıt record
371 tekne boat
372 ortak common
373 altın gold
374 mümkün possible
375 düzlem plane
376 başkasının yeri stead
377 kuru dry
378 acaba wonder
379 gülmek laugh
380 bin thousand
381 önce ago
382 koştu ran
383 kontrol check
384 oyunu game
385 şekil shape
386 eşit equate
387 sıcak hot
388 özledim miss
389 getirdi brought
390 ısı heat
391 kar snow
392 lastik tire
393 getirmek bring
394 evet yes
395 uzak distant
396 doldurun fill
397 doğu east
398 boya paint
399 dil language
400 arasında among
401 ünitesi unit
402 güç power
403 kasaba town
404 ince fine
405 belirli certain
406 uçmak fly
407 düşmek fall
408 kurşun lead
409 ağlamak cry
410 karanlık dark
411 makine machine
412 notu note
413 bekleyin wait
414 planı plan
415 rakam figure
416 yıldız star
417 kutu box
418 i noun
419 alan field
420 gerisi rest
421 doğru correct
422 yetenekli able
423 kiloluk pound
424 bitti done
425 güzellik beauty
426 sürücü drive
427 durdu stood
428 içeren contain
429 ön front
430 öğretmek teach
431 hafta week
432 nihai final
433 verdi gave
434 yeşil green
435 oh oh
436 hızlı quick
437 geliştirmek develop
438 okyanus ocean
439 sıcak warm
440 ücretsiz free
441 dakika minute
442 güçlü strong
443 özel special
444 zihin mind
445 arkasında behind
446 açık clear
447 kuyruk tail
448 üretmek produce
449 gerçek fact
450 uzay space
451 duydum heard
452 en iyi best
453 saat hour
454 daha iyi better
455 gerçek true
456 sırasında during
457 yüz hundred
458 beş five
459 hatırlıyorum remember
460 adım step
461 erken early
462 tutun hold
463 batı west
464 zemin ground
465 faiz interest
466 ulaşmak reach
467 hızlı fast
468 fiil verb
469 şarkı söylemek sing
470 dinle listen
471 altı six
472 tablo table
473 seyahat travel
474 daha az less
475 sabah morning
476 on ten
477 basit simple
478 birkaç several
479 ünlü vowel
480 doğru toward
481 savaş war
482 koymak lay
483 karşı against
484 desen pattern
485 yavaş slow
486 merkezi center
487 aşk love
488 kişi person
489 para money
490 hizmet serve
491 görünür appear
492 yol road
493 harita map
494 yağmur rain
495 kural rule
496 idare govern
497 Çek pull
498 soğuk cold
499 haber notice
500 ses voice
501 enerji energy
502 avı hunt
503 muhtemel probable
504 yatak bed
505 kardeş brother
506 yumurta egg
507 binmek ride
508 hücre cell
509 inanıyorum believe
510 belki perhaps
511 seçmek pick
512 ani sudden
513 saymak count
514 kare square
515 neden reason
516 uzunluk length
517 temsil represent
518 sanat art
519 konu subject
520 bölge region
521 boyut size
522 değiştirmek vary
523 yerleşmek settle
524 konuşmak speak
525 ağırlık weight
526 genel general
527 buz ice
528 madde matter
529 daire circle
530 çifti pair
531 dahil include
532 bölmek divide
533 hece syllable
534 keçe felt
535 büyük grand
536 top ball
537 henüz yet
538 dalga wave
539 bırakın drop
540 kalp heart
541 duyuyorum am
542 mevcut present
543 ağır heavy
544 dans dance
545 motor engine
546 pozisyon position
547 kol arm
548 geniş wide
549 yelken sail
550 materyal material
551 kesir fraction
552 orman forest
553 oturmak sit
554 yarış race
555 penceresi window
556 mağaza store
557 yaz summer
558 tren train
559 uyku sleep
560 kanıtlamak prove
561 yalnız lone
562 bacak leg
563 egzersiz exercise
564 duvar wall
565 catch catch
566 dağ mount
567 dilek wish
568 gökyüzü sky
569 kurulu board
570 sevinç joy
571 kış winter
572 Cts sat
573 yazılı written
574 vahşi wild
575 enstrüman instrument
576 tuttu kept
577 cam glass
578 çim grass
579 inek cow
580 job
581 kenar edge
582 işareti sign
583 ziyareti visit
584 geçmiş past
585 yumuşak soft
586 eğlenceli fun
587 parlak bright
588 gaz gas
589 hava weather
590 ay month
591 milyon million
592 ayı bear
593 bitirmek finish
594 mutlu happy
595 umut hope
596 çiçek flower
597 giydirmek clothe
598 garip strange
599 gitti gone
600 ticaret trade
601 melodi melody
602 gezi trip
603 ofis office
604 almak receive
605 satır row
606 ağız mouth
607 tam exact
608 sembol symbol
609 ölmek die
610 en az least
611 sorun trouble
612 bağırmak shout
613 hariç except
614 yazdı wrote
615 tohum seed
616 sesi tone
617 katılmak join
618 önermek suggest
619 temiz clean
620 molası break
621 bayan lady
622 yarda yard
623 yükselecek rise
624 kötü bad
625 darbe blow
626 yağ oil
627 kan blood
628 dokunma touch
629 büyüdü grew
630 yüzde cent
631 karıştırmak mix
632 takım team
633 tel wire
634 maliyet cost
635 kaybetti lost
636 kahverengi brown
637 giymek wear
638 bahçe garden
639 eşit equal
640 gönderildi sent
641 seçim choose
642 düştü fell
643 uygun fit
644 akış flow
645 adil fair
646 banka bank
647 toplamak collect
648 kaydetmek save
649 kontrolü control
650 ondalık decimal
651 kulak ear
652 başka else
653 oldukça quite
654 kırdı broke
655 dava case
656 orta middle
657 öldürmek kill
658 oğlu son
659 göl lake
660 an moment
661 ölçek scale
662 yüksek sesle loud
663 bahar spring
664 gözlemlemek observe
665 çocuk child
666 düz straight
667 ünsüz consonant
668 ulus nation
669 Sözlük dictionary
670 süt milk
671 hız speed
672 yöntem method
673 Organ organ
674 ödeme pay
675 yaş age
676 bölüm section
677 elbise dress
678 bulut cloud
679 sürpriz surprise
680 sessiz quiet
681 taş stone
682 küçücük tiny
683 tırmanış climb
684 serin cool
685 dizayn design
686 kötü poor
687 çok lot
688 deneme experiment
689 alt bottom
690 anahtar key
691 demir iron
692 tek single
693 sopa stick
694 düz flat
695 yirmi twenty
696 cilt skin
697 gülümseme smile
698 kırışık crease
699 delik hole
700 atlama jump
701 bebek baby
702 sekiz eight
703 köy village
704 karşılamak meet
705 kök root
706 satın buy
707 yükseltmek raise
708 çözmek solve
709 metal metal
710 olsun whether
711 it push
712 yedi seven
713 paragraf paragraph
714 üçüncü third
715 Shall shall
716 tutulan held
717 saç hair
718 tanımlamak describe
719 aşçı cook
720 zemin floor
721 ya da either
722 sonuç result
723 yanmak burn
724 tepe hill
725 güvenli safe
726 kedi cat
727 yüzyıl century
728 düşünmek consider
729 tipi type
730 hukuk law
731 bit bit
732 sahil coast
733 kopya copy
734 ifade phrase
735 sessiz silent
736 uzun boylu tall
737 kum sand
738 toprak soil
739 rulo roll
740 sıcaklık temperature
741 parmak finger
742 sanayi industry
743 değeri value
744 kavga fight
745 yalan lie
746 yendi beat
747 heyecanlandırmak excite
748 doğal natural
749 görünüm view
750 sense sense
751 sermaye capital
752 olmaz won’t
753 sandalye chair
754 tehlike danger
755 meyve fruit
756 zengin rich
757 kalın thick
758 asker soldier
759 süreç process
760 işletmek operate
761 uygulama practice
762 ayrı separate
763 zor difficult
764 doktor doctor
765 lütfen please
766 korumak protect
767 öğlen noon
768 kırpma crop
769 çağdaş modern
770 eleman element
771 vurmak hit
772 öğrenci student
773 köşe corner
774 parti party
775 besleme supply
776 kimin whose
777 yerleştirmek locate
778 halka ring
779 karakter character
780 böcek insect
781 yakalandı caught
782 dönemi period
783 göstermektedir indicate
784 radyo radio
785 konuştu spoke
786 atomudur atom
787 insan human
788 geçmişi history
789 etkisi effect
790 elektrik electric
791 bekliyoruz expect
792 kemik bone
793 demiryolu rail
794 hayal imagine
795 sağlamak provide
796 katılıyorum agree
797 böylece thus
798 nazik gentle
799 kadın woman
800 kaptan captain
801 sanırım guess
802 gerekli necessary
803 keskin sharp
804 kanat wing
805 oluşturmak create
806 komşu neighbor
807 yıkama wash
808 yarasa bat
809 yerine rather
810 kalabalık crowd
811 mısır corn
812 karşılaştırma compare
813 şiir poem
814 dize string
815 çan bell
816 bağlı depend
817 et meat
818 ovmak rub
819 tüp tube
820 ünlü famous
921 dolar dollar
822 akışı stream
823 korku fear
284 görüş sight
825 ince thin
826 üçgen triangle
827 gezegen planet
828 acele hurry
829 baş chief
830 koloni colony
831 saat clock
832 mayın mine
833 kravat tie
834 girin enter
835 büyük major
836 taze fresh
837 arama search
838 göndermek send
839 sarı yellow
840 gun gun
841 izin allow
842 baskı print
843 ölü dead
844 nokta spot
845 çöl desert
846 takım elbise suit
847 akım current
848 asansör lift
840 gül rose
850 varmak arrive
851 usta master
852 iz track
853 ebeveyn parent
854 kıyı shore
855 bölünme division
856 levha sheet
857 madde substance
858 iyilik favor
859 bağlamak connect
860 sonrası post
861 harcamak spend
862 akor chord
863 şişman fat
864 memnun glad
865 orijinal original
866 payı share
867 istasyon station
868 baba dad
869 ekmek bread
870 şarj charge
871 uygun proper
872 bar bar
873 teklif offer
874 segmenti segment
875 köle slave
876 ördek duck
877 anlık instant
878 pazar market
879 derecesi degree
880 doldurmak populate
881 civciv chick
882 sevgili dear
883 düşman enemy
884 cevap reply
885 içki drink
886 meydana occur
887 destek support
888 konuşma speech
889 doğa nature
890 aralığı range
891 buhar steam
892 hareket motion
893 yol path
894 sıvı liquid
895 log log
896 demek meant
897 bölüm quotient
898 dişler teeth
899 kabuk shell
900 boyun neck
901 oksijen oxygen
902 şeker sugar
903 ölüm death
904 güzel pretty
905 beceri skill
906 kadın women
907 sezon season
908 çözüm solution
909 mıknatıs magnet
910 gümüş silver
911 teşekkür ederim thank
912 şube branch
913 maç match
914 sonek suffix
915 özellikle especially
916 incir fig
917 korkuyor afraid
918 büyük huge
919 kardeş sister
920 çelik steel
921 tartışmak discuss
922 ileri forward
923 benzer similar
924 kılavuz guide
925 deneyim experience
926 puan score
927 elma apple
928 satın aldı bought
929 açtı led
930 zift pitch
931 ceket coat
932 kitle mass
933 kart card
934 bant band
935 halat rope
936 kayma slip
937 win win
938 rüya dream
939 akşam evening
940 durumu condition
941 beslemek feed
942 aracı tool
943 toplam total
944 temel basic
945 koku smell
946 vadi valley
947 ne nor
948 çift double
949 koltuk seat
950 devam etmek continue
951 bloğu block
952 grafiği chart
953 şapka hat
954 satmak sell
955 başarı success
956 şirket company
957 çıkarmak subtract
958 olay event
959 özellikle particular
960 anlaşma deal
961 yüzmek swim
962 vadeli term
963 karşısında opposite
964 karısı wife
965 ayakkabı shoe
966 omuz shoulder
967 yaymak spread
968 düzenlemek arrange
969 kamp camp
970 icat invent
971 pamuk cotton
972 doğmuş born
973 belirlemek determine
974 kuart quart
975 dokuz nine
976 kamyon truck
977 gürültü noise
978 seviyesi level
979 şans chance
980 toplamak gather
981 dükkan shop
982 streç stretch
983 atmak throw
984 parlaklık shine
985 mülkiyet property
986 sütun column
987 molekülü molecule
988 seçin select
989 yanlış wrong
990 gri gray
991 tekrar repeat
992 gerektirir require
993 geniş broad
994 hazırlamak prepare
995 tuz salt
996 burun nose
997 çoğul plural
998 öfke anger
999 iddia claim
1000 kıta continent

1000 Most Common Czech Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Czech words.

Number Czech in English
1 as as
2 I
3 jeho his
4 že that
5 se he
6 byl was
7 pro for
8 na on
9 jsou are
10 s with
11 se they
12 být be
13 na at
14 jeden one
15 mají have
16 tento this
17 od from
18 od by
19 horké hot
20 slovo word
21 ale but
22 co what
23 některé some
24 je is
25 to it
26 jste you
27 nebo or
28 měl had
29 výše the
30 z of
31 na to
32 a and
33 ostrov a
34 v in
35 my we
36 moci can
37 out out
38 další other
39 byly were
40 které which
41 dělat do
42 jejich their
43 čas time
44 pokud if
45 bude will
46 jak how
47 řekl said
48 an
49 každý each
50 říct tell
51 dělá does
52 set set
53 tři three
54 chtít want
55 vzduchu air
56 dobře well
57 také also
58 hrát play
59 malé small
60 konec end
61 dát put
62 domácí home
63 číst read
64 ruka hand
65 přístav port
66 velký large
67 kouzlo spell
68 přidat add
69 dokonce even
70 země land
71 zde here
72 musí must
73 velký big
74 vysoký high
75 jako such
76 následovat follow
77 akt act
78 proč why
79 zeptat se ask
80 muži men
81 změna change
82 šel went
83 světlo light
84 druh kind
85 vypnutí off
86 potřebují need
87 dům house
88 obrázek picture
89 zkuste try
90 nám us
91 znovu again
92 zvíře animal
93 bod point
94 matka mother
95 svět world
96 poblíž near
97 stavět build
98 self
99 Země earth
100 otec father
101 jakýkoli any
102 nový new
103 práce work
104 část part
105 se take
106 dostat get
107 místo place
108 z made
109 žít live
110 kde where
111 po after
112 zpět back
113 málo little
114 pouze only
115 kolo round
116 muž man
117 rok year
118 přišel came
119 výstava show
120 každý every
121 dobrý good
122 me
123 dát give
124 naše our
125 pod under
126 název name
127 velmi very
128 přes through
129 jen just
130 forma form
131 věta sentence
132 velký great
133 myslíte think
134 říkají say
135 pomoci help
136 nízká low
137 linka line
138 lišit se differ
139 turn turn
140 příčina cause
141 hodně much
142 znamenat mean
143 před before
144 krok move
145 právo right
146 chlapec boy
147 starý old
148 příliš too
149 stejný same
150 ona she
151 všechny all
152 zde there
153 kdy when
154 up up
155 použití use
156 vaše your
157 cesta way
158 o about
159 mnoho many
160 pak then
161 je them
162 napsat write
163 by would
164 jako like
165 tak so
166 tyto these
167 her
168 dlouhý long
169 provést make
170 věc thing
171 viz see
172 ho him
173 dva two
174 has
175 hledat look
176 více more
177 den day
178 mohl could
179 jít go
180 přijít come
181 ano did
182 číslo number
183 zvuk sound
184 ne no
185 nejvíce most
186 lidé people
187 my my
188 přes over
189 vědět know
190 voda water
191 než than
192 volání call
193 první first
194 kdo who
195 května may
196 dolů down
197 strana side
198 byl been
199 nyní now
200 najít find
201 hlava head
202 stát stand
203 vlastní own
204 strana page
205 by should
206 země country
207 nalezeno found
208 odpověď answer
209 škola school
210 růst grow
211 studie study
212 stále still
213 učit se learn
214 rostlina plant
215 kryt cover
216 jídlo food
217 slunce sun
218 čtyři four
219 mezi between
220 stát state
221 mít keep
222 oko eye
223 nikdy never
224 poslední last
225 nechat let
226 myšlenka thought
227 město city
228 strom tree
229 kříž cross
230 farma farm
231 těžké hard
232 začátek start
233 síla might
234 příběh story
235 pila saw
236 daleko far
237 moře sea
238 kreslit draw
239 vlevo left
240 pozdě late
241 běh run
242 ne don’t
243 zatímco while
244 stiskněte tlačítko press
245 close close
246 noc night
247 skutečný real
248 život life
249 málo few
250 sever north
251 kniha book
252 nést carry
253 trvalo took
254 věda science
255 jíst eat
256 pokoj room
257 přítel friend
258 začal began
259 nápad idea
260 ryby fish
261 hora mountain
262 stop stop
263 jednou once
264 základna base
265 slyšet hear
266 kůň horse
267 řez cut
268 jistý sure
269 hodinky watch
270 barva color
271 tvář face
272 dřevo wood
273 hlavní main
274 otevřeno open
275 připadat seem
276 spolu together
277 další next
278 bílá white
279 děti children
280 začít begin
281 dostal got
282 chodit walk
283 příklad example
284 snadnost ease
285 papír paper
286 skupina group
287 vždy always
288 music music
289 ty, those
290 jak both
291 značka mark
292 často often
293 dopis letter
294 do until
295 míle mile
296 řeka river
297 auto car
298 nohy feet
299 péče care
300 druhé second
301 dost enough
302 prostý plain
303 dívka girl
304 obvykle usual
305 mladý young
306 ready ready
307 výše above
308 kdy ever
309 červená red
310 seznam list
311 ačkoli though
312 cítit feel
313 diskuse talk
314 pták bird
315 brzy soon
316 tělo body
317 pes dog
318 rodina family
319 přímé direct
320 představovat pose
321 odejít leave
322 píseň song
323 opatření measure
324 dveře door
325 produkt product
326 černá black
327 krátký short
328 číslice numeral
329 třída class
330 vítr wind
331 otázka question
332 stát se happen
333 kompletní complete
334 loď ship
335 plocha area
336 polovina half
337 skála rock
338 objednávka order
339 oheň fire
340 na jih south
341 problém problem
342 kus piece
343 řekl told
344 věděl, knew
345 pas pass
346 od since
347 horní top
348 celý whole
349 král king
350 ulice street
351 palec inch
352 násobit multiply
353 nic nothing
354 kurz course
355 pobyt stay
356 kola wheel
357 plné full
358 síla force
359 modrá blue
360 objekt object
361 rozhodnout decide
362 povrch surface
363 hluboké deep
364 měsíc moon
365 ostrov island
366 nohy foot
367 systém system
368 obsazeno busy
369 zkouška test
370 záznam record
371 loď boat
372 společné common
373 zlato gold
374 možné possible
375 letadlo plane
376 Místo toho stead
377 suché dry
378 Zajímalo by mě, wonder
379 smích laugh
380 tisíc thousand
381 před ago
382 běžel ran
383 zkontrolujte check
384 hra game
385 tvar shape
386 rovnítko equate
387 horký hot
388 Slečna miss
389 přinesl brought
390 teplo heat
391 sníh snow
392 pneumatiky tire
393 přinést bring
394 ano yes
395 vzdálené distant
396 vyplnit fill
397 východ east
398 malovat paint
399 jazyk language
400 mezi among
401 jednotka unit
402 síla power
403 město town
404 v pořádku fine
405 jisté certain
406 podívejte se fly
407 spadnout fall
408 vést lead
409 křik cry
410 tmavá dark
411 stroj machine
412 poznámka note
413 počkejte wait
414 plán plan
415 obrázek figure
416 hvězda star
417 box box
418 podstatné jméno noun
419 pole field
420 ostatní rest
421 správné correct
422 schopný able
423 libra pound
424 done done
425 krása beauty
426 pohon drive
427 stál stood
428 obsahují contain
429 přední front
430 učit teach
431 týden week
432 finále final
433 dal gave
434 zelená green
435 oh oh
436 rychlý quick
437 rozvíjet develop
438 oceán ocean
439 teplý warm
440 zdarma free
441 minuta minute
442 silný strong
443 speciální special
444 mysl mind
445 za behind
446 jasný clear
447 ocas tail
448 vyrábět produce
449 skutečnost fact
450 místo space
451 slyšet heard
452 nejlepší best
453 hodina hour
454 lepší better
455 skutečný true
456 během during
457 sto hundred
458 pět five
459 pamatovat si remember
460 krok step
461 brzy early
462 držet hold
463 západ west
464 země ground
465 zájem interest
466 dosáhnout reach
467 rychle fast
468 sloveso verb
469 zpívat sing
470 poslouchat listen
471 šest six
472 tabulka table
473 cestování travel
474 méně less
475 ráno morning
476 deset ten
477 jednoduché simple
478 více several
479 samohláska vowel
480 k toward
481 válka war
482 položit lay
483 proti against
484 vzor pattern
485 pomalý slow
486 centrum center
487 láska love
488 osoba person
489 peníze money
490 sloužit serve
491 se objeví appear
492 silnice road
493 mapa map
494 déšť rain
495 pravidlo rule
496 vládnout govern
497 vytáhněte pull
498 zima cold
499 oznámení notice
500 hlas voice
501 energie energy
502 lov hunt
503 pravděpodobné, probable
504 postel bed
505 bratr brother
506 vejce egg
507 jízda ride
508 buňka cell
509 věřit believe
510 možná perhaps
511 vybrat pick
512 náhlé sudden
513 počítat count
514 náměstí square
515 důvod reason
516 délka length
517 představovat represent
518 umění art
519 Předmět subject
520 region region
521 velikost size
522 se liší vary
523 usadit settle
524 mluvit speak
525 hmotnost weight
526 obecně general
527 led ice
528 záležitost matter
529 kruh circle
530 pár pair
531 patří include
532 rozdělit divide
533 slabika syllable
534 cítil felt
535 velký grand
536 koule ball
537 ještě yet
538 vlna wave
539 pokles drop
540 srdce heart
541 am am
542 přítomen present
543 těžký heavy
544 tanec dance
545 motor engine
546 pozice position
547 paže arm
548 široký wide
549 plachta sail
550 materiál material
551 část fraction
552 les forest
553 sedět sit
554 závod race
555 okno window
556 obchod store
557 léto summer
558 vlak train
559 spánek sleep
560 ukázat prove
561 osamělý lone
562 noha leg
563 cvičení exercise
564 zeď wall
565 úlovek catch
566 držák mount
567 přání wish
568 obloha sky
569 deska board
570 radost joy
571 zimní winter
572 nasycený sat
573 písemná written
574 divoký wild
575 nástroj instrument
576 stále kept
577 sklo glass
578 tráva grass
579 kráva cow
580 práce job
581 hrana edge
582 znamení sign
583 návštěva visit
584 kolem past
585 měkké soft
586 zábava fun
587 světlý bright
588 plyn gas
589 počasí weather
590 měsíc month
591 milionů million
592 nést bear
593 úprava finish
594 šťastný happy
595 doufám, že hope
596 květina flower
597 oblékli clothe
598 podivný strange
599 pryč gone
600 obchod trade
601 melodie melody
602 výlet trip
603 kancelář office
604 přijmout receive
605 řádek row
606 v ústech mouth
607 přesný exact
608 symbol symbol
609 zemřít die
610 nejméně least
611 problémy trouble
612 křičet shout
613 mimo except
614 napsal wrote
615 semínko seed
616 tón tone
617 připojit se join
618 naznačují, suggest
619 čistý clean
620 přestávka break
621 dáma lady
622 dvůr yard
623 stoupat rise
624 špatný bad
625 rána blow
626 olej oil
627 krev blood
628 touch touch
629 rostl grew
630 centy cent
631 mix mix
632 tým team
633 drát wire
634 náklady cost
635 ztratil lost
636 hnědá brown
637 opotřebení wear
638 zahrada garden
639 rovná equal
640 poslal sent
641 vybrat choose
642 klesl fell
643 fit fit
644 průtok flow
645 veletrh fair
646 banka bank
647 sbírat collect
648 uložit save
649 ovládání control
650 desetinná decimal
651 ucho ear
652 jiný else
653 docela quite
654 zlomil broke
655 pouzdro case
656 střední middle
657 zabít kill
658 syn son
659 jezero lake
660 chvíle moment
661 stupnice scale
662 hlasitý loud
663 na jaře spring
664 pozorovat observe
665 dítě child
666 rovný straight
667 souhláska consonant
668 národ nation
669 slovník dictionary
670 mléko milk
671 rychlost speed
672 metoda method
673 varhany organ
674 zaplatit pay
675 věk age
676 část section
677 šaty dress
678 cloud cloud
679 překvapení surprise
680 tichý quiet
681 kámen stone
682 maličký tiny
683 stoupání climb
684 v pohodě cool
685 Design design
686 špatná poor
687 hodně lot
688 experimentu experiment
689 spodní bottom
690 klíč key
691 železo iron
692 jeden single
693 hůl stick
694 byt flat
695 dvacet twenty
696 kůže skin
697 úsměv smile
698 zmačkání crease
699 hole hole
700 skok jump
701 dítě baby
702 osm eight
703 obec village
704 Seznamte se meet
705 kořen root
706 koupit buy
707 zvýšit raise
708 řešit solve
709 kov metal
710 zda whether
711 stisk push
712 sedm seven
713 bod paragraph
714 třetí third
715 musí shall
716 ruční held
717 vlasy hair
718 popsat describe
719 kuchař cook
720 podlahy floor
721 buď either
722 výsledek result
723 hořet burn
724 kopec hill
725 bezpečné safe
726 kočka cat
727 století century
728 zvážit consider
729 typ type
730 zákon law
731 bit bit
732 pobřeží coast
733 kopie copy
734 fráze phrase
735 tichý silent
736 vysoký tall
737 písek sand
738 půda soil
739 role roll
740 teplota temperature
741 prst finger
742 průmysl industry
743 hodnota value
744 boj fight
745 lež lie
746 porazit beat
747 vzrušovat excite
748 přírodní natural
749 pohled view
750 smysl sense
751 kapitál capital
752 nebude won’t
753 židle chair
754 nebezpečí danger
755 ovoce fruit
756 bohatý rich
757 tlustý thick
758 voják soldier
759 proces process
760 provoz operate
761 praxe practice
762 samostatná separate
763 obtížný difficult
764 lékař doctor
765 prosím please
766 chránit protect
767 poledne noon
768 plodina crop
769 moderní modern
770 prvkem element
771 zasažen hit
772 studenta student
773 rohová corner
774 strana party
775 dodávka supply
776 jehož whose
777 lokalizovat locate
778 kroužek ring
779 charakter character
780 hmyz insect
781 chytil caught
782 období period
783 označit indicate
784 rádio radio
785 mluvil spoke
786 atom atom
787 člověk human
788 historie history
789 efekt effect
790 elektrické electric
791 očekávat expect
792 kost bone
793 zábradlí rail
794 představte si imagine
795 poskytovat provide
796 souhlasí s tím, agree
797 tedy thus
798 jemný gentle
799 žena woman
800 kapitán captain
801 hádat guess
802 potřeby necessary
803 ostrý sharp
804 křídlo wing
805 vytvořit create
806 soused neighbor
807 mytí wash
808 netopýr bat
809 spíše rather
810 dav crowd
811 kukuřice corn
812 porovnat compare
813 báseň poem
814 řetěz string
815 zvonek bell
816 záviset depend
817 maso meat
818 rub rub
819 trubka tube
820 slavný famous
921 dolarových dollar
822 potok stream
823 strach fear
284 pohled sight
825 tenký thin
826 trojúhelník triangle
827 planeta planet
828 spěchat hurry
829 šéf chief
830 kolonie colony
831 hodiny clock
832 důl mine
833 kravata tie
834 vstoupit enter
835 hlavní major
836 čerstvý fresh
837 hledání search
838 odeslat send
839 žlutý yellow
840 pistole gun
841 povolit allow
842 vytisknout print
843 mrtvý dead
844 místo spot
845 poušť desert
846 oblek suit
847 proud current
848 výtah lift
840 růže rose
850 příjezd arrive
851 master master
852 dráha track
853 rodič parent
854 pobřeží shore
855 divize division
856 list sheet
857 látka substance
858 upřednostňují favor
859 připojit connect
860 příspěvek post
861 strávit spend
862 akord chord
863 tuk fat
864 rád glad
865 původní original
866 podíl share
867 stanice station
868 táta dad
869 chléb bread
870 nabíjení charge
871 správné proper
872 baru bar
873 nabídka offer
874 úsek segment
875 otrok slave
876 kachna duck
877 instant instant
878 trh market
879 stupeň degree
880 naplnit populate
881 kočka chick
882 drahá dear
883 nepřítel enemy
884 odpovědět reply
885 nápoj drink
886 dojít occur
887 podpora support
888 řeč speech
889 příroda nature
890 rozsah range
891 páry steam
892 pohyb motion
893 cesta path
894 kapalina liquid
895 přihlásit log
896 znamenalo meant
897 podíl quotient
898 zuby teeth
899 skořepina shell
900 krk neck
901 kyslík oxygen
902 cukr sugar
903 smrt death
904 docela pretty
905 dovednost skill
906 ženy women
907 sezóna season
908 řešení solution
909 magnet magnet
910 stříbrná silver
911 děkuji thank
912 pobočka branch
913 zápas match
914 přípona suffix
915 zejména especially
916 obr fig
917 strach afraid
918 obrovský huge
919 sestra sister
920 ocel steel
921 diskutovat discuss
922 vpřed forward
923 podobné similar
924 průvodce guide
925 zkušenost experience
926 skóre score
927 jablko apple
928 koupil bought
929 vedl led
930 rozteč pitch
931 kabát coat
932 hmotnost mass
933 karta card
934 kapela band
935 lano rope
936 skluzu slip
937 vítězství win
938 sen dream
939 večer evening
940 stav condition
941 zdroj feed
942 nástroj tool
943 celkem total
944 základní basic
945 vůně smell
946 údolí valley
947 ani nor
948 dvojitý double
949 sídlo seat
950 pokračovat continue
951 blok block
952 graf chart
953 klobouk hat
954 prodávat sell
955 úspěch success
956 společnost company
957 odčítání subtract
958 událost event
959 zejména particular
960 dohoda deal
961 plavání swim
962 pojem term
963 proti opposite
964 manželka wife
965 bota shoe
966 rameno shoulder
967 rozšíření spread
968 zařídit arrange
969 tábor camp
970 vymyslet invent
971 bavlna cotton
972 narozený born
973 určit determine
974 kvart quart
975 devět nine
976 truck truck
977 hluk noise
978 úroveň level
979 šance chance
980 shromáždit gather
981 Obchod shop
982 úsek stretch
983 hodit throw
984 lesk shine
985 nemovitosti property
986 sloupec column
987 molekula molecule
988 vyberte select
989 špatně wrong
990 šedá gray
991 opakovat repeat
992 vyžadují require
993 široký broad
994 připravit prepare
995 sůl salt
996 nos nose
997 množné plural
998 hněv anger
999 reklamace claim
1000 kontinent continent

1000 Most Common Thai Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Thai words.

Number Thai in English
1 เป็น as
2 ฉัน I
3 ของเขา his
4 ว่า that
5 เขา he
6 เป็น was
7 สำหรับ for
8 บน on
9 มี are
10 ด้วย with
11 พวกเขา they
12 จะเป็น be
13 ที่ at
14 หนึ่ง one
15 มี have
16 นี้ this
17 จาก from
18 โดย by
19 ร้อน hot
20 คำ word
21 แต่ but
22 สิ่งที่ what
23 บาง some
24 เป็น is
25 มัน it
26 คุณ you
27 หรือ or
28 มี had
29 ได้ the
30 ของ of
31 ที่จะ to
32 และ and
33 กรอก a
34 ใน in
35 เรา we
36 สามารถ can
37 ออก out
38 อื่น ๆ other
39 เป็น were
40 ซึ่ง which
41 ทำ do
42 ของพวกเขา their
43 เวลา time
44 ถ้า if
45 จะ will
46 วิธี how
47 กล่าวว่า said
48 บิน an
49 แต่ละ each
50 บอก tell
51 ไม่ does
52 ชุด set
53 สาม three
54 ต้องการ want
55 อากาศ air
56 ดี well
57 ด้วย also
58 เล่น play
59 ขนาดเล็ก small
60 ปลาย end
61 ใส่ put
62 บ้าน home
63 อ่าน read
64 มือ hand
65 พอร์ต port
66 ที่มีขนาดใหญ่ large
67 สะกด spell
68 เพิ่ม add
69 แม้กระทั่ง even
70 ที่ดิน land
71 ที่นี่ here
72 ต้อง must
73 ใหญ่ big
74 สูง high
75 เช่น such
76 ทำตาม follow
77 การกระทำ act
78 เหตุผลที่ why
79 ขอให้ ask
80 ผู้ชาย men
81 การเปลี่ยนแปลง change
82 ไป went
83 แสง light
84 ชนิด kind
85 ออก off
86 ต้อง need
87 บ้าน house
88 ภาพ picture
89 พยายาม try
90 เรา us
91 อีกครั้ง again
92 สัตว์ animal
93 จุด point
94 แม่ mother
95 โลก world
96 อยู่ใกล้ near
97 สร้าง build
98 ตนเอง self
99 โลก earth
100 พ่อของ father
101 ใด ๆ any
102 ใหม่ new
103 การทำงาน work
104 ส่วนหนึ่ง part
105 ใช้เวลา take
106 ได้รับ get
107 สถานที่ที่ place
108 ทำ made
109 มีชีวิต live
110 ที่ where
111 หลังจากที่ after
112 กลับ back
113 เล็ก ๆ น้อย ๆ little
114 เท่านั้น only
115 รอบ round
116 คน man
117 ปี year
118 มา came
119 แสดง show
120 ทุก every
121 ดี good
122 ฉัน me
123 ให้ give
124 ของเรา our
125 ภายใต้ under
126 ชื่อ name
127 มาก very
128 ตลอด through
129 เพียงแค่ just
130 รูปแบบ form
131 ประโยค sentence
132 ที่ดี great
133 คิดว่า think
134 พูด say
135 ช่วย help
136 ต่ำ low
137 สาย line
138 แตกต่าง differ
139 เลี้ยว turn
140 สาเหตุ cause
141 มาก much
142 หมายความ mean
143 ก่อนที่จะ before
144 ย้าย move
145 ขวา right
146 เด็กชาย boy
147 เก่า old
148 เกินไป too
149 เดียวกัน same
150 เธอ she
151 ทั้งหมด all
152 มี there
153 เมื่อ when
154 ขึ้น up
155 การใช้งาน use
156 ของคุณ your
157 ทาง way
158 เกี่ยวกับ about
159 หลาย many
160 แล้วก็ then
161 พวกเขา them
162 เขียน write
163 จะ would
164 เช่น like
165 ดังนั้น so
166 เหล่านี้ these
167 เธอ her
168 ยาว long
169 ทำให้ make
170 สิ่งที่ thing
171 เห็น see
172 เขา him
173 สอง two
174 มี has
175 ดู look
176 ขึ้น more
177 วัน day
178 สามารถทำได้ could
179 ไป go
180 มา come
181 ได้ did
182 จำนวน number
183 เสียง sound
184 ไม่มี no
185 มากที่สุด most
186 คน people
187 ของฉัน my
188 กว่า over
189 ทราบ know
190 น้ำ water
191 กว่า than
192 โทร call
193 เป็นครั้งแรก first
194 ที่ who
195 อาจ may
196 ลง down
197 ด้าน side
198 รับ been
199 ตอนนี้ now
200 หา find
201 หัว head
202 ยืน stand
203 ของตัวเอง own
204 หน้า page
205 ควร should
206 ประเทศ country
207 พบ found
208 คำตอบ answer
209 โรงเรียน school
210 เติบโต grow
211 การศึกษา study
212 ยังคง still
213 เรียน learn
214 พืช plant
215 ปก cover
216 อาหาร food
217 ดวงอาทิตย์ sun
218 สี่ four
219 ระหว่าง between
220 รัฐ state
221 เก็บ keep
222 ตา eye
223 ไม่เคย never
224 สุดท้าย last
225 ให้ let
226 คิดว่า thought
227 เมือง city
228 ต้นไม้ tree
229 ข้าม cross
230 ฟาร์ม farm
231 อย่างหนัก hard
232 เริ่มต้นที่ start
233 อาจ might
234 เรื่องราว story
235 เลื่อย saw
236 ห่างไกล far
237 ทะเล sea
238 วาด draw
239 ด้านซ้าย left
240 ช่วงปลายเดือน late
241 การทำงาน run
242 ทำไม่ได้ don’t
243 ในขณะที่ while
244 กด press
245 ใกล้ close
246 คืน night
247 จริง real
248 ชีวิต life
249 น้อย few
250 เหนือ north
251 หนังสือ book
252 พกพา carry
253 เอา took
254 วิทยาศาสตร์ science
255 กิน eat
256 ห้อง room
257 เพื่อน friend
258 เริ่ม began
259 ความคิดที่ idea
260 ปลา fish
261 ภูเขา mountain
262 หยุด stop
263 ครั้งเดียว once
264 ฐาน base
265 ได้ยิน hear
266 ม้า horse
267 ตัด cut
268 แน่ใจ sure
269 ชม watch
270 สี color
271 ใบหน้า face
272 เนื้อไม้ wood
273 หลัก main
274 เปิด open
275 ดูเหมือน seem
276 เข้าด้วยกัน together
277 ต่อไป next
278 สีขาว white
279 เด็ก children
280 เริ่มต้น begin
281 ได้ got
282 เดิน walk
283 ตัวอย่างเช่น example
284 บรรเทา ease
285 กระดาษ paper
286 กลุ่ม group
287 เสมอ always
288 เพลง music
289 ผู้ที่ those
290 ทั้งสอง both
291 เครื่องหมาย mark
292 มักจะ often
293 จดหมาย letter
294 จนกระทั่ง until
295 ไมล์ mile
296 แม่น้ำ river
297 รถ car
298 ฟุต feet
299 การดูแล care
300 ที่สอง second
301 พอ enough
302 ธรรมดา plain
303 สาว girl
304 ปกติ usual
305 หนุ่ม young
306 พร้อมแล้ว ready
307 ข้างบน above
308 เคย ever
309 สีแดง red
310 รายการ list
311 แม้ว่า though
312 รู้สึก feel
313 พูดคุย talk
314 นก bird
315 เร็ว ๆ นี้ soon
316 ร่างกาย body
317 สุนัข dog
318 ครอบครัว family
319 โดยตรง direct
320 ท่าทาง pose
321 ออกจาก leave
322 เพลง song
323 วัด measure
324 ประตู door
325 ผลิตภัณฑ์ product
326 สีดำ black
327 สั้น short
328 ตัวเลข numeral
329 ชั้น class
330 ลม wind
331 คำถาม question
332 เกิดขึ้น happen
333 สมบูรณ์ complete
334 เรือ ship
335 พื้นที่ area
336 ครึ่ง half
337 หิน rock
338 เพื่อ order
339 ไฟไหม้ fire
340 ทางตอนใต้ south
341 ปัญหา problem
342 ชิ้นส่วน piece
343 บอก told
344 รู้ knew
345 ผ่าน pass
346 ตั้งแต่ since
347 ด้านบน top
348 ทั้ง whole
349 กษัตริย์ king
350 ถนน street
351 นิ้ว inch
352 คูณ multiply
353 ไม่มีอะไร nothing
354 แน่นอน course
355 พักอยู่ stay
356 ล้อ wheel
357 เต็ม full
358 แรง force
359 สีฟ้า blue
360 วัตถุ object
361 ตัดสินใจ decide
362 พื้นผิว surface
363 ลึก deep
364 ดวงจันทร์ moon
365 เกาะ island
366 เท้า foot
367 ระบบ system
368 ยุ่ง busy
369 การทดสอบ test
370 บันทึก record
371 เรือ boat
372 ที่พบบ่อย common
373 ทอง gold
374 เป็นไปได้ possible
375 เครื่องบิน plane
376 แทน stead
377 แห้ง dry
378 ไม่น่าแปลกใจ wonder
379 หัวเราะ laugh
380 พัน thousand
381 ที่ผ่านมา ago
382 วิ่ง ran
383 ตรวจสอบ check
384 เกม game
385 รูปร่าง shape
386 ถือเอา equate
387 ร้อน hot
388 พลาด miss
389 นำ brought
390 ความร้อน heat
391 หิมะ snow
392 ยาง tire
393 นำมาซึ่ง bring
394 ใช่ yes
395 ที่ห่างไกล distant
396 กรอก fill
397 ทางทิศตะวันออก east
398 ทาสี paint
399 ภาษา language
400 ในหมู่ among
401 หน่วย unit
402 อำนาจ power
403 เมือง town
404 ปรับ fine
405 บางอย่าง certain
406 บิน fly
407 ตก fall
408 นำไปสู่ lead
409 ร้องไห้ cry
410 มืด dark
411 เครื่อง machine
412 บันทึก note
413 รอสักครู่ wait
414 แผน plan
415 รูปที่ figure
416 ดาว star
417 กล่อง box
418 คำนาม noun
419 สนาม field
420 ส่วนที่เหลือ rest
421 ถูกต้อง correct
422 สามารถ able
423 ปอนด์ pound
424 เสร็จแล้ว done
425 ความงาม beauty
426 ไดรฟ์ drive
427 ยืนอยู่ stood
428 มี contain
429 ด้านหน้า front
430 สั่งสอน teach
431 สัปดาห์ที่ week
432 สุดท้าย final
433 ให้ gave
434 สีเขียว green
435 โอ้ oh
436 อย่างรวดเร็ว quick
437 การพัฒนา develop
438 มหาสมุทร ocean
439 อบอุ่น warm
440 ฟรี free
441 นาที minute
442 ที่แข็งแกร่ง strong
443 พิเศษ special
444 จิตใจ mind
445 ที่อยู่เบื้องหลัง behind
446 ที่ชัดเจน clear
447 หาง tail
448 ผลิต produce
449 ความเป็นจริง fact
450 พื้นที่ space
451 ได้ยิน heard
452 ที่ดีที่สุด best
453 ชั่วโมง hour
454 ที่ดีกว่า better
455 ที่แท้จริง true
456 ในช่วง during
457 ร้อย hundred
458 ห้า five
459 จำได้ว่า remember
460 ขั้นตอนที่ step
461 ตอนต้น early
462 ถือ hold
463 ทางทิศตะวันตก west
464 พื้นดิน ground
465 ที่น่าสนใจ interest
466 เข้าถึง reach
467 อย่างรวดเร็ว fast
468 คำกริยา verb
469 ร้องเพลง sing
470 ฟัง listen
471 หก six
472 ตาราง table
473 การเดินทาง travel
474 น้อย less
475 ตอนเช้า morning
476 สิบ ten
477 ง่าย simple
478 หลาย several
479 สระ vowel
480 ต่อ toward
481 สงคราม war
482 วาง lay
483 กับ against
484 ลวดลาย pattern
485 ช้า slow
486 ศูนย์ center
487 ความรัก love
488 คน person
489 เงิน money
490 ให้บริการ serve
491 ปรากฏ appear
492 ถนน road
493 แผนที่ map
494 ฝน rain
495 กฎ rule
496 ควบคุม govern
497 ดึง pull
498 เย็น cold
499 แจ้งให้ทราบล่วงหน้า notice
500 เสียง voice
501 พลังงาน energy
502 ล่า hunt
503 น่าจะเป็น probable
504 เตียง bed
505 พี่ชายของ brother
506 ไข่ egg
507 นั่ง ride
508 เซลล์ cell
509 เชื่อ believe
510 บางทีอาจจะเป็น perhaps
511 เลือก pick
512 ฉับพลัน sudden
513 นับ count
514 ตาราง square
515 เหตุผลที่ reason
516 ระยะเวลา length
517 เป็นตัวแทนของ represent
518 ศิลปะ art
519 เรื่อง subject
520 ภูมิภาค region
521 ขนาด size
522 แตกต่าง vary
523 ชำระ settle
524 พูด speak
525 น้ำหนัก weight
526 ทั่วไป general
527 น้ำแข็ง ice
528 เรื่อง matter
529 วงกลม circle
530 คู่ pair
531 ประกอบด้วย include
532 แบ่ง divide
533 พยางค์ syllable
534 รู้สึกว่า felt
535 ยิ่งใหญ่ grand
536 ลูก ball
537 ยัง yet
538 คลื่น wave
539 หล่น drop
540 การเต้นของหัวใจ heart
541 am am
542 ปัจจุบัน present
543 หนัก heavy
544 การเต้นรำ dance
545 เครื่องยนต์ engine
546 ตำแหน่ง position
547 แขน arm
548 กว้าง wide
549 แล่นเรือ sail
550 วัสดุ material
551 ส่วน fraction
552 ป่า forest
553 นั่ง sit
554 การแข่งขัน race
555 หน้าต่าง window
556 การจัดเก็บ store
557 ฤดูร้อน summer
558 รถไฟ train
559 การนอนหลับ sleep
560 พิสูจน์ prove
561 คนเดียว lone
562 ขา leg
563 การออกกำลังกาย exercise
564 ผนัง wall
565 จับ catch
566 ภูเขา mount
567 หวังว่า wish
568 ท้องฟ้า sky
569 คณะกรรมการ board
570 ความสุข joy
571 ฤดูหนาว winter
572 นั่ง sat
573 เขียน written
574 ป่า wild
575 เครื่องมือ instrument
576 เก็บไว้ kept
577 แก้ว glass
578 หญ้า grass
579 วัว cow
580 งาน job
581 ขอบ edge
582 เข้าสู่ระบบ sign
583 การเยี่ยมชม visit
584 ที่ผ่านมา past
585 อ่อน soft
586 สนุก fun
587 สดใส bright
588 ก๊าซ gas
589 สภาพอากาศ weather
590 เดือน month
591 ล้าน million
592 แบก bear
593 เสร็จ finish
594 มีความสุข happy
595 หวังว่า hope
596 ดอกไม้ flower
597 ตกแต่ง clothe
598 แปลก strange
599 หายไป gone
600 การค้า trade
601 เมโลดี้ melody
602 การเดินทาง trip
603 สำนักงาน office
604 ได้รับ receive
605 แถว row
606 ปาก mouth
607 ที่แน่นอน exact
608 สัญลักษณ์ symbol
609 ตาย die
610 อย่างน้อย least
611 ปัญหา trouble
612 ตะโกน shout
613 ยกเว้น except
614 เขียน wrote
615 เมล็ดพันธุ์ seed
616 โทน tone
617 ร่วม join
618 ขอแนะนำให้ suggest
619 ทำความสะอาด clean
620 ทำลาย break
621 สุภาพสตรี lady
622 ลาน yard
623 ลุกขึ้น rise
624 ไม่ดี bad
625 ระเบิด blow
626 น้ำมัน oil
627 เลือด blood
628 แตะ touch
629 เพิ่มขึ้น grew
630 ร้อยละ cent
631 ผสม mix
632 ทีมงาน team
633 ลวด wire
634 ค่าใช้จ่าย cost
635 หายไป lost
636 สีน้ำตาล brown
637 สวมใส่ wear
638 สวน garden
639 เท่ากัน equal
640 ส่ง sent
641 เลือก choose
642 ลดลง fell
643 พอดี fit
644 ไหล flow
645 ยุติธรรม fair
646 ธนาคาร bank
647 การเก็บรวบรวม collect
648 บันทึก save
649 การควบคุม control
650 ทศนิยม decimal
651 หู ear
652 อื่น else
653 ค่อนข้าง quite
654 ยากจน broke
655 กรณี case
656 ตรงกลาง middle
657 ฆ่า kill
658 บุตรชาย son
659 ทะเลสาบ lake
660 ขณะ moment
661 ขนาด scale
662 เสียงดัง loud
663 ฤดูใบไม้ผลิ spring
664 สังเกต observe
665 เด็ก child
666 ตรง straight
667 พยัญชนะ consonant
668 ประเทศชาติ nation
669 พจนานุกรม dictionary
670 นม milk
671 ความเร็ว speed
672 วิธีการ method
673 อวัยวะ organ
674 จ่าย pay
675 อายุ age
676 ส่วน section
677 การแต่งกาย dress
678 เมฆ cloud
679 แปลกใจ surprise
680 เงียบสงบ quiet
681 หิน stone
682 จิ๋ว tiny
683 ปีน climb
684 เย็น cool
685 ออกแบบ design
686 ที่น่าสงสาร poor
687 สลาก lot
688 การทดลอง experiment
689 ด้านล่าง bottom
690 ที่สำคัญ key
691 เหล็ก iron
692 เดียว single
693 ติด stick
694 แบน flat
695 ยี่สิบ twenty
696 ผิว skin
697 รอยยิ้ม smile
698 รอยพับ crease
699 หลุม hole
700 กระโดด jump
701 ทารก baby
702 แปด eight
703 หมู่บ้าน village
704 ตอบสนองความ meet
705 ราก root
706 ซื้อ buy
707 ยก raise
708 แก้ solve
709 โลหะ metal
710 ไม่ว่าจะเป็น whether
711 การผลักดัน push
712 เจ็ด seven
713 วรรค paragraph
714 ที่สาม third
715 จะต้อง shall
716 ชู held
717 ผม hair
718 อธิบาย describe
719 ปรุงอาหาร cook
720 ชั้น floor
721 อย่างใดอย่างหนึ่ง either
722 ผล result
723 เผา burn
724 เนินเขา hill
725 ความปลอดภัย safe
726 แมว cat
727 ศตวรรษที่ century
728 พิจารณา consider
729 ชนิด type
730 กฎหมาย law
731 บิต bit
732 ชายฝั่ง coast
733 สำเนา copy
734 วลี phrase
735 เงียบ silent
736 สูง tall
737 ทราย sand
738 ดิน soil
739 ม้วน roll
740 อุณหภูมิ temperature
741 ลายนิ้วมือ finger
742 อุตสาหกรรม industry
743 มูลค่า value
744 สู้ fight
745 โกหก lie
746 เอาชนะ beat
747 ตื่นเต้น excite
748 ธรรมชาติ natural
749 มุมมอง view
750 ความรู้สึก sense
751 ทุน capital
752 จะไม่ won’t
753 เก้าอี้ chair
754 อันตราย danger
755 ผลไม้ fruit
756 อุดมไปด้วย rich
757 หนา thick
758 ทหาร soldier
759 กระบวนการ process
760 ดำเนินการ operate
761 การปฏิบัติ practice
762 แยกต่างหาก separate
763 ยาก difficult
764 แพทย์ doctor
765 กรุณา please
766 ป้องกัน protect
767 เที่ยง noon
768 การเพาะปลูก crop
769 ที่ทันสมัย modern
770 องค์ประกอบ element
771 ตี hit
772 นักเรียน student
773 มุม corner
774 บุคคลที่ party
775 อุปทาน supply
776 ใคร whose
777 ค้นหา locate
778 แหวน ring
779 ตัวอักษร character
780 แมลง insect
781 จับ caught
782 ระยะเวลา period
783 แสดง indicate
784 วิทยุ radio
785 พูด spoke
786 อะตอม atom
787 มนุษย์ human
788 ประวัติศาสตร์ history
789 ผลกระทบ effect
790 ไฟฟ้า electric
791 คาดหวังว่า expect
792 กระดูก bone
793 ทางรถไฟ rail
794 จินตนาการ imagine
795 ให้ provide
796 ตกลง agree
797 ดังนั้น thus
798 อ่อนโยน gentle
799 หญิง woman
800 กัปตัน captain
801 เดา guess
802 จำเป็น necessary
803 คมชัด sharp
804 ปีก wing
805 สร้าง create
806 เพื่อนบ้าน neighbor
807 ล้าง wash
808 ค้างคาว bat
809 ค่อนข้าง rather
810 ฝูงชน crowd
811 ข้าวโพด corn
812 เปรียบเทียบ compare
813 บทกวี poem
814 สตริง string
815 ระฆัง bell
816 ขึ้นอยู่ depend
817 เนื้อ meat
818 ถู rub
819 หลอด tube
820 ที่มีชื่อเสียง famous
921 ดอลล่า dollar
822 กระแส stream
823 ความกลัว fear
284 สายตา sight
825 บาง thin
826 สามเหลี่ยม triangle
827 ดาวเคราะห์ planet
828 รีบ hurry
829 หัวหน้า chief
830 อาณานิคม colony
831 นาฬิกา clock
832 เหมือง mine
833 ผูกเน็คไท tie
834 ใส่ enter
835 สำคัญ major
836 สด fresh
837 ค้นหา search
838 ส่ง send
839 สีเหลือง yellow
840 ปืน gun
841 อนุญาตให้ allow
842 พิมพ์ print
843 ที่ตายแล้ว dead
844 จุด spot
845 ทะเลทราย desert
846 สูท suit
847 ปัจจุบัน current
848 ลิฟท์ lift
840 ดอกกุหลาบ rose
850 มาถึง arrive
851 ปริญญาโท master
852 ติดตาม track
853 ผู้ปกครอง parent
854 ฝั่ง shore
855 ส่วน division
856 แผ่น sheet
857 สาร substance
858 ชอบ favor
859 เชื่อมต่อ connect
860 เสา post
861 ใช้จ่าย spend
862 คอร์ด chord
863 ไขมัน fat
864 ดีใจ glad
865 เดิม original
866 ส่วนแบ่ง share
867 สถานี station
868 พ่อ dad
869 ขนมปัง bread
870 คิดค่าใช้จ่าย charge
871 ที่เหมาะสม proper
872 บาร์ bar
873 เสนอ offer
874 ส่วน segment
875 ทาส slave
876 เป็ด duck
877 ทันที instant
878 ตลาด market
879 องศา degree
880 เติม populate
881 เจี๊ยบ chick
882 ที่รัก dear
883 ศัตรู enemy
884 ตอบ reply
885 เครื่องดื่ม drink
886 เกิดขึ้น occur
887 สนับสนุน support
888 คำพูด speech
889 ธรรมชาติ nature
890 ช่วง range
891 ไอน้ำ steam
892 การเคลื่อนไหว motion
893 เส้นทาง path
894 ของเหลว liquid
895 เข้าสู่ระบบ log
896 หมายความว่า meant
897 เชาวน์ quotient
898 ฟัน teeth
899 เปลือก shell
900 คอ neck
901 ออกซิเจน oxygen
902 น้ำตาล sugar
903 ความตาย death
904 สวย pretty
905 ทักษะ skill
906 ผู้หญิง women
907 ฤดู season
908 การแก้ปัญหา solution
909 แม่เหล็ก magnet
910 สีเงิน silver
911 ขอขอบคุณ thank
912 สาขา branch
913 การแข่งขัน match
914 ต่อท้าย suffix
915 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง especially
916 มะเดื่อ fig
917 กลัว afraid
918 ใหญ่ huge
919 น้องสาวของ sister
920 เหล็ก steel
921 หารือเกี่ยวกับ discuss
922 ข้างหน้า forward
923 คล้ายคลึงกัน similar
924 แนะนำ guide
925 ประสบการณ์ experience
926 คะแนน score
927 แอปเปิล apple
928 ซื้อ bought
929 นำ led
930 สนาม pitch
931 เสื้อโค้ท coat
932 มวล mass
933 บัตร card
934 วงดนตรี band
935 เชือก rope
936 ลื่น slip
937 ชนะ win
938 ฝัน dream
939 ตอนเย็น evening
940 สภาพ condition
941 อาหารสัตว์ feed
942 เครื่องมือ tool
943 ทั้งหมด total
944 ขั้นพื้นฐาน basic
945 กลิ่น smell
946 หุบเขา valley
947 หรือ nor
948 สอง double
949 ที่นั่ง seat
950 ดำเนินการต่อไป continue
951 บล็อก block
952 แผนภูมิ chart
953 หมวก hat
954 ขาย sell
955 ประสบความสำเร็จ success
956 บริษัท company
957 ลบ subtract
958 เหตุการณ์ event
959 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง particular
960 ข้อตกลง deal
961 การว่ายน้ำ swim
962 ระยะ term
963 ตรงข้าม opposite
964 ภรรยา wife
965 รองเท้า shoe
966 ไหล่ shoulder
967 การแพร่กระจาย spread
968 จัด arrange
969 ค่าย camp
970 คิดค้น invent
971 ผ้าฝ้าย cotton
972 เกิด born
973 กำหนด determine
974 ควอร์ quart
975 เก้า nine
976 รถบรรทุก truck
977 เสียงรบกวน noise
978 ระดับ level
979 โอกาส chance
980 รวบรวม gather
981 ร้านขายของ shop
982 ยืด stretch
983 โยน throw
984 เงางาม shine
985 สถานที่ให้บริการ property
986 คอลัมน์ column
987 โมเลกุล molecule
988 เลือก select
989 ผิด wrong
990 สีเทา gray
991 ทำซ้ำ repeat
992 ต้องการ require
993 กว้าง broad
994 การเตรียมความพร้อม prepare
995 เกลือ salt
996 จมูก nose
997 พหูพจน์ plural
998 ความโกรธ anger
999 อ้าง claim
1000 ทวีป continent